Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trường đại học đà lạt

22 2,862 9

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,602 tài liệu

  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2014, 20:14

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với sở vật chất, trang thiết bị tại Trường Đại học Đà Lạt Ma Cẩm Tường Lam H. : Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Hương Năm bảo vệ: 2011 Abstract: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với sở vật chất- trang thiết bị (CSVC-TTB) của trường Đại học Đà lạt ( ĐHĐL). Kiểm định sự khác biệt về mức độ hài lòng của sinh viên theo các đặc điểm cá nhân. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với CSVC-TTB của trường ĐHĐL. Keywords: Giáo dục đại học; Sinh viên; sở vật chất; Trường Đại học Đà lạt; Trang thiết bị Content PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đối với hệ thống giáo dục đại học, khái niệm chất lượng được hợp thành từ chất lượng của các thành tố: công tác giảng dạy, chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên, các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, thư viện, điều kiện sở vật chất, trang thiết bị, trong đó thành tố sở vật chất, trang thiết bị đóng vai trò rất quan trọng. Mặt khác, trong xu thế giáo dục đại học đang dần được chấp nhận như là một loại hình dịch vụ, các trường đại học là đơn vị cung cấp dịch vụ cho đối tượng khách hàng chủ yếu của mình là sinh viên. Một áp lực không thể tránh khỏi đối với các trường là việc tuân thủ các nguyên tắc quản lý chất lượng hiện đại mà trong đó triết lý hướng đến khách hàng đang đóng vai trò chủ đạo. Từ những phân tích trên, theo hướng tiếp cận vấn đề CSVC-TTB là một hình thức sản phẩm dịch vụ của trường đại học, các trường đại học cần cách nhìn nhận khách quan về những gì mình đã cung cấp, thay vì chỉ quan tâm đến các yếu tố số lượng, tiêu chí kỹ thuật, cần thiết phải nắm bắt sự hài lòng của sinh viên đối với điều kiện CSVC-TTB, từ đó tìm ra các giải pháp tính chiến lược cho quá trình thực hiện mục tiêu và phát triển bền vững của nhà trường. 2 Xuất phát từ những phân tích trên, tác giả thực hiện đề tài nghiên cứu: “Các yếu tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với sở vật chất, trang thiết bị tại Trƣờng Đại học Đà Lạt.” 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích: - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với CSVC-TTB của trường ĐHĐL. - Kiểm định sự khác biệt về mức độ hài lòng của sinh viên theo các đặc điểm cá nhân. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với CSVC-TTB của trường ĐHĐL. 3. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu Căn cứ vào giới hạn về không gian và thời gian: nghiên cứu này tập trung nghiên cứu tại Trường Đại học Đà Lạt. Giới hạn về khách thể trong khảo sát nghiên cứu: nghiên cứu tập trung vào sinh viên hệ đại học chính qui năm thứ 2, thứ 3 và thứ 4 đang học tập tại Trường Đại học Đại học Đà Lạt. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích tài liệu: Nhóm phương pháp nghiên cứu điều tra khảo sát: - Phương pháp thảo luận - Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi Phương pháp thống kê toán học: Xử lý số liệu thu được bằng phần mềm SPSS phiên bản 18.0. 5. Câu hỏi nghiên cứu và Giả thuyết nghiên cứu 5.1. Câu hỏi nghiên cứu: - Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với CSVC-TTB của Trường Đại học Đà Lạt?. - sự khác biệt về mức độ hài lòng của của SV đối với CSVC-TTB theo các đặc điểm cá nhân không? 5.2. Giả thuyết nghiên cứu: - Nhóm giả thuyết về quan hệ giữa các thành phần chất lượng của CSVC-TTB đối với sự hài lòng: H1: Tình trạng của CSVC-TTB mối tương quan thuận với sự hài lòng của sinh viên. H2: Năng lực của đội ngũ giảng viên mối tương quan thuận với sự hài lòng của sinh viên đối với CSVC-TTB. 3 H3: Năng lực của đội ngũ nhân viên phục vụ mối tương quan thuận với sự hài lòng của sinh viên đối với CSVC-TTB. H4: Năng lực quản lý của nhà trường mối tương quan thuận với sự hài lòng của sinh viên đối với CSVC-TTB. - Nhóm giả thuyết về sự khác biệt trong đánh gíá chất lượng CSVC-TTB theo các biến nhân khẩu học và đặc trưng cá nhân của sinh viên như: Ngành học, Khóa học, Giới tính. H5: sự khác biệt về đánh giá chất lượng theo Giới tính. H6: sự khác biệt về đánh giá chất lượng theo Khóa học. H7: sự khác biệt về đánh giá chất lượng theo Ngành học. - Nhóm giả thuyết về sự khác biệt về sự hài lòng theo các biến nhân khẩu học và đặc điểm cá nhân của sinh viên như: Ngành học, Khóa học, Giới tính. H8: sự khác biệt về mức độ hài lòng theo Giới tính. H9: sự khác biệt về mức độ hài lòng theo Khóa học. H10: sự khác biệt về mức độ hài lòng theo Ngành học. 6. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu: Sinh viên năm thứ 2, thứ 3, thứ 4 hệ chính quy đang theo học tại ĐHĐL. Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với CSVC-TTB của Trường ĐHĐL. 7. Kết cấu luận văn Bố cục luận văn gồm các phần cụ thể như sau: (1) Phần mở đầu; (2) Chương 1: Tổng quan tài liệu; (3) Chương 2: sở lý luận và mô hình nghiên cứu; (4) Chương 3: Phương pháp, nội dung và kết quả nghiên cứu; (5) Kết luận và khuyến nghị CHƢƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU Để cung cấp một cái nhìn tổng thể về hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực này, vấn đề sở vật chất, trang thiết bị giáo dục sẽ lần lược được trình bày tóm tắt thông qua một số khảo sát, bài báo, sách, tư liệu trong và ngoài nước, liên quan. Qua các nghiên cứu trên thể nhận định CSVC-TTB là một trong những điều kiện quan trọng nhất để thực hiện nội dung giáo dưỡng, giáo dục và phát triển học sinh trong quá trình dạy học. thể nhận thấy kết quả của các nghiên cứu đó đã những đóng góp tích cực vào quá trình cải tiến chất lượng giáo dục ở tầm lý luận và thực tiễn. Cụ thể: Đối với các nghiên cứu theo hướng khảo sát thực trạng và tìm kiếm giải pháp đã tiếp cận vấn đề theo quan điểm chất lượng CSVC-TTB được đo lường chủ yếu dựa trên các hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đã và đang được triển khai thực hiện bởi các nhà nghiên cứu, các cấp tổ chức trong lĩnh vực giáo dục. 4 Đối với các nghiên cứu theo hướng tiếp cận chất lượng CSVC-TTB là sự thỏa mãn nhu cầu khách hàng, phần lớn các tác giả chỉ đề cập đến vấn đề CSVC-TTB như là một thành tố then chốt, bên cạnh các thành tố Công tác tổ chức quản lý, Giảng viên, Nhân viên, Chương trình đào tạo, Dịch vụ hỗ trợ học tập,…của cả chất lượng tổng thể của các chương trình đào tạo thuộc hệ thống giáo dục đại học. CHƢƠNG II. SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1. Các khái niệm bản 2.1.1. Khái niệm về dịch vụ Theo Từ điển Tiếng Việt: Dịch vụ là công việc phục vụ trực tiếp cho những nhu cầu nhất định của số đông, tổ chức và được trả công. (Nguồn: Từ điển Tiếng Việt, 2004, NXB Đà Nẵng, tr256) Định nghĩa về dịch vụ trong kinh tế học được hiểu là những thứ tương tự như hàng hoá nhưng phi vật chất (Nguồn: Từ điển Wikipedia). Theo quan điểm kinh tế học, bản chất của dịch vụ là sự cung ứng để đáp ứng nhu cầu như: dịch vụ du lịch, thời trang, chăm sóc sức khoẻ và mang lại lợi nhuận. Theo Zeithaml & Britner (2000), dịch vụ là những hành vi, quá trình, cách thức thực hiện một công việc nào đó nhằm tạo giá trị sử dụng cho khách hàng làm thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Theo Kotler & Armstrong (2004), dịch vụ là những hoạt động hay lợi ích mà doanh nghiệp có thể cống hiến cho khách hàng nhằm thiết lập, củng cố và mở rộng những quan hệ và hợp tác lâu dài với khách hàng. Philip Kotler định nghĩa dịch vụ: “Dịch vụ là một hoạt động hay lợi ích cung ứng nhằm để trao đổi, chủ yếu là vô hình và không dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu. Việc thực hiện dịch vụ thể gắn liền hoặc không gắn liền với sản phẩm vật chất.” 5 2.1.2. Chất lƣợng dịch vụ Theo quan điểm của các chuyên gia, hiện nay chất lượng dịch vụ những đặc điểm sau: - Chất lượng là sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, nếu một sản phẩm dịch vụ nào đó không thể hiện được sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì được xem là chất lượng kém. - Do chất lượng được đo lường bằng mức độ thỏa mãn nhu cầu, mà nhu cầu luôn biến động nên chất lượng cũng luôn biến động theo thời gian, không gian và điều kiện sử dụng. - Nhu cầu của khách hàng thể được công bố rõ ràng dưới dạng các quy định, tiêu chuẩn nhưng cũng những nhu cầu mà khách hàng cảm nhận được trong và sau khi kết thúc quá trình sử dụng. Trong đó, theo Parasuraman et al (1985:1988, dẫn theo Nguyễn Đinh Thọ et al, 2003), chất lượng dịch vụ là khoảng cách giữa sự mong đợi của khách hàng và nhận thức của họ khi đã sử dụng qua dịch vụ 2.1.3. Sự hài lòng của khách hàng Có nhiều quan điểm đánh giá khác nhau về sự hài lòng của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng là phản ứng của họ về sự khác biệt cảm nhận giữa kinh nghiệm đã biết và sự mong đợi (Parasuraman và ctg, 1988; Spreng và ctg, 1996). Nghĩa là, kinh nghiệm đã biết của khách hàng khi sử dụng một dịch vụ và kết quả sau khi dịch vụ được cung cấp. Một lý thuyết thông dụng để xem xét sự hài lòng của khách hàng là lý thuyết “Kỳ vọng – Xác nhận”. Lý thuyết được phát triển bởi Oliver (1980) và được dùng để nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng của các dịch vụ hay sản phẩm của một tổ chức. Lý thuyết đó bao gồm hai quá trình nhỏ tác động độc lập đến sự hài lòng của khách hàng: kỳ vọng về dịch vụ trước khi mua và cảm nhận về dịch vụ sau khi đã trải nghiệm. 2.1.4. Quan hệ giữa chất lƣợng dịch vụ và SHL của khách hàng Theo Oliver (1993) cho rằng chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn của khách hàng. Nghĩa là chất lượng dịch vụ được xác định bởi nhiều nhân tố khác nhau, là một phần nhân tố quyết định của sự hài lòng (Parasuraman, 1985, 1988). Theo Cronin & Taylor (1992) đã kiểm định mối quan hệ này và kết luận rằng cảm nhận chất lượng dịch vụ dẫn đến sự hài lòng của khách hàng. Như vậy đa phần các nghiên cứu đã kết luận rằng chất lượng dịch vụ là tiền đề của sự hài lòng và là nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự hài lòng. Do đó, muốn nâng cao sự hài lòng của khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cao chất lượng dịch vụ. Nói cách khác, chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng mối quan hệ hỗ tương chặt chẽ với nhau, trong đó chất lượng dịch vụ là cái được tạo ra trước và sau đó quyết định đến sự hài lòng của khách hàng. Mối quan hệ nhân quả giữa hai yếu tố này là vấn đề then chốt trong hầu hết các nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng. 6 2.1.5. Các mô hình đo lƣờng chất lƣợng dịch vụ Theo TCVN và ISO 9000, chất lượng dịch vụ là mức phù hợp của sản phẩm dịch vụ so với các yêu cầu đề ra hoặc định trước của người mua. Vì vậy, đo lường chất lượng dịch vụ thường dựa trên mối quan hệ giữa những mong đợi và cảm nhận thực tế của khách hàng về dịch vụ. Một số mô hình được các chuyên gia sử dụng để đo lường chất lượng các loại hình dịch vụ hiện nay:  Mô hình chất lượng chức năng và chất lượng kỹ thuật của Gronroos  Mô hình lý thuyết về chỉ số hài lòng của khách hàng (CSI)  Mô hình SERVQUAL Lấy ý tưởng lý thuyết trong mô hình của Gronroos (1984), Parasuraman (1985) đã xây dựng một công cụ đo lường hỗn hợp, gọi là SERVQUAL, dùng để đo lường chất lượng dịch vụ cảm nhận, bộ thang đo SERVQUAL chứa 22 cặp của các khoản mục đo theo thang điểm Likert để đo lường riêng biệt những kỳ vọng và cảm nhận thực tế của khách hàng về chất lượng dịch vụ. Cụ thể: Chất lượng dịch vụ = Mức độ cảm nhận – Giá trị kỳ vọng. Đây là một trong những mô hình được sử dụng khá phổ biến để đánh giá chất lượng dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Mô hình SERVQUAL gồm 10 thành phần: (1) Phương tiện hữu hình; (2) Tin cậy; (3) Đáp ứng; (4) Năng lực phục vụ; (5) Tiếp cận; (6) Ân cần; (7) Thông tin; (8) Tín nhiệm; (9) An toàn; (10) Thấu hiểu.  Đo lƣờng chất lƣợng dịch vụ theo mô hình SERVPERF Trên sở mô hình SERVQUAL của Parasuraman, Corin và Taylor (1992) đã khắc phục và cho ra đời mô hình SERVPERF, một biến thể của SERVQUAL. Theo mô hình SERVPERF thì: Chất lượng dịch vụ = Mực độ cảm nhận. Kết luận này đã nhận được sự đồng tình bởi các nghiên cứu của Lee và ctg (2000), Brady và ctg (2002). Bộ thang đo SERVPERF gồm 05 thành phần - Tin cậy (reliability): thể hiện qua khả năng thực hiện dịch vụ phù hợp và đúng thời hạn ngay từ lần đầu tiên. - Đáp ứng (responsiveness): thể hiện qua sự mong muốn, sẵn sàng của nhân viên phục vụ cung cấp dịch vụ kịp thời cho khách hàng. - Năng lực phục vụ (assurance) thể hiện qua trình độ chuyên môn và cung cách phục vụ lịch sự, niềm nở với khách hàng. - Sự cảm thông (empathy): thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đến từng cá nhân, khách hàng. - Phƣơng tiện hữu hình (tangibles): thể hiện qua ngoại hình, trang phục của nhân viên, các trang thiết bị phục vụ cho dịch vụ. 2.1.6. CSVC-TTB – Hình thức dịch vụ phục vụ quá trình dạy học CSVC-TTB là một hệ thống sản phẩm vật chất hữu hình gồm: phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng vi tính, mạng Internet, ký túc xá sinh viên, hệ thống điện, nước, khu giải trí, thể dục thể thao… Mặt khác, để khẳng định được vị trí và chức năng trong 7 tổng thể hoạt động của nhà trường, không thể tách rời khái niệm CSVC-TTB khỏi vai trò của quá trình quản lý, phục vụ, giảng dạy của đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên và giảng viên thể thấy, yếu tố con người luôn là yếu tố quyết định hàng đầu, chi phối trực tiếp vào quá trình đào tạo trong trường đại học. Từ những phân tích trên thể nhận định CSVC-TTB hình thức như một dịch vụ mà nhà cung cấp là trường đại họcsinh viên là khách hàng trực tiếp với đầy đủ các yếu tố cấu thành theo nhận định của GS.TS Nguyễn Đình Phan, để dịch vụ cần sự phối hợp chặt chẽ của các yếu tố vật chất và con người bao gồm cả sự phối hợp của khách hàng. Muốn cung cấp một dịch vụ cần những yếu tố sau: - Khách hàng đang nhận dịch vụ, đây là yếu tố tiên quyết, không khách hàng dịch vụ không tồn tại. - CSVC bao gồm: phương tiện, thiết bị, địa điểm, khung cảnh… - Quản lý phục vụ: nhân viên phục vụ, hoạt động dịch vụ. - Sản phẩm đi kèm. 2.2. Mô hình chất lƣợng CSVC-TTB của trƣờng đại học Đà Lạt Mô hình chất lƣợng CSVC-TTB trƣờng ĐHĐL 2.3. Thang đo dự thảo Trên sở mô hình nghiên cứu, thang đo dự thảo chất lượng CSVC-TTB trường ĐHĐL được xây dựng gồm 04 thành phần, tương ứng với 36 biến quan sát: (1) Tình trạng CSVC-TTB: 15 biến quan sát, được mã hóa: CD1 – CD15; (2) Năng lưc của đội ngũ GV: 07 biến quan sát, được mã hóa: TE1 – TE7; (3) Năng lưc của đội ngũ NV: 06 biến quan sát, được mã hóa: WR1 – WR 6; (4) Công tác quản lý của Nhà trường: 08 biến quan sát. được mã hóa: MG1 – MG8 Tình trạng CSVC-TTB Năng lực GV Năng lực NV Sự hài lòng của SV đối với CSVC-TTB Công tác QL 8 9 CHƢƠNG III. PHƢƠNG PHÁP, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Bối cảnh nghiên cứu  Giới thiệu khái quát Trƣờng Đại học Đà Lạt Hoạt động trên phạm vi địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, trường ý thức rõ ràng và đầy đủ nhiệm vụ của trường đối với địa phương và địa bàn là: - -. - . - Nghi- .  