Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 017

Đề thi thử ĐH năm 2010 môn Hóa học đề 006

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 006
... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 006 (Đề thi có 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu – từ câu ... và tinh thể hợp chất hóa học. C. Liên kết kim loại hay gặp trong hợp kim tinh thể hỗn hợp hay dung dịch rắn, còn liên kết cộng hóa trị hay gặp trong tinh thể hợp chất hóa học. D. So với kim loại ... H 5 NH 2 , một học sinh đã lần lượt thêm dung dịch HCl vào mẫu thử của các chất này. Kết luận nào dưới đây không đúng ? A. Mẫu thử có vẩn đục màu trắng là natri phenolat. B. Mẫu thử tạo dung dịch...
 • 12
 • 333
 • 0

Đề thi thử ĐH năm 2010 môn Hóa học đề 007

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 007
... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 007 (Đề thi có 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu – từ câu ... 0,005 mol và 0,02 mol Đề 007-Copyright © quatamthat2@yahoo.com 4 ⎯⎯→⎯ + NaOH ⎯⎯→⎯ +HCl ⎯⎯→⎯ +HCl ⎯⎯→⎯ +NaOH 20. Cho các dãy chuyển hóa : Glixin A X Glixin B Y. X và Y : A. đều là ClH 3 NCH 2 COONa. ... vừa đủ với 1 mol brom hoặc 4 mol H 2 và khi oxi hóa mãnh liệt X tạo ra axit o -phtalic o- C 6 H 4 (COOH) 2 . CH CH 2 A. CH CH CH 3 B. CH CH 2 C. D. Đề 007-Copyright © quatamthat2@yahoo.com 11 ...
 • 11
 • 394
 • 0

Đề thi thử ĐH năm 2010 môn Hóa học đề 009

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 009
... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 008 (Đề thi có 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu – từ câu ... chất hóa học của các hợp chất Fe(II) nào dưới đây là đúng ? Hợp chất Tính axit - bazơ Tính oxi hóa - khử A. FeO Axit Vừa oxi hóa vừa khử B. Fe(OH) 2 Bazơ Chỉ có tính khử C. FeCl 2 Axit Vừa oxi hóa ... mẫu thử này tan và sủi bọt khí. B. Nhận ra được Ag, vì mẫu thử này không tan C. Các mẫu thử Mg, Fe và Al cho hiện tượng giống nhau. D. Nếu thêm Ba vào dung dịch muối thu được của các mẫu thử...
 • 12
 • 322
 • 0

Đề thi thử ĐH năm 2010 môn Hóa học đề 012

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 012
... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 012 (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu – từ câu ... giống nhau giữa sự điện phân và sự điện li là : A. đều là quá trình oxi hóa – khử. B. đều có mặt các ion. C. đều nhờ vào dòng điện 1 chiều. D. đều phải có dung môi. 53. Cho 5,6 g Fe vào 250 mL ... 21. Phản ứng polime hóa nào sau đây không đúng ? CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 C=O NH CH NH [CH 2 CO ] 5 n n A. Đề 012-Copyright © quatamthat2@yahoo.com 4 B. n CH 2 CH 2 O CH 2 CH 2 O Đề 012-Copyright ©...
 • 11
 • 367
 • 0

Đề thi thử ĐH năm 2010 môn Hóa học đề 013

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 013
... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 013 (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu – từ câu ... nào sau đây đều phản ứng được với dung dịch NaOH loãng, nguội ? B. Zn, Be, Ba, Al. B. Zn, Al, Cr, Be C. Li, Be, Fe, Ca D. Mg, Zn, Na, Pb. Đề 013-Copyright © quatamthat2@yahoo.com 1 Đề 013-Copyright ... kết cộng hóa trị ở điểm : dùng chung các electron hóa trị. B. Liên kết kim loại giống liên kết ion ở điểm : được hình thành do lực hút tĩnh điện. C. Liên kết ion giống liên kết cộng hóa trị ở...
 • 11
 • 414
 • 0

