Nghiên cứu cấu trúc dữ liệu phân tán xây dựng hệ thống cấp phép trực tuyến RAISVN tại cục an toàn bức xạ và hạt nhân bộ khoa học và công nghệ

12 564 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2014, 08:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRẦN MẠNH CƯỜNG NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC DỮ LIỆU PHÂN TÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤ`P PHÉP TRỰC TUYẾN RAISVN TẠI CỤC AN TOÀN BỨC XẠ HẠT NHÂN BỘ KHOA HỌCCÔNG NGHỆ CHUYÊN NGÀNH: TRUYỀN DỮ LIỆU MẠNG MÁY TÍNH MÃ SỐ 60.48.15 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2011 ii Luận văn được hoàn thành tại: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Chí Dũng………………………………… Phản biện 1: …………………………………………………… …………………………………………………… Phản biện 2: …………………………………………………… …………………………………………………… Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Vào lúc: giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Lê Tiến Vương - Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ - 1996. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật [2] Hệ cơ sở dữ liệu phân tán, Khoa CNTT ĐH KHTN ĐH QG HN Tiếng Anh [3] Vier Pacheco Steve Teixeira - DElPHI 2 - Deverlopment guide - Borland technical Tem. [4] Principle of accounting. Americal [5 Distributed Database ( Principle and systems) Stefano Ceri - Giuseppee Pelagatti -1985. [6] Christopher Cosentino - Advanced PHP for Web Professionals. Available: http://www.ebook.edu.vn/?page=1.39&view=2094 (29/5/2010) [7] McGraw.Hill.Osborne.MySQL.Essential.Skills.eBook-LiB. http://www.purocuero.net/discount/buy_cheap_McGraw_Hill_Osborne_MySQL_Essential_Skills_eBook_LiBrary_download.html [8] Sybex.Mastering.MySQL.4.eBook-LiB. Available: http://www.filestube.com/a332025bf44896b603e9/details.html (29/5/2010) [9] OReilly.SQL.In.A.Nutshell.2nd.Edition.Sep.2004.eBook-DDU. Available: http://www.megaupload.com/?d=22C3Y71K (29/5/2010) [10] MCSE - SQL Server 2000 Database Design and Implementation. Available: http://www.quantrimang.com.vn/labs/microsoft-lab/70_MCSE-70-229-SQL-Server-2000-Database-Design-Implementation.aspx (29/5/2010) 20 của Cục hoạt động hiệu quả. Làm tốt nhiệm vụ chức năng đã được Đảng, Nhà nước giao phó. Để hiện thực hóa chính phủ điện tử tại Việt Nam phải từng bước tin học hóa các hệ thống hành chính công, Cục ATBXHN là một trong những cơ quan đi đầu trong Bộ Khoa học Công nghệ về việc hiện thực quá các hệ thống quản lý hành chính công qua mạng. Hệ thống hỗ trợ đăng ký cấp giấy phép trực tuyến sau khi được xây dựng đã đang đi vào hoạt động phục vụ hữu hiệu cho công tác quản lý của Cục. Là một hệ thống mở các chức năng module có thể xây dựng sửa đổi bổ sung khi bài toán quản lý thực tế thay đổi cũng như cũng có thể tích hợp các hệ thống quản lý công việc trong Cục như hệ thống quản lý công văn, hệ thống quản lý thư viện…vào hệ thống một cách dễ dàng. Mục tiêu tiếp theo của Hệ thống là việc ứng dụng công nghệ chữ ký số máy quét mã vạch vào việc cấp phép trực tuyến kiểm soát xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, kế hoach xây dựng tiếp theo này đã được lãnh đạo Cục đang chuẩn bị để triển khai. Trên đây là một số kết quả đạt được dự kiến phát triển mở rộng của luận văn, do thời gian thực hiện ngắn nên không tránh khỏi những thiếu sót kính mong các thầy cô góp ý kiến bổ xung để em có thể tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu mở rộng đề tài này một cách toàn diện. Em xin chân thành cảm ơn! 1 MỞ ĐẦU Thành quả đương đại của nhân loại không thể tách rời với sự phát triển rất nhanh của Công nghệ thông tin, đặc biệt là sự bùng nổ của mạng Internet. Internet Web đã trở thành phương tiện, công cụ thiết yếu cho việc quảng bá, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, doanh nghiệp với đối tác, khách hàng của mình. Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, các doanh nghiệp có thể tự giới thiệu mình khắp mọi nơi trong khu vực cũng như trên toàn thế giới, thu hút được nhiều khách hàng, đối tác trong ngoài nước. Việc trao đổi thông tin kinh nghiệm cũng như làm việc giữa các cơ quan, doanh nghiệp ngày càng thuận lợi hiệu quả hơn. Với việc phổ cập Internet tính ưu việt của công nghệ Web, ngày càng có nhiều cơ quan, doanh nghiệp Web hoá (chuyển các phần mềm thực hiện trên máy đơn thành các phần mềm sử dụng qua mạng dưới dạng các Website) các phần mềm chuyên dụng của mình để chúng có thể đáp ứng tốt hơn cho công việc. Trên tinh thần đó, Hệ thống hỗ trợ đăng ký cấp phép trực tuyến của Cục An toàn bức xạ hạt nhân được xây dựng với mục tiêu ứng dụng Công nghệ thông tin cho những công việc mà cơ quan đang phải thực hiện. Hệ thống này được xây dựng trên cơ sở hệ cơ sở dữ liệu có cấu trúc phân tán, nhằm tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu và huy động tối đa nguồn lực con người sơ sở vật chất của Cục các Sở khoa học công nghệ (Sở KHCN) ở các địa phương. 2 Mục tiêu của hệ thống RAISVN đó là: hỗ trợ cấp phép trực tuyến với người dùng là các cơ sở bức xạ, các Sở KHCN. Khi có nhu cầu về đăng ký xin cấp phép cơ sở bức xạ có thể đăng ký truy cập vào hệ thống để khai báo hồ sơ xin cấp phép. Sau khi thực hiện các khai báo, dữ liệu sẽ lữu trữ tại hệ thống máy chủ được người quản trị (Cục ATBXHN) kiểm duyệt. Nếu thông tin là đầy đủ chính xác, quản trị sẽ thực hiện cấp phép cho bộ hồ sơ đó thông báo lại cho user thông tin bộ hồ sơ đã được cấp phép, khi đó user chỉ việc thực hiện in các phiếu khai báo (có sẵn trong hệ thống) chuyển cho nhà quản lý (Cục ATBXHN) đóng dấu chứng thực. Trong trường hợp các khai báo của user không chính xác người quản trị có thể phản hồi các thông tin cần điều chỉnh tới user thông qua e-mail được tích hợp ngay trong hệ thống. Mục tiêu quan trọng thứ hai mà hệ thống phải thực được hiện đó là việc kết xuất các báo cáo liên quan đến quản lý an toàn phóng xạ như: Báo cáo về hoạt động của các cơ sở bức xạ, nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, nhân viên bức xạ, tình hình quản lý cấp phép, các thông tin khác có liên quan tới đặc thù quản lý an toàn phóng xạ. Một trong những mục tiêu tiếp theo mà hệ thống cần đáp ứng là việc thực hiện đăng ký xin cấp phép các máy X-quang trong Y tế dành cho các Sở KHCN. Đây là một module mang tính tương đối độc lập với hệ thống đăng ký xin cấp phép của Cục (ATBXHN). Module này cho phép các đơn vị các cơ sở có nhu cầu xin đăng ký cấp phép máy X-quang trong Y tế có thể thực hiện việc đăng ký xin cấp Accout để truy cập vào hệ thống thực hiện việc khai báo các hồ sơ xin cấp phép. Sau các quy trình kiểm duyệt, thẩm định việc cấp phép sẽ do Admin của Sở KHCN mà đơn vị đó trực thuộc thực hiện. 19 KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng với thế giới, đứng trước nhiều nguy cơ thách thức. Trong quá trình toàn cầu hóa ngoài thuận lợi to lớn mà toàn cầu hóa mang lại thi đi kèm với nó là các nguy cơ tiềm ẩn về sự đảm bảo an toàn, an ninh thông tin Quốc gia. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý an toàn an ninh các nguồn phóng xạ cũng như đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin để đảm bảo an toàn cho hệ thống hoạt động hiệu quả là việc nên làm. Cục An toàn bức xạ hạt nhân (ATBXHN) là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN) có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân; an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân; kiểm soát hạt nhân thực hiện các hoạt động sự nghiệp nhằm bảo đảm thực hiện các chức năng trên. Qua nội dung trình bày trong luận văn chúng ta có thể rút ra một số kết quả sau: - Hiểu được một cách tổng quan về hệ cơ sở dữ liệu phân tán. - Thông qua sự tìm hiểu nhiệm vụ chức năng của Cục ATBXHN thấy được việc đầu tư nâng cấp, cải tiến, xây dựng chính sách đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra. - Qua những yêu cầu của bài toán quản lý thực tế đặt ra việc đưa công nghệ thông tin vào ứng dụng để quản lý các nguồn phóng xạ hỗ trợ người dân đăng ký cấp phép các nguồn phóng xạ được thuận tiện bước đầu đưa dịch vụ hành chính công vào hoạt động. Đưa ra được các giải pháp, các đề xuất giúp cho hệ thống thông tin 18 - Cấp quyền đăng nhập. 3.5. MÃ HÓA CHƯƠNG TRÌNH Do yêu cầu giới số lượng trang của luận văn xin phép được trình bày toàn bộ phần mã hóa chương trình trên đĩa CD (gửi kèm theo luận văn này) 3.6. CẤU HÌNH CÀI ĐẶT TRÊN MÁY CHỦ 3.6.1. Cấu hình máy chủ - Máy chủ có cấu hình tối thiểu + Chip 2 x Xenon 3.6GHz + RAM 4GB + CD + HDD 150GB - Đường truyền mạng Internet > 12MB 3.6.2. Cài đặt trên máy chủ - Cài đặt trình duyệt Apache; - Hệ quản trị dữ liệu My-SQL. 3.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương này đã mô tả các chức năng cần phải xây dựng trong hệ thống RAISVN đây là những chức năng kế thừa những chức năng hiện có của hệ thống e-RAIS cũng như những phân tích bổ sung những yêu cầu mới phù hợp với bài toán quản lý hiện tại để xây dựng cho hệ thống RAISVN. Trong chương này cũng trình bày mã hóa chương trình cài đặt chương trình trên máy chủ, do giới hạn của Luận văn việc trình bày mã hóa chương trình được mô tả chi tiết trong CD kèm theo Luận văn này. 3 Trong module này các Sở KHCN có thể thực hiện rất nhiều tác nghiệp như quản lý, thống kê các cơ sở bức xạ, các nguồn phóng xạ, các thiết bị bức xạ cũng như các vấn đề có liên quan đến quản lý an toàn phóng xạ nói chung của các đơn vị ở địa phương. Do tính độc lập cũng như quy mô quản lý rất lớn của module này trong hệ thống nên module này được xây dựng với tên RAISVN-DOST. Cơ sở dữ liệu của toàn hệ thống được quản lý đồng thời tại Cục ATBXHN các Sở KHCN. Nội dung luận văn gồm các chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về cấu trúc dữ liệu phân tán. Chương 2: Mô tả yêu cầu bài toán công cụ giải quyết bài toán. Chương 3: Phân tích thiết kế cài đặt hệ thống. 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU PHÂN TÁN Chương 1 giới thiệu một cách tổng quan về cấu trúc dữ liệu phân tán, cơ sở dữ liệu phân tán, các lợi điểm của Cơ sở dữ liệu phân tán, hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán, phương pháp xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán. 1.1. GIỚI THIỆU VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU PHÂN TÁN Cơ sở dữ liệu phân tán gồm nhiều cơ sở dữ liệu tích hợp lại với nhau thông qua mạng máy tính để trao đổi dữ liệu, thông tin Cơ sở dữ liệu được tổ chức lưu trữ ở những vị trí khác nhau trong mạng máy tính chương trình ứng dụng làm việc trên cơ sở truy cập dữ liệu ở những điểm khác nhau đó. 1.2. CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU TẬP TRUNG Cơ sở dữ liệu phân tán được thiết kế khác cơ sở dữ liệu tập trung. Do đó cần đối sánh các đặc trưng của cơ sở dữ liêu phân tán với cơ sở dữ liệu tập trung để thấy được lợi ích của cơ sở dữ liệu phân tán. Đặc trưng mô tả cơ sở dữ liệu tập trung là điều khiển tập trung, độc lập dữ liệu, giảm bớt thừa, cơ cấu vật lý phức tạp đối với khả năng truy cập, toàn vẹn, hồi phục, điều khiển tương tranh, biệt lập an toàn dữ liệu. Trong cơ sở dữ liệu phân tán: không đề cập đến vấn đề điều khiển tập trung. Người quản trị cơ sở dữ liệu chung phân quyền cho người quản trị cơ sở dữ liệu địa phương. 1.2.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu phân tán 17 4. Chức năng đăng ký thành viên của hệ thống (Mọi người sử dụng muốn trở thành thành viên của hệ thống sẽ phải đăng ký đầy đủ các thông tin cá nhân trong một Form được thiết kế trong Website sau khi gửi các thông tin đó cho quản trị nếu thoả mãn các yêu cầu người quản trị sẽ cấp cho thành viên đó một quyền truy cập tương thích). 3.3. BIỂU ĐỒ DỮ LIỆU MỨC KHUNG CẢNH CỦA HỆ THỐNG Sơ đồ phân tích chức năng của hệ thống RAISVN a) Sơ đồ phân tích chức năng mức đỉnh của hệ thống b) Sơ đồ phân tích chức năng mức dưới đỉnh của hệ thống 1. Chức năng quản trị hệ thống đăng ký cấp phép của Cục ATBXHN 2. Chức năng quản trị hệ thống đăng ký cấp phép dành cho các Sở KHCN 3. Chức năng thành viên xin đăng ký cấp phép của Cục ATBXHN 4. Chức năng thành viên xin đăng ký cấp phép máy X-quang trong Y tế 3.4. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG Phần mềm được thiết kế hỗ trợ nhiều người sử dụng môi trường mạng theo mô hình tổ chức khách - chủ (client - server), cho phép thiết lập cho nhiều người dùng với những chức năng, nhiệm vụ riêng. Cách thức phân quyền bao gồm: - Quyền quản trị hệ thống; - Quyền quản lý danh sách người dùng; - Quyền kiểm tra danh sách các bộ hồ sơ; 16 7. RAISVN phải đảm bảo tính Tracking (Tức là theo dõi được các tiến trình cụ thể như một vòng đời của một nguồn bức xạ từ khi được nhập về cho tới trong suốt quá trình sử dụng thời điểm nào ở đâu hiện trạng khi đó thế nào ) 8. Việc xem xét hồ sơ, xuất các báo cáo theo một yêu cầu cụ thể được thực hiện một cách nhanh chóng. 9. Phân quyền sử dụng một cách rõ ràng như quyền User, Admin, Capphep, Giamsatlieu, Thanhtra SuperAdmin thể hiện tính bảo mật cao của chương trình. 10. Việc cấp phép được thực hiện một cách chính xác nhanh chóng nhờ việc thống kê danh sách các cơ sở, các vấn đề xin cấp phép một cách rõ ràng, rành mạch. Yêu cầu về chức năng: - Giao diện của hệ thống phần mềm phải thân thiện, dễ dàng thao tác với mọi đối tượng sử dụng. - Do bản chất của RAISVN là một phần mềm Quản Lý An Toàn Phóng Xạ được thiết kế dựa trên công nghệ Web bên cạnh những tính năng như một phần mềm viết trên các ngôn ngữ thông thường như (Java, C Builder, …) nó còn có những chức năng vượt trội như: 1. Đa truy cập: Nhiều người có thể cùng truy cậpRAISVN là một Website trực tuyến 2. Chức năng hỏi đáp trực tuyến: Các thành viên có thể giao tiếp với nhau một cách dễ dàng bằng cách gửi mail (Postmail) trực tiếp cho nhau thông qua một form được thiết kế trong Website (có thể được mở rộng thành một Forroom để trao đổi trực tuyến với nhau). 3. Chức năng tìm kiếm thông tin. 5 Cơ sở dữ liệu phân tán là tập hợp dữ liệu logic thuộc về cùng một hệ thống nhưng trải rộng ra nhiều điểm trên mạng máy tính. 1.2.2. Lợi điểm của cơ sở dữ liệu phân tán Có nhiều nguyên nhân để phát triển cơ sở dữ liệu phân tán nhưng tóm lược chung lại chỉ gồm những điểm sau đây: Lợi điểm về tổ chức tính kinh tế; Tận dụng những cơ sở dữ liệu sẵn có; Thuận lợi cho nhu cầu phát triển; Giảm chi phí truyền thông; Tăng số công việc thực hiện; Tính dễ hiểu sẵn sàng. 1.3. CÁC HỆ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU PHÂN TÁN Hệ thống phát triển theo kiểu thương mại có sẵn được phát triển bởi những người cung cấp hệ cơ sở dữ liệu tập trung. Hệ cơ sở dữ liệu tập trung mở rộng bằng cách thêm vào những phần bổ xung qua cách cung cấp thêm đường truyền điều khiển giữa các hệ quản trị cơ sở dữ liệu tập trung cài đặt ở những điểm khác nhau trên mạng máy tính. Những phần mềm cần thiết cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu phân tán là: Phần quản lý cơ sở dữ liệu ( Database Management - DB ). Phần truyền thông dữ liệu (Data Communication - DC ). Từ điển dữ liệu được mở rộng để thể hiện thông tin về phân tán dữ liệu trong mạng máy tính (Data Dictionary - DD). Phần cơ sở dữ liệu phân tán (Distributed Database DDB). Cách thức truy cập cơ sở dữ liệu từ xa qua chương trình ứng dụng theo hai cách cơ bản: Truy cập từ xa trực tiếp gián tiếp. 6 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán cung cấp cả hai kiểu truy cập bỏi vì mỗi cách truy cập đều có ưu điểm của nó. 1.3.1. Các mức trong suốt của hệ quản trị dữ liệu phân tán 1.3.1.1. Phân đoạn dữ liệu cấp phát dữ liệu. Sự chia sẻ này cho phép phân biệt hai mức khác nhau của mức độ trong suốt phân tán, có tên là trong suốt phân đoạn trong suốt định vị. 1.3.1.2. Điều khiển thừa. Kiến trúc tham chiếu cho phép điều khiển thừa dữ liệu ở mức đoạn. Các đoạn có thể có dữ liệu giống nhau dùng để kết nối dữ liệu đó là nguyên nhân thừa dữ liệu. 1.3.1.3. Độc lập với hệ quản trị cở sở dữ liệu địa phương. Đặc điểm này gọi là ánh xạ trong suốt đối với cơ sở dữ liệu địa phương: quản trị cơ sở dữ liệu phân tán không cần quan tâm đến kiểu dữ liệu xác định của cơ sở dữ liệu địa phương. 1.3.2. Quản trị cơ sở dữ liệu phân tán Quản trị hệ cơ sở dữ liệu phân tán để giải quyết vấn đề phát triển, điều khiển, duy trì kiểm tra phần mềm của chương trình ứng dụng dùng cơ sở dữ liệu. 15 CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm chương trình RAISVN dựa trên các khảo sát thực tế các yêu cầu của bài toán quản lý thực tế mà đơn vị chủ quản (Cục ATBXHN) đặt ra 3.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG Trên cơ sở tìm hiểu các yêu cầu cho việc xây dựng Hệ thống hỗ trợ cấp phép trực tuyến RAISVN của Cục An toàn bức xạ hạt nhân, dự án xây dựng phần mềm cho cơ quan cần đạt được nhưng yêu cầu sau 3.2. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG Đạt được các yêu cầu chức năng như: 1. RAISVN có thể được cập nhật, chỉnh sửa, xem xét từ các Sở Khoa học Công nghệ trực thuộc, cũng như từ các bộ phận được uỷ nhiệm. 2. RAISVN có thể được khai báo trực tuyến thông qua một số Form (khuôn mẫu). 3. RAISVN phải có tính bảo mật cao. 4. RAISVN phải đảm bảo tính duy nhất, sẵn sàng của các thông tin. 5. Về vấn đề quản lý thiết bị thì RAISVN phải quản lý các thiết bị dựa trên các mã thiết bị (Serial) được định nghĩa theo một chuẩn nào đó. 6. Đảm bảo việc cập nhật, xem xét cũng như chỉnh sửa đáp ứng một cách tốt nhất có thể cho người sử dụng (chẳng hạn như: Giúp việc nhập dữ liệu thuận lợi hơn, khi khai báo sai có khả năng sửa lại các thông tin, các hồ sơ quản lý được xử lý một cách tự động). 14 Chương này của luận văn này đã tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn nghiên cứu phân tích hệ thống thông tin của Cục An toàn bức xạ hạt nhân. Phân tích các yêu cầu bài toán mục tiêu cần đạt được của bài toán xây dựng phần mềm hệ thống hỗ trợ đăng ký cấp phép trực tuyến. Trong chương này cũng đã đi phân tích tìm hiểu các công cụ đưa ra để giải quyết bài toán. Tính ưu việt cũng như hạn chế của một số ngôn ngữ (công cụ) được sử dụng. Chương tiếp theo chúng ta sẽ phân tích, thiết kế bài toán đặt ra. 7 1.3.2.1. Quản lý bảng danh mục trong cơ sở dữ liệu phân tán 1.3.2.2. Nội dung của bảng danh mục 1.3.2.3. Phân tán bảng danh mục 1.3.2.4. Quản trị bảo vệ 1.3.2.5. Áp đặt luật phân quyền 1.3.2.6. Phân lớp người sử dụng 1.4. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN Việc thiết kế một cơ sở dữ liệu trong hệ thống đơn lẻ về mặt kỹ thuật tổ chức đã rất khó khăn vì vậy việc thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán càng khó khăn hơn. Kết quả chính của công việc nghiên cứu được dùng để thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán: - Phương pháp để có thể phân tán dữ liệu một cách thuận tiện. - Cơ sở về mặt toán học dùng để trợ giúp thiết kế trong việc xác định việc phân tán dữ liệu. Phần này sẽ giới thiệu một cơ sở cho thiết kế cơ sơ dữ liệu phân tán qua việc nhấn mạnh những bước trong thiết kế cũng chỉ ra đối tượng của thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán, hướng phát triển top-down bottom-up. 8 1.4.1. Cơ sở thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán Thuật ngữ thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán có nghĩa rất rộng không chính xác. Thiết kế cơ sở dữ liệu tập trung gồm có các công việc sau: - Thiết kế sơ đồ khái niệm: mô tả cơ sở dữ liệu đã hợp nhất (mọi dữ liệu được sử dụng bởi ứng dụng cơ sở dữ liệu). - Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý: tham chiếu từ lược đồ khái niệm tới vùng lưu trữ xác định các cách thức truy cập khác nhau. 1.4.1.1. Đối tượng thiết kế của cơ sở dữ liệu phân tán 1.4.1.2. Hướng thiết kế Top-dowwn Bottom-up cơ sở dữ liệu phân tán 1.4.2. Thiết kế phân đoạn cơ sở dữ liệu Hầu hết các hệ cơ sở dữ liệu phân tán được tạo mới cho nên chúng ta chỉ đề cập đến thiết kế theo hướng Top down. Thiết kế phân đoạn là công việc đầu tiên phải giải quyết trong thiết kế Top-down cơ sở dữ liệu phân tán. Mục đích của việc phân đoạn để nhận ra những đoạn không trùng nhau (đoạn như vậy được gọi là đơn vị cấp phát logíc). 1.4.2.1. Phân đoạn ngang 1.4.2.2. Các phân đoạn ngang suy diễn 1.4.2.3. Phân đoạn dọc 1.4.2.4. Phân đoạn hỗn hợp 13 mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C Java, dễ học thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới. 2.2.1.2. Các ưu điểm nhược điểm của PHP PHP thuộc nhóm phần mềm mã nguồn mở. Luôn được cải tiến cập nhật Được hướng dẫn kỹ thuật bất cứ lúc nào Hoàn toàn miễn phí Tương thích với cả IIS Apache 2.2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2.2.2.1. Giới thiệu về MySQL MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Vì MySQL là cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh đặc biệt là khả năng xử lý chuỗi. 2.2.2.2. Đặc điểm cơ bản của MySQL - MySQL là một hệ quản trị CSDL quan hệ - MySQL là một phần mềm mã nguồn mở - MySQL rất nhanh, đáng tin cậy dễ dàng để sử dụng. 2.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG [...]... định nghĩa Cục An toàn bức xạ hạt nhân (được viết tắt là Cục theo một chuẩn duy nhất ATBXHN) là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ có - Đảm bảo việc cập nhật, xem xét cũng như chỉnh sửa được nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đáp ứng một cách tốt nhất có thể cho người sử dụng (chẳng hạn như: an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân; an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu giúp... thống phần mềm hỗ trợ đăng ký cấp giấy phép trực tuyến của Cục An toàn b) Các Sở KHCN cũng như các đơn vị có nhu cầu xin đăng ký cấp phép có thể truy cập vào hệ thống, chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu khi có tài khoản; bức xạ hạt nhân dự án xây dựng hệ thống phần mềm cần đạt được những mục tiêu sau: c) Hệ thống được hiện đại hóa không cần các phần mềm khác đi kèm; - Hệ thống phần mềm có thể được cập... mềm a) RAISVN được xây dựng trên cơ sở của công nghệ Web quản lý cấp phép trực tuyến các nguồn phóng xạ là yêu cầu cần sớm Có thể sử dụng linh hoạt, truy xuất dữ liệu qua mạng Internet, giảm hiện thực để có thể đưa công nghệ thông tin vào phục vụ một cách thiểu lỗi phát sinh, dễ dàng nâng cấp; hiệu quả cho công việc quản lý đặc thù của Cục Trên cơ sở tìm hiều các yêu cầu cho việc xây dựng hệ thống phần... nguồn hạt nhân đã ứng dụng một cách hữu hiệu công nghệ thông tin vào bức xạ từ khi được nhập về cho tới trong suốt quá trình sử dụng thời trong việc quản lý cụ thể là việc tin học hoá toàn bộ các phòng làm điểm nào ở đâu hiện trạng khi đó thế nào ) việc mua đặt hàng các phần mềm tin học nhằm phục vụ cho các Mục tiêu phần mềm phải đạt được công việc đặc thù của mình trong đó việc xây dựng một... giấy phép quá hạn, - Mô hình hóa tác động chương trình ứng dụng với hệ thống gửi các thông báo tùy chọn: tính năng này đang được triển khai (cần file rất đơn giản trong khi chương trình ứng dụngcơ sở dữ liệu được bộ phận cấp phép cung cấp quy trình mẫu thông báo được phân tán có thể tạo cách sử dụng dữ liệu dễ dàng chuẩn hóa) i) Giám sát liều: cập nhật thông tin liềunhân của các đơn vị; thống. .. vật liệu giúp việc nhập dữ liệu thuận lợi hơn, khi khai báo sai có khả năng hạt nhân, cơ sở hạt nhân; kiểm soát hạt nhân thực hiện các hoạt sửa lại các thông tin, các hồ sơ quản lý được xử lý một cách tự động) động sự nghiệp nhằm bảo đảm thực hiện các chức năng trên - Hệ thống phần mềm phải đảm bảo tính Tracking (tức là Với những chức năng nhiệm vụ đặc thù Cục An toàn bức xạ theo dõi được các tiến... 1.5.2 Đánh giá mức độ quan trọng về giá trị lợi ích của công việc cấp phát đoạn 1.5.3 Sử dụng phương pháp thêm bản Ri đối với cách phân đoạn lặp lại 10 11 - Hệ thống phần mềm phải có tính bảo mật cao CHƯƠNG 2 - Hệ thống phần mềm phải đảm bảo tính duy nhất, sẵn MÔ TẢ YÊU CẦU BÀI TOÁN CÔNG CỤ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN sàng của các thông tin - Về vấn đề quản lý thiết bị thì Hệ thống phần mềm phải 2.1... độ nguồn phóng xạ theo thời gian bán rã: tính năng này đang được triển khai (cần được bộ phận cấp phép cung cấp bảng tên đồng vị phóng xạ thời gian bán rã được chuẩn hóa, chính xác) - Các đoạn không mô hình hóa thích hợp như các file riêng rẽ vì các đoạn không có cấu trúc như file dẫn đến khó tác động đến đoạn - Số đoạn nhiều hơn quan hệ cơ sở như vậy nhiều mô hình phân tích không tính toán được... liên quan đến giám sát liều (cần được bộ phận có liên quan cung cấp quy trình mẫu báo cáo được chuẩn hóa) Một số vấn đề này hiện chưa được giải quyết thỏa đáng, ví dụ như vấn đề thứ 3 đặc biệt khó vì đòi hỏi phải tối ưu chương trình ứng dụng, tái tạo lại quan hệ nhiều tính toán phức tạp 1.5.1 Các chuẩn thông thường của công việc cấp phát cho các đoạn j) Thanh tra: cập nhật thông tin về thanh tra... đoạn j) Thanh tra: cập nhật thông tin về thanh tra của các sở; thống kê báo cáo các thông tin có liên quan đến thanh tra (cần được bộ phận thanh tra cung cấp quy trình mẫu báo cáo được chuẩn hóa) k) Hoàn thiện truy xuất các báo cáo khác theo yêu cầu (cần được các bộ phận có liên quan cung cấp quy trình mẫu báo cáo được chuẩn hóa) 2.2 CÔNG CỤ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN 2.2.1 Ngôn ngữ lập trình 2.2.1.1 . NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC DỮ LIỆU PHÂN TÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤ`P PHÉP TRỰC TUYẾN RAISVN TẠI CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ . bảo an toàn cho hệ thống hoạt động hiệu quả là việc nên làm. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cấu trúc dữ liệu phân tán xây dựng hệ thống cấp phép trực tuyến RAISVN tại cục an toàn bức xạ và hạt nhân bộ khoa học và công nghệ, Nghiên cứu cấu trúc dữ liệu phân tán xây dựng hệ thống cấp phép trực tuyến RAISVN tại cục an toàn bức xạ và hạt nhân bộ khoa học và công nghệ, Nghiên cứu cấu trúc dữ liệu phân tán xây dựng hệ thống cấp phép trực tuyến RAISVN tại cục an toàn bức xạ và hạt nhân bộ khoa học và công nghệ