Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

23 1,863 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2014, 15:46

1 Vn dng mt s y hc tích cc i vi hc phy hc Toán  Tiu ho tín ch Applying some active methods of teaching for the module aining credits NXB  120 tr. + Hoàng Th Hoà i hc Giáo dc LuLý luy hc (b môn Toán); Mã s: 60 14 10 ng dn: TS. Nguyn Chí Thành o v: 2012 Abstract:  lý lun và thc trng ca vic vn dng mt s y hc tích c i vi hc ph   y hc (PPDH) Toán  Tiu h o tín ch. Nghiên cc trng vic s d  Tiu h ()  xut mt s bin pháp dy hc hc ph Tiu ho tín ch c nghim s phm. Keywords: Toán hc; y hc; Tiu hc; o tín ch Content 1. Lý do ch tài Áp do theo tín ch là mng tt yu ca giáo di hc Vit Nam vì nhiu c ht phi k i hc tp cho SV. Vi h thng tín ch, SV có th hn, hc thêm ngành ngh hoi ngành mà không tn nhiu thi gian, công sc, không cn thi li hay hc li. H thng tín ch m bo cho SV có th thc hin quá trình hc tp lâu dài, hc tp sui; Tu kin cho SV bc l và phát trin kh a mình thông qua c chn la môn hc, ngành hc phù hp vi kh ình thc t chn các môn hc, ging viên và lp hc tu kin hình thành tính linh hot, tính t ch ci vi quá trình hc tp, giúp h có th t do phát trin kh a mình ti nhng thú hc tp. Ging viên cc yêu cu phi không ngng nâng cao trình  ca mình  có th c yêu cu ca công vic. Bi l ut Giáo dc sc Quc hi thông qua 20/5/2005): "V c: Đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học có thể được tiến hành theo hình thức tích luỹ tín chỉ hay theo niên chế"  18/6/2005). Ngh quyt ca Chính ph s 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 v i mn và toàn din giáo d i hc Vi   n 2006-2020: "Xây dựngthực hiện lộ trình 2 chuyển sang chế độ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi để người học tích luỹ kiến thức, chuyển đổi ngành nghề, liên thông, chuyển tiếp tới các cấp học tiếp theo trong nước và nước ngoài". B ng B Giáo d       nh s - vic m t cho, kim tra, thi và công nhn tt nghip i hng h chính quy theo hc ch tín ch. Vic chuyo t niên ch sang h thng tín ch c phát trin quan trng trong s phát trin chung c n vào vic khnh xu th i mi ca giáo d i hc  Vit Nam. Vi ni dung kin thc không gim ng thi gian lên li SV phi t hc, t nghiên cu nhin ging viên áp dng nhng py hc hiu qu nhm bc mo. Bi v Vn dng mt s y hc tích ci vi hc ph o tín ch . 2. Lch s nghiên cu  : a      3. Mc tiêu nghiên cu  nghiên cu lí lun, t  xung t chc vn dng mt s y hc tích ci vi hc phy hc Toán  Tiu h theo o tín ch. 4. Nhim v nghiên cu Luu nhm tr li các câu hi sau: + Th nào là tín chm ca dy hc theo hc ch tín chm ca dy hc theo hc ch tín ch; + Th c xây dy hc  DH Toán  Tiu hc ch tín ch; + p tác và vic vn dng dy hc hp tác theo nhóm nh vào dy hc  Toán  Tiu hc ch tín ch; 3 + Dy hc d án và vic vn dng dy hc d án vào dy hc  n  Tiu h; +  , . 5. Gi thuyt khoa hc Nu vn dng mt s y hc tích cc vào dy hc hc phdy hc Toán  Tiu ho tín ch thì s c mc tiêu ca dy hc: c tính ch ng, tích cc ca SV, va góp phc chng Giáo dc - i mc yêu cu xã hi. ng nghiên cu Vn dng mt s y hc tích ci vi hc phy hc toán  Tiu ho tín ch. 7. Phm vi nghiên cu Dy hc hc phn PPDH Toán  Tiu hc t. 8. Mu kho sát: Lp TH3nh. u 9.1. Nghiên cu lí lun u tra, quan sát 9.3.Thc nghim 10. Nha lu - Lu lí lun và thc trng ca vic vn dng mt s dy hc tích ci vi hc ph Tiu ho tín ch. - Nghiên cc trng vic s d Tiu hi . -  xut mt s bin pháp dy hc hc ph Tiu h c o tín ch. 11. Cu trúc ca lu Ngoài phn m u, kt lun, khuyn ngh, tài liu tham kho, luc trình bày .   LÝ LUTHC TRNG CA VIC DY HC HC PHN Y HC TOÁN  TIU HC THEO HC CH TÍN CH TNH 1.1. Hc ch tín ch 1.1.1. Khái nim v tín ch, h thng tín ch 4 Tín ch  ng nhng yêu cu v t hc tp, trì hc vn hay nhòi hi v ng thi gian trong mt quá trình hc tp. H thng tín ch  thng hóa mt mô hình o bng cách g tín ch  to nên b phn cu thành ca mô hình nh h thng tín ch trong giáo dc i hc cao ng có th da trên nhng thông s khác nhau, ví d ng công vic ca sinh viên, kt qu hc tp và s gi tip xúc vi ging viên trên lp. m co tín ch - i sinh viên phn thc theo tng hc ph: tín ch); - Kin thc cc phn); - nh khng kin thc phng. Xc ci hc theo khng tín ch  - o mm do: cùng vi các hc phn bt buc còn có các hc phn t chn cho phép sinh viên d u chnh ngành ngh o; - Dy hc ly sinh viên làm trung tâm; - n v hc v là hc k. M chia thành 2 hc k (15 tun), 3 hc k (15 tun) hoc 4 hc k (10 tun); - Ghi danh hu mi hc k, lp hc t chc theo mi hc phn; - Có h thng c vn hc tp; - Có th tuyn sinh theo hc k; - Không thi tt nghip, không t chc bo v khóa lun tt nghii vi hc hong; - Ch có i vi 2 loi hình tp trung và không tp trung. 1.1.3.  1.1.3.1. Vai trò của người dạy Th nhi d là ngun kin thc duy nht, và ni hc ch cn ti-c ngun kin thc này t i d. Trong vai trò th i dc xem nh là i có toàn quyn quynh dy cái gì (ni dung) và d i hc nghe ging bài, ghi chép và hc thuc nhc dc phép can thip vào nhng công vic ci dy. Bên ci dy phm nhim thêm ít nht ba vai trò n vn cho quá trình hc tp; ngi tham gia vào quá trình hc ti hc và nhà nghiên cu. 1.1.3.2. Vai trò của người học i hc trong xã hi hii không ch là nhi thu nhn kin thc th ng t giáo viên và t sách v u quan trng là h phi là nhng ngi bit cách h th nào. Quá trình u chc gi là quá trình i chính mình trong quá trình hc tp  c nhng mc tiêu mà môn h a, hc không hoàn toàn là mt hong cá nhân; nó xy ra trong mt môi tri nh a 5 nhng ngi hc vi nhau có vai trò ht sc quan trng trong thu nhn và to kin thngi hc phi có thêm mt vai trò na ng trong nhóm và trong lp hc. Vì dy hng lng là mt quá trình cng sinh, cho nên ngoài nh i ho theo tín ch còn phm nhim thêm mt vai trò quan trng nngng cng tác dy hc. y và hc trong hc ch tín ch - Gii thích nhng v mà GV cho là SV s g c, t nghiên cu giáo trình hay tài liu tham kho; - Nhn mnh nhng v mà SV cn cn chú ý trong giáo trình và tài liu tham khyêu cu Sc khi lên lp; - ng dn SV tho lun nhng v  trong nhng tài li  c hoc nhng bài nghiên cu mà GV yêu cu SV thc hin; - Theo dõi các ý kin tho lun cn nn, gii thích nhu SV hi - Gii thiu các nhà khoa hc hoc các v hc thuc tranh lun, nhng v cn c nghiên cn ngành hc; - Thông qua gi lên lp và tho lu và k qu hc tp trên lp và t hc  nhà cng kin thc mà SV thu nhng thi công b cho SV bit ý kin a mình; - T chc kim tra ngt xui vi c lp hoc mt s SV bng hình thc nói hoc vit  ng xuyên hc tp; - Tr bài kim tra, bài tp nghiên cu cho SV và có nhn xét v  - ng dn SV nhu cn chú ý khi làm thí nghic tp, thc t; và Nhng ni dung, kin thc khác. m ca vio theo tín ch 1.1.5.1. Ưu điểm - Có tính mm do và kh nng cao; - t hiu qu cao v mt qun lý; - Khuyi hc t các ngành ngh khác nhau có th tham gia hi hc mt cách thun li, góp phn xã hi hc tp cho mi. 1.1.5.2. Nhược điểm - T chc lp sinh viên không nh; - c các hc ph hc liên tc, t ng kin thc b ngt quãng; -  qui h v vio theo hc ch tín ch, k y hc, kin; 6 - Bc chun b  c v nhn thc tp và làm vic bi hc, t nghiên cu tài liu, chun b bài lên l - n b  u kin v  vt chn và tài liu dy hi  chc qun lý.  t môn hc và vii mo theo tín ch 1.2.1. Các khái niệm  c là bn tóm tt ni dung môn hc nhc tiêu và các ni dung bn ca môn hc hng khoa hng t chc nghim thu và công b r o.   là mt bn hng gi hin toàn b mc tiêu, k hoch ging dy và hc tp thông qua t c y và hc tin hành  t ra nhm giúp SV nâng cao tính t hc và t nghiên c c kt qu cao trong hc tp. 1.2.2.  t môn hc và vii mi PPDH theo hc ch tín ch ao gm các nn sau: Thông tin v ging viên; Thông tin chung v HP; Mc tiêu ca HP; Tóm tt ni dung HP; Hc liu; Hình thc t chc dy hi vi c KT-  Phê duyt. y hc tích cc m v dy hc tích cy hc tích cc  ch nhy hc phát huy tính tích cc, ch ng sáng to ci hng ti vic hong hóa, tích cc hóa hot ng nhn thc ci hp trung vào phát huy tính tích cc ci hc ch không phi dy. y hc tích cc - Dy hc thông qua t chc các hong hc tp; - Dy hc chú trng rèn luy hc; - ng hc tp cá th, phi hp vi hc tp hp tác; - Kt ha GV vi t a SV. 1.4. Mt s y hc tích cc có th vn dc tín ch 1.4.1. Dy hc hp tác theo nhóm nh 1.4.1.1. Khái niệm về dạy học hợp tác Dy hc hp tác là mt chic dy hc tích ct ng và hc tp cùng nhau trong nhng nhóm nh nhm mn s hiu  và chim t ni dung hc t 1.4.1.2. Các thành tố cơ bản của dạy học hợp tác - S ph thuc ln nhau mang tính tích cc; 7 - c tip; - Trách nhim ca cá nhân và tp th; - p trong nhóm nh; - u chnh nhóm. 1.4.1.3. Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ Dy hc hp tác theo nhóm nh là mt hình thc xã hi ca dy hc sinh ca mt lp hc chia thành các nhóm nh trong khong thi gian gii hn. Mi nhóm t lc hoàn thành các nhim v hc t phân công và hp tác làm vic. Kt qu làm vic ca c lp. 1.4.2. Dy hc d án (dy hc project) 1.4.2.1.Khái niệm dạy học dự án Dy hc theo d án (DHDA) là mt hình thc dy hi hc thc hin mt nhim v hc tp phc hp, có s kt hp gia lý thuyt và thc hành, to ra các sn phm có th gii thiu. Nhim v i hc thc hin vi tính t lc cao trong toàn b quá trình hc tp. Làm vic nhóm là hình thc làm vin ca DHDA. 1.4.2.2. Đặc điểm của dạy học theo dự án - ng thc tin; - c tin xã hi; - ng hi hc; - Tính phc hp; - ng; - Tính t lc cao ci hc; - Cng tác làm vic (hc tp mang tính xã hi); - ng sn phm. 1.4.2.3. Các dạng của dạy học dự án - Phân loi theo chuyên môn; - Phân loi theo s tham gia ci hc; - Phân loi theo s tham gia ca GV; - Phân loi theo qu thi gian; - Phân loi theo nhim v. 1.5. Thc trng v vic s d  tit môn hc o theo hc ch tín ch   1.5.1. Gii thi và Toán   N  1.5.3. Thc thc trng s dP Toán  c vn dng mt s PPDH tích cc trong dy hc hc phToán    8 Bng 1.1. Thc trng khó a GV khi biên soHP  S ng T l (%) Ni dung kin thc nhiu, thi gian lên lp ít 46 57,50 Ngun hc liu  n hn ch 32 40,00 Lp h 55 68,75  vt chm bo 27 33,75 Nhận xét: o tín ch, vi thi gian lên lp ít trong khi khng kin thc i nhii GV cn phi biên som bo v cu trúc theo yêu cHP   dng còn có nhiu bt cc ht v các PP và hình thc t chc dy hc, ngun hc lin các các hình thc kim tra - c tác gi trình bày chi tit. Bng 1.2. Tng hp kt qu v vic s dng các PPDH trong quá trình dy hc PPDH  (%)  27 26,47  25 24,51  17 16,67  0 0  19 18,63  14 13,72 Nhận xét: Theo kt qu trên, chúng ta thy rng a s GV vn s dng nhóm các PPDH truyn thng: thuyt trình, din giiu này do nhiu nguyên nhân, có th do c trng ca b môn, do khi lng kin thc nhiu, do s lng SV trong lp hc các PPDH tích cc s dng nhng cha nhiu, c bit PPDH theo d án còn tng i xa l i vi ngi hc (0 %). Nhng hn ch nêu trên do nhic ht là do po theo hc ch  cng mi ch c thc hin hai u ht GV, nhn th và có kinh nghim vo mi này; quy mô SV và ngành tuyn sinh h ca tng thiu nh, chng tuyu vào thp; ngun kinh phí hong ng có hn nên vi b  vt cht phc v i mi PPDH còn khiêm tn. ,   , , . 9  MT S GII VI DY HC  Y HC TOÁN  TIU H O TÍN CH TI NG NH 2.1.   t môn hc s dng trong dy hc hc ph o tín ch 2.1.1. m c  ng xây dng  Hin nay, tnh,  c ging dy theo  Phương pháp dạy học Toán tiểu học”   (2007) ca nhóm tác gi Qu Tit, Trn Ngc Lan, Nguyn Hùng Quang, Lê NgNi dung ca giáo trình gm hai phn: phn 1 là mt s v chung trong dy hc toán  TH, phn th hai là dy hc các ni dung toán  TH vi thi gian là 60 tit ng vi 04 tín ch. 2.1.2. Mc tiêu xây d t hc ph  - Cung cp cho SV thông tin v mc tiêu, ni dung môn hc và yêu cu hc tp; - ng yêu cu co theo tín ch   thc hii mi PPDH và KT- - nh vic t hc, t nghiên cu, nâng cao tính ch ng, o ca SV; -   các cp qun lí có th kim tra vic ging dy ca GV và vic hc tp ca SV. 2.1.3. Cách xây d  Tiu hc chúng tôi xây dng bao gm các ni dung: Thông tin v ging viên; Các môn hc tiên quyt; Các môn hc k tip; Mc tiêu ca môn hc (Mục tiêu đào tạo chung của học phần và Mục tiêu đào tạo cụ thể); Tóm tt ni dung hc phn; Ni dung chi tit hc phn; Hc liu (Học liệu chính và Học liệu tham khảo); Hình thc t chc dy hc ( Lịch trình chung và Lịch trình chi tiết); i vi hc phn và nhng yêu cu khác ca ging viên; c ki Duyt. 2.1.4.  i 2.2. Vn dng mt s PPDH tích cc vào dy hc   T   2.2.1. Dy hc d án chúng tôi cho SV thc hin d án: Điều tra về những sai lầm của học sinh tiểu học khi học về số thập phân. nh ch  c 2: Xây d  án, lp k hoch thc hin 10 c 3: Thc hin d án c 4: Trình bày và gii thiu sn phm  Sau khi kt thúc d án SV phc hai sn phm: - Sn phm 1: K hoch chi tit thc hin d án. Các nhóm phi h xây dng k hoch chi ti thc hin d án hc tp ca nhóm, bao gm: ni dung công vic, thi gian thc hin, cách thc thc hii thc hi - Sn phm 2:  các sn phm ca tng thành viên, các nhóm tng hp to ra sn phm chung ca c nhóm và np cho GV. Sn phm có th là mt tp san, mt bn báo cáo hay là mt trang web h tr hc t Bng 2.1. Rubic ánh giá d án ca SV STT Ni dung 8-m 5-m m 1 Ch  -  - Do SV t xây dng -  - Do GV gi ý Do GV nêu ra 2 Ni dung - Chính xác - Khoa hc - Logic - Phong phú - Chính xác - Khoa hc - n - Không chính xác - c 3 Gii thích - Rõ ràng - Lp lun cht ch - i - Không rõ ràng - Lp lun thi 4 Trình bày - Khoa hc - H thng - ng - H thng - c - ng - Không h thng 5 T chc - Có ý thc t chc tt - Thc  tt nhim v - Có ý thc t chc - Hoàn thành nhim v - Ý thc t ch - m v 6 Hiu - Hiu rõ v d án - u rõ v d án - Không hiu d án 7 Sáng to - Có nhing và hong mi -    ng và hong mi - ng và hong mi 8   phán -   u câu hi phê phán và tr lc -   u câu hi phê phán và  lc. - c câu hi phê phán [...]... các PPDH tích cực đem lại hiệu quả dạy học cao hơn so với một số PPDH truyền thống, cụ thể: - Nhóm các PPDH truyền thống: 19,30% - Nhóm các PPDH tích cực: 73,69% - Khác: 7,01% Như vậy, có thể nói rằng việc vận dụng một số PPDH tích cực vào dạy học nói chung và dạy học học phần “PPDH Toán Tiểu học nói riêng đã đem lại hiệu quả nhấ t đinh Tuy nhiên, do đă ̣c thù ̣ của môn học nên một số học phần GV... học Toán Tiểu học Nxb Giáo dục, Nxb đại học sư phạm, Hà Nội 5 Nguyễn Thị Phƣơng Hoa (2005), Về phương pháp dạy - học hợp tác Tạp chí khoa học số 3, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 6 Nguyễn Thị Phƣơng Hoa, Tình hình vận dụng dạy học Project trong dạy học trường Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 22 7 Đậu Thị Hoà (2011), Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dạy học các học phần tài... quả học tập ́ 16 Đại học Tôn Đức Thắng, Hướng dẫn phương pháp dạyhọc theo học chế tín chỉ 17 Thái Duy Tuyên (1998), Những vấn đề cơ bản của giáo dục học hiện đại Nxb Giáo dục, Hà Nô ̣i 18 Lâm Quang Thiệp (4/2006), “Về việc áp dụng học chế tín chỉ trên thế giới và Việt Nam” Bài viết cho Toạ đàm về đào tạo theo tín chỉ ở ĐHQGHN 19 Hoàng Văn Vân, Phương thức đào tạo theo tín chỉ: lịch sử, bản chất,... gồm: - Dạy học theo đề cương chi tiết môn học; - Vận dụng dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ vào dạy học nội dung Một số phương pháp và hinh ̀ thức tổ chức da ̣y ho ̣c trong dạy học toán TH”; - Vận dụng dạy học dự án vào dạy học nội dung Dạy học số và các phép tính” 3.3 Đánh giá kết quả thực nghiệm 3.3.1 Đánh giá định tính Bảng 3.1 Tổng hợp kết quả về việc sử dụng PPDH đem la ̣i hiệu quả trong quá... phƣơng pháp kiểm tra đánh giá hoạt động tự học, tự nghiên cứu của SV trong dạy học theo học chế tín chỉ Trong phương thức đào tạo theo tín chỉ, khi hoạt động tự họcphần bắt buộc trong cơ cấu của học phần thì cần phải có các hình thức kiểm tra - đánh giá hoạt động này Nếu giảng viên chỉ giao nhiệm vụ tự học mà không tổ chức kiểm tra, đánh giá thì hoạt động học tập này chỉ mang tính hình thức, đối phó... theo tín chỉ: lịch sử, bản chất, và những hàm ý cho phương pháp giảng dạy - học bậc đại học 20 Nguyễn Hoàng Bảo Thanh – Lê Thanh Huy (2010), Phương pháp soạn đề cương chi tiết môn học sử dụng trong dạy học các trường đại học đào tạo theo học chế tín chỉ với sự hỗ trợ của E-learning” Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng 21 Phạm Đình Thực, Phương pháp dạy học toán ở Tiể u học , Tập... Báo cáo 9,25 9,00 9,50 8,50 Thực hành dạy 8,50 8,50 9,00 8,50 Điểm trung bình 8,88 8,75 9,25 8,50 Nhận xét: Trên cơ sở bảng điểm và trên cơ sở phân tích bài làm của các nhóm, chúng tôi nhận thấy rằng việc vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với môn “PPDH Toán TH” nói riêng và trong dạy học nói chung đã đạt được một số kết quả nhất định Kĩ năng phân tích, tổng hợp tài liệu của các em có... hiệu quả 10 Ấn tượng - Tạo được ấn tượng - Có tạo được ấn - Không ấn tượng chung tốt tượng Tổng 2.2.2 Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ Ví dụ, khi dạy chủ đề: Một số phương pháphình thức tổ chức DH môn Toán TH” chúng tôi thực hiện như sau * Giai đoạn thứ nhất: Nhập đề và giao nhiệm vụ - Giới thiệu chủ đề chung cho bài học: Một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn Toán TH - Xác định nhiệm... liệu in mà chúng tôi đã giới thiệu trong ĐCCTHP , trong khuôn khổ luâ ̣n văn này, chúng tôi xây dựng nguồn học liệu bao gồm: - Giáo trình “ PPDH Toán Tiểu học ; - Tài liệu bồi dưỡng GV Tiểu học “Đổi mới PPDH Toán TH”; - Bài giảng nội dung Một số PP và hình thức tổ chức dạy học Toán Tiểu học ; - Mô ̣t số câu hỏi ôn tâ ̣p và đề thi tham khảo của ho ̣c phầ n ; - Video bài giảng mẫu ; -... trường khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà nẵng” Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng 8 Phó Đức Hoà, Ngô Quang Sơn (2011), Phương pháp và công nghệ dạy học trong môi trường sư phạm tương tác Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 9 Đặng Vũ Hoạt – Hà Thị Đức (1994), Lí luận dạy học đại học Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 10 Hà Sĩ Hồ - Đỗ Trung Hiệu – Đỗ Đình Hoan (1997), Phương pháp dạy học Toán . độ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi để người học tích luỹ kiến thức, chuyển đổi ngành nghề, liên thông, chuyển tiếp tới các cấp học. tnh,  c ging dy theo  Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học   (2007) ca nhóm tác gi Qu
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ, Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ, Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

Từ khóa liên quan