Đề thi thử ĐH năm 2010 môn Hóa học đề 014

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 014
... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 014 (Đề thi có 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu – từ câu ... chuyển hóa sau : NaOH+ ⎯⎯⎯⎯→ B NaOH+ ⎯⎯⎯⎯→ CH 4 Công thức không phù hợp với chất A là : A A. CH 3 OOCCH 3 . B. CH 3 COOH. C. CH 3 COONH 4 . D. HCOOCH 3 29. Cân bằng hóa học của phản ứng este hóa ... chất đầu là đá vôi và các nguyên liệu vô cơ khác có thể điều chế PVC với số phương trình hóa học tối thi u là : A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 23. Đốt cháy hết hỗn hợp A gồm 0,1 mol etilenglicol (etylen...
 • 11
 • 365
 • 0

Đề thi thử ĐH năm 2010 môn Hóa học đề 015

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 015
... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 015 (Đề thi có 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu – từ câu ... đúng? A. Tăng áp suất cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận B. Thêm Fe 2 O 3 cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận C. Nghiền nhỏ Fe 2 O 3 cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận ... đây đúng ? A. Các loại sợi vải, sợi len đều là tơ thi n nhiên B. Tơ nilon-6 là tơ nhân tạo C. Tơ visco là tơ tổng hợp D. Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa học 22. Trong các chất sau, chất nào không...
 • 12
 • 310
 • 0

Đề thi thử ĐH năm 2010 môn Hóa học đề 016

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 016
... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 016 (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu – từ câu ... Kết quả là : A. K và Al đều tan hết, thu được dung dịch trong suốt. Đề 016-Copyright © quatamthat2@yahoo.com 1 Đề 016-Copyright © quatamthat2@yahoo.com 2 B. K và Al đều tan hết, trong bình phản ... luận nào sau đây là đúng với 2 cặp oxi hóa- khử Cu 2+ /Cu, Fe 3+ /Fe 2+ ? Đề 016-Copyright © quatamthat2@yahoo.com 10 A. Tính oxi hóa của Fe 3+ < tính oxi hóa của Cu 2+ . B. Tính khử của Cu <...
 • 10
 • 346
 • 0

Đề thi thử ĐH năm 2010 môn Hóa học đề 017

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 017
... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 017 (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ được ... loại đường trên đều là đường khử . C. Cả hai loại đường trên đều không phải là đường khử . D. Saccarozơ là đường khử, mantozơ không phải là đường khử. 18. Cho dãy chuyển hóa : Đề 017- Copyright ... D. Kim loại kiềm đều có tính khử mạnh. 8. Đại lượng vật lí hoặc tính chất hóa học cơ bản nào sau đây của kim loại kiềm thổ biến đổi không có tính quy luật ? A. Năng lượng ion hóa B. Bán kính nguyên...
 • 10
 • 331
 • 0

Tài liệu Đề thi thử ĐH năm 2010 môn Hóa học đề 018 pptx

Tài liệu Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 018 pptx
... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 018 (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu – ... saccarozơ, glixerin (glixerol) bằng 1 thuốc thử. Thuốc thử nên dùng là: A. dung dịch AgNO3/NH3. B. dung dịch CuSO4. C. Cu(OH)2/ NaOH. D. nước brom. Đề 018-Copyright © quatamthat2@yahoo.com ... NO2 B. NO C. N2 D. N2O Đề 018-Copyright © quatamthat2@yahoo.com 6 Đề 018-Copyright © quatamthat2@yahoo.com 735. Nhóm dung dịch các chất nào sau đây đều có pH > 7 ? A. NaHSO4,...
 • 11
 • 396
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: h59 đề thi thử đại học cao đẳng năm 2010 môn hóa họcđề thi tốt nghiệp thpt năm 2010 môn hóađề thi tốt nghiệp thpt năm 2010 môn hoađề thi công chức thuế năm 2010 môn tin họcđề thi thử đại học năm 2014 môn hoa hoc mã đề 132 trường lương thế vinh hà nộiđáp án chi tiết đề thi thử lần 1 năm 2013 môn hóa truwog thpt minh khaiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam