Tài liệu Giải thích và so sánh tính chất hóa học các chất hữu cơ ppt

3 1,039 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 17:20

Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốcGIẢI THÍCH SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁCCHẤT HỮU1. Sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi các chất : p-nirophenol (1), phenol (2), p- crezol(3).A. (1) < (2) < (3) B. (2) < (1) < (3) C. (3) < (2) < (1) D. (3) < (1) < (2).2. Phenol(1), p-nitrophenol(2), p-crezol(3), p-aminophenol(4). Tính axit tăng dần theo dãy :A. (3) < (4) < (1) < (2) C. (4) < (3) < (1) < (2)B. (4) < (1) < (3) < (2) D. (4) < (1) < (2) < (3). 3. Cho các chất : p-NO2C6H4OH (1), m-NO2C6H4OH (2), o-NO2C6H4OH (3) Tính axit tăng dần theo dãy A. (1) < (2) < (3) B. (1) < (3) < (2)C. (3) < (1) < (2) D. (3) < (2) < (1)4. Dãy chất sau đây sắp xếp đúng theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi ?A. HCOOH < CH3 - CH2 - OH < CH3 - CH2 – Cl < CH3COOHB. C2H5Cl < C4H9Cl < CH3 -CH2 - OH < CH3 - COOHC. CH3 - COOH < C4H9Cl < CH3CH2OH < HCOOCH3D. CH3CH2OH < C4H9Cl < HCOOH < CH3COOH5. Chọn dãy sắp xếp đúng theo thứ tự tăng dần tính axit các chất sau : CH3COOH (1), CH2ClCOOH (2), CH3CH2COOH (3), CH2FCOOH (4).A. (2) < (1) < (4) < (3) B. (1) < (2) < (3) < (4) C. (3) < (1) < (2) < (4) D. (3) < (2) < (1) < (4)6. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit : CH3CH2CH2COOH (1), CH2=CHCH2COOH (2), CH3CH=CHCOOH (3).A. (1) < (2) < (3) B (1) < (3) < (2)C. (2) < (3) < (1) D. (3) < (1) < (2)7. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit của các chất sau : CH2Cl - COOH (1), CHCl2COOH (2), CCl3COOH (3)A. (3) < (2) < (1) B. (1) < (2) < (3)C. (2) < (1) < (3) D. (3) < (1) < (2)8. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit của các chất sau :Axit p-metylbenzoic (1), axit p-aminobenzoic (2), axit p-nitrobenzoic(3), axit benzoic (4).A. (4) < (1) < (3) < (2) B. (1) < (4) < (2) < (3)C. (1) < (4) < (3) < (2) D. (2) < (1) < (4) < (3) 9. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit của các chất sau : Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò ViệtTài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc Axit o-nitrobenzoic (1), axit p-nitrobenzoic (2), axit m-nitrobenzoic (3).A. (1) < (2) < (3) B. (3) < (2) < (1)C. (2) < (1) < (3) D. (2) < (3) < (1) 10. Dãy sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính bazơ là dãy nào ?(1) C6H5NH2(2) C2H5NH2(3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3A. (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6) B. (5) > (6) > (2) > (1) > (2) > (4)C. (5) > (4) > (3) > (5) > (1) > (2) D. (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3)11: So sánh nhiệt độ sôi của các chất: ancol etylic (1), nước (2), đimetyl ete (3), axit axetic (4). Kết quả nào đúng ?A. (1) < (2) < (3) < (4). B. (3) < (1) < (2) < (4). C. (2) < (4) < (1) < (3). D. (4) < (2) < (1) < (3).12: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) đimetyl ete (T). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải làA. T, Z, Y, X. B. Z, T, Y, X. C. T, X, Y, Z. D. Y, T, X, Z.13: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là:A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.C. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.D. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.14: Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải làA. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO.B. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.C. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO.D. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO.15: So sánh tính axit của các chất: CH3COOH (1) ; C2H5OH (2) ; C6H5OH (3) ; HCOOH (4). Thứ tự tính axit giảm dần làA. 3 > 2 > 1 > 4. B. 4 > 2 > 1 > 3. C. 4 > 1 > 3 > 2. D. 2 > 3 > 4 > 1.16: 4 hợp chất chứa nitơ: amoniac (X), đimetylamin (Y), phenylamin (Z), metylamin (T). Các hợp chất đó được sắp xếp theo chiều tính bazơ tăng dần làA. Z < X < Y < T. B. T < Y < X < Z.C. Z < X < T < Y. D. X < T < Z < Y. 17 : Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là:A. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò ViệtTài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốcB. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.C. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO.D. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO. Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt . Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốcGIẢI THÍCH VÀ SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁCCHẤT HỮU CƠ1. Sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi các chất. 9. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit của các chất sau : Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc Axit o-nitrobenzoic
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Giải thích và so sánh tính chất hóa học các chất hữu cơ ppt, Tài liệu Giải thích và so sánh tính chất hóa học các chất hữu cơ ppt, Tài liệu Giải thích và so sánh tính chất hóa học các chất hữu cơ ppt

Từ khóa liên quan