sở vật chất – Trang thiết bị Nhìn chung sở vật chất của Trường Đại học Đà Lạt hiện nay đã và đang được hiện đại hóa thích ứng với phương thức đào tạo theo tín chỉ và quy mô đào tạo bao gồm 52 ngành nghề của các bậc đào tạo từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học đến nghiên cứu sinh. 3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 3.2.1. Thiết kế nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu của đề tài được trình bày như trong hình sau - sở lý thuyết chất lƣợng DV - Thang đo SERVPERF Sự hài lòng của SV Nghiên cứu định lƣợng - Mẫu nghiên cứu - Phân tích nhân tố EFA - Hệ số Cronbach Alpha - Phân tích hồi quy tuyến tính - Phân tích ANOVA - Kiểm định giả thuyết Thang đo dự thảo - Thang đo sử dụng - Bảng hỏi khảo sát - Thảo luận nhóm - Điều chỉnh thang đo - Kết luận - Khuyến nghị 10 3.2.2. Thiết kế công cụ đo lƣờng - Nghiên cứu bộ: được thực hiện thông qua phương pháp thảo luận nhóm. Nhóm thảo luận gồm 17 sinh viên của 17 khoa của trường, thuộc đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu này dùng để điều chỉnh và bổ sung thang đo dự thảo đã được xây dựng trong mô hình nghiên cứu cũng như thống nhất định nghĩa các khái niệm liên quan đến các nhân tố, biến quan sát, chuẩn bị cho bước xây dựng bảng hỏi khảo sát. - Bảng hỏi khảo sát: Bảng hỏi khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của SV đối với chất lượng CSVC-TTB Trường Đại học Đà Lạt gồm 03 phần. Phần I: Đánh giá các thành phần chất lượng dịch vụ CSVC-TTB và sự hài lòng của SV. Các câu hỏi được đánh giá theo thang đo Likert, 05 mức độ: 1. Hoàn toàn không đồng ý; 2. Không đồng ý; 3. Bình thƣờng; 4. Đồng ý; 5. Hoàn toàn đồng ý Phần II: Được để trống để thu thập ý kiến của SV Phần III: Thông tin về đối tượng khảo sát 3.2.3. Đặc điểm mẫu nghiên cứu Kích thước mẫu được chọn là khoảng 800 sinh viên theo phương pháp phi xác suất dựa trên số lượng sinh viên phân theo các tiêu chí: - Ngành học: Ngành KH-XH, KH-TN, KTCN, KT - Khóa: năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4 - Giới tính: nam, nữ Kết quả phát 800 phiếu, thu hồi 796 phiếu, trong quá trình nhập liệu, làm sạch số liệu 38 phiếu trả lời không hợp lệ. Các phiếu bị loại do người trả lời phiếu khảo sát không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc thông tin bị loại bỏ do người được điều tra đánh cùng một loại lựa chọn… Do đó mẫu khảo sát chính thức còn 758. Qua kết quả thống kê mẫu nghiên cứu, thể nhận thấy số lượng phiếu khảo sát thu được sau khi điều tra và sàng lọc phân bố tương đối đều giữa các ngành học (KHTN: 198 SV, 26,12%; KHXH: 193 SV, 25,46%; KTCN: 164 SV, 21,63%; KT: 203 SV, 26,78%), và các khóa học (năm thứ 2: 244 SV, 32,18%; năm thứ 3: 268 SV, 35,35%; năm thứ 4: 246 SV, Qui trình nghiên cứu [...]... hiện mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đối với sự hài lòng của SV được thiết lập: Sự hài lòng của SV = 0,297 x Năng lực đội ngũ NV + 0,249 x Công tác quản lý của Nhà trường + 0,263 x Tình trạng CSVC-TTB + 0,183 x Năng lực đội ngũ GV + 0,069 Sử dụng phương pháp ANOVA để kiểm định một số giả thuyết so sánh sự khác biệt trong đánh giá chất lượng và sự hài lòng của SV đối với CSVC-TTB của Nhà trường, kết... của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học 3 Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Báo cáo đánh giá ngoài Trường Đại học Đà Lạt 4 Đại học Đà Lạt (2008), “ Kỷ yếu 50 năm thành lập Trường Đại học Đà Lạt, 1958 – 2008” 5 Dự án Giáo dục đại học – Bộ Giáo dục và Đào... quan thuận với sự hài lòng của SV đối với CSVC-TTB H3: Năng lực của đội ngũ NV phục vụ mối tương quan thuận với sự hài lòng của SV đối với CSVC-TTB H4: Công tác quản lý của Nhà trường mối tương quan thuận với sự hài lòng của SV đối với CSVC-TTB .000 KQ kiểm định Chấp nhận Chấp nhận Chấp nhận Chấp nhận 3.3.4 Phân tích phƣơng sai (ANOVA): Sử dụng phân tích phương sai ANOVA để tìm ra sự khác biệt... đối với CSVC-TTB của các nhóm đối tượng khảo sát khác nhau theo yếu tố đặc điểm cá nhân trong bảng sau: Hệ số sig khi so sánh sự khác biệt về sự hài lòng của các nhóm đối tƣợng khảo sát khác nhau theo yếu tố đặc điểm cá nhân Nhân tố F10 Mức ý nghĩa (Sig.) Giới tính Khóa học 109 325 Ngành học 000 Quá trình thực hiện kiểm định các giả thuyết H8, H9, H10 bằng việc so sánh sự khác biệt về sự hài lòng của. .. nhận và các giả thuyết H8 và H9 bị bác bỏ - Khuyến nghị một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của SV đối với CSVC-TTB của Trƣờng Đại học Đà LạtĐối với công tác quản lý của Nhà trường 17 - Nâng cao nhận thức về lý luận và thực tiễn về công tác quản lý CSVC-TTB cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên phục vụ và toàn thể sinh viên thông qua các Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động của Nhà trường, ... 5.690 000 723 1.384 Sự hài lòng của SV đối với CSVC-TTB = 0.297 x Năng lực của đội ngũ NV + 0.249 x Công tác quản lý của Nhà trường + 0.263 x Tình trạng CSVC-TTB + 0.183 x Năng lực của đội ngũ GV – 0.069 3.3.3.4 Kiểm định giả thuyết H1, H2, H3, H4 14 Từ kết quả hồi quy đa biến, thể nhận thấy các biến độc lập đều ảnh hưởng đến sự hài lòng của SV đối với CSVC-TTB, tất cả các nhân tố thuộc mô hình... Nếu các giả định không bị vi phạm, mô hình hồi quy tuyến tính được bội được xây dựng 3.3.3.1 Phân tích hồi quy Để xác định, đo lường và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của SV, chúng tôi sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính bội đối với 04 nhân tố ảnh hưởng thu được từ phần phân tích nhân tố khám phá ở trên bao gồm: (1) Năng lực của đội ngũ NV; (2) Công tác quản lý của Nhà trường; ... sự khác biệt về đánh giá chất lượng theo KH Bác bỏ Bác bỏ H7: sự khác biệt về đánh giá chất lượng Chấp nhận theo NH 3.3.4.2 So sánh sự khác biệt về sự hài lòng đối với CSVC-TTB của các nhóm đối tượng khảo sát theo yếu tố đặc điểm cá nhân: Trên sở kết quả phân tích phương sai ANOVA (Phụ lục 17, 18, 19), thể thống kê các mức ý nghĩa (hệ số Sig) khi so sánh sự khác biệt về sự hài lòng của. ..  Đối với CSVC-TTB - Tăng cường công tác vệ sinh tại các khu vực nhà vệ sinh của các giảng đường, phòng học, khu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao - Tăng cường công tác an ninh, an toàn các khu vực của Nhà trường vào buổi tối - Thường xuyên kiểm tra, kịp thời sữa chữa hệ thống đèn chiếu sáng của hệ thống các phòng học, giảng đường Bổ sung đèn chiếu sáng tại các khu vực thư viện, khu sinh. .. cầu học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên Tăng thời gian hoạt động của thư viện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viênĐối với đội ngũ Giảng viên 18 - Nâng cao nhận thức tự cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng sử dụng hiệu quả CSVCTTB trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học - Nghiên cứu vận dụng các phương pháp giảng dạy hướng nghiệp cho sinh viên trên sở phát huy tối . Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trường Đại học Đà Lạt Ma Cẩm Tường. định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất- trang thiết bị (CSVC-TTB) của trường Đại học Đà lạt ( ĐHĐL). Kiểm định sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trường đại học đà lạt, Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trường đại học đà lạt, Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trường đại học đà lạt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn