Luận văn Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa

57 336 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2014, 01:48

Luận văn Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa Trong Báo cáo nghiên cứu thực tiễn hoạt động tín dụng HSX trong 3 năm gần nhất của Chi nhánh NHNo... Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại Học Vinh SV: Đào Thùy Trang 49B2 tài chính ngân hàng 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA KINH TẾ ĐÀO THÙY TRANG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : “Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa” CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Nghệ An, tháng 3 năm 2012 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại Học Vinh SV: Đào Thùy Trang 49B2 tài chính ngân hàng 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA KINH TẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : “Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa” CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Bích Thủy Sinh viên thực hiện : Đào Thùy Trang MSSV : 0854028141 Lớp : 49B2 - TCNH Nghệ An, tháng 3 năm 2012 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại Học Vinh SV: Đào Thùy Trang 49B2 tài chính ngân hàng 3 MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 5 Phần 1: Tổng quan về chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa 7 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa 7 1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 7 1.3 Tình hình hoạt động chung của chi nhánh trong những năm gần đây 9 1.3.1 Môi trường kinh doanh 9 1.3.2 Hoạt động huy động vốn 10 1.3.3 Hoạt động tín dụng 11 1.3.4 Các nghiệp vụ khác 12 Phần 2: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với HSX tại NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa 15 2.1 Thực trạng chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa 15 2.1.1 Quy trình tín dụng áp dụng đối với hộ sản xuất khi vay vốn tại NHNo&PTNT Hoằng Hoá 15 2.1.2 Các chỉ tiêu định tính 15 2.1.3 Các chỉ tiêu định lượng 16 2.1.3.1 Tổng nguồn vốn 16 2.1.3.2 Chỉ tiêu nợ quá hạn 19 2.1.3.3 Phân tích cho vay theo nghành nghề 21 2.1.3.4 Chỉ tiêu nợ xấu 21 2.1.3.5 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 22 2.1.3.6 Chỉ tiêu lợi nhuận 23 2.1.3.7 Mức sinh lời từ hoạt động tín dụng đối với HSX 23 2.1.4 Công tác cho vay đối với HSX 24 2.1.4.1. Về Dư Nợ HSX 25 2.1.5 Doanh số cho vay HSX 28 2.1.6 Công tác thu hồi vốn 29 2.2 Đánh giá chất lượng hiệu quả tín dụng đối với HSX của NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa 30 2.2.1 Những kết quả đạt được 30 2.2.1.1 Những mặt tồn tại 31 2.2.1.2 Nguyên nhân tồn tại 32 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại Học Vinh SV: Đào Thùy Trang 49B2 tài chính ngân hàng 4 2.3 Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với HSX tại NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa 34 2.3.1 Định hướng hoạt động kinh tế của NHNo&PTNT Hoằng Hóa trong thời gian tới 34 2.3.2 Giải pháp hoàn thiện và mở rộng vốn tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa 36 2.3.2.1 Giải pháp về quy trình nghiệp vụ 36 2.3.2.2 Giải pháp về tổ chức mạng lưới, xây dựng cơ sở hạ tầng 42 2.3.2.3 Giải pháp về nhân sự 43 2.3.2.4 Giải pháp về chỉ đạo điều hành 45 2.3.3 Những đề xuất và kiến nghị 46 2.3.3.1 Kiến nghị đối với Chính Phủ 46 2.3.3.2 Kiến nghị đối với NHNN 49 2.3.3.3 Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam 50 2.3.3.4 Kiến nghị đối với NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa 50 Kết luận 52 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại Học Vinh SV: Đào Thùy Trang 49B2 tài chính ngân hàng 5 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHNo & PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. NHNN