Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thái nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

11 3,257 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2014, 15:20

Đánh giá thực trạng công tác quản chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản Nguyễn Thị Kim Dung Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn Thạc sĩ ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 60 85 02 Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quang Trung Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Tổng kết về công tác quản chất thải y tế các quy định có liên quan đến công tác quản chất thải y tế ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Đánh giá phân tích thực trạng công tác quản chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: đánh giá thực trạng công tác phân loại, vận chuyển, lưu trữ, xử chất thải rắn y tế, nước thải khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phân tích đề xuất các giải pháp: Nguyên nhân các tồn tại trong công tác quản lý, xử chất thải y tế tại các bệnh viện nghiên cứu; Giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, xử chất thải y tế; Xử chất thải nhằm nâng cao hiệu quả quản chất thải y tế đối với các bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Keywords: Chất thải y tế; Quản chất thải; Khoa học môi trường; Thái Nguyên Content MỞ ĐẦU Tỉnh Thái Nguyên có 12 bệnh viện đa khoa từ tuyến trung ương đến tuyến huyện nằm khắp nơi trên địa bàn tỉnh. Việc phát triển nâng cấp các bệnh việnmột nhu cầu thiết yếu cần thiết của xã hội song sự phát triển ồ ạt dẫn tới việc không đồng bộ của hoạt động bộ máy, đặc biệt bảo vệ môi trường luôn là vấn đề được đặt ra sau cùng trong quá trình phát triển này. Một số công trình nghiên cứu trước đây đã tiến hành điều tra về thực trạng cũng như các ảnh hưởng của chất thải bệnh viện đối với môi trường. Song việc đưa ra một bức tranh tổng quát về công tác bảo vệ môi trường tại các bệnh viện vẫn còn chưa được rõ nét. Là học viên cao học của tỉnh, tôi mong muốn đóng góp công sức của mình để thực hiện công cuộc phát triển bền vững tại địa phương. Đề tài "Đánh giá thực trạng công tác quản chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý” Mục tiêu của đề tài: 2 - Đánh giá thực trạng công tác quản chất thải y tế tại các bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; - Đề xuất một số biện pháp tăng hiệu quả quản chất thải, giảm thiểu ô nhiễm thích hợp. CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Tổng quan về chất thải y tế 1.1.1. Cơ sở pháp xác định chất thải y tế 1.1.2. Phân loại chất thải y tế 1.2. Nguồn phát sinh chất thải y tế từ các hoạt động trong bệnh viện 1.3. Tác động đến môi trƣờng [12] * Tác động đối với môi trường đất * Tác động đối với môi trường không khí * Tác động đối với môi trường nước 1.4. Tác động đối với sức khoẻ con ngƣời 1.5. Các biện pháp quản chất thải y tế 1.5.1. Tổng quan công tác quản chất thải y tế trên Thế giới 1.5.2. Thực trạng công tác quản lý, xử chất thải y tế tại Việt Nam CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 1. Bệnh viện A – P. Thịnh Đán, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; 2. Bệnh viện C – P. Phố Cò, Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; 3. Bệnh viện Gang thép – P.Hương Sơn, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. 4. 3 bệnh viện đa khoa tuyến huyện: Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai huyện Phú Bình. 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập, kế thừa tổng hợp các tài liệu liên quan; Phương pháp điều tra, khảo sát; Phương pháp tổng hợp phân tích xử các số liệu; Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia; Phương pháp so sánh. 2.3. Nội dung đề tài - Nắm bắt thực trạng quản chất thải y tế nói chung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. - Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản chất thải y tế tại các bệnh viện nghiên cứu dựa trên các số liệu các thông tin điều tra khảo sát có được. Trênsở thực trạng về công tác quản chất thải y tế tại bệnh viện, đề xuất một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 2.4. Xây dựng các tiêu chí chuẩn mực đánh giá Xây dựng các tiêu chí đánh giá theo phương pháp từ tài liệu tham khảo của Owen Roger. Các tiêu chí đánh giá được phân loại theo các hoạt động quản chất thải của bệnh viện gồm: Nhóm tiêu chí đánh giá về công tác phân loại chất thải rắn bệnh viện; Nhóm tiêu chí đánh giá về công tác vận chuyển; Nhóm tiêu chí về lưu giữ chất thải rắn bệnh viện; Nhóm tiêu chí đánh giá về hoạt động xử chất thải rắn y tế; Nhóm tiêu chí đánh giá về hệ thống thu gom xử nước thải khí thải. 2.5. Xác định mức độ quan trọng của các tiêu chí Sử dụng phiếu điều tra gửi đến 10 chuyên gia trong lĩnh vực này với các câu hỏi đơn giản về mức độ quan trọng của các tiêu chí được đánh giá. Từ các kết quả khảo sát ý kiến của 10 chuyên gia, để xác định mức độ quan trọng của các tiêu chí từ 1 đên 4. 2.6. Xác định mức độ tuân thủ của từng hoạt động Mức độ tuân thủ của từng hoạt động sẽ được xây dựng qua quá trình điều tra khảo sát thực tế được phân ra thành 3 loại: Tuân thủ tốt – 3 điểm; Tuân thủ trung bình – 2 điểm: Theo khảo sát, thấy rằng chỉ có khoảng 1/2 các khâu, các bộ phận tuân thủ; Tuân thủ kém – 1 điểm 2.7. Công thức tính toán tổng hợp về công tác quản môi trƣờng theo từng hoạt động của tiêu chí: CT = TC x QT x TT Trong đó: CT là Đánh giá về công tác quản môi trường: TC là điểm đánh giá thực hiện của tiêu chí đó tại bệnh viện: QT là mức độ quan trọng của tiêu chí: TT là mức độ tuân thủ của tiêu chí trong toàn bệnh viện 4 2.8. Thiết kế thông tin yêu cầu của phiếu điều tra khảo sát Phiếu điều tra khảo sát được thành lập nhằm bổ sung thông tin nắm bắt chính xác hơn cho nghiên cứu này về công tác quản môi trường tại bệnh viện. Hơn nữa, mục tiêu của phiếu khảo sát là mong muốn hiểu được sự hiểu biết ý thức của những người tham gia công tác bảo vệ môi trường tại bệnh viện. CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 3.1. Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng trung du miền núi đông bắc nói chung. Tỉnh có 9 đơn vị hành chính, mỗi đơn vị đều có ít nhất 1 bệnh viện tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh. Còn các xã thì đều có Trung tâm y tế hoặc trạm y tế của xã, phường. Ngoài ra, Thái Nguyên còn là một trung tâm y tế của vùng Đông Bắc với 01 Bệnh viên Đa khoa TW, 9 Bệnh viện cấp tỉnh 14 Trung tâm y tế cấp huyện. 3.2. Giới thiệu chung về các bệnh viện nghiên cứu 3.2.1. Bệnh viện A Bệnh viện A Thái Nguyên hiện đang hoạt động với quy mô 230 giường đang có kế hoạch nâng cấp lên thành 330 giường, trên khu đất có diện tích là 23.493 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng là 15.015 m2. Bệnh viện A hiện tại luôn trong tình trạng hoạt động quá tải, số lượng phục vụ với hệ số cao gây ra nhiều bất lợi trong quá trình sử dụng. 3.2.2. Bệnh viện C Bệnh viện C thuộc bệnh viện đa khoa hạng II hiện đang hoạt động với quy mô 600 giường, được tổ chức thành 24 khoa, phòng. Trong đó có 19 khoa 5 phòng chức năng. Bệnh viện hiện có 436 cán bộ bác sĩ. Trong những năm gần đây được sự quan tâm đầu tư của Bộ Y tế, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên. Bệnh viện C đã được trang bị thêm nhiều thiết bị máy móc tối tân, hiện đại nhất Tỉnh khu vực phía Bắc. 3.2.3. Bệnh viện Gang Thép Bệnh viện Gang thép đang hoạt động với quy mô 150 giường bệnh với tổng diện tích xây dựng 4.193,165 m2; diện tích sử dụng là 3.773,305 m2, tổng biên chế định hình là 69 người. Trong những năm gần đây, mặc dù đã rất cố gắng chăm lo công tác phát triển y tế, nhưng Bệnh viện Gang Thép chưa đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh ngày một cao của nhân dân trong tỉnh. 3.2.4. Một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Theo báo cáo năm 2011, các bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình, Định Hóa Võ Nhai số lượt bệnh nhân đến khám lần lượt là 51.000; 31.000 27.000 lượt, đạt 85% kế hoạch năm. Tuy 5 nhiên hiện trạngsở hạ tầng đã xuống cấp, đặc biệt các công trình xử môi trường đã xuống cấp nghiêm trọng, chất thải phát sinh được xử không đạt yêu cầu 3.3. Đánh giá về công tác phân loại Theo phương pháp nghiên cứu dựa trên các tiêu chí đã được xây dựng tại phần chương 2 kết quả đánh giá về công tác phân loại chất thải tại các bệnh viện nghiên cứu cho thấy nhìn chung, công tác phân loại chất thải tại 3 bệnh viện tuyến huyện chỉ đạt tỷ lệ rất thấp từ 35%-40% so với quy định đề ra. So sánh với các bệnh viên tuyến tỉnh thì công tác này ít được quan tâm kết quả thực hiện kém hơn nhiều. Các tiêu chí được đánh giáquan trọng thì cũng tuân thủ, song mức độ tuân thủ cũng chỉ ở mức thấp. Không có bệnh viện nào có hạng mục được tuân thủ đầy đủ, nhiều hạng mục phải bổ sung. Bệnh viện C là bệnh viện được đánh giá thực hiện công tác phân loại tốt với mức độ chấp hành tính trung bình lên đến hơn 70%, còn bệnh viện Gang Thép Viên C thực hiện mức độ trung bình, thấp nhất là 3 bệnh viên tuyến huyện. Đây cũng là điều dễ hiểu vì khả năng chấp hành cũng còn phụ thuộc vào sự quan tâm đầu tư từ phía bệnh viện. Điều đó cũng cho thấy sự khác biệt giữa bệnh viện tuyến huyện tuyến tỉnh. 3.4. Đánh giá về công tác vận chuyển chất thải Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có bệnh viện C là có mức độ tuân thủ tương đối tốt, còn bệnh viện A bệnh viện Gang Thép 3 bệnh viện tuyến huyện thì rất kém. Các tiêu chí trong phần này đều được đánh giá là rất quan trọng, tuy nhiên, hoạt động của các bệnh viện lại cho thấy nó không được xem xét một cách đúng đắn. Các quy định về Quy chế quản chất thải đều được thực hiện với hình thức đối phó có tiêu chí không thực hiện như tiêu chí về quản theo dõi chất thải qua sổ chứng từ. Do đó, khảo sát cho thấy các hạng mục của quy định đều bị thiếu sót cách thức tuân thủ cũng chỉ đạt mức độ trung bình. Riêng tiêu chí về quản theo dõi chất thải qua sổ chứng từ không được thực hiện nguyên nhân do các đơn vị này tự thực hiện việc thiêu huỷ bằng phương pháp đốt thủ công không có đơn vị thu gom xử cũng ko có lò đốt theo tiêu chuẩn nên không tuân thủ. 3.5. Đánh giá về công tác xử chất thải rắn Kết quả cho thấy bệnh viện A bệnh viện Gang Thép có tình trạng giống nhau, tức là sau khi chuyển chất thải cho đơn vị ký hợp đồng, họ phó mặc hết tất cả cho đơn vị này không còn tiếp tục kiểm soát nữa. Còn đối với các bệnh viện tuyến huyện việc xử thủ công ngay trong khuân viên bệnh viện đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Đó là hiện trạng chung của khá nhiều nơi trên địa bàn cả nước khi không hiểu biết về các quy định của nhà nước hoặc không có điều kiện về có sở vật chất kinh phí trong việc thực hiện các quy định pháp luật. Chỉ có bệnh viện C là có ý thức hơn cả. 3.6. Đánh giá về công tác lƣu giữ chất thải 6 Có thể thấy rằng các đơn vị tại địa phương thường có diện tích mặt bẳng lớn nên việc dành 1 phần diện tích cho việc lưu giữ chất thải không phải là khó khăn. Việc tuân thủ theo quy định này cũng rất tốt đối với 3 bệnh viện tuyến tỉnh. Còn đối với 3 bệnh viện tuyến huyện là rất kém. Nguyên nhân ra khó khăn về kinh phí nguyên nhân chính chủ quan là do ý thức của lãnh đạo bệnh việc trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật. 3.7. Đánh giá về việc thực hiện xử nƣớc thải khí thải Xét trên từng tiêu chí thì có thể nói rằng cả 3 bệnh viện tuyến tỉnh đều có sự thực hiện các quy định về xử nước thải giống nhau, đạt ở mức 80%. Tuy nhiên về hệ thống thu gom nước thì tại bệnh viện A C được thiết kế tương đối hoàn chỉnh. Trong 03 bệnh viện nêu trên, chỉ có bệnh viện C được đầu tư hệ thống lò đốt chất thải rắn y tế nguy hại (đầu tư từ năm 2010). Tại các bệnh viện đều có hệ thống xử nước thải. Tuy nhiên về khí thải thì chỉ có bệnh viện C là đơn vị có mức độ chấp hành tốt hơn cả. Đối với 3 bệnh viện tuyến huyện kết quả đánh giá công tác này rất kém, chỉ đạt khoảng 30%. Riêng Biện viện huyện Võ nhai mới cải tạo hệ thống thu gom nước thải đạt tiêu chuẩn nhưng công tác xử vẫn giống tình trạng chung của các bệnh viện tuyến huyện chưa được quan tâm đầu tư. 3.8. Đánh giá qua các kết quả điều tra phỏng vấn ngoài hiện trƣờng về sự nắm bắt các quy định quản chất thải y tế Các kết quả phỏng vấn cho thấy, đa phần các cán bộ của các bệnh viện tuyến tỉnh đều đã được đào tạo về Quy chế quản chất thải y tế. Song một số cán bộ do ít được trau dồi nên cũng không thể nhớ thực hiện tốt được. Với bệnh viện C thì các cán bộ có nhiều kinh nghiệm được trao đổi thường xuyên nên họ nắm khá vững những kiến thức này. Đối với các bệnh viện tuyến huyện thì kết quả trả lời không chính xác. Mội bệnh viện thường chỉ có một cán bộ được đào tạo là nắm được quy định nhưng chưa đầy đủ do không được tập huấn thường xuyên. Còn lại các cán bộ khác chỉ yếu làm việc theo sự chỉ dẫn của đồng nghiệp trước chứ không nắm bắt hiểu biết đầy đủ bài bản các quy định. Các kết quả thu thập được từ phiếu điều tra cho thấy, số lượng các cán bộ tham gia trực tiếp công tác tổ chức của bệnh viện rất ít, 8 người đối với bệnh viện C, 4 người đối với bệnh viện A 4 người đối với bệnh viện Gang Thép, đặc biệt ở 3 bệnh viện tuyến huyện chỉ có 3 người. Đa phần các cán bộ đều phải kiêm nhiệm 2-3 công việc cùng lúc, nhất là những công nhân làm việc trực tiếp. 3.9. Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử chất thải y tế tại các bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên 3.9.1. Nguyên nhân các tồn tại trong công tác quản lý, xử chất thải y tế tại các bệnh viện nghiên cứu 7 Nguyên nhân khách quan do thiếu quy định cụ thể, Công nghệ xử lạc hậu, thiếu kinh phí, thiếu phương tiện đẫn đến hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử chất thải y tế kém hiệu quả; Nguyên nhân chủ quan do nhân viên quản CTYT, Cán bộ y, Lãnh đạo bệnh viện kiến thức, thái độ, thực hành về quản lý, xử CTYT kém, Bệnh nhân người nhà bệnh nhân thiếu kiến thức vệ sinh, chưa tham gia vào quản lý, xử chất thải bệnh viện dẫn đến Công tác quản chất thải y tế tại các bệnh viện chưa tốt. Hậu quả là ô nhiễm môi trường bệnh viện ảnh hưởng sức khoẻ cộng đồng 3.9.2. Đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, xử chất thải y tế - Giảm thiểu, tái chế tái sử dụng rác thải y tế - Phân loại bao gói rác thải y tế càng gần nơi rác thải phát sinh càng tốt - Thu gom, vận chuyển lưu trữ rác thải phù hợp, an toàn hợp vệ sinh. - Tăng cường công tác giáo dục, tập huấn cho cán bộ, nhân viên y tế: 3.9.3. Giải pháp xử chất thải a/. Xử chất thải rắn - Đối với rác thải y tế thông thường (rác thải sinh hoạt): Tiếp tục hợp đồng với đơn viư thu gom vận chuyển ở địa phương đưa đi chôn lấp hợp vệ sinh tại bãi rác; - Đối với rác thải y tế nguy hại: Bệnh viên C xử bằng lò đất trong khuân viên; Bệnh viện A Gang thép 02 bệnh viện hợp đồng xử với Công ty URENCO Thái Nguyên đưa đia xử lý. Bệnh viện huyện Phú Bình, Võ Nhai, Định Hoá tuỳ theo điều kiện sự phân bố của các bệnh viện huyện có thể khoanh vùng đầu tư cho một số huyện gần nhau một lò đốt đặt tại 1 bệnh viện huyện. Đồng thời trang bị thiết bị thu gom, vận chuyển từ các bệnh viện huyện khác tập chung về để xử lý. Đối với 3 bệnh viện của huyện Định Hoá, Phú Lương, Đại Từ đầu tư 1 lò đốt đặt tại Bệnh viện huyện Phú Lương. Đối với 3 bệnh viện của huyện Phú Bình, Phổ Yên, Sông Công vận chuyển về xử tại lò đốt của Bệnh viện C. Đối với 2 bệnh viện của huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai đầu tư 1 lò đốt đặt tại Bệnh viện Đồng Hỷ. b/. Xử nước thải bệnh viện - Bệnh viện C tập huấn, hướng dẫn cho công nhân vận hành tuân thủ quy trình vận hành xử lý của hệ thống xử nước thải (điều tiết lưu lượng, vận hành hệ thống bơm cấp khí) đảm bảo hiệu quả xử đạt tiêu chủân - Bệnh viện A Bệnh viện Gang Thép, bệnh viện tuyến huyện: đầu tư mới hệ thống xử nước thải theo quy mô hợp như sử dụng công nghệ xử nước thải như của bệnh viện C hoặc Công nghệ Yếm khí – Thiếu khí – Hiếu khí (AAO) phân tán, hệ thống được thiết kế theo dạng modul. c/. Xử khí thải 8 Do lượng khí thải phát sinh trong hoạt động của 03 bệnh viện nghiên cứu không lớn (phát sinh chủ yếu trong các phòng xét nghiệm). Do đó, phương pháp thu gom xử bằng hệ thống các Hotte vẫn sẽ được áp dụng. 9 KẾT LUẬN Từ thực trạng quản chất thải y tế hiện nay của các bệnh viện trong nước nói chung tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh Thái Nguyên đang trở thành vấn đề nóng bỏng thu hút được sự quan tâm của cả cộng đồng, có ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng đến sức khỏe môi trường nhưng dường như các nhà quản bệnh viện, những nhà chức năng vẫn chưa có những biện pháp chặt chẽ cứng rắn để đưa vấn đề này vào khuôn khổ. Thực tế cho thấy, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh Thái Nguyên đã bước đầu xây dựng được hệ thống quản lý, xử chất thải y tế. Đặc biệt là bệnh viện C đạt kết quả tốt nhất. Nhưng công tác này cho đến nay vẫn còn nhiều hạn chế, gây ra những vấn đề bức xức đối với sức khoẻ con người môi trường. * Thực trạng công tác bảo vệ môi trường tại các bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên còn một số bất cập: - Nhân lực phục vụ công tác quản chất thải y tế chưa được đào tạo, tập huấn bài bản về nghiệp vụ nên hiểu biết về rác thải y tế chưa đầy đủ; -Phương tiện vận chuyển, trang thiết bị chưa đúng quy định còn thiếu; - Về tài chính chưa có hướng dẫn cụ thể trong chi phí của bệnh viện dành cho hoạt động quản chất thải; Thiếu kinh phí cho việc thực hiện các giải pháp công nghệ như xây dựng hệ thống xử nước thải phù hợp, trang bị lò đốt rác; Hệ thống xử nước thải bệnh viện tại một số bệnh viện đã xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu xử chất thải; - Trình độ hiểu biết (theo đánh giá chủ quan khảo sát thực tế) của cán bộ, nhân viên y tế tại nhóm bệnh viện C cao hơn hẳn bệnh viện A bệnh viện Gang Thép bệnh viện tuyến huyện điều này dẫn đến công tác quản xử chất thải y tế của bệnh viện này cũng tốt hơn. * Các giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường: - Thực hiện các giải pháp về quản chất thải rắn, xử nước thải theo các mô hình đã đề xuất. - Mỗi bệnh viện cần thành lập một Hội đồng chống nhiễm khuẩn, hội đồng này sẽ là đầu mối trong công tác tổ chức đào tạo, tập huấn, giao ban kiểm tra công tác quản chất thải y tế nói riêng công tác bảo vệ môi trường, sức khỏe con người nói chung; - Công tác đào tạo, tập huấn cần được tiến hành thường xuyên theo định kỳ (1 tháng 1 lần); - Phối hợp với cácquan chuyên môn như Sở Y tế, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài nguyên Môi trường trong công tác đào tạo, tập huấn; 10 - Điều quan trọng là các bệnh viện cần có kế hoạch chi kinh phí cho công tác đào tạo, tập huấn một cách phù hợp hiệu quả (chúng tôi kiến nghị mức chi phí cho công tác đào tạo cần được tăng lên mức khoảng 20 – 25% tổng kinh phí bảo vệ môi trường). References Tiếng Việt 1. Đỗ Thanh Bái (2007), "Quản chất thải y tế - vấn đề đáng quan tâm", Tạp chí bảo vệ môi trường (9), Hà Nội, tr 28. 2. Bộ Tài nguyên Môi trường (2004), Chất thải rắn - Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam, Hà Nội. 3. Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường", Hà Nội 4. Bộ Y tế (1998), Quy chế bệnh viện, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 5. Bộ Y tế (2000), Tài liệu hướng dẫn thực hành quản chất thải y tế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 6. Bộ Y tế (2002), Quy chế quản chất thải y tế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 7. Bộ Y tế (2008), "Quy chế quản chất thải y tế" Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT/BYT-KCB ngày 10/10/2008, Bộ Y tế, Hà Nội. 8. DANIDA (2001), Văn kiện dự án Quản chất thải y tế tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên. 9. Đinh Hữu Dung, Nguyễn Thị Thu, Đào Ngọc Phong, Vũ Thị Vựng CS (2003), "Nghiên cứu thực trạng, tình hình quản chất thải y tế ở 6 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, đề xuất các giải pháp can thiệp" , Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị môi trường toàn quốc năm 2005, Hà Nội, Tr 1007 – 1019. 10. Hoàng Thị Liên (2009) “ Nghiên cứu thực trạng một số yếu tố liên quan đến công tác quản chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên” Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học y dược, Thái Nguyên. 11. Trần Đức Hạ (1998), "Xử nước thải bệnh viện trong điều kiện Việt Nam" Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội nghị môi trường toàn Quốc, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội. 12. Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái (2001), Quản chất thải rắn , Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, (tập 1). 13. Đào Ngọc Phong, Nguyễn Thị Thái, Đỗ Văn Hợi (1998), "Đánh giá ô nhiễm môi trường khả năng lây truyền bệnh do nước thải bệnh viện gây ra ở Hà Nội" Kỷ yếu hội thảo Quản chất thải bệnh viện, Hà Nội, tr 18 – 34. [...]... Tài nguyên Môi trường Thái Nguyên (2007), Điều tra thống kê nguồn thải xác định cơ sở g y ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Thái Nguyên 15 Sở Tài nguyên Môi trường Thái Nguyên (2010), Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường năm 2010, Thái Nguyên 16 Sở Y tế (2010), Báo cáo kết quả kiểm tra chất thải y tế tại cácsở y trên địa bàn tỉnh, Thái Nguyên 17 Viện công nghệ môi trường (2002), Công. .. Nguyên 17 Viện công nghệ môi trường (2002), Công nghệ xử nước thải bệnh viện, Hà Nội Tiếng Anh 18 Owen J M., Rogers P J (1999) Program Evaluation: Forms and Approaches 2nd edition Allen & Unwin 19 WHO (1994), Managing medical waste in developing country Geneva 20 WHO (1997), Treatment waste from hospitals and other health care establishment, Malaysia 11 . Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản. tại địa phương. Đề tài " ;Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đề xuất các giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thái nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thái nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thái nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

Từ khóa liên quan