Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... Khả giải phóng thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo Mục đích nghiên cứu - Tạo hệ thống CVK hấp thụ thuốc đƣợc lên men từ môi trƣờng nƣớc vo gạo - Nghiên cứu ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Khả giải phóng thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng nƣớc vo gạo 2.2 Nội dung nghiên cứu - Tạo màng CVK đƣợc lên men từ môi trƣờng ... 2017 Sinh vi n Nguyễn Hữu Thị Quỳnh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin khẳng định kết khóa luận Khả giải phóng thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo kết nghiên cứu cá nhân...
 • 44
 • 260
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... dài, từ làm tăng khả dụng sinh học thuốc điều trị bệnh, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu khả giải phóng thuốc Curcumin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo Mục đích nghiên cứu Nghiên ... thụ giải phóng thuốc Curcumin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu in vitro (nghiên cứu thể) - Địa điểm nghiên cứu: Phòng thí nghiệm sinh lý ... hấp thụ giải phóng thuốc Curcumin để giúp thuốc giải phóng cách kéo dài, từ tăng khả dụng sinh học thuốc Với mục đích nghiên cứu khả hấp thụ giải phóng thuốc dựa màng BC giúp Curcumin giải phóng...
 • 58
 • 193
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... từ môi trường nước vo gạo Mục đích nghiên cứu - Chế tạo đƣợc màng CVK đƣợc lên men từ môi trƣờng nƣớc vo gạo - Thiết kế đƣợc hệ thống gồm CVK nạp thuốc khả giải phóng thuốc famotidine màng cellulose ... vi khuẩn đƣợc lên men từ môi trƣờng nƣớc vo gạo - Nâng cao tối ƣu hoá trình giải phóng kéo dài thuốc Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: khả giải phóng thuốc famotidin màng cellulose ... NỘI KHOA SINH-KTN ====== VŨ THỊ THU THẢO NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG THUỐC FAMOTIDIN CỦA MÀNG CELLULOSE VI KHUẨN LÊN MEN TỪ MÔI TRƢỜNG NƢỚC VO GẠO KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành:...
 • 55
 • 238
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn
... màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng chuẩn Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tạo màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng chuẩn đƣợc nạp thuốc nghiên cứu khả giải phóng thuốc berberin ... - Nghiên cứu khả giải phóng thuốc berberin từ hệ thống màng CVK đƣợc nạp thuốc berberin Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Khả giải phóng thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Khả giải phóng thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng chuẩn Vật liệu nghiên cứu: Màng CVK, thuốc berberin...
 • 47
 • 275
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già
... cứu khả giải phóng thuốc Curcumin màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già" Mục đích nghiên cứu - Thiết kế hệ thống màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già ... - Nghiên cứu khả giải phóng thuốc curcumin màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già Nội dung nghiên cứu - Tạo màng Cellulose vi khuẩn kiểm tra số đặc tính lí hóa màng xử lý màng ... Tạo màng Cellulose vi khuẩn từ vi khuẩn A xylinum lên men từ môi trường nước dừa già - Lượng thuốc curcumin giải phóng môi trường pH acid kiềm cho thấy môi trường kiềm cụ thể với pH = 12 màng...
 • 53
 • 246
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già
... bệnh vi m loét dày, chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả giải phóng thuốc famotidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già 2 Mục đích nghiên cứu Chế tạo màng CVK từ vi khuẩn ... tượng nghiên cứu: Khả giải phóng thuốc famotidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực quy mô phòng thí nghiệm Địa điểm nghiên cứu: Phòng ... Sinh vi n Nguyễn Thị Liên LỜI CAM ĐOAN Tôi xin khẳng định vi t khóa luận Nghiên cứu khả giải phóng thuốc famotidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già kết qủa nghiên cứu...
 • 42
 • 188
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... nƣớc vo gạo, thuốc Curcumin (Cur) dạng tinh khiết 95% - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc Cur màng CVK lên men từ môi trƣờng nƣớc vo gạo Nội dung nghiên cứu Tạo màng xử lý màng ... thuốc dựa màng CVK định hƣớng giúp curcumin khắc phục tính khả dụng sinh học thấp, chọn đề tài : Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc Curcumin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo Mục ... đích nghiên cứu - Tìm hiểu khả hấp thụ thuốc màng để tìm trƣờng hợp hấp thụ thuốc nhiều nhằm tăng sinh khả dụng, hiệu thuốc Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Màng CVK làm từ môi...
 • 46
 • 226
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc cimetidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu chế tạo màng CVK từ chủng Acetobacter Xylinum môi trường nước ... màng xử lý màng CVK từ môi trường nước vo gạo 3.1.1 Thu màng CVK từ môi trường lên men Kết tạo màng CVK từ môi trường thể qua hình 3.1 a b c Hình 3.1 Hình ảnh màng CVK lên men từ môi trường nước ... 2017 Sinh vi n Phạm Thị Mai LỜI CAM ĐOAN Tôi xin khẳng định kết khóa luận Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc cimetidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo kết nghiên cứu cá nhân...
 • 42
 • 242
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn
... Tiếp tục nghiên cứu khả giải phóng thuốc curcumin màng BC tạo chủng A xylinum từ loại môi trường khác Tiếp tục nghiên cứu khả giải phóng loại thuốc khác màng BC nhằm tăng tác dụng loại thuốc 36 ... xylinum môi trường chuẩn Dựa bảng số liệu tính được, nhận thấy khả hấp thụ giải phóng thuốc màng BC có độ dày 0,5cm tốt màng BC có độ dày 1cm môi trường pH 12 màng BC giải phóng thuốc tốt môi trường ... kết tỉ lệ giải phóng thuốc môi trường pH thể bảng 3.3 thấy lượng thuốc giải phóng môi trường pH = 12 cao khả giải phóng kéo dài lên tới 8h Biểu đồ tỉ lệ dược chất giải phóng theo pH độ dày màng...
 • 48
 • 160
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn
... phạm vi nghiên cứu Vật liệu nghiên cứu: màng CVK đƣợc thu từ môi trƣờng lên men chuẩn, thuốc Famotidin dạng tinh khiết Phạm vi nghiên cứu: khả giải phóng thuốc Famotidin màng CVK lên men từ môi ... giúp tăng khả dụng sinh học thuốc Famotidin điều trị bệnh nên chọn đề tài: Nghiên cứu khả giải phóng thuốc Famotidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn Mục đích nghiên cứu Chế ... đƣợc màng CVK từ vi khuẩn Acetobacter xylinum lên men từ môi trƣờng chuẩn Thiết kế đƣợc hệ thống giải phóng thuốc Famotidin dựa màng CVK lên men từ môi trƣờng chuẩn để làm chậm thời gian giải phóng...
 • 42
 • 206
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn
... cứu: khả giải phóng thuốc Cimetidin dựa màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn - Vật liệu nghiên cứu: màng CVK lên men từ môi trường chuẩn - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu thực quy ... khả giải phóng thuốc cimetidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn Mục đích nghiên cứu Thiết kế chế tạo hệ thống giải phóng thuốc CM dựa màng CVK nhằm kéo dài thời gian giải phóng ... Trong đó, màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường cao nấm men sử dụng phổ biến giới có đặc tính bền màng màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường khác 1.2 Tổng quan thuốc Cimetidin...
 • 47
 • 212
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thu thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già

Nghiên cứu khả năng hấp thu thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già
... men từ môi trường nước dừa già Mục đích nghiên cứu - Tạo hệ thống màng CVK nạp thu c curcumin từ môi trường nước dừa già - Tìm hiểu khả nạp thu c curcumin vào màng CVK môi trường nước dừa già ... thu c dựa màng CVK giúp curcumin khắc phục tính khả dụng sinh học, xét thấy hướng nghiên cứu triển vọng Đó lí chọn đề tài: Nghiên cứu khả hấp thụ thu c curcumin màng cellulose vi khuẩn lên men ... lợi dụng đặc tính quý báu màng CVK để tăng khả hấp thụ thu c Nước dừa già môi trường tiềm vi c nuôi cấy màng CVK lên men từ vi khuẩn có chứa nhiều vi chất dinh dưỡng, vitamin, axit hữu cơ, đường,...
 • 41
 • 218
 • 1

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn
... nghiên cứu: Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc Cimetidine màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu quy trình nuôi cấy thu sản phẩm Cellulose vi khuẩn từ Acetobacter ... 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp lên men thu màng CVK từ môi trường chuẩn - Bước 1: Pha môi trường chuẩn để lên men tạo màng Cellulose vi khuẩn Công thức môi trường chuẩn bảng 2.1 ... pháp nghiên cứu 15 2.2.1 Phương pháp lên men thu màng CVK từ môi trường chuẩn 15 2.2.2 Phương pháp xử lý màng Cellulose vi khuẩn trước hấp thụ thuốc xác định lượng màng Cellulose vi khuẩn...
 • 45
 • 360
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc curcumin của màng gellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc curcumin của màng gellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn
... chế thuốc trình sử dụng, tăng hiệu chữa trị Đó lí chọn đề tài: Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc Curcumin màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn Mục đích nghiên cứu - Tạo màng CVK từ môi ... trƣờng chuẩn Hestrin - Schramm (HS) - Nghiên cứu hệ thống CVK đƣợc hấp thụ thuốc Cur từ nhằm tìm trƣờng hợp khả hấp thụ thuốc Cur tối đa vào màng CVK Nhiệm vụ nghiên cứu - Tạo đƣợc màng CVK từ môi ... hấp thụ thuốc số môi trƣờng lên men CVK khác - Tiếp tục tiến hành nghiên cứu đề tài động vật thí nghiệm để đánh giá sinh khả dụng thuốc từ hệ thống CVK mang thuốc - Nghiên cứu khả hấp thụ màngCVK...
 • 46
 • 236
 • 0

Nghiên cứu so sánh khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ một số môi trường

Nghiên cứu so sánh khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ một số môi trường
... dụng màng làm vật liệu hấp thu giải phóng thuốc 3.2 Tỷ lệ giải phóng thuốc màng CVK 3.2.1 Tỷ lệ giải phóng thuốc màng cao nấm men Bảng 3.2 Tỷ lệ giải phóng thuốc CUR (%) từ màng CVK lên men từ môi ... ƠN Trong suốt trình hoàn thành khóa luận nghiên cứu với đề tài Nghiên cứu so sánh khả giải phóng thuốc Curcumin màng Cellulose vi khuẩn lên men từ số môi trƣờng”, với lòng kính trọng biết ơn ... nạp thuốc từ số môi trƣờng so sánh khả giải phóng thuốc CUR hệ thống giải phóng kéo dài môi trƣờng pH khác Nhiệm vụ nghiên cứu - Tạo màng xử lý màng CVK - Thiết kế, chế tạo màng CVK nạp CUR - Khảo...
 • 50
 • 215
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng mô phỏng khí hậu cho khu vực việt nam và phụ cận bằng mô hình regcm3nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ việt nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê hdcnghiên cứu khả năng giải hấp phụ và tái hấp phụ của vật liệunghiên cứu khả năng giải hấp phụ ion kim loại nặng của chitosan và dẫn xuất n 3 hydroxy 4 metoxybenzyliđen chitosannghiên cứu khả năng giải hấp phụ ion kim loại nặng của chitosan và dẫn xuất n 3 metoxybenzyliđen chitosannghiên cứu khả năng hấp phụ khí h2 của vật liệu mof5 và irmof3nghiên cứu khả năng sản xuất tinh dịch của bò môngnghien cuu kha nang bao quan trung vit bang mang chitosannghiên cứu khả năng bảo quản trứng vịt bằng màng chitosan và phụ gianghiên cứu khả năng chống chịu bệnh hxvk của một số giống lạc khoai tây trong điều kiện chậu vạinghiên cứu khả năng sống và phát triển của trứng ở ngoài ngoại cảnh3 1 mô hình nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn vay của dnnvvnghiên cứu khả năng kết hợp riêng và tuyển chọn các tổ hợp lai ưu tútập trung vào các lĩnh vực trọng yếu khi tập trung mọi nguồn lực thể chất và tinh thần khả năng giải quyết vấn đề của bạn sẽ được nhân lên gấp bội3 3 khả năng phân hủy dầu do của các chủng vi khuẩnGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015