Ngân Hàng Nhà nước UBND Uỷ ban nhân dân CBCNV Cán bộ công nhân viên TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng NHTM Ngân hàng Thương mại HSX Hộ Sản Xuất TDNH Tín Dụng Ngân Hàng CBTD Cán Bộ Tín Dụng CSTT Chính Sách Tiền Tệ DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà Nước TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn DNTN Doanh nghiệp tư nhân HTX Hợp Tác Xã HĐV Huy Động Vốn TGTT Tiền gửi thanh toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại Học Vinh SV: Đào Thùy Trang 49B2 tài chính ngân hàng 6 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ *BẢNG: Trang Bảng 1.1: Tình hình huy động vốn của NHNo&PTNT Hoằng Hóa 10 Bảng 1.2: Tình hình dư nợ theo ngành kinh tế 11 Bảng 1.3: Tình hình cho vay 12 Bảng 1.4: Tình hình thu nợ 13 Bảng 2.1: Chỉ tiêu nguồn vốn thực hiện qua các năm 16 Bảng 2.2: Tình hình vốn huy động qua tiền gửi 18 Bảng 2.3: Tỷ lệ nợ quá hạn/ Tổng dư nợ 20 Bảng 2.4: Dư nợ cho vay theo nghành kinh tế 21 Bảng 2.5: Chỉ tiêu nợ xấu 21 Bảng 2.6: Vòng quay vốn tín dụng hộ sản xuất 22 Bảng 2.7: Chỉ tiêu lợi nhuận 23 Bảng 2.8: Chỉ tiêu mức sinh lời 24 Bảng 2.9: Dư nợ cho vay HSX 25 Bảng 2.10: Dư nợ HSX theo kỳ hạn nợ 29 Bảng 2.11: Dư nợ bình quân HSX 27 Bảng 2.12: Doanh số cho vay HSX 28 Bảng 2.13: Doanh số thu nợ 29 *BIỂU: Biểu đồ 1.1: Trình độ cán bộ nhân viên 8 Biểu đồ 1.2: Tình hình huy động vốn các năm 10 Biểu đồ 1.3: Tình hình dư nợ theo ngành nghề kinh tế 12 Biểu đồ 1.4: Tình hình cho vay 13 Biểu đồ 1.5: Tình hình thu nợ 13 Biểu đồ 2.1: Chỉ tiêu nguồn vốn thực hiện qua các năm 17 Biểu đồ 2.2: Tình hình vốn huy động 19 Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ nợ quá hạn/ Tổng dư nợ 20 Biểu đồ 2.4: Chỉ tiêu nợ xấu 22 Biểu đồ 2.5: Chỉ tiêu lợi nhuận 23 Biểu đồ 2.6: Chỉ tiêu mức sinh lời 24 Biểu đồ 2.7: Dư nợ cho vay HSX 25 Biểu đồ 2.8: Dư nợ HSX theo kỳ hạn nợ 26 Biểu đồ 2.9: Dư nợ bình quân HSX 27 Biểu đồ 2.10: Doanh số cho vay HSX 29 Bảng 2.11: Dư nợ bình quân HSX 29 *SƠ ĐỒ: Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của chi nhánh 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại Học Vinh SV: Đào Thùy Trang 49B2 tài chính ngân hàng 7 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Để thực hiện thắng lợi đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chính sách cho HSX vay vốn để phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn dưới sự chỉ đạo của ngân hàng Nhà nước đã tổ chức triển khai tới toàn ngành, việc đầu tư vốn cho các HSX có nhu cầu vay vốn để sản xuất - kinh doanh không phân biệt các thành phần kinh tế. Đã tìm ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể của mình mở rộng mạng lưới trên khắp mọi miền đất nước phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Có các quy định cụ thể về việc cho vay vốn hộ sản xuất như QĐ 666/QĐ Nghị định 41 về cho vay nông nghiệp nông thôn. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chấp nhận khó khăn vì lợi ích kinh tế của đất nước và của ngành đã vượt qua những bước thăng trầm đứng vững lên trong cơ chế thị trường chuyển hướng đầu tư tín dụng về với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Người nông dân mấy năm qua đã gắn bó, gần gũi với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thực sự đã là người bạn đồng hành với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Họ đã tiếp nhận vốn vay và sử dụng có hiệu quả nên thực sự đã hết được nghèo đói một số hộ đã vượt lên làm giàu chính đáng vì vậy đầu tư vốn cho HSX là rất cần thiết, thực sự là ý Đảng lòng dân luôn được các cấp các ngành quan tâm giúp đỡ. Hệ thống tổ chức của NHNo&PTNT Hoằng Hoá chịu ảnh hưởng của đặc điểm thị trường và khách hàng chi phối, quyết định.Với đặc điểm của thị trường huyện chủ yếu là địa bàn nông thôn, rộng lớn về không gian. Đặc điểm khách hàng phổ biến là HSX, trong đó HSX nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, phổ biến khắp trên địa bàn và số vốn vay/hộ không lớn nên số lượng tín dụng cho mỗi khách hàng ít, nhưng khối lượng công việc thì nhiều. Vì vậy hệ thống mô hình, tổ chức, mạng lưới của NHNo &PTNT Hoằng Hóa phụ thuộc vào các đặc điểm trên để xây dựng cho hợp lý và chính xác. Chủ thể quan hệ tín dụng với ngân hàng chủ yếu là HSX và nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường nên đòi hỏi cần có những thay đổi để phù hợp với quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và HSX,nhưng sự thay đổi đó phải phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường và phải đảm bảo tính pháp lý. Chính vì vậy, em chọn đề tài: " Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại ngân hàng ngân hàng No&PTNT huyện Hoằng Hóa”. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại Học Vinh SV: Đào Thùy Trang 49B2 tài chính ngân hàng 8 2. Mục đích nghiên cứu đề tài: - Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT huyện Hoằng Hóa để thấy được những mặt được và chưa được, những vấn đề còn tồn tại. - Đưa ra những giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, nâng cao chất lượng tín dụng. - Đề xuất một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện để thực hiện những giải pháp đã nêu. 3. Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu những vấn đề thực tiễn cụ thể trong hoạt động tín dụng hộ sản xuất của NHNo & PTNT huyện Hoằng Hóa. 4. Phương pháp nghiên cứu: - Sử dụng các phương pháp phân tích tổng hợp, phân tích thống kê, so sánh, đánh giá. - Kết hợp nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động của NHNo & PTNT huyện Hoằng Hóa. 5. Phạm vi nghiên cứu: - Không gian nghiên cứu: Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa. - Thời gian nghiên cứu: Phân tích, đánh giá hoạt động tín dụng HSX trong 3 năm 2009- 2011. Đề tài nghiên cứu là một lĩnh vực rộng lớn và phức tạp, mặt khác do hạn chế về thời gian, kiến thức nên đề tài nêu ra không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô khoa kinh tế Trường Đại học Vinh, Giảng viên hướng dẫn Nguyễn Thị Bích Thủy cùng các cô chú, anh chị cán bộ nhân viên ngân hàng tại NHNo & PTNT huyện Hoằng Hóa đã giúp em hoàn thành đề tài thực tập này. Hoằng Hóa, tháng 3 năm 2012 Sinh viên Đào Thùy Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại Học Vinh SV: Đào Thùy Trang 49B2 tài chính ngân hàng 9 PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN HOẰNG HÓA 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa - Ngày 06/05/1951 Hồ Chủ Tịch ký sắc lệnh số 15/ SL thành lập hệ thống Ngân hàng Quốc Gia Việt Nam – Sắc lệnh đánh dấu sự ra đời của hệ thống Ngân hàng Quốc Gia phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc. Trên cơ sở sắc lệnh, hệ thống Ngân hàng dần được thành lập trên phạm vi cả nước. - Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Hoằng Hóa được chia làm 2 giai đoạn với 2 thời kỳ khác nhau: + Giai đoạn thành lập đến khi chuyển sang hoạt động theo mô hình kinh doanh thương mại ( từ 1958 – 1988) với yêu cầu phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc. + Giai đoạn chuyển sang kinh doanh và hoạt động của NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa từ năm 1988 đến nay, thực hiện quyết định số 65/ NH_QĐ ngày 08/ 07/ 1988. NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa được thành lập và kế thừa toàn bộ bộ máy tổ chức và hoạt động của chi nhánh NHNN Hoằng Hóa. NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa hoạt động từ năm 1988 là một NH có lịch sử phát triển 23 năm. Trong những năm qua NH huyện Hoằng Hóa đã có hoạt động kinh tế phát triển không ngừng đổi mới nâng cao trình độ nghiệp vụ cơ sở vật chất. Hiện nay đã có trụ sở chính đóng tại Thị trấn Bút Sơn – huyện Hoằng Hóa và có 2 phòng giao dịch đó là phòng giao dịch Hoằng Lộc và phòng giao dịch Nghĩa Trang. Do đặc thù địa lý kinh tế nên khách hàng chủ yếu trên địa bàn sản xuất còn nhỏ lẻ phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên việc HĐV và cho vay của Ngân Hàng còn gặp nhiều khó khăn.  Tên giao dịch: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hoằng Hóa.  Tên giao dịch quốc tế: VietNam Bank for agriculture and rural development HoangHoa town.  Trụ sở chính: Tiểu khu Đạo Sơn, Thị trấn Bút Sơn. 1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: - Cơ cấu tổ chức: Tính đến nay tổng số cán bộ của NHNo&PTNT Hoằng Hóa là 45 người, tất cả đều nằm trong biên chế, cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT Hoằng Hóa được chia thành các bộ phận sau: - Tại chi nhánh Nghĩa Trang gồm: 8 cán bộ nhân viên - Tại chi nhánh Hoằng Lộc gồm: 9 cán bộ nhân viên - Tại trung tâm gồm: 28 cán bộ nhân viên, trong đó: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại Học Vinh SV: Đào Thùy Trang 49B2 tài chính ngân hàng 10* Ban giám đốc chi nhánh NHNo&PTNT Hoằng Hóa gồm: 01 giám đốc và 02 phó giám đốc (phó giám đốc phòng tín dụng và phó giám đốc phòng kế toán) - Cán bộ phòng tín dụng có 13 nhân viên và 1 trưởng phòng. - Cán bộ phòng kế toán có 9 nhân viên, 1 ngân quỹ và 1 trưởng phòng. - Trình độ nhân sự: - Trình độ Đại học: 15 người chiếm 33,3%. - Đang học Đại học: 07 người chiếm 15,5%. - Trung cấp: 23 người chiếm 51,2%. Biểu đồ 1.1: Trình độ cán bộ nhân viên Trình độ Đại họcĐang học Đại họcTrung cấp ( Nguồn: Số liệu phòng nhân sự của chi nhánh NHNo & PTNT Hoằng Hóa) * Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa có 2 phòng nghiệp vụ: - Phòng tín dụng. - Phòng kế toán – ngân quỹ. - Chức năng của các phòng: - Giám đốc: có nhiệm vụ tổ chức điều hành và chịu trách nhiệm về mọi công việc của ngân hàng, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do NHNo&PTNT Việt Nam giao đồng thời trực tiếp điều hành các phòng (phòng kinh doanh, phòng kế toán - ngân quỹ). - Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: trực tiếp chỉ đạo phòng kinh doanh. - Phó giám đốc phụ trách kế toán - ngân quỹ: trực tiếp chỉ đạo phòng kế toán ngân quỹ. - Phòng Nghiệp vụ kinh doanh: là phòng tham mưu cho giám đốc chi nhánh các dự kiến, kế hoạch kinh doanh tổng hợp phân tích hoạt động kinh doanh, thực hiện báo cáo hoạt động của chi nhánh, trực tiếp giao dịch với khách hàng, lập các hợp đồng cho vay. - Phòng kế toán ngân quỹ: là bộ phận thực hiện phản ánh ghi chép đầy đủ các con số, các nghiệp vụ liên quan đến khách hàng và nội bộ khách hàng. [...]... Trường Đại Học Vinh PHẦN 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNo&PTNT HUYỆN HOẰNG HÓA 2.1 Thực trạng chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa 2.1.1 Quy trình tín dụng áp dụng đối với hộ sản xuất khi vay vốn tại NHNo&PTNT Hoằng Hoá Quy trình tín dụng áp dụng đối với hộ sản xuất khi vay vốn tại NHNo&PTNT Hoằng Hoá trải qua các bước cơ bản sau đây: Bước... đạt được là tốt Từ doanh số thu nợ hộ sản xuất ta tính ra chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng hộ sản xuất Chỉ tiêu này đo lường hiệu quả vốn tín dụng ngân hàng, chỉ tiêu này càng cao cho thấy tốc độ thu nợ cũng như hiệu quả vốn tín dụng hộ sản xuất cao Bảng 2.6: Vòng quay vốn tín dụng hộ sản xuất Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Đơn vị 2009 2010 2011 Doanh số thu nợ hộ sản xuất Triệu đồng 245.374 312.53 410.536... hưởng tới chất lượng hoạt động của ngân hàng Trên đây là những kết quả đạt được và hạn chế của ngân hàng, đồng thời cũng đưa ra một số nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại đó Từ đó đưa ra một số giải pháp và một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hoằng Hóa 2.3 Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với HSX tại NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa 2.3.1... HSX (Nguồn :Báo cáo cân đối kế toán NHNo &PTNT Hoằng Hóa giai đoạn 2009-2011) Biểu đồ 2.11: Doanh số thu nợ Doanh số thu nợ HSX 25% 43% 2009 2010 2011 32% 2.2 Đánh giá chất lượng hiệu quả tín dụng đối với HSX của NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa 2.2.1 Những kết quả đạt được: Kết quả nổi bật là dư nợ cho vay hộ sản xuất ngày càng tăng và duy trì ở mức cao hàng trăm ngàn hộ có đủ vốn sản xuất kinh doanh, giải... của các hộ sản xuất còn chưa được xây dựng một cách cụ thể và hợp lý Quy trình tín dụng và các điều kiện vay vốn còn khá phức tạp, chưa phù hợp với yêu cầu của điều kiện thực tế Hai là, hiện tại NHNo&PTNT Hoằng Hoá đã phục vụ được khoảng 40,5% tổng số hộ trên toàn huyện Như vậy còn khoảng 59,5% số hộ sản xuất trên địa bàn chưa tiếp cận được với vốn vay Ngân hàng, nhu cầu về vốn sản xuất của các hộ còn... các khoản nợ đáp ứng chuẩn, hạn chế những rủi ro và tác động khi có biến động 2.1.3.5 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng Doanh số thu nợ hộ sản xuất Vòng quay vốn tín dụng hộ sản xuất = Dư nợ bình quân Đối với ngân hàng, kết quả thu nợ có ý nghĩa rất quan trọng phản ánh chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng, bảo đảm kinh doanh ngân hàng an toàn và có lãi Các số liệu thu được cho thấy doanh số thu nợ... tế hoạt động tín dụng phát triển kinh tế hộ của Ngân hàng còn gặp một SV: Đào Thùy Trang 33 49B2 tài chính ngân hàng Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại Học Vinh số tồn tại nhất định ảnh hưởng đến việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng tín dụng, thể hiện trên một số mặt chủ yếu sau: Một là, cơ chế chính sách tín dụng đối với đặc thù từng nhóm ngành nghề, từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh... thúc đẩy việc sử dụng các phương thức cho vay lớn như: thấu chi, thẻ tín dụng đối với Khách hàng vay tiêu dùng 2.2.1.1 Những mặt tồn tại: Trong những năm qua hoạt động tín dụng phát triển kinh tế hộ tại NHNo&PTNT Hoằng Hoá đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, đã có những bước tăng trưởng vượt bậc về cả chất và lượng, góp phần to lớn vào công cuộc CNH_HĐH nông nghiệp nông thôn Hoằng Hoá Tuy nhiên... huyện, hoạt động trên địa bàn huyện song ngân hàng cũng đã đang và sẽ ngày càng mở rộng các hình thức tín dụng Xuất phát từ tình hình kinh tế-xã hội của huyện là một huyện thuần nông, do vậy cho vay đối với HSX là hình thức chủ yếu của ngân hàng trong những năm vừa qua Chính vì vậy, để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, NHNo &PTNT Hoằng Hóa luôn tìm mọi cách để mở rộng khối lượng tín. .. quan với xu hướng tăng dư nợ, tăng lợi nhuận, đã góp phần nâng cao mức thu nhập, cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên - Tổng Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng HSX năm 2010 đạt 41.011 triệu đồng tăng 12.846 triệu đồng so với với năm 2009 - Tổng Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng HSX năm 2011 đạt 50.621 triệu đồng tăng 9.610 triệu đồng so với với năm 2010 2.1.3.7 Mức sinh lời từ hoạt động tín dụng đối với . PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNo&PTNT HUYỆN HOẰNG HÓA 2.1 Thực trạng chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Hoằng. Hoằng Hóa 2.1.1 Quy trình tín dụng áp dụng đối với hộ sản xuất khi vay vốn tại NHNo&PTNT Hoằng Hoá Quy trình tín dụng áp dụng đối với hộ sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa, Luận văn Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa, Luận văn Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Hoằng Hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn