1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Chuyên ngành kinh tế >

Quản lý nhân lực tại nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật

Luận văn thạc sỹ: Tạo động lực lao động tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật

Luận văn thạc sỹ: Tạo động lực lao động tại Nhà xuất bản Chính trị quốc giaSự thật

... Đại học kinh tế quốc dân MAI THU HằNG TạO ĐộNG LựC LAO ĐộNG TạI NHà XUấT BảN CHíNH TRị QuốC GIA Sự THậT Chuyên ngành: QUảN TRị NHÂN LựC Ngời hớng dẫn khoa học: Pgs TS NGUYễN VĩNH GIANG Hà nội, ... LựC LAO ĐộNG TạI NHà XUấT BảN CHíNH TRị QuốC GIA Sự THậT Chuyên ngành: QUảN TRị NHÂN LựC Hà nội, năm 2013 i TểM TT LUN VN Lý chn ti: Bt c t chc no cng c to thnh bi yu t ngi ngi lao ng s dng ... giai on 2010 2012 .Error: Reference source not found Hỡnh 1.1: Thỏp nhu cu ca Maslow .Error: Reference source not found trờng Đại học kinh tế quốc dân MAI THU HằNG TạO ĐộNG LựC LAO ĐộNG TạI...
 • 150
 • 667
 • 5
tóm tắt luận văn thạc sĩ Tạo động lực lao động tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật

tóm tắt luận văn thạc sĩ Tạo động lực lao động tại Nhà xuất bản Chính trị quốc giaSự thật

... Chức Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật 2.1.2.2 Nhiệm vụ Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật 2.1.2.3 Tổ chức máy Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật 2.1.2.4 Đội ngũ lao động Nhà xuất 2.1.3 ... thuyết tạo động lực cho người lao động Chương 2: Phân tích thực trạng tạo động lực lao động Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật Chương 3: Phương hướng, giải pháp nhằm tạo động lực lao động Nhà xuất ... chung: Tạo động lực lao động mục tiêu quan trọng chiến lược phát triển Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật 3.2.Quan điểm cải tiến công tác tạo động lực Nhà xuất bản: Tạo động lực lao động phần...
 • 21
 • 508
 • 2
phân tích thực trạng các hình thức trả lương tại nhà xuất bản chính trị quốc gia – sự thật

phân tích thực trạng các hình thức trả lương tại nhà xuất bản chính trị quốc giasự thật

... II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT Giới thiệu chung a Lịch sử hình thành, cấu hoạt động Ngày 5-12-1945, Nhà xuất Sự thật, Nhà xuất ... ấn b Căn cứ trả lương Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật: - Căn Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 03/04 Bộ Chính trị chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật; - Căn ... quốc gia Sự thật Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật đơn vị hành nghiệp có thu Đảng nên áp dụng hình thức trả lương theo thời gian Cán công chức viên chức (CBCCVC) Nhà xuất hưởng tiền lương...
 • 27
 • 376
 • 1
Xây dựng chiến lược thương hiệu tại nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật

Xây dựng chiến lược thương hiệu tại nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật

... lược thương hiê ̣u Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật 48 3.1.6 Đặc thù Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật việc xây dựng chiến lược thương hiệu 49 3.2 Thực tế xây dựng chiến ... nhà xuất 1.4 Kinh nghiệm số nhà xuất việc xây dựng chiến lƣợc thƣơng hiệu học rút cho Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật 1.4.1 Kinh nghiệm số nhà xuất bản: 1.4.1.1 Nhà xuất Đại học Quốc gia ... Nhà xuất Chính trị Quốc gia Sự thật qua số năm nội dung công tác này 36 Chƣơng THỰC TRẠNG BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC THƢƠNG HIỆU TẠI NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA- SỰ THẬT 3.1 Tổng quan Nhà...
 • 96
 • 220
 • 0
Công tác xuất bản bộ sách điện tử hồ chí minh toàn tập tại nhà xuất bản chính trị quốc gia – sự thật tiểu luận cao học

Công tác xuất bản bộ sách điện tử hồ chí minh toàn tập tại nhà xuất bản chính trị quốc giasự thật tiểu luận cao học

... điện tử xuất sách điện tử Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật (Nhà xuất Chính trị quốc gia) Chương 2: Quy trình số hóa sách Hồ Chí Minh toàn tập, xuất lần thứ ba Nhà xuất Chính trị quốc gia CHƯƠNG ... CHUNG VỀ SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ XUẤT BẢN SÁCH ĐIỆN TỬ TẠI NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT (NXB Chính trị quốc gia) 1.1 Khái quát sách điện tử Ở phần nội dung này, để khái quát sách điện tử, đồng ... nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu quy trình biên tập xuất sách điện tử Hồ Chí Minh toàn tập, sở tìm hiểu khái quát hoạt động xuất sách điện tử Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật, qua...
 • 30
 • 489
 • 2
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

... triển Nhà xuất Chính trị Quốc gia Sự thật 45 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Nhà xuất Chính trị Quốc gia - Sự thật 46 3.1.3 Đặc điểm cấu tổ chức máy Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật: ... hoàn thiện tổ chức kế toán Nhà xuất Chính trị Quốc gia 81 4.3 Định hướng phát triển NXB Chính trị quốc gia Sự thật 83 4.4 Các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán Nhà xuất Chính ... TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU • CHƯƠNG - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT • CHƯƠNG - KẾT LUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI...
 • 146
 • 282
 • 0
Quản lý tài chính ở nhà xuất bản chính trị quốc gia  sự thật

Quản tài chínhnhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật

... hoá sở luận quản tài ĐVSNC - Phân tích thực trạng quản tài Nhà xuấ t bản Chính trị Quốc gia - Sự thâ ̣t - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản tài Nhà xuấ t bản Chính trị ... 19 Nhà xuất Chính trị quốc gia – Sự thâ,̣t Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 20 Nhà xuất Chính trị quốc gia – Sự thâ,̣t Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 21 Nhà xuất Chính trị quốc gia ... trạng quản tài Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, những ưu điểm bất cập liñ h vực nà y, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản tài Nhà xuấ t bản Chính tri ̣quố c gia...
 • 8
 • 267
 • 0
Thực trạng nâng cao năng lực kinh doanh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật trong hai năm 2007 - 2008

Thực trạng nâng cao năng lực kinh doanh của Nhà xuất bản Chính trị quốc giaSự thật trong hai năm 2007 - 2008

... Chương 1: Năng lực kinh doanh ý nghĩa việc nâng cao lực kinh doanh nhà xuất Chính trị quốc gia Chương 2: Thực trạng hoạt động nâng cao lực kinh doanh Nhà xuất Chính trị quốc gia hai năm 2007 2008 ... hoạt động nâng cao lực kinh doanh hoạt động xuất phát hành, người viết định chọn đề tài: Thực trạng nâng cao lực kinh doanh Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật hai năm 2007 2008 NXB lớn ... hoạt động nâng cao lực hiệu kinh doanh Nhà xuất Chính trị Quốc gia 61  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA TRONG ĐIÊU...
 • 6
 • 319
 • 3
KL KT NVL tại Xí nghiệp in thuộc nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật

KL KT NVL tại Xí nghiệp in thuộc nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật

... vật liệu sản xuất, từ hạ thấp giá thành sản phẩm, đem lại lợi nhuận cao cho DN nghiệp In thuộc NXB nhà xuất trị quốc gia- sự thật DN nhà nước trực thuộc NXB nhà xuất trị quốc gia- sự thật hoạt ... nguyên vật liệu nghiệp in thuộc nhà xuất trị quốc gia thật CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGIỆP IN THUỘC NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 34 3.1 Giới thiệu chung ngiệp 3.1.1 ... LIỆU TẠI XÍ NGIỆP IN THUỘC NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP,PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGIỆP IN THUỘC NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT...
 • 101
 • 199
 • 0
Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp thi công kết cấu phần ngầm công trình tòa nhà văn phòng và trụ sở nhà xuất bản chính trị quốc gia – sự thật

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp thi công kết cấu phần ngầm công trình tòa nhà văn phòng và trụ sở nhà xuất bản chính trị quốc giasự thật

... nghiệp Lập hồ dự thầu gói thầu xây lắp để thực đồ án tốt nghiệp thân Nhiệm vụ thi t kế tốt nghiệp giao: Lập hồ dự thầu gói thầu xây lắp thi cơng kết cấu phần ngầm cơng trình Tòa nhà văn phòng ... MS: 81855 Lớp: 55KT1 CHƢƠNG 1: NGHIÊU CỨU HỒ SƠ MỜI THẦU, MƠI TRƢỜNG ĐẤU THẦU VÀ GĨI THẦU 1.1 Giới thi u tóm tắt gói thầu: - Dự án: Tòa nhà văn phòng trụ sở Nhà xuất Chính trị Quốc gia ... văn phòng trụ sở Nhà xuất Chính trị Quốc gia Sự thật Nội dung phần thuyết minh tính tốn: - Mở đầu - Tính tốn lập Hồ dự thầu gói thầu xây dựng: + Chƣơng I: Nghiên cứu Hồ mời thầu, mơi...
 • 149
 • 712
 • 0
luan van cao hoc hoạt động xuất bản sách điện tử ở nhà xuất bản chính trị quốc gia  sự thật hiện nay thực trạng và giải pháp

luan van cao hoc hoạt động xuất bản sách điện tử ở nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật hiện nay thực trạng và giải pháp

... lý luận sách điện tử, xuất sách điện tử Chương 2: Thực trạng hoạt động xuất sách điện tử Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật từ năm 2001 đến Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị nâng cao chất ... văn tìm hiểu thực trạng hoạt động xuất sách điện tử Nhà xuất Chính trị quốc gia, từ đưa đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động xuất sách điện tử Nhà xuất thời gian tới 5.2 ... đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng sách điện tử Nhà xuất bản, đó, tác giả mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu Hoạt động xuất sách điện tử Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật nay: Thực trạng...
 • 90
 • 885
 • 12
Nâng cao năng lực biên tập viên của nhà xuất bản chính trị quốc gia

Nâng cao năng lực biên tập viên của nhà xuất bản chính trị quốc gia

... quc gia cú tr s chớnh s 24 Quang Trung - H Ni v 12/86 Duy Tõn, Cu Giy, H Ni 46 Ban lãnh đạo nhà xuất Giám đốc - Tổng Biên tập, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Khối biên tập Khối Khối sản xuất, ... ti ó xut bn giai on 2011-2014 ti NXB Chớnh tr quc gia 65 13 Bng 3.12 Tỡnh hỡnh cụng tỏc o to giai on 2011-2014 ti NXB Chớnh tr quc gia 67 C cu phõn b biờn viờn Nh xut bn Chớnh tr Quc gia C cu gii ... nghim gia cỏc BTV cng cú vai trũ quan trng vic nõng cao kin thc - Nõng cao nng lc i ng BTV cũn l vic nõng cao k nng x lý cụng vic, bao gm: K nng v XDKHT v khai thỏc bn tho; K nng v ngụn ng, giao...
 • 99
 • 439
 • 7
Nâng cao năng lực biên tập viên của nhà xuất bản chính trị quốc gia

Nâng cao năng lực biên tập viên của nhà xuất bản chính trị quốc gia

... GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC BIÊN TẬP VIÊN CỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020 72 4.1 Bối cảnh phát triển yêu cầu nâng cao lực biên tập viên NXB Chính trị quốc gia đến năm ... giá chung lực biên tập viên NXB Chính trị quốc gia 63 3.5.1 Điểm mạnh lực biên tập viên NXB Chính trị quốc gia 63 3.5.2 Điểm yếu lực biên tập viên NXB Chính trị quốc gia 63 3.5.4 ... TRẠNG NĂNG LỰC BIÊN TẬP VIÊN CỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 43 3.1 Giới thiệu NXB Chính trị quốc gia 43 3.1.1 Sơ lược trình hình thành NXB Chính trị quốc gia 43 3.1.2 Chức năng, ...
 • 13
 • 410
 • 0
Nâng cao năng lực biên tập viên của nhà xuất bản chính trị quốc gia

Nâng cao năng lực biên tập viên của nhà xuất bản chính trị quốc gia

... u -tr a c k c y o c u -tr a c k c Ban lãnh đạo nhà xuất Giám đốc - Tổng Biên tập, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Khối biên tập Khối Khối sản xuất, tham mưu kinh doanh Các chi nhánh Chi Trung ... ti ó xut bn giai on 2011-2014 ti NXB Chớnh tr quc gia 65 13 Bng 3.12 Tỡnh hỡnh cụng tỏc o to giai on 2011-2014 ti NXB Chớnh tr quc gia 67 C cu phõn b biờn viờn Nh xut bn Chớnh tr Quc gia C cu gii ... chc b mỏy ca NXB Chớnh tr quc gia 47 Hỡnh 3.2 S lng sỏch xut bn ca NXB Chớnh tr quc gia giai on 2011-2014 50 Hỡnh 3.3 Doanh thu hot ng xut bn ca NXB Chớnh tr quc gia giai on 2011-2014 51 d o m o...
 • 100
 • 122
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhà xuất bản chính trị quốc gia tại cần thơnhà xuất bản chính trị quốc gia tại tphcmnhà xuất bản chính trị quốc gianhà xuất bản chính trị quốc gia hồ chí minhnhà xuất bản chính trị quốc gia ở đâunhà xuất bản chính trị quốc gia cần thơnhà xuất bản chính trị quốc gia hcmwebsite nhà xuất bản chính trị quốc gianhà xuất bản chính trị quốc gia tp hcmnhà xuất bản chính trị quốc gia địa chỉđịa chỉ nhà xuất bản chính trị quốc gia tp hcmgiám đốc nhà xuất bản chính trị quốc giahiệu sách nhà xuất bản chính trị quốc gianhà xuất bản chính trị quốc gia 24 quang trungnhà xuất bản chính trị quốc gia trần quốc thảochuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