Tài liệu Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc

5 740 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 00:20

Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệCơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa đạt yêu cầu theo kết luận của Hội đồng thẩm định Đối tượng thực hiện:Tất cảTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chủ đầu nộp hồ sơ tại Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường Tên bước Mô tả bước 2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường, nếu đủ điều kiện, trình Trưởng Ban ký quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 3. Trong trường hợp chưa đủ điều kiện, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có văn bản chỉ rõ lý do để Chủ đầu tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 01 văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 2. 07 báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy cứng theo mẫu quy định 3. 01 bản báo cáo đầu hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu hoặc tài liệu tương đương của dự án Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Thông số 05/2008/TT-BTNMT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Mẫu Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Ban hành kèm theo Thông số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) … (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: V/v thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án “ …(2) …” (Địa danh), ngày… tháng … năm …Kính gửi: … (3) … Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: … (2) …: Dự án (báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu hoặc tài liệu tương đương của dự án) sẽ do … (4) … phê duyệt. - Địa điểm thực hiện Dự án: …; - Địa chỉ liên hệ: …; - Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … Xin gửi đến quý … (3) … những hồ sơ sau: - 01 (một) bản báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu hoặc tài liệu tương đương của Dự án; - 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bằng tiếng Việt. Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và theo quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định được trích lục và sử dụng là hoàn toàn đúng sự thực và đang còn hiệu lực áp dụng. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đề nghị … (3) … thẩm định và cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường cho Dự án. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu … … (5) … (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) Ghi chú: (1) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định hoặc Ban Quản lý được ủy quyền (đối với dự án đầu vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất); (4) Cơ quan phê duyệt dự án; (5) Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; . báo cáo đầu tư /báo cáo kinh tế - kỹ thuật /dự án đầu tư hoặc tài liệu tư ng đương của Dự án; - 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự. Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc, Tài liệu Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc, Tài liệu Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc

Từ khóa liên quan