Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh và mối quan hệ sinh thái của quần thể loài bò tót (Bos gaurus H. Smith, 1827) ở vườn quốc gia Cát Tiên phục vụ cho quản lý và bảo tồn

LUẬN ÁN TIẾN SỸ : Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh mối quan hệ sinh thái của quần thể tót vườn quốc gia Cát Tiên

 LUẬN ÁN TIẾN SỸ : Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh và mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia Cát Tiên
... sinh thái để bảo tồn quần thể tót sinh cảnh chúng VQG Cát Tiên - Mục đích nghiên cứu luận án: - Xác định trạng đặc điểm phân bố quần thể tót VQG Cát Tiên; - Mô tả đặc điểm dạng sinh cảnh phân ... phân bố theo sinh cảnh quần thể tót VQG Cát Tiên; - Tìm hiểu mối quan hệ sinh thái quần thể tót VQG Cát Tiên; - Đề xuất giải pháp quản lý bảo tồn quần thể tót VQG Cát Tiên - Nội dung nghiên ... HữU KHáNH NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM PHÂN Bố THEO SINH CảNH V MốI QUAN Hệ SINH THáI CủA QUầN THể TóT (BOS GAURUS H SMITH, 1827) VƯờN QUốC GIA CáT TIÊN PHụC Vụ CHO QUảN Lý V BảO TồN Chuyên ngành: Kỹ...
 • 125
 • 3,271
 • 21

Nghien cuu dac diem phan bo theo sinh canh va moi quan he sinh thai cua quan the bo tot

Nghien cuu dac diem phan bo theo sinh canh va moi quan he sinh thai cua quan the bo tot
... tối thiểu 78 km2 [62],[84] Conry (1989) quan sát Lepar Valley, Pahang, Ma-lai-xia, phạm vi sinh sống bò tót thay đổi theo tuổi, giới tính, theo mùa, vị trí theo khu vực kích thớc đàn, biến động ... sâu đặc điểm sinh cảnh mối quan hệ yếu tố sinh cảnh với đời sống bò tót VQG Cát Tiên Xuất phát từ thực tế trên, chọn đề tài Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh mối quan hệ sinh thái quần ... trồng; ix) Nơng rẫy - Mức độ sử dụng sinh cảnh đợc phân theo mức độ: Phổ biến, trung bình, không sử dụng sinh cảnh Định lợng mức độ sử dụng sinh cảnh bò tót theo nguyên tắc: i) Phổ biến: Các dấu...
 • 125
 • 590
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh mối quan hệ sinh thái của quần thể tót vườn quốc giatiền phục vụ cho quản bảo tồn

Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh và mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia cá tiền phục vụ cho quản lý và bảo tồn
... tài Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh mối quan hệ sinh thái quần thể tót (Bos gaurus H Smith, 1827) vờn quốc gia Cát Tiên phục vụ cho việc quản bảo tồn nhằm nghiên cứu nhân tố sinh ... PHạM HữU KHáNH NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM PHÂN Bố THEO SINH CảNH V MốI QUAN Hệ SINH THáI CủA QUầN THể TóT (BOS GAURUS H SMITH, 1827) VƯờN QUốC GIA CáT TIÊN PHụC Vụ CHO QUảN V BảO TồN Chuyên ngành: ... phân bố theo sinh cảnh quần thể tót VQG Cát Tiên; - Tìm hiểu mối quan hệ sinh thái quần thể tót VQG Cát Tiên; - Đề xuất giải pháp quản bảo tồn quần thể tót VQG Cát Tiên - Nội dung nghiên...
 • 125
 • 1,078
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm phân bố sinh trưởng của cây bương tại xã púng bánh – huyện sốp cộp – tỉnh sơn la

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và sinh trưởng của cây bương tại xã púng bánh – huyện sốp cộp – tỉnh sơn la
... hình phân bố đặc điểm hình thái Bương Púng Bánh Huyện Sốp cộp Tỉnh Sơn La - Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng chiều cao đường kính cây/ số bụi theo tuổi Bương Púng Bánh Huyện Sốp cộp Tỉnh ... thứ i 20 21 PHẦN KẾT QỦA NGHIÊN CỨU VÀTHẢO LUẬN 4.1 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN BỐ CÂY BƯƠNG TẠI XÃ PÚNG BÁNH HUYỆN SỐP CỘP TỈNH SƠN LA 4.1.1 Đặc điểm hình thái Thân Bương to khỏe, dài 15-20m, ... Tỉnh Sơn La 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Về nội dung Đặc điểm phân bố sinh trưởng: Đặc điểm phân bố, đặc điểm hình thái giá trị sử dụng, đặc điểm cấu trúc (chiều cao đường kính), đặc tính sinh...
 • 44
 • 3,508
 • 7

nghiên cứu đặc điểm phân bố, sinh thái đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài cây bách vàng tại xã ca thành, huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng làm cơ sở cho việc bảo tồn phát triển loài

nghiên cứu đặc điểm phân bố, sinh thái và đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài cây bách vàng tại xã ca thành, huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển loài
... Nghiên cứu đặc điểm phân bố, sinh thái đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Bách vàng (Xanthocyparis vietnamensis Fajon & Hiep) Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng làm cở sở cho việc bảo ... bảo tồn phát triển loài Mục tiêu nghiên cứu - Xác định địa điểm phân bố loài Bách vàng khu vực nghiên cứu; - Xác định số đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Bách vàng; - Tìm hiểu số đặc điểm sinh ... nghiên cứu đặc điểm phân bố, sinh thái học tái sinh tự nhiên Bách vàng (Callitropsis vietnamensis Fajon & Hiệp) trạng thái rừng Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng Thời gian nghiên cứu...
 • 75
 • 830
 • 0

nghiên cứu đặc điểm phân bố, yêu cầu sinh thái loài cẩm lai (dalgergia oliveri gamble ex prain) phục vụ bảo tồn nguồn gen tại vườn quốc gia yok đôn

nghiên cứu đặc điểm phân bố, yêu cầu sinh thái loài cẩm lai vú (dalgergia oliveri gamble ex prain) phục vụ bảo tồn nguồn gen tại vườn quốc gia yok đôn
... Các nghiên c u NGHIÊN C U nư c 1.1.1 Nghiên c u v loài C m lai (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) Nh ng thông tin nghiên c u th gi i v loài C m lai (Dalbergia oliveri) so v i nh ng nghiên ... di n tích phân b ngày b thu h p d n Chính th c ti n ó ã ch n tài: Nghiên c u c i m phân b , yêu c u sinh thái loài C m lai (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) ph c v b o t n ngu n gen t i Vư ... t n loài v m t sinh thái Do ó, c n có nghiên c u ti p theo v nhi u m t phát tri n C m lai Xu t phát t th c ti n ó, b o t n tài: Nghiên c u c i m phân b , yêu c u sinh thái loài C m lai vú...
 • 108
 • 824
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm phân bố teo sinh cảnh mối quan hệ sinh thái của quần thể tót vườn quốc gia Cát Tiên nhằm phục vụ công tác bảo tồn

Nghiên cứu đặc điểm phân bố teo sinh cảnh và mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia Cát Tiên nhằm phục vụ công tác bảo tồn
... quản lý bảo tồn quần thể tót VQG Cát Tiên - Đối tợng nghiên cứu: Đối tợng nghiên cứu loài tót VQG Cát Tiên đặc điểm phân bố theo sinh cảnh tót mối quan hệ sinh thái chúng VQG Cát Tiên - ... phân bố theo sinh cảnh quần thể tót VQG Cát Tiên; - Tìm hiểu mối quan hệ sinh thái quần thể tót VQG Cát Tiên; - Đề xuất giải pháp quản lý bảo tồn quần thể tót VQG Cát Tiên - Nội dung nghiên ... tài Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh mối quan hệ sinh thái quần thể tót (Bos gaurus H Smith, 1827) vờn quốc gia Cát Tiên phục vụ cho việc quản lý bảo tồn nhằm nghiên cứu nhân tố sinh...
 • 125
 • 490
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm phân bố sinh trưởng của cây bương lông tại xã mường phăng, huyện điện biên, tỉnh điện biên

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và sinh trưởng của cây bương lông tại xã mường phăng, huyện điện biên, tỉnh điện biên
... 5.1.1 Về đặc điểm hình thái phân bố Bương Lông Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 52 5.1.2 Về đặc điểm sinh trưởng Bương Lông Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ... địa bàn 25 Bảng 4.1: Phân bố số Bương lông Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 39 Bảng 4.2: Sinh trưởng Bương lông Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ... 4.1.2 Đặc điểm phân bố 38 4.2 .Đặc điểm sinh trưởng Bương lông Mường Phăng, huyện Biện Biên Đông, tỉnh Điện Biên .40 4.2.1 .Đặc điểm sinh trưởng Bương lông Mường Phăng, huyện...
 • 74
 • 383
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm phân bố sinh trưởng của cây bương tại địa bàn xã púng bánh – huyện sốp cộp – tỉnh sơn la

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và sinh trưởng của cây bương tại địa bàn xã púng bánh – huyện sốp cộp – tỉnh sơn la
... hình phân bố đặc điểm hình thái Bương Púng Bánh Huyện Sốp cộp Tỉnh Sơn La - Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng chiều cao đường kính cây/ số bụi theo tuổi Bương Púng Bánh Huyện Sốp cộp Tỉnh ... 2014 Sinh viên Quàng Thị Minh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Phân bố số Bương Púng Bánh Huyện Sốp cộp Tỉnh Sơn La 21 Bảng 4.2 Sinh trưởng Bương Púng Bánh Huyện Sốp Cộp Tỉnh ... pháp phân tích xử lý số liệu 18 PHẦN 4: KẾT QỦA NGHIÊN CỨU VÀTHẢO LUẬN 20 4.1 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN BỐ CÂY BƯƠNG TẠI XÃ PÚNG BÁNH HUYỆN SỐP CỘP TỈNH SƠN LA 20 4.1.1 Đặc điểm...
 • 47
 • 258
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm phân bố sinh trưởng của cây bương lông điện biên dendrocalamus giganteus tại xã nà tấu – huyện điện biên – tỉnh điện biên

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và sinh trưởng của cây bương lông điện biên dendrocalamus giganteus tại xã nà tấu – huyện điện biên – tỉnh điện biên
... - - BÙI THỊ NGÂN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ SINH TRƢỞNG CỦA CÂY BƢƠNG LÔNG ĐIỆN BIÊN (Dendrocalamus giganteus) TẠI XÃ NÀ TẤU - HUYỆN ĐIỆN BIÊN - TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu đặc điểm phân bố sinh trƣởng Bƣơng lông điện biên( Dendrocalamus giganteus) Tấu huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên Là công trình nghiên cứu khoa học thân tôi, ... Nguyên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm phân bố sinh trưởng Bương lông điện biên (Dendrocalamus giganteus) Tấu huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên Trong suốt trình thực tập...
 • 67
 • 354
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm phân bố sinh trưởng của cây bương lông (dendrocalamus giganteus) tại huyện tuần giáo tỉnh điện biên

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và sinh trưởng của cây bương lông (dendrocalamus giganteus) tại huyện tuần giáo  tỉnh điện biên
... bố sinh trưởng Bương lông (Dendrocalamus giganteus) huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên ’ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Về lý luận - Xác định đặc điểm phân bố sinh trưởng Bương huyện Tuần Giáo, tỉnh ... thái phân bố Bương lông huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 27 4.1.1 Đặc điểm hình thái 27 4.1.2 Đặc điểm phân bố 31 4.2 Đặc điểm sinh trưởng Bương lông tại, huyện Tuần ... tập trung nghiên cứu đặc điểm phân bố sinh trưởng Bương lông điện biên theo độ cao, chiều ngang - Về địa điểm: đề tài nghiên cứu huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 3.2 Nội dung nghiên cứu Đề tài...
 • 67
 • 1,006
 • 1

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Nghiên cứu đặc điểm phân bố, yêu cầu sinh thái loài Cẩm lai (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) phục vụ bảo tồn nguồn gen tại Vườn Quốc gia Yok Đôn

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Nghiên cứu đặc điểm phân bố, yêu cầu sinh thái loài Cẩm lai vú (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) phục vụ bảo tồn nguồn gen tại Vườn Quốc gia Yok Đôn
... thái loài Cẩm lai (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) phục vụ bảo tồn nguồn gen Vườn Quốc gia Yok Đôn Đề tài nhằm mục tiêu nghiên cứu ñặc ñiểm sinh thái học loài Cẩm lai (Dalbergia oliveri) ... NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.1 Nghiên cứu loài Cẩm lai (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) Những thông tin nghiên cứu giới loài Cẩm lai (Dalbergia oliveri) so với nghiên cứu loài ... System) bảo tồn loài mặt sinh thái Do ñó, cần có nghiên cứu nhiều mặt ñể bảo tồn phát triển Cẩm lai Xuất phát từ thực tiễn ñó, ñề tài: Nghiên cứu ñặc ñiểm phân bố, yêu cầu sinh thái loài Cẩm lai...
 • 108
 • 347
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm phân bố đánh giá các tầng chứa tiềm năng dầu khí trong trầm tích mioxen dưới khu vực bể Mã Lai - Thổ Chu

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và đánh giá các tầng chứa tiềm năng dầu khí trong trầm tích mioxen dưới khu vực bể Mã Lai - Thổ Chu
... tớch Mioxen di khu vc Kim Long- b Mó Lai- Th Chu ỏnh giỏ cỏc thụng s ca tng cha du khớ trm tớch Mioxen di khu vc Kim Long- b Mó Lai- Th Chu thụng qua kt qu phõn tớch tng hp cỏc ti liu a cht- a ... ca cỏc tng cha du khớ trm tớch Mioxen di khu vc Kim Long- b Mó Lai- Th Chu ỏnh giỏ cỏc thụng s ca tng cha du khớ trm tớch Mioxen di khu vc Kim Long- b Mó Lai- Th Chu thụng qua kt qu phõn tớch ... 12,5m - Ti liu ging khoan: ging thm dũ l B-KL-1X, B-KL-2X, B-KL-3X, B-KL-4X - Cỏc ti liu a cht, a vt lý khỏc 3.2 Phõn tớch ti liu a vt lý ging khoan rng ca cỏc ỏ c xỏc nh theo phng phỏp neutron-...
 • 30
 • 908
 • 2

nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiệ thành tạo của đá quý vùng châu bình - bản ngọc làm cơ sở xác lập các diện tích có triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm dò đá quý quỳ châu - quý hợp tỉnh nghệ an

nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiệ thành tạo của đá quý vùng châu bình - bản ngọc làm cơ sở xác lập các diện tích có triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm dò đá quý ở quỳ châu - quý hợp tỉnh nghệ an
... cáo Nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiện thành tạo đá quý vùng Châu Bình - Bản Ngọc làm sở xác lập diện tích triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm đá quý Quỳ Châu - Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An ... Nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiện thành tạo đá quý vùng Châu Bình Bản Ngọc làm sở xác lập diện tích triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm đá quý Quỳ Châu - Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (Số ... 1277/QĐ - CNCL ngày 12/6/2001) Mục tiêu nhiệm vụ: - Nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiện thành tạo đá quý (ruby, saphir) - Xác lập tiền đề dấu hiệu tìm kiếm đá quý - Xác lập diện tích triển vọng...
 • 189
 • 1,788
 • 0

nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiện thành tạo của đá quý vùng châu bình - bản ngọc làm cơ sở xác lập các diện tích có triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm dò đá quý quỳ châu - quý hợp tỉnh nghệ an - phụ lục

nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiện thành tạo của đá quý vùng châu bình - bản ngọc làm cơ sở xác lập các diện tích có triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm dò đá quý ở quỳ châu - quý hợp tỉnh nghệ an - phụ lục
... Viện nghiên cứu Địa chất Khoáng sản - Báo cáo Nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiện thành tạo đá quý vùng Châu Bình - Bản Ngọc làm sở xác lập diện tích triển vọng phục vụ ... triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm đá quý Quỳ Châu - Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An Phụ lục số 1: Thống kê kết phân tích mẫu Phụ lục số 2: sổ thống kê mỏ điểm khoáng Viện trởng Chủ biên `TS Nguyễn ... Hà Nội - 2003 Mục lục Trang Phụ lục số 1: Thống kê kết phân tích mẫu Phụ lục số 2: sổ thống kê mỏ điểm khoáng 78 1 Phụ lục số 1: Thống kê kết phân tích mẫu 22 Mục lục Trang Các ký...
 • 30
 • 484
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm phân bố sinh thái và đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài cây bách vàng tại xã ca thành huyện nguyên bình tỉnh cao bằng làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển loàiđặc điểm tổ chức cộng đồng liên quan đến quản lý tài nguyên đa dạng sinh học ở vườn quốc gia cát tiênnghiên cứu nuôi trồng loài nấm bào ngư mới phát hiện ở vườn quốc gia cát tiên pleurotus cornucopiaetinh hinh phát triển du lich sinh thai ở vuon quoc gia cat tiencác loại hình du lịch sinh thái ở vườn quốc gia cát tiêntính đa dạng sinh học ở vườn quốc gia cát tiêncác giải pháp góp phần bảo tồn đdsh dựa vào cộng đồng ở vườn quốc gia cát tiênthành phần loài thuộc họ ô rô ở vườn quốc gia cát tiênnghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu đặc điểm phân bốc cấu trúc rừngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và giá trị của sinh thiết cắt xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán các tổn thương dạng u ở phổinghiên cứu đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên của một trạng thái thảm thực vật đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng ở huyện mai sơn tỉnh sơn langhiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo lichtenstein tại cần thơnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và giá trị của procalcitonin protein c phản ứng ở bệnh nhân viêm phổi thở máytiếp tục nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tái sinh rừng phục hồi tự nhiênBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