Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học 11 trung học phổ thông

24 1,610 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2014, 15:53

Vận dụng phƣơng pháp phát hiện giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chƣơng "Vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian " hình học 11 trung học phổ thông Đỗ Thị Hồng Minh Trƣờng Đại học Giáo dục Luận văn ThS ngành: Lý luận phƣơng pháp giảng dạy; Mã số: 60 14 10 Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Nhuỵ Năm bảo vệ: 2008 Abstract: Nghiên cứu lý luận về phƣơng pháp phát hiện giải quyết vấn đề, nghiên cứu mục tiêu, nội dung dạy học chƣơng III Hình học 11 THPT “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian”, những kỹ năng cần rèn luyện. Nghiên cứu việc soạn giáo án theo phƣơng pháp phát hiện giải quyết vấn đề. Thực nghiệm sƣ phạm một phần kết quả nghiên cứu để kiểm nghiệm tính khả thi. Đề xuất đƣợc 5 giáo án cụ thể vận dụng phƣơng pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đềo chƣơng III Hình học 11 THPT: Bài tập về hai đƣờng thẳng vuông góc; Bài tập về đƣờng thẳng vuông góc với mặt phẳng; Bài tập về hai mặt phẳng vuông góc; Bài tập về khoảng cách; Ôn tập chƣơng III Keywords: Giáo dục trung học; Hình học; Phƣơng pháp giảng dạy; Lớp 11 Content 1. Lý do chọn đề tài Mục tiêu của cuộc đổi mới giáo dục hiện nay với phƣơng châm "Lấy ngƣời học làm trung tâm" là đổi mới phƣơng pháp dạy học, nhằm phát huy đƣợc tính tích cực học tập của học sinh, tăng cƣờng khả năng tự học, tự khám phá. Về vấn đề giáo dục, nghị quyết Hội nghị lần thứ IV ban chấp hành trung ƣơng Đảng CSVN (khoá VII) đã chỉ ra : "Giáo dục đào tạo phải hướng vào đào tạo những con người lao động tự chủ , sáng tạo , có năng lực giải quyết những vấn đề thường gặp , qua đó góp phần tích cực thực hiện mục tiêu lớn của đất nước là dân giàu , nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ văn minh". Điều 28 khoản 2 của Luật Giáo dục 2005 cũng đã nêu rõ "Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy được tính tích cực, tự giác chủ động sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú cho học sinh." Với mục tiêu đó, nhiệm vụ đặt ra cho ngƣời giáo viên là phải đổi mới phƣơng pháp dạy học, nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu đào tạo con ngƣời mới với thực trạng lạc hậu nói chung của phƣơng pháp dạy học. Với đà phát triển không ngừng của nền kinh tế tri thức hiện nay, việc nâng cao chất lƣợng giáo dục đào tạo càng đòi hỏi cấp bách hơn bao giờ hết. Dƣới ảnh hƣởng của lý thuyết cổ điển về nhận thức, phƣơng pháp dạy học chủ yếu là do ngƣời thầy thuyết trình truyền thụ các niềm tin về chân lý cho ngƣời học với sự cảm hoá bằng các lập luận logic thực nghiệm. dĩ nhiên, nhiệm vụ của ngƣời học trò là tiếp thu một cách đầy đủ trung thành, nhƣng thụ động, các niềm tin chân lý trong các tri thức khoa học đƣợc truyền giảng đó. Cho đến đầu thế kỷ 20, khi nhận thức về khoa học đã phát triển, ngƣời ta phát hiện ra rằng, có những sự kiện không thể suy từ các nguyên lý khoa học cổ điển, từ đó dẫn đến các tiếp cận chân lý theo phƣơng pháp khác. Ngƣời ta cho rằng, nhiệm vụ của khoa học không phải đi tìm chân lý, vì có thể không bao giờ tìm ra, mà tìm cách giải quyết vấn đề , tìm những câu trả lời chấp nhận đƣợc cho những bài toán mà con ngƣời thƣờng gặp trong cuộc sống. Quan điểm này phù hợp với quan điểm giáo dục của nhà triết học giáo dục lớn Hoa Kỳ John Dewey đề ra từ buổi giao thời của hai thế kỷ 19 20 khi chủ trƣơng "học sinh đến trƣờng không phải chỉ để tiếp thu những tri thức đƣợc ghi vào một chƣơng trình có lẽ không bao giờ dùng đến, mà chính là để giải quyết các bài toán của nó, những bài toán thực tế mà nó gặp hàng ngày. Về phía ngƣời thầy, ông ta sẽ hành động nhƣ một ngƣời bạn có kinh nghiệm, khuyên nhủ hƣớng dẫn cho học sinh biết những gì mà thầy biết về vấn đề đƣợc đặt ra ". Nhƣ vậy, trong nền giáo dục thế giới đã có cơ sở để hình thành một phƣơng pháp dạy học mới, nay ta gọi là phƣơng pháp giải quyết vấn đề (Proplem solving), thay cho phƣơng pháp cũ là truyền đạt tiếp thu thụ động các bài giảng có sẵn trong chƣơng trình sách giáo khoa. Phƣơng pháp này hiện nay đã đƣợc sử dụng ở nhiều trƣờng học ở Hoa Kỳ đã trở thành một yếu tố chủ đạo trong cải cách giáo dục ở một số nƣớc khác. Hiện nay, sau nhiều thập niên phát triển, nội dung của phƣơng pháp giải quyết vấn đề đã đƣợc bồi đắp rất phong phú, đƣợc kết hợp với các nội dung về rèn luyện các kỹ năng tƣ duy phê phán tƣ duy sáng tạo, làm cơ sở lý luận cho rèn luyện nâng cao năng lực giải quyết vấn đề năng lực sáng tạo cho học sinh. Hình học không gian tuy là một chủ đề hay nhƣng từ trƣớc đến nay vẫn đƣợc coi là khó dạy, khó học. Học sinh thƣờng gặp lúng túng khi giải các bài tập về hình học không gian, coi đó nhƣ là một môn học trừu tƣợng có thói quen thụ động, ngại suy nghĩ khám phá. Đã có những chủ trƣơng về đổi mới phƣơng pháp dạy học hình học không gian, nhƣng trong thực tiễn vận dụng ở trƣờng phổ thông giáo viên còn gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa hoạt động giải bài tập toán là điều kiện để thực hiện tốt các mục đích dạy học toán ở trƣờng phổ thông. Tổ chức có hiệu quả việc dạy giải bài tập toán học có vai trò quyết định đối với chất lƣợng dạy học Toán. Từ những lý do trên nên đề tài đƣợc chọn là :"Vận dụng phương pháp phát hiện giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương "Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian" Hình học 11 Trung học phổ thông.” 2. Giả thuyết khoa học Có thể nâng cao chất lƣợng dạy học chƣơng III Hình học 11 THPT "Vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian" bằng phƣơng pháp phát hiện giải quyết vấn đề. 3. Mục đích nghiên cứu Soạn đƣợc một số giáo án giải bài tập chƣơng III Hình học 11 theo phƣơng pháp phát hiện giải quyết vấn đề. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận về phƣơng pháp phát hiện giải quyết vấn đề, nghiên cứu mục tiêu, nội dung dạy học chƣơng III Hình học 11 THPT "Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian", những kỹ năng cần rèn luyện. - Nghiên cứu việc soạn giáo án theo phƣơng pháp phát hiện giải quyết vấn đề. - Thực nghiệm sƣ phạm một phần kết quả nghiên cứu để kiểm nghiệm tính khả thi của đề tài. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp nghiên cứu dựa trên các tài liệu - Nghiên cứu các văn kiện của Đảng, Nhà nƣớc về giáo dục đào tạo, tình trạng giáo dục, chƣơng trình sách giáo khoa đổi mới, cách thức đổi mới phƣơng pháp dạy học nói chung dạy học hình học không gian nói riêng. - Nghiên cứu sách báo liên quan đến giáo dục. - Nghiên cứu tài liệu lí luận về tâm lí học, lí luận dạy học môn Toán, phƣơng pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề trong dạy học Toán dạy học giải bài tập toán học . - Nghiên cứu chƣơng trình sách giáo khoa, sách nâng cao Hình học 11, sách tham khảo. 5.2. Phương pháp điều tra quan sát - Dự giờ, trao đổi với thầy cô giáo đồng nghiệp tại trƣờng THPT Kiến An, THPT bán công Phan Đăng Lƣu về việc dạy học giải bài tập hình học không gian lớp 11 nói chung chƣơng “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian” nói riêng. - Tham khảo học tập kinh nghiệm của nhiều giáo viên giàu kinh nghiệm dạy Toán. - Tham khảo ý kiến của giảng viên hƣớng dẫn. - Điều tra tình trạng tiếp thu kiến thức của học sinh đặc biệt là tìm hiểu thực tế khả năng vận dụng lí thuyết để làm bài tập hình học không gian lớp 11. - Điều tra, tìm hiểu khả năng áp dụng phƣơng pháp phát hiện giải quyết vấn đề của giáo viên trong dạy học toán. Sử dụng phƣơng pháp này để nắm đƣợc tình hình thực tiễn dạy học chƣơng này ở trƣờng phổ thông để đánh giá kết quả thực nghiệm sƣ phạm. 5.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm Dạy thử nghiệm tại các lớp 11B12, 11B11 trƣờng THPT Kiến An nhằm kiểm tra tính khả thi của phƣơng pháp này trong việc tiếp thu kiến thức của học sinh. 5.4. Phương pháp thống kê toán học Xử lý các số liệu điều tra. 6. Phạm vi nghiên cứu Chƣơng III: “Vectơ trong không gian quan hệ vuông góc trong không gian”- Hình học 11-THPT. 7. Mẫu khảo sát Lớp 11B11, 11B12,11B13. 8. Câu hỏi (vấn đề) nghiên cứu Vận dụng phƣơng pháp phát hiện giải quyết vấn đề nhƣ thế nào vào chƣơng III Hình học 11-THPT: “Vectơ trong không gian quan hệ vuông góc trong không gian” để soạn đƣợc một số giáo án trong dạy học giải bài tập mang lại hiệu quả cao?. 9. Kết quả đóng góp mới của luận văn - Trình bày rõ cơ sở lý luận về phƣơng pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề. - Kết quả điều tra thực tiễn cho thấy phƣơng pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề đƣợc nhiều ngƣời vận dụng, quan tâm, có nhận thức đầy đủ. - Đề xuất đƣợc 5 giáo án cụ thể vận dụng phƣơng pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đềo chƣơng III Hình học 11 THPT. + Bài tập về hai đƣờng thẳng vuông góc . + Bài tập về đƣờng thẳng vuông góc với mặt phẳng. + Bài tập về hai mặt phẳng vuông góc + Bài tập về khoảng cách + Ôn tập chƣơng III 10. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục các kí tự viết tắt tài liệu tham khảo, Luận văn đƣợc trình bày trong 3 chƣơng: - Chƣơng I. Cơ sở lý luận - Chƣơng II. Một số giáo án dạy học giải bài tập toán học theo phƣơng pháp phát hiện giải quyết vấn đề chƣơng III Hình học 11 THPT. - Chƣơng III. Thực nghiệm sƣ phạm. CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Vài nét về phƣơng pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề 1.1.1. Về mặt thuật ngữ Trong hệ thống các phƣơng pháp dạy học có một phƣơng pháp dạy học, có tác giả gọi là “dạy học nêu vấn đề” [14,tr.3],[40], có tài liệu viết là “dạy học giải quyết vấn đề”, vì vậy cần có sự giải thích về khái niệm này. Theo Nguyễn Bá Kim,Vũ Dƣơng Thụy 17,tr.114 thuật ngữ “dạy học nêu vấn đề” có 2 nhƣợc điểm: Một là nó có thể dẫn tới suy nghĩ lầm rằng vấn đề do thầy giáo nêu ra theo ý mình chứ không nảy sinh từ logic bên trong của tình huống. Hai là, nó có thể đƣợc hiểu là kiểu dạy học này chỉ dừng ở việc nêu ra vấn đề chứ không nói rõ vai trò của học sinh trong quá trình giải quyết vấn đề. Thuật ngữ “dạy học giải quyết vấn đề” khắc phục đƣợc nhƣợc điểm thứ hai nhƣng vẫn còn mắc ở nhƣợc điểm thứ nhất. Thuật ngữ “Phát hiện giải quyết vấn đề” khắc phục đƣợc cả hai nhƣợc điểm trên, nhằm nêu rõ hàm ý giúp học sinh phát hiện giải quyết vấn đề. Thuật ngữ “Phát hiện giải quyết vấn đề” nói lên bản chất của phƣơng pháp dạy học này rõ hơn so với những thuật ngữ khác. Vì vậy chúng ta chọn thuật ngữ này nhƣ Nguyễn Bá Kim, đó là “phƣơng pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề”. 1.1.2. Lịch sử nghiên cứu Thuật ngữ “dạy học nêu vấn đề” ra đời chƣa đƣợc bao năm, việc nghiên cứu tƣ tƣởng dạy học nêu vấn đề thật rầm rộ đƣợc bắt đầu chƣa lâu lắm, nhƣng các tƣ tƣởng đó, dƣới những tên gọi khác nhau, đã tồn tại trong giáo dục học hàng trăm năm nay rồi. còn sớm hơn nữa, các hiện tƣợng “nêu vấn đề” đã đƣợc Xôcrat (469-399 trƣớc công nguyên) thực hiện trong các cuộc toạ đàm. Trong khi tranh luận, ông không bao giờ kết luận trƣớc mà để mọi ngƣời tự tìm ra cách giải quyết. Trong những thập kỷ 60-70 của thế kỷ XX, phƣơng pháp dạy học này đƣợc nhiều nhà khoa học giáo dục trên thế giới quan tâm, trên cả bình diện thực nghiệm rộng rãi ở nhiều môn học khác nhau cho nhiều lứa tuổi . Đó là các công trình của các tác giả Ôkôn.V 40, Đanhilov M.A, Xcatkin M.N 35, Rubinstêin, S.L, Ở Việt Nam, trong thời kỳ này phƣơng pháp dạy học đó cũng đã có những ảnh hƣởng tác động đáng kể tới quá trình đổi mới phƣơng pháp ở nhà trƣờng phổ thông, bởi những công trình nghiên cứu của PGS Phạm Văn Hoàn 14 những nhà giáo khác. Đặc biệt trong những năm gần đây đã có nhiều công trình nghiên cứu áp dụng phƣơng pháp dạy học này theo những phạm vi, chủ đề, nội dung hay theo những đối tƣợng học sinh khác nhau. Điển hình là những công trình nghiên cứu của GS Nguyễn Bá Kim 23 , PGS Trần Kiều 16, PGS Nguyễn Hữu Châu 3 nhiều tác giả khác. Tuy nhiên hầu hết các tác giả kể trên thƣờng nghiên cƣú những phƣơng pháp chung những lý luận về phƣơng pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề, mà không đi sâu vào những nội dung cụ thể trong chƣơng trình Toán phổ thông trung học. Đặc biệt là trong chƣơng “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian”. 1.1.3. Cơ sở lý luận Theo Nguyễn Bá Kim [23, tr.184], phƣơng pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề dựa trên các cơ sở sau: 1.1.3.1. Cơ sở triết học Theo triết học duy vật biện chứng, mâu thuẫn là động lực thúc đẩy quá trình phát triển. Một vấn đề đƣợc gợi cho học sinh học tập chính là một mâu thuẫn giữa yêu cầu nhiệm vụ nhận thức với kiến thức kinh nghiệm sẵn có. Tình huống này phản ánh một cách lôgíc biện chứng quan hệ bên trong giữa kiến thức cũ, kĩ năng cũ, kinh nghiệm cũ với những yêu cầu giải thích sự kiện mới hoặc đổi mới tình thế. 1.1.3.2. Cơ sở tâm lý học Theo các nhà tâm lý học, con ngƣời chỉ bắt đầu tƣ duy tích cực khi nảy sinh nhu cầu tƣ duy, tức là khi đứng trƣớc một khó khăn về nhận thức cần phải khắc phục, một tình huống gợi vấn đề. “Tƣ duy sáng tạo luôn luôn bắt đầu bằng một tình huống gợi vấn đề ”. 1.1.3.3 Cơ sở giáo dục học Dạy học giải quyết vấn đề phù hợp với nguyên tắc tính tự giác tích cực, vì nó khêu gợi đƣợc hoạt động học tập mà chủ thể đƣợc hƣớng đích, gợi động cơ trong quá trình phát hiện giải quyết vấn đề. 1.2. Dạy học phát hiện giải quyết vấn đề 1.2.1. Các khái niệm cơ bản 1.2.1.1. Vấn đề Theo Nguyễn Bá Kim [23, tr.185], để hiểu đúng thế nào là một vấn đề đồng thời cũng làm rõ một vài khái niệm khác có liên quan, ta bắt đầu bằng các khái niệm cơ bản. Hệ thống là một tập hợp những phần tử cùng với những quan hệ giữa những phần tử của tập hợp đó. Tình huống là một hệ thống phức tạp gồm chủ thể khách thể, trong đó chủ thể có thể là ngƣời, còn khách thể lại là một hệ thống nào đó. Nếu trong một tình huống, chủ thể còn chƣa biết ít nhất một phần tử của khách thể thì tình huống này đƣợc gọi là một tình huống bài toán đối với chủ thể. Trong một tình huống bài toán, nếu trƣớc chủ thể đặt ra mục tiêu tìm phần tử chƣa biết nào đó dựa vào một số những phần tử cho trƣớc ở trong khách thể thì ta có một bài toán. Một bài toán đƣợc gọi là vấn đề nếu chủ thể chƣa biết một thuật giải nào có thể áp