1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

Thu dong 1947,Viet Bac"Mo chon giac Phap"

Thu-đông 1947, Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

Thu-đông 1947, Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

... PHƯỢNG – TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH HƯNG LÊ THỊ KIM PHƯỢNG – TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH HƯNG 7 7 Thu đông 1947, Việt Bắc Thu đông 1947, Việt Bắc “ “ mồ chôn giặc Pháp.” mồ chôn giặc Pháp.” Lịch sử Lớp 5A ... chống quân Pháp nhảy dù trong chiến dịch quân Pháp nhảy dù trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 . Việt Bắc thu – đông 1947 . Lớp 5A Lớp 5A LÊ THỊ KIM PHƯỢNG – TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH HƯNG LÊ ... động 3 : Ý nghĩa lịch sử * Hoạt động 3 : Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Việt Bắc thu – của chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 . đông 1947 .  HS đọc thông tin SGK trang 32 , thảo HS đọc thông...
 • 20
 • 1,200
 • 8
THU- ĐONG 1947 VIET BAC MO CHON GIAC PHAP

THU- ĐONG 1947 VIET BAC MO CHON GIAC PHAP

... 16 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: Thu -đông 1947,Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp” 3-Kết quả chiến thắng Việt Bắc thu- đông 1947 -Sau 75 ngày đêm chiến đấu ,quân và dân ta thu được kết quả ra sao? -Tiêu ... năm 2010 Lịch sử: Thu -đông 1947,Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp” 3-Kết quả chiến thắng Việt Bắc thu- đông 1947 Tàu chiến giặc Pháp bị ta bắn cháy ở sông Lô trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 ... tháng 11 năm 2010 Lịch sử: Thu -đông 1947,Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp” Chuẩn bị bài sau :Chiến thắng Biên giới thu- đông 1950 -Nguyên nhân xảy ra chiến dịch Biên giới thu- đông 1950 -Diễn biến -Kết...
 • 23
 • 705
 • 3
THU DONG 1947, VIET BAC MO CHON GIAC PHAP

THU DONG 1947, VIET BAC MO CHON GIAC PHAP

... chiến dòch Việt Bắc thu đông 1947 dòch Việt Bắc thu đông 1947 Các chiến só pháo binh sông Lô trong chiến dòch Việt Bắc thu Các chiến só pháo binh sông Lô trong chiến dòch Việt Bắc thu đông 1947 đông ... đồ chiến dòch Việt Bắc thu – đông 1947 Lược đồ chiến dòch Việt Bắc thu – đông 1947 Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 có ý nghóa như thế nào đối Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 có ý nghóa ... 11 n¨m 2010 LÞch sư THU §¤NG 1947, VIƯT B¾C “ Må CH¤N GIỈC PH¸P ” Tháo luận nhóm Tháo luận nhóm DIỄN BIẾN CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU – ĐÔNG 1947 DIỄN BIẾN CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU – ĐÔNG 1947 Quân...
 • 15
 • 649
 • 5
Thu dong 1947,Viet Bac

Thu dong 1947,Viet Bac"Mo chon giac Phap"

... Việt Bắc thu đông 1947 dòch Việt Bắc thu đông 1947 Caực chieỏn sú phaựo binh soõng Loõ trong chieỏn dũch Vieọt Baộc thu Caực chieỏn sú phaựo binh soõng Loõ trong chieỏn dũch Vieọt Baộc thu ủoõng ... đồ chiến dòch Việt Bắc thu – đông 1947 Lược đồ chiến dòch Việt Bắc thu – đông 1947 Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 có ý nghóa như thế nào đối Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 có ý nghóa ... công của giặc. Tháo luận nhóm Tháo luận nhóm DIỄN BIẾN CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU – ĐÔNG 1947 DIỄN BIẾN CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU – ĐÔNG 1947 Quân đòch tấn công lên Việt Bắc theo mấy đường ? 1 Quân ta...
 • 25
 • 804
 • 1
Thu-đông 1947, Việt Bắc

Thu-đông 1947, Việt Bắc" Mồ chôn giặc Pháp"

... công an trong chiến dòch Việt Bắc thu đông 1947dòch Việt Bắc thu đông 1947 Sau 75 ngày đêm chiến đấu, ta đã thu được Sau 75 ngày đêm chiến đấu, ta đã thu được kết quả gì ?kết quả gì ?4- ... dòch Việt Bắc thu – đông 1947Lược đồ chiến dòch Việt Bắc thu – đông 1947  Bác Hồ : Tấm gương sáng soi cho mọi thế hệ.Nhìn lên Việt Bắc : Cụ Hồ sáng soi Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 ... quân Pháp nhảy dù trong chiến dòch Việt Bắc thu đông 1947dòch Việt Bắc thu đông 1947 1234567Thứ ba ngày 25 tháng 11 năm 2008LÞch sö Thu - đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”V...
 • 34
 • 815
 • 2
lich su 5-thu đong 1947, Viet bac mo chon giac Phap

lich su 5-thu đong 1947, Viet bac mo chon giac Phap

... đồ chiến dòch Việt Bắc thu – đông 1947Lược đồ chiến dòch Việt Bắc thu – đông 1947 Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 có ý nghóa như thế nào đối Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 có ý nghóa ... chặn đánhQuân đòch rút lui, tháo chạy Sau 75 ngày đêm chiến đấu, ta đã thu được Sau 75 ngày đêm chiến đấu, ta đã thu được kết quả gì ?kết quả gì ?4- Đòch chết hơn 3000 tên, bò bắt hàng ... đònh: phải phá tan cuộc tấn công của giặc. DIỄN BIẾN CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU – ĐÔNG 1947DIỄN BIẾN CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU – ĐÔNG 1947Quân đòch tấn công lên Việt Bắc theo mấy đường ?1Quân ta...
 • 15
 • 681
 • 4
Tài liệu Lịch sử 5 - THU ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP” pdf

Tài liệu Lịch sử 5 - THU ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP” pdf

... Bài 14: THU ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP” I. MỤC TIÊU Sau bài học, HS nêu được: - Diễn biến chính của chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947. - Ý nghĩa của chiến ... - GV hỏi: tại sao nói Việt Bắc thu- đông 1947 là “mồ - 1 HS trả lời, HS khác bổ sung: chôn giặc Pháp”? trong chiến dịch Việt Bắc, giặc Pháp dùng không quân, thu ỷ quân và bộ binh ồ ạt tấn ... của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện điều gì? Đọc 1 đoạn trong lời kêu gọi mà em thích nhất. + Thu ật lại cuộc chiến đấu của nhân dân Hà Nội. - HS lắng nghe. - GV yêu cầu HS làm việc cá nhân,...
 • 7
 • 986
 • 6
Bài 14 : Thu- đông 1947, Việt Bắc mồ chôn giặ Pháp

Bài 14 : Thu- đông 1947, Việt Bắc mồ chôn giặ Pháp

... ẹongTrửụứng Tieồu Hoùc: Kim ẹongThc hin: Lờ Th Thu HnhThc hin: Lờ Th Thu Hnh Nhân dân Phú Thọ cắm chông chống quân Pháp nhảy dù trong chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.Nhân dân Phú Thọ vót ... Thứ tư ngày 3 tháng 12 năm 2008.lịch sử1. Hon cnh din ra chin dch Vit Bc thu ụng 1947.2. Din bin chin dch Vit Bc thu ụng 1947.3. Kt qu v ý ngha ca chin dch Vit Bc . Bài tập: Hãy ghi lại ... Thứ tư ngày 3 tháng 12 năm 2008.lịch sử1. Hon cnh din ra chin dch Vit Bc thu ụng 1947.2. Din bin chin dch Vit Bc thu ụng 1947.3. Kt qu v ý ngha ca chin dch Vit Bc . CUHPIAMIƠMƠHCGNÔĐUHTGNƠƯLCƯLACHNIBGNUHNAOĐCĂBTÊIVGNÔHCMĂC12345678AIĐƯCNĂC1....
 • 20
 • 743
 • 1
Mộ số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động tài chính và hoàn thiện phân tích tài chính tại cườn thú Hà Nội

Mộ số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động tài chính và hoàn thiện phân tích tài chính tại cườn thú Hà Nội

... tốc độ tiêu thụ trao đổi thú sẽ làm cho vốn đợc thu hồi, ít chịu ảnh hởngcủa thị trờng biến động tài chính. Với số vốn thu đợc cộng với khoản lãi thu đợc sẽgiúp vờn thú trang trải những khoản ... thú. Từ số doanh thu trao đổi đợcngoài phần trang trải chi phí, nếu có lãi sẽ đầu t thêm vào trang thiết bị, đầu t vào tàisản lu động, thu hút đầu t bên ngoài rút ngắn thời gian thu hồi vốn. Muốn ... ngay, hạn chếvay ngắn hạn để không phải trả lãi suất và chi phí tài chính.- Tích cực thu hồi vốn nợ để thu hồi vốn cho vờn thú đảm bảo việc kinh doanhcó hiệu quả.Đẩy nhanh tiêu thụ cây cảnh...
 • 7
 • 258
 • 0
Nghiên cứu một số bệnh nấm hại vùng rễ đậu tương vụ thu đông 2009, vụ xuân 2010 và biện pháp phòng chống ở huyện tiên du bắc ninh

Nghiên cứu một số bệnh nấm hại vùng rễ đậu tương vụ thu đông 2009, vụ xuân 2010 và biện pháp phòng chống ở huyện tiên du bắc ninh

... Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh vụ thu ñông 2009 và vụ xuân 2010 và thu ñược một số kết quả sau. 4.4.1. Diễn biến bệnh lở cổ rễ (Rhizoctonia solani) trên giống ñậu tương DT84 vụ thu ñông 2009 và vụ xuân ... ra hoa ñạt 8,80% trong vụ thu ñông 2009 và 10,40% trong vụ xuân 2010 (bảng 4.5). Vụ xuân tỷ lệ bệnh cao hơn so với vụ thu ñông, do ñiều kiện thời tiết có mưa và ấm, thu n lợi hơn cho nấm bệnh ... ra hoa ñạt 12,00% trong vụ thu ñông 2009 và 13,20% trong vụ xuân 2010 (bảng 4.6). Vụ xuân tỷ lệ bệnh cao hơn so với vụ thu ñông, do ñiều kiện thời tiết có mưa và ấm thu n lợi hơn cho nấm bệnh...
 • 108
 • 1,096
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai 14 thu dong 1974 viet bac mo chon giac phaplịch sử 5 thu đông 1947 việt bắc mồ chôn giặc phápviệt bắc mồ chôn giặc pháptai sao thu dong 1947 viet bac la mo chon giac phapđiều tra thành phần và diễn biến một số bệnh nấm hại cà chua vụ thu đông xuân hè năm 20092010 tại yên phong bắc ninh và biện pháp phòng trừchiến thắng việt bắc thu đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống phápmộ số biện pháp giúp trẻ hứng thú với hoạt động âm nhạc độ tuổi 56việt bắc thu đôngchiến dịch việt bắc thu đôngmô hình bí thư đồng thời là chủ tịchthủ tục quy trình tuyển chọn vận động viênlược đồ chiến dịch việt bắc thu đông năm 1947lược đồ chiến dịch việt bắc thu đông 1947ý nghĩa chiến dịch việt bắc thu đông 1947bài giảng chiến dịch việt bắc thu đông 1947Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