1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Kinh tế >

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động viettel trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động viettel trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động viettel trên địa bàn thành phố đà nẵng

... các mạng di dộng, ñặc ñiểm về thị trường, 12 CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐTDĐ VIETTEL TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG 3.1. QUY TRÌNH TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU ... thoại di ñộng 3.1.3. Nghiên cứu ñịnh tính 3.1.3.1. Nghiên cứu ñịnh tính lần 1 Lấy ý kiến của 10 chuyên gia có thâm niên trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ñiện thoại di ñộng 3.1.3.2. Nghiên ... ĐTDĐ Viettel trên ñịa bàn Đà Nẵng:  Ý kiến của khách hàng về Dịch vụ tăng thêm của dịch vụ ĐTDĐ Viettel trên ñịa bàn Đà Nẵng:  Ý kiến của khách hàng về Sự thuận tiện của dịch vụ ĐTDĐ Viettel...
 • 13
 • 591
 • 5
Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng đến năm 2020

Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng đến năm 2020

... KCN của Thành phố ñến năm 2020. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu của ñề tài là các KCN trên ñịa bàn thành phố. Nghiên cứu một số chỉ tiêu có xem xét tương quan, so sánh ... KCN trên ñịa bàn Tp.ĐN từ nay ñến năm 2020, nên tôi chọn ñề tài luận văn là: “Một số giải pháp phát triển các Khu công nghiệp trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng ñến năm 2020”. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN ... Di n tích (ha) 13,5 18,8 31,3 5,9 Số doanh nghiệp 62 251 313 Vốn ñầu tư ñăng ký 545,4 9.926,57 Tổng cộng Di n tích (ha) 161,21 360,6 521,81 (Nguồn: Ban Quản lý KCN – KCX TP Đà Nẵng – DIEPZA)...
 • 26
 • 502
 • 1
Đánh giá tác động của chính sách kích cầu đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Đánh giá tác động của chính sách kích cầu đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

... doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng từ ñó rút ra các bài học cũng như các khuyến nghị cần thiết cho thành phố, Chính phủ. 3. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu ... phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các doanh nghiệp hoạt ñộng trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp luận ñược sử dụng: Duy vật ... Nhận xét chung 3.4.1. Kết quả ñạt ñược - Gói kích cầu ñã ñược triển khai nhanh, kịp thời, trên di n rộng và phần lớn ñúng những ñối tượng cần ưu tiên hỗ trợ. - Gói kích cầu ñã thực sự ñến...
 • 13
 • 520
 • 0
Giải pháp tài chính hỗ trợ cho sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đà nẵng

Giải pháp tài chính hỗ trợ cho sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đà nẵng

... của các DNNVV. - Phạm vi nghiên cứu: Các DNNVV trên ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp ... từ bên ngoài. - Nghiên cứu ñịnh hướng của Nhà nước về phát triển DNNVV và các chính sách hỗ trợ cho các DNNVV phát triển. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: + Các ... nền kinh tế. 2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài - Nghiên cứu các vấn ñề về DNNVV, ñặc ñiểm, vai trò, các nguồn tài trợ từ bên ngoài cho sự phát triển DNNVV. - Nghiên cứu thực trạng về sự...
 • 13
 • 403
 • 0
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đà nẵng

... quảng cáo qua thư điện tử, nghiên cứu thị trường trực tuyến. 1.2. Một số nghiên cứu trên thế giới về các yếu tố ảnh hưởng đến hội nhập TMĐT Nghiên cứu của một số tác giả trên thế giới về TMĐT ... trong các DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu là các DNNVV đang ứng dụng TMĐT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. - Phạm vi nghiên cứu là ... TMĐT trong các DNNVV. 5. Phương pháp nghiên cứu Đề tài áp dụng cả nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính gồm thu thập tài liệu nghiên cứu về hoạt động TMĐT trong...
 • 13
 • 816
 • 1
Luận văn:Giải pháp tài chính hỗ trợ cho sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng pot

Luận văn:Giải pháp tài chính hỗ trợ cho sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng pot

... của các DNNVV. - Phạm vi nghiên cứu: Các DNNVV trên ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp ... từ bên ngoài. - Nghiên cứu ñịnh hướng của Nhà nước về phát triển DNNVV và các chính sách hỗ trợ cho các DNNVV phát triển. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: + Các ... nền kinh tế. 2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài - Nghiên cứu các vấn ñề về DNNVV, ñặc ñiểm, vai trò, các nguồn tài trợ từ bên ngoài cho sự phát triển DNNVV. - Nghiên cứu thực trạng về sự...
 • 13
 • 421
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

... phạm vi nghiên cứu, ñề tài khảo sát thông qua báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trên ñịa bàn Đà Nẵng kết hợp với ñiều tra thực tế công tác kế toán của các doanh nghiệp 4. Phương pháp nghiên ... sử dụng các nguyên tắc trên. 7 2.1.2 Thu thập số liệu Chọn mẫu ñược tiến hành tại 14 doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng ñã niêm yết và thực hiện giao dịch trên sàn chứng khoán Hà ... " ;Nghiên cứu ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp ñến sự lựa chọn các chính sách kế toán của các doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng" làm ñề tài tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên...
 • 26
 • 796
 • 2
Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đánh giá chất lượng nước sông hàn, thành phố đà nẵng bằng chỉ thị động vật không xương sống cỡ lớn

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đánh giá chất lượng nước sông hàn, thành phố đà nẵng bằng chỉ thị động vật không xương sống cỡ lớn

... ñến “ô 5 1.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG QUAN TRẮC SINH HỌC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 1.2.1. Kết quả nghiên cứu trên thế giới Ở Anh năm 1976, một tổ chức nghiên cứu về quan trắc sinh ... khu vực ñã nghiên cứu, số họ ĐVKXS cỡ lớn trên sông Hàn tại ñoạn nghiên cứu chỉ tương ñương với khu vực sông Sài Gòn theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Mai (2003) và sông Phú Lộc theo nghiên cứu ... ñoạn nghiên cứu ñể hoàn thiện Chương trình quan trắc sinh học phù hợp với thành phố Đà Nẵng. Đề xuất các khu vực nghiên cứu - Khu vực nghiên cứu: Sông Hàn thành phố Đà Nẵng, ñoạn từ trên...
 • 26
 • 711
 • 1
Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển thành phố đà nẵng

Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển thành phố đà nẵng

... Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển TP Đà Nẵng …. 3. Câu hỏi nghiên cứu Từ các mục tiêu nghiên cứu nêu trên, các câu hỏi nghiên cứu bao gồm: Câu hỏi 1: Dịch vụ thanh toán trong nước qua ... đều ở mức trên 94% đến 95% trên tổng một số doanh số thanh toán trong nước tại BIDV Đà Nẵng. Hình thức thanh toán qua Séc hầu như không phát triển qua các năm trong khi đó ở nhiều nước trên thế ... Sản phẩm Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ bằng cách Nghiên cứu phát triển các gói sản phẩm dịch vụ , tăng cường các dịch vụ thanh toán gia tăng trên ATM, POS, triển khai các sản phẩm thẻ ghi nợ...
 • 16
 • 467
 • 0
Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng

Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng

... Nẵng” ñược chọn làm ñề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp này 2. Mục tiêu nghiên cứu: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về cho vay kinh doanh. -Trên cơ sở khảo sát nghiên cứu thực tế về cho ... nhánh NHNo&PTNT Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng - Về ñối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn ñề lý luận và thực tiễn về mở rộng cho vay kinh ... doanh tại Chi nhánh NHNo& PTNT Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Phạm vi nghiên cứu - Về phạm vi nghiên cứu - 3 - + Nghiên cứu các hình thức cho vay kinh doanh tại chi nhánh và từ ñó ñưa...
 • 26
 • 377
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biến động thị trường và thực trạng cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nộikhái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn thành phố hà nội amp hoạt động của kbnn hà nộiphát triển hệ thống logistics trên địa bàn thành phố hà nộikhái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn thành phố hà nộiđề thi học sinh giỏi lớp 9 môn hóa học năm học 20052006 phòng giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵngthành phố đà nẵnggdp thành phố đà nẵngsơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình 1 0 bán hàngcác đường bóng của bạn liên tục đi sang tráitrò của các thành phần trong mô hình trò chơi đối khángvai trò và tác hại của bán phá giátài liệu luận văngiải pháp phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh quảng nam docmạng 2 cửa tuyến tính môn cơ sở kỹ thuật điện 1tắc 1 1  để người khác chú ý đến việc của bạntắc 2 5  tập trung chú ý đến vẻ bên ngoài của bạnNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