Tài liệu Bài hát giọng hát - Tống Duy Hòa (lời bài hát có nốt) docx

1 321 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 10:20

=======================&b CGiọng hát.ˆ««««Giọngˆ««««jcô˙««««gáiˆ««««jhátˆ««««ruˆ««««jˆ««««.tình ơˆ««««jˆ««««jsaonhạc : Tống duy Hòathơ : Phan văn Túˆ««««quenˆ««««˙««««quራ«««j‰Ngỡœ»»»»»»»»œll ll ll ll=========================&b nœ»»»».nhưœ»»»»Jaiˆ«««««««««ˆˆ««««gọi˙««««mìnhˆ««««j‰Ngỡœ»»»»»»»»œnœ»»»».như conœ»»»»J œ»»»»tim«««««««««ˆˆˆ««««mình˙««««bỗngˆ«««««««««ˆll ll ll ll=========================&bˆ««««thành˙__«««««chuôngˆ«««««««««ˆ˙««««reoˆ««««j‰Ngỡˆ«««««««««ˆˆ««««.như aiˆ««««j ˆ««««vôˆ«««««««««ˆ˙_««««tình để«««««««««ˆ_ˆ__hồn««««««««««ˆ__ˆbayll ll ll ll=========================&bˆ««««theo tháng«««««««««ˆˆnăm«««««««««ˆˆđã«««««««««ˆˆxa˙««««.rồi Aiœ»»»»œ»»»».xuiˆ««««jmàˆ««««ˆ««««giọngœ»»»».hát ấyœ»»»»J œ»»»»vangœ»»»»»»»»œll llll ll ll=========================&b˙»»»»xa‰Đểœ»»»»Jœ»»»»»»»»trongœ»»»»»»»œœ˙»»»»tôi»»»»»»»œbỗngœœ»»»»»»»»»hiệnœ˙»»»».về thoángœ»»»»Jœ»»»»»»»»»»»œœ˙»»»»xưaœ»»»»JAi‰»»»»»»»»œœll ll ll ll=========================&b˙»»»»xui‰màˆ««««bàiˆ««««jœ»»»».hát ấyœ»»»»J œ»»»»ngânnˆ«««««««««ˆ ˙««««nga‰Đểˆ««««jˆ«««««««««choˆ«««««««««ˆˆ˙««««tôi lạiˆ««««j«««««««««ˆtìmˆˆ__«««««jll ll ll ll=========================&b˙««««về một£««««««««««««««««««««««««ˆ__«««««thûˆsiˆˆˆ˙««««.mê mộtˆ««««««««««««««ˆˆ˙»»»»thû ngô ngh꣫««««««««««ˆ««««ˆ««««thưˆˆwtình˙««««‰Làmˆ««««saoˆ««««jll ll ll ll llll=========================&b˙««««níuˆ««««jgiữˆ««««choˆ««««jˆ««««.được nhữngˆ««««jˆ««««jˆ««««âmˆ««««thanh˙««««đ󈫫««j‰œ»»»»»»»»Ướcœn˙»»»»chi cầmˆ««««jđượcˆ««««trênˆ«««««««««ˆll ll ll ll==========================&b˙««««tayˆ««««j‰Ướcœ»»»»»»»»œn˙»»»»chi tôiœ»»»»Jlạiˆ««««cùngˆ«««««««««ˆ˙««««em«««««««««ˆhátˆ««««««««ˆnhữngˆˆ««««lời˙__«««««xaˆ«««««««««ˆ˙««««xưa«««««««««ˆHátˆ«««««««««ˆđiˆll ll ll ll ll==========================&b˙««««em mấy«««««««««ˆˆ«««««««««ˆchoˆ˙_««««vừa Rằng«««««««««ˆ_ˆ__bao«««««««««ˆngọtˆˆ««««đắngˆ«««««««««tìnhˆơi«««««««««ˆmấyˆ«««««««««ˆchoˆUwvừa.ll ll ll ”” . C Giọng hát. ˆ«««« Giọng ˆ««««jcô˙««««gáiˆ««««j hát ˆ««««ruˆ««««jˆ««««.tình ơˆ««««jˆ««««jsaonhạc : Tống. hát. ˆ«««« Giọng ˆ««««jcô˙««««gáiˆ««««j hát ˆ««««ruˆ««««jˆ««««.tình ơˆ««««jˆ««««jsaonhạc : Tống duy Hòa thơ : Phan văn Túˆ««««quenˆ««««˙««««quራ«««j‰Ngỡœ»»»»»»»»œll
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát giọng hát - Tống Duy Hòa (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát giọng hát - Tống Duy Hòa (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát giọng hát - Tống Duy Hòa (lời bài hát có nốt) docx