dụng để tìm ra phần tử chƣa biết của bài toán. Ta cũng có thể hiểu vấn đề nhƣ sau: Một vấn đề biểu thị bởi một hệ thống những mệnh đề câu hỏi (hoặc yêu cầu hành động ) thoả mãn các điều kiện sau: - Học sinh chƣa giải đáp đƣợc câu hỏi đó hoặc chƣa thực hiện đƣợc hành động đó. - Học sinh chƣa đƣợc học một quy tắc có tính chất thuật toán nào để giải đáp câu hỏi hoặc thực hiện yêu cầu đặt ra. 1.2.1.2. Tình huống gợi vấn đề Một tình huống gợi vấn đề cần thoả mãn các điều kiện sau đây: 1) Tồn tại một vấn đề Tình huống phải bộc lộ mâu thuẫn giữa thực tiễn với trình độ nhận thức, chủ thể phải ý thức đƣợc một khó khăn trong tƣ duy hoặc hành động mà vốn hiểu biết sẵn có chƣa đủ để vƣợt qua. Nói cách khác, phải tồn tại một vấn đề theo nghĩa đã nêu ở trên, tức là học sinh chƣa giải đáp đƣợc cũng chƣa có một quy tắc có tính chất thuật toán để giải đáp câu hỏi nảy sinh trong tình huống. 2) Gợi nhu cầu nhận thức Nếu tình huống có một vấn đề , nhƣng nếu học sinh thấy nó xa lạ, không muốn tìm hiểu thì đây cũng không phải là một tình huống gợi vấn đề. Trong tình huống gợi vấn đề, học sinh phải cảm thấy cần thiết, thấy có nhu cầu giải quyết vấn đề đó. Tốt nhất là tình huống gây đƣợc "cảm xúc", làm cho học sinh cảm thấy ngạc nhiên, thấy hứng thú mong muốn giải quyết vấn đề đó. 3) Gây niềm tin ở khả năng Nếu một tình huống tuy có vấn đề vấn đề tuy hấp dẫn, nhƣng nếu học sinh cảm thấy nó vƣợt quá xa so với khả năng của mình thì họ cũng không sẵn sàng giải quyết vấn đề đó. Vậy cần làm cho học sinh thấy rõ tuy họ chƣa có ngay lời giải, nhƣng đã có một số kiến thức, kĩ năng liên quan đến vấn đề đặt ra nếu họ tích cực suy nghĩ thì có nhiều hy vọng giải đƣợc vấn đề đó. Phải thoả mãn cả điều kiện đó nữa thì tình huống mới có tính chất gợi vấn đề. 1.2.2. Đặc trưng của dạy học phát hiện giải quyết vấn đề Dạy học giải quyết vấn đề có những đặc trƣng sau đây: 1. Học sinh đƣợc đặt vào một tình huống gợi vấn đề chứ không phải là đƣợc thông báo tri thức dƣới dạng có sẵn. 2. Học sinh hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo, tận lực huy động tri thức khả năng của mình để phát hiện giải quyết vấn đề chứ không phải chỉ nghe thầy giáo giảng một cách thụ động. 3. Mục tiêu dạy học không phải chỉ là làm cho học sinh lĩnh hội đƣợc kết quả của quá trình phát hiện giải quyết vấn đề, mà còn ở chỗ làm cho họ phát triển khả năng tiến hành những quá trình nhƣ vậy. Nói cách khác, học sinh không chỉ học kết quả của việc học mà trƣớc hết là học bản thân việc học. 1.2.3. Những hình thức cấp độ dạy học phát hiện giải quyết vấn đề Tuỳ theo mức độ độc lập của học sinh trong quá trình giải quyết vấn đề, ngƣời ta nói tới các cấp độ khác nhau, cũng đồng thời là những hình thức khác nhau của dạy học giải quyết vấn đề: Theo Nguyễn Bá Kim, Vũ Dƣơng Thụy 17,tr.118 đƣa ra ba hình thức của dạy học giải quyết vấn đề nhƣ sau : 1. Tự nghiên cứu vấn đề 2. Đàm thoại giải quyết vấn đề 3. Thuyết trình giải quyết vấn đề Theo Đặng Vũ Hoạt 13 thì quá trình dạy học phát hiện giải quyết vấn đề có thể đƣợc phân biệt theo bốn mức độ có thể thực hiện với 3 kiểu phƣơng pháp sau đây: 1. Các mức độ (4 mức độ) a) Mức độ thứ nhất: Giáo viên nêu vấn đề giải quyết vấn đề, còn học sinh thì chú ý học tập cách nêu vấn đề giải quyết vấn đề do giáo viên làm mẫu. b) Mức độ thứ hai: Giáo viên nêu vấn đề rồi tổ chức, lãnh đạo học sinh tham gia giải quyết một trong các vấn đề đó. c) Mức độ thứ ba: Giáo viên nêu vấn đề rồi tổ chức, lãnh đạo học sinh độc lập giải quyết toàn bộ vấn đề d) Mức độ thứ tƣ: Học sinh tự nêu đƣợc vấn đề độc lập giải quyết toàn bộ vấn đề. Kinh nghiệm cho thấy , trong quá trình dạy học phát hiện giải quyết vấn đề ngƣời thầy giáo cần: - Tổ chức điều khiển học sinh giải quyết vấn đề từ mức độ thấp đến mức độ cao. - Kết hợp các mức độ đó một cách hợp lý trong suốt quá trình dạy học. 2. Các kiểu phương pháp (3 kiểu phương pháp) Quá trình dạy học phát hiện giải quyết vấn đề có thể đƣợc thực hiện với các kiểu phƣơng pháp khác nhau trong sự phối hợp một cách hợp lý. a) Kiểu phƣơng pháp thông báo vấn đề b) Kiểu phƣơng pháp tìm kiếm bộ phận c) Kiểu phƣơng pháp nghiên cứu toàn bộ vấn đề. Theo Lerner 39,tr.47 dạy học phát hiện giải quyết vấn đề có thể có ba dạng sau: Dạng 1. Phương pháp nghiên cứu (i) Quan sát nghiên cứu các sự kiện hiện tƣợng (ii) Đặt vấn đề (iii) Đƣa ra giả thuyết (iv) Xây dựng kế hoạch nghiên cứu (v) Thực hiện kế hoạch, tìm hiểu các mối liên hệ giữa hiện tƣợng đang nghiên cứu với các hiện tƣợng khác. (vi) Trình bày cách giải quyết vấn đề. (vii) Kiểm tra cách giải. (viii) Rút ra kết luận thực tiễn về việc vận dụng kiến thức đã đƣợc tiếp thu. Dạng 2. Phương pháp tìm tòi từng phần Dạng 3. Phương pháp trình bày nêu vấn đề Giáo viên giới thiệu cho học sinh cách giải quyết vấn đề, giúp các em hiểu logic, các vấn đề cách giải quyết các vấn đề đó. Có 2 hình thức thực hiện : (i) Hình thức thứ nhất: Giáo viên tự mình hoặc dùng phƣơng tiện dạy học thay thế để trình bày trình tự logic của việc tìm kiếm cách giải quyết vấn đề. (ii) Hình thức thứ hai: Giáo viên vạch ra các cách giải quyết vấn đề đang nghiên cứu. Mỗi hình thức nói trên đều đòi hỏi học sinh phải bộc lộ tính tích cực ở các mức độ khác nhau: sáng tạo, tìm tòi tái hiện. Do đó chủ thể học tập (là học sinh) sẽ bộc lộ tính độc lập cao nhất ở dạng 1 thấp nhất ở dạng 3. Trong dạy học ở trƣờng phổ thông, phƣơng tiện chủ yếu là hệ thống câu hỏi, lời gợi ý của giáo viên các câu hỏi, hành động đáp lại của học sinh. Theo quan điểm của Nguyễn Bá Kim 23,tr.189-191, dạy học phát hiện giải quyết vấn đề có thể đƣợc thực hiện dƣới những hình thức sau: 1. Người học độc lập phát hiện giải quyết vấn đề 2. Người học hợp tác phát hiện giải quyết vấn đề 3. Thầy trò vấn đáp phát hiện giải quyết vấn đề 4. Giáo viên thuyết trình phát hiện giải quyết vấn đề 1.2.4. Các bước thực hiện dạy học giải quyết vấn đề Bƣớc 1. Phát hiện hoặc thâm nhập vấn đề - Phát hiện vấn đề từ một tình huống gợi vấn đề (thoả mãn các điều kiện đã nêu ở mục 2.1.2) thƣờng là do thày tạo ra. Có thể liên tƣởng những cách suy nghĩ tìm tòi, dự đoán, gợi động cơ mở đầu. - Giải thích chính xác hoá tình huống (khi cần thiết) để hiểu đúng các vấn đề đƣợc đặt ra. - Phát biểu vấn đề đặt mục tiêu giải quyết vấn đề đó. Bƣớc 2. Tìm giải pháp - Tìm một cách giải quyết vấn đề. Việc này thƣờng đƣợc thực hiện theo sơ đồ 1.1 . Bƣớc 3. Trình bày giải pháp Khi đã giải quyết đƣợc vấn đề đặt ra, ngƣời học trình bày lại toàn bộ từ việc phát biểu vấn đề cho tới giải pháp. Nếu vấn đề là một đề bài cho sẵn thì có thể không cần phát biểu lại vấn đề. Trong khi trình bày, cần tuân thủ các chẩn mực đề ra trong nhà trƣờng nhƣ ghi rõ giả thiết, kết luận đối với bài toán chứng minh, phân biệt các phần: phân tích, cách dựng, chứng minh, biện luận đối với bài toán dựng hình, giữ gìn vở sạch, chữ đẹp, v.v Bƣớc 4. Nghiên cứu sâu giải pháp - Tìm hiểu những khả năng ứng dụng kết quả. - Đề xuất những vấn đề mới có liên quan nhờ xét tƣơng tự, khái quát hoá, lật ngƣợc vấn đề, giải quyết nếu có thể. 1.2.5. Những cách thông dụng để tạo tình huống gợi vấn đề Để thực hiện dạy học phát hiện giải quyết vấn đề, điểm xuất phát là tạo ra tình huống gợi vấn đề. Một số giáo viên nghĩ rằng dạy học phát hiện giải quyết vấn đề tuy hay nhƣng có vẻ ít cơ hội thực hiện do khó tạo đƣợc những tình huống gợi vấn đề. Để xoá bỏ những ấn tƣợng không đúng đó, có thể nêu lên một số tình huống gợi vấn đề một cách phổ biến, rất dễ gặp dễ thiết lập. Chẳng hạn có thể tạo ra những tình huống gợi vấn đề theo các cách sau đây: 1.2.5.1. Dự đoán nhờ nhận xét trực quan thực nghiệm (tính toán, đo đạc, ) Phân tích vấn đề Giải pháp đúng Hình thành giải pháp Bắt đầu Đề xuất thực hiện hƣớng giải quyết Kết thúc + Sơ đồ 1.1 1.2.5.2. Lật ngược vấn đề 1.2.5.3. Xem xét tương tự 1.2.5.4. Khái quát hoá 1.2.5.5. Giải bài tập mà người học chưa biết thuật giải 1.2.5.6. Tìm sai lầm trong lời giải 1.2.5.7. Phát hiện nguyên nhân sai lầm sửa chữa sai lầm 1.2.6. Yêu cầu về dạy học phát hiện giải quyết vấn đề trong toàn bộ quá trình dạy học 1.2.6.1. Vấn đề đòi hỏi học sinh tự khám phá lại toàn bộ tri thức trong chương trình 1.2.6.2. Mức độ yêu cầu học sinh phát hiện giải quyết vấn đề trong quá trình dạy học + Cho học sinh phát hiện giải quyết vấn đề đối với một bộ phận nội dung học tập, có thể có sự giúp đỡ của thầy giáo với mức độ nhiều ít khác nhau. + Học sinh học đƣợc không chỉ kết quả mà điều quan trọng hơn là cả quá trình phát hiệngiải quyết vấn đề. + Học sinh chỉnh đốn lại, cấu trúc lại cách nhìn đối với bộ phận tri thức còn lại mà họ đã lĩnh hội không phải bằng con đƣờng tự phát hiện giải quyết vấn đề 1.3.2. Các yêu cầu đối với lời giải 1.3.2.1 Kết quả đúng, kể cả ở các bước trung gian 1.3.2.2. Lập luận phải chặt chẽ logic Đặc biệt lời giải phải tuân thủ các yêu cầu sau: + Luận đề phải nhất quán; + Luận cứ phải đúng; + Luận chứng phải hợp lôgic 1.3.2.3.Lời giải đầy đủ 1.3.2.4. Ngôn ngữ chính xác 1.3.2.5. Trình bày rõ ràng, đảm bảo mỹ thuật 1.3.2.6. Tìm ra nhiều cách giải, chọn cách giải ngắn gọn, hợp lí nhất. 1.3.2.7. Nghiên cứu giải những bài toán tương tự, mở rộng hay lật ngược vấn đề. 1.3.3. Dạy học phương pháp chung để giải bài toán 1.3.3.1. Phương pháp chung để giải bài toán Bƣớc 1. Tìm hiểu nội dung đề bài Bƣớc 2. Tìm cách giải Bƣớc 3. Trình bày lời giải Bƣớc 4. Nghiên cứu sâu lời giải 1.3.3.2. Bản gợi ý áp dụng phương pháp chung để giải toán ` Bƣớc 1. Tìm hiểu nội dung đề bài Bƣớc 2. Tìm cách giải Bƣớc 3. Trình bày lời giải Bƣớc 4. Nghiên cứu sâu lời giải 1.3.3.3. Cách thức dạy phương pháp chung để giải bài toán CHƢƠNG 2 GIÁO ÁN DẠY HỌC 2.1. Hƣớng dẫn soạn giáo án thực hiện chƣơng trình đổi mới phƣơng pháp dạy học môn Toán ở trƣờng THPT [...]... mt lý lun trong vic vn dng phng phỏp phỏt hin v gii quyt vn núi chung, v vic vn dng phng phỏp ny trong trng hp c th l gii bi tp chng 3 Hỡnh hc 11 THPT Vect trong khụng gian Quan h vuụng gúc trong khụng gian 2 Trờn c s nghiờn cu lý lun v tng kt kinh nghim ca cỏc nh s phm, khi vn dng phng phỏp ó nờu vo trng hp c th gii bi tp chng III Hỡnh hc 11 THPT, tỏc gi ó xõy dng c mt s tỡnh hung gi vn trong dy... dng trong lun vn thỡ: 3.6.1 Cú kh nng to c mụi trng cho hc sinh hc c cỏch t khỏm phỏ, t phỏt hin v gii quyt vn 3.6.2 Cú kh nng gúp phn phỏt trin t duy toỏn hc cho hc sinh 3.6.3 Cú kh nng gúp phn to c s ban u giỳp cỏc giỏo viờn thc hin dy hc phỏt hin v gii quyt vn trong quỏ trỡnh dy hc toỏn, m trc ht l trong quỏ trỡnh dy hc chng III Hỡnh hc 11 THPT Vect trong khụng gian Quan h vuụng gúc trong khụng gian. .. dn hc sinh hc bi, lm vic nh 2.2 Mc tiờu, ni dung dy hc gii bi tp chng III Hỡnh hc 11: "Vect trong khụng gian Quan h vuụng gúc trong khụng gian" 2.2.1 Mc tiờu 2.2.2 Ni dung Theo phõn phi chng trỡnh mụn Toỏn THPT, ban c bn (thc hin t nm 2007), chng ny hc sinh c hc trong 18 tit , vi phõn phi nh sau: 1 Vect trong khụng gian (2 tit) 2 Hai ng thng vuụng gúc (2 tit) 3 ng thng vuụng gúc vi mt phng (3 tit)... chng m bo tớnh ph bin ca cỏc mu, chỳng tụi chn cỏc lp cú hc lc mụn Toỏn t trung bỡnh tr lờn, cỏc lp th nghim v i chng cú hc lc tng ng nhau 3.3.2 Ni dung thc nghim Ni dung thc nghim l dy hc mt s tit thuc chng III Vect trong khụng gian Quan h vuụng gúc trong khụng gian (Hỡnh hc 11) Theo phõn phi chng trỡnh, chng III gm 15 tit, trong ú cú 5 tit lớ thuyt, 7 tit bi tp, 3 tit ụn tp v kim tra Chỳng tụi tin... gúc vi () Chng minh a//b, trong ú b () PP C.minh nh ngha Khong cỏch gia hai ng thng chộo nhau (a v b) Chng minh tớch vụ hng ca 2 vect ch phng ca hai ng thng ú bng 0 Chng minh ng thng a vuụng gúc vi mt mt phng cha ng thng b PP C.minh Chng III Vect trong khụng gian, quan h vuụng gúc trongn Nu chỳng ng phng thỡ dựng cỏc phng phỏp ó bit trong mt phng Chng minh cú mt ng thng nm trong mt phng ny v vuụng... s phm Mc ớch ca th nghim s phm l thm dũ tớnh kh thi v tớnh hiu qu ca vic vn dng phng phỏp dy hc phỏt hin v gii quyt vn vo dy hc cỏc tỡnh hung in hỡnh trong chng III Hỡnh hc 11 THPT Vect trong khụng gian Quan h vuụng gúc trong khụng gian ó trỡnh by trong lun vn 3.1.2 Nhim v ca thc nghim - Biờn son ti liu th nghim theo hng dy hc phỏt hin v gii phỏt hin v gii quyt vn cho hc sinh thụng qua dy hc mt s... thi v ó cú nhng kt qu nht nh Cỏc giỏo viờn mụn toỏn THPT hon ton cú kh nng vn dng phng phỏp dy hc phỏt hin v gii quyt vn trong dy hc mụn Toỏn, c bit l chng 3 Vect trong khụng gian Quan h vuụng gúc trong khụng gian - Hỡnh hc 11 THPT Bng phng phỏp ny, ni dung mụn hc ó to c s gn kt trong t duy mong mun khỏm phỏ gia giỏo viờn v hc sinh, thy v trũ cựng phỏt hin v gii quyt vn , ỳng nh mc ớch ca phng phỏp... trong khng gian Quan h vung gỳc trong khng gian- Hnh hc 11 THPT 3 Tỏc gi ó vn dng phng phỏp dy hc phỏt hin v gii quyt vn vo dy hc mt s tỡnh hung in hỡnh v ó xut 5 giỏo ỏn c th dy hc chng 3 hỡnh hc 11 THPT, c th: + Bi tp v hai ng thng vung gỳc + Bi tp v ng thng vung gỳc vi mt phng + Bi tp v hai mt phng vung gỳc + Bi tp v khong cch + Cỏc bi tp ụn tp chng III 4 phn lý thuyt tng quỏt ỳc kt trong lun vn... hiu qu v hng kh thi ca vic vn dng phng phỏp dy hc v gii quyt vn vo chng III Hỡnh hc 11 THPT 3.2 Phng phỏp thc nghim Chỳng tụi hng dn giỏo viờn (tham gia th nghim) s dng ti liu tham kho cho vic son giỏo ỏn v thc hin cỏc bc lờn lp i vi bi dy thuc chng III hỡnh hc 11 Vect trong khụng gian Quan h vuụng gúc trong khụng gian theo phng ỏn ó nờu chng 2 ca lun vn Th nghim s phm c thc hin song song gia lp... ch ỏp dng cho nhng tỡnh hung nh ó trỡnh by trong lun vn, m cũn cú th ỏp dng trong mt s cỏc vn khỏc; phng phỏp dy hc phỏt hin v gii quyt vn ó n tng trong ú Cỏc tỡnh hung gi vn ó nờu trong lun vn ó giỳp rt nhiu cho giỏo viờn trong vic thc hin dy hc theo phng phỏp mi, nhm thc hin i mi phng phỏp dy hc mụn Toỏn Trng THPT hin nay Cng nh nhng tỡnh hung ó c son trong cỏc giỏo ỏn nờu trờn, giỏo viờn s dng . :" ;Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương " ;Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian& quot;. Vận dụng phƣơng pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chƣơng " ;Vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học 11 trung học phổ thông, Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học 11 trung học phổ thông, Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học 11 trung học phổ thông

Từ khóa liên quan