RỦI RO CỦA CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH VIỆT NAM- VẤN ðỀ ðẶT RA CHO HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH

18 469 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2014, 09:39

1 RỦI RO CỦA CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH VIỆT NAM- VẤN ðỀ ðẶT RA CHO HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH TS. Nguyễn Kim Anh và nhóm nghiên cứu ñề tài Nhánh 3 thuộc ñề tài cấp Nhà nước mã số KX.01.19/06-10 (Tiếp theo số 98 – tháng 7/2010) 2. THỰC TRẠNG RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO HỆ THỐNG CỦA CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH 2.1. Thực trạng rủi ro trong hệ thống các trung gian tài chính Sự gia tăng nhanh chóng về mặt số lượng các ngân hàng và sự ña dạng về các loại hình sản phẩm dịch vụ khiến cho hoạt ñộng của ngành Ngân hàng Việt Nam trong những năm qua trở nên sôi ñộng hơn bao giờ hết. Môi trường hoạt ñộng của ngân hàng ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt, hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng mở rộng, các nghiệp vụ ngày càng phong phú, ñồng thời các loại rủi ro cũng phát sinh ngày càng phức tạp. (1) Rủi ro về sự gia tăng chi phí huy ñộng vốn Biểu ñồ 2. Cơ cấu huy ñộng vốn của hệ thống ngân hàng Việt Nam Nguồn: NHNN và tác giả tổng hợp từ báo cáo của các TCTD. ðặc ñiểm huy ñộng vốn tại hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay là sự chiếm lĩnh thị trường của một số NHTMNN và một vài NHTMCP ngoài quốc doanh (khoảng 70%). Như vậy, bất lợi sẽ ñến với các ngân hàng khác với thị phần huy ñộng vốn thấp khi các ngân hàng chiếm thị phần lớn có những ñộng thái tăng lãi suất huy ñộng, buộc các ngân hàng nhỏ khác phải tăng theo dẫn tới chi phí trên quy mô tăng cao và làm cho lợi nhuận giảm xuống. Một ñiểm bất lợi nữa với các ngân hàng có thị phần vốn huy ñộng thấp là sự khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay liên ngân hàng vì có quá ít chứng từ có giá làm bảo ñảm trong dự trữ. Với một cơ cấu huy ñộng vốn như trên thì rủi ro hệ thống chính là sự xuất hiện của các cuộc chạy ñua lãi suất giữa các ngân hàng và tính bất bình ñẳng trong việc sở hữu các giấy 2 tờ có giá do NHNN phát hành như tín phiếu NHNN qua các phiên ñấu thầu. Thực tế, rủi ro này ñã từng xảy ra giữa năm 2008 khi các ngân hàng nhỏ không có cơ hội nhận ñược sự hỗ trợ thanh khoản từ phía NHNN qua nghiệp vụ thị trường mở nên ñành phải ñi vay lại trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất cao, thậm chí rất cao. Một ñiểm nữa trong việc ñánh giá rủi ro ở hoạt ñộng huy ñộng vốn của các ngân hàng Việt Nam, ñó là việc NHNN duy trì mức lãi suất trần huy ñộng vốn (10,5%) khiến cho các ngân hàng ñều tìm cách “lách luật” ñể huy ñộng ñược nhiều vốn hơn. Trên thực tế, các NHTM ñã ngầm ñẩy mức lãi suất này cao hơn mức trần theo qui ñịnh bằng các biện pháp ngoài lãi suất, do vậy chi phí huy ñộng vốn thực tế của các TCTD sẽ tăng lên. (2) Rủi ro về thanh khoản của hệ thống các TCTD - Nguồn vốn của một số TCTD phụ thuộc vào thị trường II: Do gặp khó khăn trong việc huy ñộng vốn từ dân cư, một số ngân hàng ñã tìm ñến thị trường liên ngân hàng như một nguồn ñể cho vay trên thị trường cấp 2. ðiều này ñặc biệt nguy hiểm cho tính thanh khoản của ngân hàng khi không khớp ñược kỳ hạn giữa khoản huy ñộng rất ngắn hạn và cho vay với thời hạn dài hơn. Năm 2009, nguồn vốn huy ñộng từ thị trường II (gồm cả vay NHNN và tiền gửi của kho bạc) của hệ thống ngân hàng có số dư 710.344,5 tỷ ñồng. Trong các tháng cuối năm, nhu cầu vốn gia tăng, trong khi tình hình thanh khoản của các ngân hàng ñang gặp khó khăn. Vì vậy, nguồn vốn huy ñộng từ thị trường II tăng 71,39% so với cuối năm 2008, trong ñó nguồn vốn vay từ NHNN là cứu cánh quan trọng cho nhiều NHTM. Cụ thể: + Vay NHNN: 98.169,7 tỷ ñồng, tăng 459,08% so với cuối năm 2008, trong ñó, tăng mạnh ở tất cả các khối TCTD (trừ các TCTD hợp tác) và nhu cầu vốn từ NHNN càng tăng mạnh hơn trong các tháng cuối năm. + Tiền ñi vay từ TCTD khác: 555.849,8 tỷ ñồng, một con số khá lớn, tiềm ẩn rủi ro hệ thống rất ñáng lưu tâm cho các nhà quản lý Tài chính- ngân hàng. Như vậy, rủi ro từ việc huy ñộng vốn tại hệ thống các TCTD Việt Nam chính là sự bất ổn ñịnh các nguồn vốn huy ñộng. Các cuộc ñua lãi suất, sự cạnh tranh không lành mạnh khiến cho các luồng vốn huy ñộng chạy vòng quanh qua các ngân hàng, thậm chí là các kênh ñầu tư khác tạo ra sự ñe dọa thanh khoản ñối với toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. - Một số TCTD sử dụng tương ñối nhiều nguồn vốn huy ñộng ngắn hạn ñể cho vay trung-dài hạn: Rủi ro về thanh khoản phát sinh chủ yếu từ xu hướng của các ngân hàng là huy ñộng ngắn hạn và cho vay trung, dài hạn và ñây là một trong các rủi ro rất quan trọng trong hoạt ñộng ngân hàng. Rủi ro thường xảy ra nếu như các khoản huy ñộng về mặt kỹ thuật sẽ phải hoàn trả theo yêu cầu của người gửi tiền, ñặc biệt trong giai ñoạn khủng hoảng thì người gửi tiền sẽ rút tiền ra nhanh hơn việc người ñi vay sẵn sàng trả nợ. Và rủi ro này thường có hiệu ứng dây chuyền, thành rủi ro hệ thống. Do vậy, rủi ro thanh khoản thường trực 3 trong hoạt ñộng kinh doanh của các ngân hàng. Thực tế trong thời gian qua cho thấy hầu hết các TCTD Việt Nam ñã sử dụng gần ñạt tới mức tối ña theo Quyết ñịnh 457/Qð-NHNN là 40% nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung, dài hạn. Trong ñó có những TCTD ñã sử dụng ñến 69%, 89%, 99% và thậm chí 100% nguồn vốn huy ñộng ngắn hạn ñể cho vay trung- dài hạn (số liệu cuối năm 2009). Nếu thực sự có sự biến ñộng, các ngân hàng phải ñối mặt với sự mất cân ñối giữa thời hạn huy ñộng vốn và thời hạn các khoản sử dụng vốn. Sự mất cân ñối này sẽ ảnh hưởng bất lợi ñến bảng cân ñối tài chính của ngân hàng khi lãi suất tăng cao, nếu tình trạng kéo dài ngân hàng có thể bị lỗ và ảnh hưởng xấu hơn nữa là khiến cho các ngân hàng lâm vào tình trạng mất khả năng thanh khoản mang tính hệ thống. Mặt khác, trong năm 2009, toàn hệ thống có tốc ñộ tăng trưởng dư nợ tín dụng (38%) nhanh hơn nhiều tốc ñộ huy ñộng vốn từ nền kinh tế (hơn 28%). Tỷ lệ dư nợ tín dụng so với vốn huy ñộng của toàn hệ thống tăng từ 85,9% (tháng 12/2008) lên 92,2% (tháng 12/2009) là dấu hiệu về nguy cơ rủi ro thanh khoản của các TCTD. (3) Rủi ro trong hoạt ñộng tín dụng Thứ nhất là vấn ñề tăng trưởng tín dụng nóng trong 5 năm gần ñây ñã tạo ra các “bong bóng” tài sản. Tín dụng tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2009, tốc ñộ tăng là 37,87% so với năm 2008 là 24,2%. Tuy nhiên, so sánh với hai năm 2004 và 2007 thì tốc ñộ này cũng chưa phải là mức cao nhất (Biểu ñồ 3a). Theo thông cáo báo chí của NHNN, tăng trưởng tín dụng chậm lại trong quý I/2010, ñạt 2,95% (tín dụng bằng VND tăng 0,57%, ngoại tệ tăng 14,07%) trong khi huy ñộng vốn tăng 1,45%, tổng phương tiện thanh toán tăng 2,3% so với cuối năm 2009. Tác nhân thúc ñẩy tăng trưởng tín dụng trong năm 2009 phải kể ñến chính sách tiền tệ nới lỏng của NHNN, một bộ phận quan trọng triển khai chính sách kích thích kinh tế của Chính phủ, nhằm thúc ñẩy nhu cầu tín dụng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức 5,32% so với mức 6,23% năm 2008. Một tỷ lệ lớn các khoản tín dụng ñược hỗ trợ lãi suất của Chính phủ ñã ñược các ngân hàng cấp trong năm 2009 là 447 nghìn tỷ ñồng trong tổng số 505 nghìn tỷ ñồng, chiếm 89%. Biu ñ 3. Một số chỉ tiêu tăng trưởng của hệ thống Ngân hàng Biểu ñồ 3a: Tăng trưởng toàn hệ thống Tiền gửi Tỷ lệ vay trên vốn huy ñộng Tín dụng Tăng trưởng GDP Biểu ñồ 3b. Tăng trưởng từng ngân hàng Agribank VCB ACB Bình quân ngành 4 Thứ hai là vấn ñề kỳ hạn và lĩnh vực cho vay trong hoạt ñộng sử dụng vốn của các NHTM. Như phần trên ñã ñề cập, những năm gần ñây, cho vay trung và dài hạn (chủ yếu kỳ hạn trên 2 năm và phần lớn ở lĩnh vực bất ñộng sản) của hệ thống ngân hàng Việt Nam thường chiếm 40% tổng dư nợ. Tuy nhiên, nguồn vốn huy ñộng trung và dài hạn của hệ thống chỉ chiếm dưới 20% tổng vốn huy ñộng. Như vậy, giữa nguồn và cho vay có sự mất cân ñối lớn về kỳ hạn, ñang là vấn ñề ñáng quan tâm, nhất là khi khả năng quản lý rủi ro thanh khoản của các NHTM là khá yếu. Nông nghiệp và công nghiệp, mỗi khu vực ñóng góp 26% và khu vực thương mại ñóng góp 19% dư nợ tín dụng toàn hệ thống vào thời ñiểm cuối tháng 6/2009 trong khi tín dụng khu vực xây dựng và kinh doanh bất ñộng sản chiếm 13%. Tuy nhiên, rủi ro mà ngân hàng phải ñối mặt với sự phát triển của thị trường xây dựng và bất ñộng sản tăng lên do các hoạt ñộng ngoại bảng và việc nắm giữ tài sản thế chấp là bất ñộng sản. Khu vực khác có sự thay ñổi ñáng kể khi tăng từ 7% vào năm 2007 lên 11% vào cuối năm 2009. Thứ ba, chất lượng các khoản tín dụng nhiều TCTD là ñáng báo ñộng. Bảng 11. Nợ xấu của các TCTD ðơn vị: tỷ ñồng NỢ XẤU Năm 2008 Năm 2009 TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG Năm 2007 Giá trị Tăng so với năm 2007 (%) Giá trị Tăng so với năm 2008 (%) NHTMNN 11.429,75 18.272,17 59,87 19.807,59 8,40 NHTMCP 2.656,71 6.352,92 139,13 7.458,20 17,40 NHLD, NN 412,22 816,23 98,00 1.639,93 100,92 CtyTC, CTyCTTC 1.003,9 1.412,74 40,73 5.770,92 308,49 Hệ thống QTDND 152,45 219,52 43,99 268,51 22,32 Toàn hệ thống 15.655,03 27.073,57 72,94 34.945,14 29,07 Nguồn: NHNN và tác giả tổng hợp từ báo cáo của các TCTD. Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống các TCTD năm 2009 là 1,99% (tháng 12/2008 là 2,13%). Khối Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính có nợ xấu chiếm tỷ lệ cao trên dư nợ (9,42%), trong ñó có một số công ty ñang ở trong tình Biểu ñồ 4. Cơ cấu cho vay của khu vực ngân hàng 5 trạng “báo ñộng ñỏ”. Tính ñến cuối năm 2009, có 12 TCTD có tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ trên 4% và 25 TCTD có tốc ñộ tăng nợ xấu trên 50% so với cuối năm 2008, chủ yếu là các NHTMCP. Nợ nhóm 4, 5 ñều tăng mạnh so với cuối năm 2008, trong ñó nợ nhóm 4 tăng 22,9% (tăng chủ yếu ở khối NHLD, chi nhánh nước ngoài 234,8% và khối CTTC, cho thuê tài chính 189%); nợ nhóm 5 tăng 71,2% (tăng mạnh nhất là khối NHTMCP 164%, và khối CTTC, cho thuê tài chính 761,2%). Trong hệ thống các TCTD Việt Nam thì các công ty CTTC là có chất lượng tín dụng rất thấp (Biểu ñồ 5). Biu ñ 5. Tỷ lệ nợ xấu của các công ty CTTC 0%2%4%6%8%10%Nợ XấuNợ Xấu2,10% 2,70% 6,80% 7,30% 9,42%2002 2004 2007 2008 2009 Nguồn: Báo cáo tổng hợp của từ các công ty cho thuê tài chính. Nếu nhìn vào tỷ lệ nợ xấu có thể thấy: Tỷ lệ nợ xấu chung của các công ty CTTC có sự gia tăng khá nhanh, các năm 2002 và 2004 tỷ lệ này chỉ là 2,1% và 2,7%, nhưng ñến năm 2007, 2008 và 2009, tỷ lệ này lần lượt là 6,8%, 7,3% và 8,8%. ðiều này cho thấy chất lượng các khoản cho thuê của các công ty CTTC ñang có chiều hướng xấu và công tác quản trị rủi ro cũng kém ñi trong một số năm gần ñây. Nhìn một cách tổng quát, có thể nhận thấy, hiệu quả kinh doanh của các công ty CTTC Việt Nam những năm qua là không ổn ñịnh và tương ñối thấp, thể hiện ở các chỉ số ROE và ROA khá thấp. ðặc biệt trong các năm 2007 và 2008, dưới tác ñộng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, hiệu quả hoạt ñộng của những công ty này bị suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, quy trình phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hiện nay của Việt Nam chưa hoàn toàn theo ñúng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS (International Financial Reporting Standards). Vì vậy, chất lượng tín dụng và mức ñộ dự phòng tổn thất theo báo cáo của các ngân hàng chưa ñược ñánh giá ñúng thực chất. Việc tăng trưởng tín dụng mạnh năm 2009 có thể gây ra những bất ổn trong chất lượng tín dụng trong tương lai do các tiêu chuẩn cấp tín dụng sẽ bị xem nhẹ khi các ngân hàng mở rộng cho vay. Khả năng chất lượng khách hàng vay vốn bị suy giảm một khi các chính sách hỗ trợ kinh tế kết thúc, 6 lãi suất tăng lên và trường hợp ñồng nội tệ bị giảm giá trị mạnh. Thêm nữa, việc thị trường bất ñộng sản có nhiều biến ñộng khó lường cũng là một vấn ñề ñáng quan tâm. Cộng hưởng các nhân tố cho thấy, các TCTD Việt Nam sẽ phải ñối mặt với những thử thách thực sự ñối với vấn ñề bảo ñảm chất lượng tài sản có. 2.2. Rủi ro ñối với các trung gian tài chính hoạt ñộng trên thị trường chứng khoán Kể từ sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu với mức ñáy ñược thiết lập ở mốc 235 ñiểm của chỉ số Vn-Index vào tháng 2/2009, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam ñã có những phục hồi tương ñối khả quan. Nhà ñầu tư cả trong và ngoài nước ñã quay lại với thị trường, niềm tin của nhà ñầu tư vào viễn cảnh nền kinh tế ñược thể hiện bằng dòng tiền mạnh ñổ vào thị trường, khi mà có những giai ñoạn giá trị giao dịch mỗi ngày lên tới nửa tỷ ñôla trên cả hai sàn Tp.HCM và Hà Nội (tháng 9/2009). Tuy nhiên, ñi cùng với những ñợt phục hồi của thị trường là những ñợt ñiều chỉnh tương ñối mạnh mà nguyên nhân có thể ñến từ cả nội tại nền kinh tế trong nước lẫn các tác ñộng của kinh tế thế giới. Quan sát trên ñồ thị, ta có thể thấy từ tháng 2/2009 ñến nay, VN-Index ñã tăng 120%, trong ñó có hai lần ñiều chỉnh tương ñối mạnh vào tháng 6 và tháng 11/2009 cùng hai ñợt ñiều chỉnh nhẹ trong năm 2010. Trong thời gian tới, diễn biến thị trường có thể tiếp tục ở trong trạng thái ñi lên với tốc ñộ chậm khi mà tình hình kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn ñịnh và kinh tế thế giới có dấu hiệu khởi sắc hơn. Trong môi trường kinh doanh ñầy khó khăn, các công ty chứng khoán (CTCK) ñã bộc lộ khá nhiều rủi ro trong hoạt ñộng. Thứ nhất là rủi ro nghiệp vụ. Với sự gia tăng nhanh chóng của các CTCK cũng như công ty quản lý quỹ cho thấy sức hấp dẫn của TTCK Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt ñộng của các chủ thể này ñang gặp phải rủi ro lớn, ñặc biệt là rủi ro do hoạt ñộng tự doanh. Hoạt ñộng tự doanh là hoạt ñộng nổi bật ở các CTCK trong giai ñoạn 2004- 2008 và hoạt ñộng kinh doanh chủ yếu của các quỹ ñầu tư, bao gồm cả tự doanh trái phiếu, cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết. Bên cạnh mặt tích cực là mang lại nguồn thu ñáng kể, hoạt ñộng này cũng mang lại rủi ro rất lớn cho các CTCK và quỹ ñầu tư chứng Biu ñ 6. Chỉ số VN Index 7 khoán. Nhiều CTCK, quỹ ñầu tư ñã xác ñịnh không ñúng thời ñiểm ñầu tư nên giá trị danh mục tự doanh cổ phiếu ñã thua lỗ lớn, thể hiện nét nhất là trong năm 2007 và 2008. Bảng 12. Lợi nhuận của một số CTCK qua các năm ðơn vị: Tỷ VNð Năm 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 BVS 346 563 6604 10038 50893 214591 452401 174469FSC 1578 1329 11433 3578 17861 39309 12624 HPC 0 - - 1246 20381 65416 -119801 12603HSC 0 2149 5688 7869 90970 132145 23543 KLS 0 - - - 5065 129532 -347442 352042MSC 0 -1927 -1042 -1043 5857 13219 -31145 SSI 544 108 13653 25353 242030 855764 259300 BSC 504 668 6949 14526 52279 114319 -516363 436736Nguồn: Báo cáo tài chính của các CTCK. Thứ hai là rủi ro tài chính. Bên cạnh rủi ro từ thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, CTCK ñối mặt với rủi ro tài chính, chỉ tiêu nợ/vốn chủ sở hữu (VCSH) luôn chiếm tỷ trọng lớn, nhiều CTCK có tỷ lệ nợ lớn hơn 6 lần VCSH, vượt quá mức quy ñịnh, ñiển hình là ARSC, BSC. Các CTCK triển khai các mảng nghiệp vụ như repo, ứng trước tiền bán, cầm cố, giao dịch trước ngày T+3 thường là CTCK có cơ cấu nợ vay và rủi ro tín dụng lớn. Do phần lớn các giao dịch này liên quan ñến trái phiếu, nên giá trị giao dịch thường là rất lớn, thậm chí có giao dịch ñến hàng ngàn tỷ ñồng. Các giao dịch này có thể phải quay vòng mua ñi bán lại giữa các CTCK cũng như giữa khách hàng CTCK với nhau trên cơ sở hợp ñồng, nếu xảy ra rủi ro trong mắt xích của chuỗi giao dịch về việc không thực hiện nghĩa vụ thanh toán như ñã cam kết trong hợp ñồng, dễ dẫn ñến rủi ro thanh toán cho cả hệ thống các CTCK theo phản ứng dây chuyền. Một rủi ro nữa có thể phát sinh chính là tranh chấp giữa các bên mua và bán về trái tức chi trả trong kỳ ñối với các trái phiếu, mặc dù về bản chất số trái tức này thuộc về bên bán. Bảng 13. Tỷ lệ nợ /Vốn chủ sở hữu của một số CTCK ðơn vị: % Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Bình quân 643.37 516.74 362.74 523.08 171.94 86.68 KLS 4485.97 211.25 33.82 ARSC 294.64 953.83 1270.17 3272.97 753.93 745.49 BSC 155.15 583.62 855.23 816.31 410.27 1756.35 IBS 795.39 242.38 366.58 855.48 107.08 84.63 VCBS 1148.81 878.57 997.41 721.92 438.93 415.67 Nguồn: Tính toán từ báo cáo tài chính của các CTCK. Thứ ba là rủi ro hoạt ñộng. Rủi ro hoạt ñộng là những rủi ro phát sinh do yếu tố con người (cẩu thả, gian lận…) hoặc do sự sơ hở trong các quy trình tác nghiệp, sự yếu kém trong hệ thống thông tin, hệ thống kiểm soát nội bộ; hoặc từ những thay ñổi bất thường các yếu tố bên ngoài (cơ chế, chính sách của nhà nước, thiên tai, ñịch họa) ảnh 8 hưởng trực tiếp ñến công ty. Một số rủi ro hoạt ñộng có thể kến ñến là: - Rủi ro liên quan ñến quy trình nghiệp vụ: Hầu hết các CTCK ñều có các quy trình tác nghiệp cho các hoạt ñộng nghiệp vụ cơ bản như môi giới chứng khoán, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn, nhưng một mảng hoạt ñộng rất quan trọng các CTCK vẫn chưa chú ý ñến là công tác quản lý rủi ro. Hiện nay, việc kiểm soát rủi ro mới dừng lại ở việc kiểm soát việc tuân thủ quy trình tác nghiệp do bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện. Tuy nhiên, công tác ñánh giá, ño lường rủi ro, ñề xuất giải pháp hạn chế rủi ro chưa ñược CTCK chú trọng. Hầu hết các CTCK chưa xây dựng mô hình tổ chức, quy trình cho hoạt ñộng này cũng như cơ chế liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận trong công tác quản trị rủi ro. ðiều này sẽ gây rủi ro tiềm ẩn khá lớn cho các CTCK. - Rủi ro liên quan ñến ñạo ñức nghề nghiệp: Từ khi TTCK Việt Nam ra ñời vào năm 2000, hoạt ñộng kinh doanh chứng khoán ñã ñược coi là một nghề. Tuy nhiên, tính chuyên nghiệp của người hành nghề lại là vấn ñề phải bàn, nhất là khi chúng ta ñã gia nhập WTO- một sân chơi toàn cầu, nơi sàng lọc và tôn vinh tính chuyên nghiệp của các thành viên tham gia. Từ năm 2006, với sự giúp ñỡ của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Việt Nam ñã xây dựng và ban hành Bộ quy tắc ứng xử thường gọi theo chuẩn mực quốc tế là Quy tắc ñạo ñức nghề nghiệp dành cho người hành nghề chứng khoán. Bộ quy tắc này ñã ñược ñưa vào giảng dạy trong các cơ sở ñào tạo ñể cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán, cũng như một số lớp học nâng cao kỹ năng cho các thành viên thị trường. Thời kỳ TTCK bùng nổ, nhiều CTCK tập trung lo xử lý công việc kinh doanh hàng ngày nên thiếu quan tâm ñến ñạo ñức nghề nghiệp của người hành nghề chứng khoán. Vì vậy, ñã xảy ra sự ñối xử không công bằng với khách hàng, chèn lệnh mua bán cho cá nhân, cho người thân, mua bán khống, lập chứng từ khống ñể mua bán… của nhân viên CTCK. Gần ñây, ñợt kiểm tra của UBCKNN ñã phát hiện và cảnh cáo, kỷ luật khá nhiều nhân viên và CTCK vì những sai phạm dạng này. ðây là một thực trạng ñáng báo ñộng trong hoạt ñộng kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam. Bảng 14. Một số lỗi vi phạm của các CTCK Ngày vi phạm Công ty vi phạm Nội dung vi phạm 14/8/2007 TAS, ACBS Nhập lệnh mua và bán chứng chỉ PRUBF1 trong cùng phiên giao dịch. 28/6/2007 SSI Thông ñồng trong giao dịch CK nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo. 28/6/07 VCBS Vi phạm quy ñịnh về quy trình nhận lệnh khách hàng và quy ñịnh ưu tiên lệnh khách hàng trước lệnh tự doanh. 25/2/2008 SBS Tự ý dùng CK trong tài khoản của khách hàng ñể kinh doanh và ghi sai số tài khoản của khách hàng. 21-24/03/08 VCBS Tự ý dùng CK trong tài khoản của khách hàng ñể kinh doanh. 27/2/08 VietSC, DNSC Hủy lệnh trong cùng ñợt khớp lệnh ñịnh kỳ 11/11/08 TM&CN Việt Nam Hủy lệnh trong cùng ñợt khớp lệnh ñịnh kỳ Nguồn: Hsx.vn 9 Vì gắn với ñồng tiền của nhà ñầu tư, sức khoẻ của các doanh nghiệp nên TTCK càng phát triển, ñạo ñức của người hành nghề kinh doanh chứng khoán càng phải ñược coi trọng. Nhiều CTCK lặng lẽ cho thôi việc những nhân viên vi phạm pháp luật, nhưng sau ñó, những người này lại chuyển sang CTCK khác làm việc gây ra sự suy giảm lòng tin của nhà ñầu tư. - Rủi ro liên quan ñến công nghệ: Mặc dù nhiều CTCK ñã có sự ñầu tư công nghệ thông tin nhưng hiệu quả ñạt ñược chưa mấy khả quan. Trong nền kinh tế phát triển và ñặc biệt là trong bối cảnh hội nhập thì hầu hết các giao dịch ñều ñược thực hiện qua mạng máy tính. Tuy nhiên, chi phí ñầu tư cho công nghệ rất tốn kém và an ninh mạng ñiện tử chưa ñủ mạnh nên công nghệ của nhiều CTCK chưa ñược hoàn thiện và còn nhiều lỗi hệ thống máy tính, phần mềm. Hệ thống nhận lệnh và hình thức nhận lệnh của nhiều CTCK còn ít, nhiều CTCK chưa có hình thức nhận lệnh qua mạng internet, truy vấn số dư tự ñộng Hơn thế, việc ñặt lệnh qua ñiện thoại hay Internet trở nên phổ biến, nhưng nhiều CTCK sử dụng công cụ này nặng về hình thức, vì khi thị trường hơi sôi ñộng là xuất hiện tình trạnh nghẽn mạng ở tổng ñài nhận lệnh mua bán qua ñiện thoại hoặc mạng internet không truy cập ñược, ñã hạn chế cho các CTCK trong cung cấp các dịch vụ ña dạng. Ngoài ra, do hệ thống công nghệ thông tin của TTCK Việt Nam chưa ổn ñịnh, thống nhất nên nhiều CTCK gặp trở ngại trong việc hoạch ñịnh chiến lược phát triển công nghệ thông tin. Do ñó, cần có sự ổn ñịnh từ hệ thống của TTCK Việt Nam các CTCK mới có thể hoạch ñịnh chiến lược phát triển bền vững cho phát triển công nghệ thông tin của các CTCK. - Rủi ro liên quan ñến an ninh mạng: Năm 2007 có khoảng 33 triệu lượt máy tính bị nhiễm virus, sang năm 2008, virus vẫn không có dấu hiệu giảm. Virus máy tính vẫn là vấn ñề gây trở ngại nhiều nhất ñối với người sử dụng máy tính. Hiện, các hệ thống an ninh mạng của cơ quan, doanh nghiệp nói chung và CTCK nói riêng vẫn còn có nhiều lỗ hổng. Sự liên kết giữa hacker và một số ñối tượng chơi chứng khoán nhằm trục lợi bằng cách thay ñổi thông tin kết quả giao dịch, sửa chỉ số chứng khoán, ñưa các thông tin thất thiệt về thị trường… có thể xảy ra bất cứ lúc nào. ðiều này sẽ ảnh hưởng rất lớn ñến quyền lợi của nhà ñầu tư và hoạt ñộng kinh doanh của CTCK. 2.3. Rủi ro ñối với hoạt ñộng của các trung gian tài chính trên thị trường bảo hiểm Việc ñánh giá mức ñộ an toàn của TTBH Việt Nam có thể dựa trên hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính (ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 153/Qð-BTC ngày 22/09/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và các tiêu chuẩn ñối chiếu, so sánh thích hợp. Các tiêu chuẩn có thể xây dựng dựa trên số liệu thực tế của TTBH Việt Nam hoặc các tiêu chuẩn quản lý thị trường khác có ñiều chỉnh phù hợp hoặc các tiêu chuẩn ñược ñưa ra bởi các tổ chức xếp hạng, ñánh giá tài chính chuyên nghiệp có phạm vi hoạt ñộng quốc tế như Standard & Poor’s; A.M Best; Moody’s. 10 Bảng 15. Một số chỉ tiêu ñánh giá mức ñộ an toàn trên TTBH Việt Nam Kết quả khảo sát Chỉ tiêu 2006 2007 Tiêu chuẩn (tham khảo) Tỷ lệ bồi thường 49% 54% 80% Tỷ lệ chi phí 35% 44% 20% Tỷ lệ kết hợp 84% 98% 95-105% Lợi nhuận trên vốn (ROE) 7% 17% >5% Tỷ lệ lãi ñầu tư 6% 7% Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu 14% 13% Công nợ/TS có tính thanh khoản 88% 98% < 105% Tỷ lệ giữ lại 66% 65% > 50% Tỷ lệ dự phòng nghiệp vụ/Vốn 132% 158% Tỷ lệ DP nghiệp vụ/Phí giữ lại 83% 83% Tỷ lệ phí gộp / Vốn 243% 294% < 900 Tỷ lệ phí thuần / Vốn 159% 189% < 300 Tăng trưởng doanh thu gốc 13% 15% -33% < hoặc > 33% Tăng trưởng phí giữ lại 23% 17% -33% < hoặc > 33% Tăng trưởng lợi nhuận 5% 9% Tăng trưởng vốn 12% 12% -10% < hoặc > 50% Nguồn: “Báo cáo của Hợp phần 4: Kế toán- Bảo hiểm- ETV2”, Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Châu Âu cho Việt Nam (ETV2), 2007. Số liệu từ Bảng 15 cho thấy, ña phần các chỉ tiêu các doanh nghiệp bảo hiểm của Việt Nam ñến năm 2007 ñều chưa ñạt so chuẩn mực chung của quốc tế. ðiều này cũng có nghĩa rằng các doanh nghiệp bảo hiểm của Việt Nam hoạt ñộng với mức ñộ an toàn không cao. Trong giai ñoạn từ năm 2008 ñến nay, có thể nhận thấy một số nét nổi bật trong rủi ro của các doanh nghiệp bảo hiểm như sau: Thứ nhất, rủi ro bảo hiểm (từ việc nhận bảo hiểm). Mức ñộ rủi ro này của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam là rất cao. Vì các lý do như tình trạng sử dụng các biện pháp cạnh tranh không lành mạnh (hạ phí, giảm mức khấu trừ, mở rộng phạm vi bảo hiểm). Quy trình, phương pháp xét nhận bảo hiểm không chuyên nghiệp, năng lực ñội ngũ chuyên viên xét nhận bảo hiểm hạn chế, thụ ñộng trong tái bảo hiểm Theo số liệu công bố của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, trong bảo hiểm xe cơ giới- loại bảo hiểm có doanh thu phí lớn nhất của TTBH phi nhân thọ, số tiền bồi thường chiếm 58% doanh thu phí bảo hiểm. Ước tính tỷ lệ bồi thường tính theo số phí thực hưởng cho năm tài chính 2008 sẽ vượt xa mốc an toàn tối ña 80%. Thứ hai, về rủi ro tín dụng, theo nhiều ñánh giá, rủi ro này ở mức ñộ cao vì tình trạng chiếm dụng phí bảo hiểm bởi ñại lý bảo hiểm, khách hàng nợ phí. Thứ ba, rủi ro về tái bảo hiểm. Rủi ro phát sinh các hậu quả từ việc không có ñược chương trình tái bảo hiểm phù hợp vẫn là ñáng kể vì những tác ñộng của các rủi ro khác như rủi ro vận hành, rủi ro xét nhận bảo hiểm. Thực tế, sự thụ ñộng trong quan hệ tái bảo hiểm vẫn phổ biến, thậm chí sau khi ñã ký kết hợp ñồng bảo hiểm rất lớn vượt xa năng lực bảo hiểm của mình, doanh nghiệp bảo hiểm mới loay hoay tìm sự bảo vệ của các nhà nhận tái bảo hiểm. Phải thu từ tái bảo hiểm cũng tiềm ẩn rủi ro cao khi quy ñịnh quản lý nhà nước chỉ ñặt ra các yêu cầu về mức xếp hạng tín nhiệm ñối với nhà nhận tái bảo hiểm nước ngoài. Thông tư 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính quy ñịnh “Doanh nghiệp ñứng ñầu nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm từ 10% tổng mức trách nhiệm [...]... năng l c qu n tr r i ro t giá và r i ro thanh kho n Riêng v i NHTM, c n nh n m nh tr ng tâm qu n tr r i ro tín d ng Th hai, xây d ng mô hình giám sát tài chính hi u qu : Xây d ng h th ng giám sát tài chính ñ m b o m c tiêu th trư ng tài chính hi u qu , n ñ nh, có kh năng c nh tranh và có kh năng phát hi n s m các r i ro t i các trung gian tài chính cũng như c nh báo s m các r i ro h th ng và m c ñ bi... i lo i hình trung gian tài chính nào Trư c m t mô hình này không d n t i thay ñ i l n vì ngân hàng chi m t tr ng l n trong h th ng tài chính - Hoàn thi n b lu t theo hư ng giám sát ch c năng 15 - B sung ch c năng cho y ban Giám sát tài chính g m: (i) Ch c năng làm ñ u m i xây d ng B lu t giám sát giám sát h p nh t, Lu t b o v ngư i tiêu dùng các s n ph m tài chính; (ii) Ch c năng giám sát h p nh... mô trong m i quan h c a lu ng v n qu c t Theo quan ñi m c a chúng tôi, v i th c tr ng r i ro c a các trung gian tài chính Vi t Nam, mô hình h th ng giám sát tài chính phù h p có th tham kh o nghiên c u c a PGS TS Tô Ng c Hưng và nhóm nghiên c u “ð tài KX/01-19/06-10: H th ng giám sát tài chính Qu c gia” Theo ñó, Vi t Nam có th xây d ng h th ng lu t giám sát theo ch c năng và b sung quy n giám sát. .. b sung quy n giám sát h p nh t cho y ban Giám sát tài chính ñ ng th i v i t ch c h th ng giám sát theo ngành d c v i vai trò ch ñ o c a y ban Giám sát tr c thu c Chính ph V i mô hình này, nh ng công vi c c th c n th c hi n g m: - V n gi nguyên mô hình giám sát hi n hành nhưng thay ñ i cơ ch giám sát theo ch c năng ñ ñ m b o m i t ch c giám sát chuyên ngành có th giám sát ho t ñ ng chuyên ngành không... ch v n hành c a h th ng giám sát v i vai trò ch ñ o c a y ban Giám sát theo ngành d c Theo hư ng này, m i cơ quan giám sát chuyên ngành s làm vi c trong m i quan h v i các b ch c năng ñ ng th i trong m i quan h v i y ban Giám sát như là cơ quan c p trên, ch ñ o v chính sách, m c tiêu và ñ i tư ng giám sát Th ba, qu n lý hi u qu s phát tri n c a các s n ph m tài chính m i và các lu ng v n qu c t : Vi... t do hoá tài chính b ng m t thái ñ kiên quy t và c n tr ng c n thi t nh t có th ñư c Tài li u tham kh o: - PGS., TS Tô Ng c Hưng, H th ng giám sát tài chính qu c gia- Các bài h c kinh nghi m và khuy n ngh , K y u H i th o khoa h c “H i nh p tài chính qu c t và nh ng v n ñ ñ t ra cho h th ng giám sát tài chính Vi t Nam”, NXB Th ng kê, 2009 - ThS Nguy n Th Minh Hu , Th c tr ng ho t ñ ng giám sát c a Ngân... th c s ràng Nh ng r i ro ph n 13 l n b t ngu n t n i t i c a các trung gian tài chính Tuy nhiên, ñã b t ñ u xu t hi n nh ng r i ro c a s liên thông gi a các NHTM v i các công ty ch ng khoán ði u này s tr nên nguy hi m khi th trư ng tài chính Vi t Nam ñư c phát tri n ñ y ñ các s n ph m tài chính m i như: ABS (Asset Backed Security- ch ng khoán có b o ñ m b ng tài s n tài chính) , MBB (Morgage Back... n i sinh”, h th ng tài chính Vi t Nam c n th c hi n ñ ng b các gi i pháp sau ñây: Th nh t, nâng cao năng l c qu n tr r i ro c a h th ng các trung gian tài chính: T các NHTM, qu tín d ng nhân dân, công ty tài chính, các công ty CTTC, các công ty ch ng khoán, qu ñ u tư, công ty qu n lý qu t i các công ty b o hi m ñ u c n ñ m b o l trình phù h p trong nâng cao năng l c qu n tr r i ro cũng như s c m nh... c ti n hành b ng cách phá giá ñ ng n i t và ñi u này có th gây ra nhi u h u qu r t l n khi n n kinh t tích t nhi u r i ro h i ñoái - Các trung gian tài chính còn quá ít kinh nghi m trong qu n tr r i ro ho t ñ ng n i t i c a chính mình Th hi n nét nh t là trong ho t ñ ng c a các công ty b o hi m (v i c 9 lo i r i ro ñ c thù ngành b o hi m), các công ty ch ng khoán (v i 7 lo i r i ro ñ c thù ngành... ro h th ng ðáng chú ý là nh ng r i ro h th ng này ñã làm b c l nh ng y u kém c a các trung gian tài chính Vi t Nam trong vi c d báo và ñưa ra các chi n lư c ng phó trư c nh ng bi n ñ i c a môi trư ng kinh doanh Nh ng bi n ñ ng c a n n kinh t ñã tác ñ ng t i t t c các trung gian tài chính t i Vi t Nam, t các NHTM, công ty CTTC, công ty ch ng khoán, qu ñ u tư ñ n các công ty b o hi m - T c ñ tăng trư
- Xem thêm -

Xem thêm: RỦI RO CỦA CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH VIỆT NAM- VẤN ðỀ ðẶT RA CHO HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH , RỦI RO CỦA CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH VIỆT NAM- VẤN ðỀ ðẶT RA CHO HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH , RỦI RO CỦA CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH VIỆT NAM- VẤN ðỀ ðẶT RA CHO HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH

Từ khóa liên quan