89 câu hay và khó môn lý

33 3,498 26
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2014, 07:58

89 câu hay và khó môn lý 1 Họ tên học sinh: Câu 1: 2A  fA. 2fA. 222Afm. 222Afm. Câu 2: Chu k  : A. B. C. D.  Câu 3: 1 21, T2, T31 = 33T T2 = 323T1 + q2 = 7,4.10-81 2  A. 1,48.10-8-8C B. 6,4.10-8-8C C. 3,7.10-8-8C D. 2,4.10-8-8C Câu 4: E 1 21, T2, T3 1 = 1/3T3 ; T2 = 5/3T31/q2? A.  12,5 B. 12,5 C. 9 D. 3 Câu 5: 1 2 1 f352  A. 0,75f B. f32 C. 1,6f D. 1,25f Câu 6:  A. 3 B. 32 C. 23 D. 32 Câu 7: 2/)336cos(8,64 smta -  -2,53 3 Câu 8.    3 A. 400 cm/s. B. 200 cm/s. C.  m/s. D. m/s. 32Ax 32Ax   CHỦ ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 89 CÂU HAY KHÓ CHƯA XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI 2 ax333322: 1002. 100 . 200 / 2 /mTtAASASVan toc v A Ttv A T cm s m sT           Câu 9.  (m/s2 (m/s2): A. 0,10s; B. 0,15s; C. 0,20sD. 0,05s; Giải: vmax max 22 )   T = 0,2s Khi t = 0 v = 1,5 m/s = vmax/2   t =3W/4 2200332 4 2 2kxkA Ax   0 = 32A M0 - 15 (m/s2):= amax/2    0OM = /2). Chọn đáp án B. 0,15s Câu 10.  2A A. s41 B. s181 C. s261 D. s271 0602/cos AA 2 3221 tt sttt27132)126(32)(21 Câu 11. E t1 21, T2, T3 1 = 1/3T3 ; T2 = 5/3T31/q2? 11111q E q ElT 2 ; g g g(1 )g m mg     ; 22222q E q ElT 2 ; g g g(1 )g m mg     ; 3lT2g 12 O M M0 -A  (2) A/2 (1)  3 11131T q Eg 1 18 (1)qET g 3 mg1mg     22232T q Eg 1 5 16(2)qET g 3 mg 251mg      12q12,5q Câu 12.   A. 7A2 B. 5A22 C. 5A4 D. 2A2 2Ax 23.22AmkxAv                   432''')'(Amkvmmmvvvmmmv  AAAAmkAmkxvAAxv410416642163.''''22222222222 Câu 13.  (m/s2 (m/s2) A. 0,05s B. 0,15s C. 0,10s D. 0,20s max = A = 3 (m/s) max = 2A = 30 (m/s2 ) >  3,0 (m)        6Xrad  56arad  khi 215 /a m s   6 3 2rad      3 0 3 1,5 M   N 56 P 4 0,05( ) ý Ats    Câu 14:   A. 50V. B. 100V C. 60V D. 120V Giải:  11 2 21100`1 NNU (1) 211NnNUU  (2) 2112 NnNUU  (3) nNNUU22121 (4) nNNU1100`1 (5) nNNU1100`12 (6) nNnNUU112 => 2111nNnN => 2(N1 n) = N1 + n => N1 = 3n 1002U =22)2(NnN  = 1+22Nn= 1 + 3221NN=> U2 = 100 + 32U1 > 100V Chọn D Câu 15:   A. 150V. B. 200V C. 100V D. 50V Giải:  11 2 21100`1 NNU (1) 211NnNUU  (2) 2112NnNUU  (3) nNNU1100`1 (4) nNNU1100`2 (5) nNNnNnNnN32200`120011111 15011 nNN (V) Chọn A Câu 16:     -   A.  B.  C.  D.  Giải 1: 0 , ZL , ZC   2   1 = 70 1 = 0,75A, P1 = 0,928P = 111,36W P1 = I12R0 (1) => R0 = P1/I12  198 (2) I1 = 2222101)(268220)()(CLCLZZZZRRUZU 5 Suy ra : (ZL  ZC )2 = (220/0,75)2  2682 =>  ZL  ZC   119 (3) 2R0 (4) 2220)()(CLZZRRUZU (5) P = 222002)()(CLZZRRRU => R0 + R2  256 => R2  58 R2 < R1 2  R1 = - 12 Phải giảm 12. Chọn A Giải 2: 2120. % 198220293,33 119,25qqLqI R h RZZI       221800,779 282,41 256 58 12198 119,25I I Z R r          Câu 17:   Giải: 0 P = P2 R/U2 Theo   P = 36P0 + P2R/U2 (1) P = 144P0 + P2R/4U2 (2) P = nP0 + P2R/9U2 (3) 0 (4) P = (9n  36)P0 (5)     n = 164. Chọn A Câu 18:       chỉ có hao phí trên đường truyền là đáng kể  A.100 B.110 C.160 D.175 Giải: chỉ có hao phí trên đường truyền là đáng kể 0 P = P2 R/U2 Theo   P = 80P0 + P2R/U2 (1) P = 95P0 + P2R/4U2 (2) P = nP0 (3) 0 (4) => P = 100P0 => n = 100 Chọn A Câu 19:   0 1 2 0, n1, n2  A. 2221222120nnnnn B. 22212221202nnnnn C. 2221222120nnnnn D. 22212221202nnnnn 6 GIẢI:2/20NBSEE  222/CLZZRNBSZEI  Khi 0nn   0:    RLCLRCNBSRZZRNBSRIPCL.1.21.12/.2/2202402222202 maxPP  min22024021.21.1 LCLRC  22201.221CCLR  212220RCLC (*)  Khi 1nn  2nn   21,: 21PP     RCLRNBSRCLRNBS.12/.12/222222211221 22222221122111CLRCLR   0222221222122221CCLR 222212221222CRCL (**) 22212221202  22212221202nnnnn CHỌN ĐÁP ÁN B. Câu 20: 1 2 0  1, n2 0  A. 20 1 2.n n n B. 22212022122.nnnnn C. 222122onnn D. 2 2 20 1 2n n n Giải 22N0 = 22fN0 = U ( do r = 0)   Do I1 = I2  211221)212(CfLfRf 222222)212(CfLfRf => f12[R2 +42L2f22 + 222241fC- 2CL] = f22[R2 +42L2f12 + 212241fC- 2CL] 7 ))(2()(41222122122222122ffRCLffffC >)2(4112222221RCLCff (*)       I = ZEZU I = Imac khi E2 /Z2 222)212(CfLfRf y = 2222222224141fCLfCfLR = 222242242411LfCLRfC max  21f0 = 22C2(2)2RCL 201f= 22C2(2)2RCL (**)  202221211fff hay 202221211nnn=> 22212022122.nnnnn Chọn đáp án B Câu 21:       1 = 30 2   A.  B. 24 2 C. 20 3  D. 24  Giải 1: 2 2 2 2212002 2 2 2122 . 2.30 .4024 230 40nnnnnn     Giải 2 2N0 = 22fN0 = U ( do r = 0)  Do P1 = P2 12R = I22R => I1 = I2 . 211221)1(CLR=222222)1(CLR=>])1([222221CLR=])1([211222CLR > CLCLR2122221222212212 = CLCLR2222122222212222 > )2)((22221CLR  = )(1222121222C = 2221212221222))((1C > (2CL- R2 )C2 = 222111 (*)       I = ZEZU > P = Pmax khi I = Imac khi E2 /Z2  8 y = 200220)1(CLR  y = 202202202211CLCLR =22024022111LCLRC max  201 > y = 2222)2( LxCLRCx 0 = 201= 21C2(2)2RCL (**) 222111=202 202221211fff hay 202221211nnn=> 22212022122.nnnnn = 242 Chọn B Lưu ý :Khi P1 = P2 1 = U2 12 = ch2 .  0               1  U2 Uch    12  ch2  222111=22ch)                 -          Câu 22:  R=1006413104 Giải0 = N0 = 2fN0 => U = E = 20E ZU   2212 ( )NBSIRLC=222212 ( )NBSRLC222 4 2112 (2 )NBSLRLCC   Do 2 1+x2=-b/a => 222111 = (2CL- R2 )C2 = 23910.4 (*) =>2109 =23910.4=50=2np n = 5 vòng /s. 9 Câu 23: 2 <    2cos(  C max5UU4 A. 27 B. 13 C. 56 D. 13 Giải: ÛC max C5U 5ZUZ44.  C  22LZ 5 4 3= - = W ( ) ( )L C LR 2.Z . Z Z 2.3. 5 3 2 3= - = - = W . Suy ra: ZAM = 22LR Z 12 9 21+ = + = 1AMR 2 3 2cosZ21 7= = =a Câu 24. 2  U.2cos(  L max41UU40 A. 0,6 B. 0,8 C. 0,49 D. 311 Giải: L  22CZ 41 40 9= - = W ( ) ( )C L CR 2.Z . Z Z 2.9. 41 9 24= - = - = W R 24cos 0,6Z 40= = =j Câu 25. 2 < 2L. 2cos(t) , trong   1 AM2 MN V2 2 1 30 5 2a 1a ZC R ZL- ZC O Z 10 A. 70,1V. B. 603V C. 605 D. 602V Giải:  ( )22y 90 30 5 60V= - = x = 90  y = 30V 2 2 2 2U 90 x 90 30 60 2V= - = - = Lưu ý: R  RU v 2.x.y 2.60.30 60V= = = = RU1U2= Câu 26:  1 2 21ff A. 32 B. 23 C. 43 D. 34 Câu 27:  A. 98% B. 90% C. 87% D. 80% Câu 28:     A. 60V B. 32V C. 24V D. 16V Câu 29:  ))(cos(0VtUu800 m. Khi 12m. 16012  A. H54 B. H32 C. H31 D. H21 Câu 30: ))(cos(0VtUu3R A. 41 B. 43 C. 4 D. 32 CHƯƠNG 2 x y v 30 5 90V 2a 1a O U [...]... 1 721 Câu 55: Có 3 con lắc có cùng chiều dài khối lượng Con lắc 1 2 tích điện tích q1 q2 Con lắc 3 không tích điện Đặt cả 3 con lắc trong điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống thì chu kì của chúng lần lượt là: T 1 , T2 , T3 Với T1 = T2 = T3 3 2T3 Biết q1 + q2 = 7,4.10-8 C Điện tích q1 q2 có giá trị 3 A 1,48.10-8 C 5,92.10-8 C B 6,4.10-8 C 10-8 C C 3,7.10-8 C 3,7.10-8... Số chỉ V2 : U MB Câu 89: Cho mạch như hình vẽ 261: uAB = 200cos100 πtV Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, R = 100 Ω Mắc vào MB 1 ampe kế có RA = 0 thì nó chỉ 1A Lấy ampe kế ra thì công suất tiêu thụ giảm đi phân nửa so với lúc đầu Độ tự cảm L điện dung C có giá trị A 0,87H 100  C 0,718H Chọn A Khi mắc C  F 100  F Ampe kế 1 1   ZC 100 100 B 0,78H 100 D 0,87H 50   F A... 180 tan   Câu 84: Mạch RL nối tiếp có R = 50 Ω, cuộn dây thuần cảm, L = 1 H Dòng điện qua mạch có dạng i = 2cos100 πt A Nếu 2 thay R bằng tụ C thì cường độ hiệu dụng qua mạch tăng lên 2 lần Điện dung C biểu thức i của dòng điện sau khi thay R bởi C có giá trị A C  50 B C  100 C C  100 D C  50  F i = 2 2 cos (100 πt)A    F i = 2 2 cos(100 πt + F i = 2cos (100 πt + F i = 2cos...   V2 A B V1 C N Hình260 K 60 6  H 100 10 Câu 88: Cho mạch như hình vẽ 260: U AB ổn định f = 50 Hz, R = 60 Ω; L = - K đóng V1 chỉ 170V uMN trễ pha hơn uAB  rad 4 4 H, RV1 = Rv2 =  5 - K ngắt, C được điều chỉnh để mạch cộng hưởng Số chỉ V 1 V2 lần lượt là A 170 2 V 212,5V C 170 2 V 100V Chọn A Ta có hình vẽ B 170 V 212,5V D 170V 100 V A 4  80 Cảm kháng Z L  .L  2 50... với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi Điều chỉnh R đến giá trị 80  thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại tổng trở của đoạn mạch AB chia hết cho 40 Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch MB của đoạn mạch AB tương ứng là A 3 5 8 8 B 33 113 118 160 C 1 2 17 2 D 1 3 8 4 Hướng dẫn U 2R  PR = I R = 2 (R... R2 100 8 100  ZC 2  ZC 2  300   ` C 2   F 4 100 3 Câu 80: Cho mạch RLC như hình vẽ 252: R = 50Ω, L = 100  C1 1 H, f = 50 Hz Lúc đầu C = 2  F, sau đó ta giảm điện dung C Góc lệch pha giữa uAM uAB lúc đầu lúc sau có kết A R N L M C B Hình 252 quả: 27 A   rad không đổi B rad tăng dần 2 4 C  rad giảm dần 2 D  rad dần tăng 2 Chọn D Cảm kháng: Z L  .L  2 f L  2 50...  , 12 phóng xạ   Câu 63: Năng lượng dao động của một vật dao động điều hòa: A Giảm 4 lần khi biên độ giảm 2 lần tần số tăng 2 lần B Giảm 4/9 lần khi tần số tăng 3 lần biên độ giảm 9 lần C Giảm 25/9 lần khi tần số dao động tăng 3 lần biên độ giảm 3 lần D Tăng 16 lần khi biên độ tăng 2 lần tần số tăng 2 lần Câu 64: Khi chiếu 1 bức xạ điện từ có bước sóng 0,5 micromet vào bề mặt của tế bào... f1 f2 ở trên vào(*) ta có: fR = v a1 150.250 = 50 15 Hz b Hệ số công suất của mạch khi điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại cũng bằng hệ số công suất của mạch khi điện áp giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại bằng 3 2 Câu 73 Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu hỏi: Cho mạch điện như hình vẽ Có ba linh kiện : điện trở, tụ, cuộn thuần cảm được đựng trong ba hộp kín, mỗi hộp chứa một linh kiện, và. .. C 25  D 50  18 Câu 60: Đặt vào hai đầu đoạn mạch mắc theo thứ tự gồm 3 phần tử điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L thay đổi được, tụ điện C có dung kháng bằng 3R Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại, khi đó tỉ số giữa dung kháng của tụ điện cảm kháng của cuộn cảm bằng: A 3 2 B 1 3 C 3 4 D 4 3 Câu 61: Chiếu bức xạ điện từ có tần số f1 vào tấm kim loại... giữa uAM uAB lúc đầu:    AM -  AB =    + = rad 2 4 4 Khi giảm C thì ZC giảm nên  AB . 32Ax   CHỦ ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 89 CÂU HAY VÀ KHÓ CHƯA XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI 2 ax333322: 1002. 100. 1 Họ và tên học sinh: Câu 1: 2A
- Xem thêm -

Xem thêm: 89 câu hay và khó môn lý, 89 câu hay và khó môn lý, 89 câu hay và khó môn lý

Từ khóa liên quan