1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Y dược - Sinh học >

phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don)

phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don)

phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don)

... (Catharanthus roseus L) Các nghiên cứu gen ORCA3 tập trung vào mối liên quan gen ORCA3 tới trình sinh tổng hợp alkaloid dừa cạn lựa chọn đề tài: Phân lập gen ORCA3 liên quan đến tổng hợp alkaloid từ dừa ... cộng (201 2) tiến hành chuyển dòng gen ORCA3 gen ORCA3 kết hợp với gen G1 0H vào dừa cạn Các tác giả nhận đƣợc dòng chuyển mang gen ORCA3 dòng chuyển gen mang hai gen G1 0H ORCA3 biểu vƣợt mức Sự ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRẦN THỊ THANH HƢƠNG PHÂN LẬP GEN ORCA3 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ TỔNG HỢP ALKALOID TỪ CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus (L. ) G Don) Chuyên ngành: Di truyền...
 • 59
 • 583
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm gen mã hóa Peroxidase ở cây dừa cạn (Catharanthus Roseus (L.) G. Don)

Nghiên cứu đặc điểm gen mã hóa Peroxidase ở cây dừa cạn (Catharanthus Roseus (L.) G. Don)

... trình nghiên cứu gen Vì vậy, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm gen hóa peroxidase dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G Don) MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định đƣợc trình tự đoạn gen hóa ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LƢƠNG THANH HUYỀN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM GEN MÃ HÓA PEROXIDASE CÂY DỪA CẠN (CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G DON) Chuyên ngành: Di truyền học số: 62.42.70 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH ... trình oxy hóa khác mạch tế bào bị nhiễm bệnh [16] Nói chung giới có số công trình nghiên cứu Prx thực vật số động vật, nhiên việc nghiên cứu gen dừa cạn hạn chế Việt Nam, nghiên cứu dừa cạn đƣợc...
 • 53
 • 535
 • 0
so sánh sự phát triển bộ rễ và phân lập gen gmexp1 liên quan đến khả năng kéo dài rễ của cây đậu tương [glycine max (l.) merrill]

so sánh sự phát triển bộ rễ và phân lập gen gmexp1 liên quan đến khả năng kéo dài rễ của cây đậu tương [glycine max (l.) merrill]

... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BỘ RỄ VÀ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU TƢƠNG NGHIÊN CỨU 3.1.1 Sự phát triển rễ đậu tƣơng non điều kiện không xử lý xử lý hạn Để so sánh phát triển rễ ... mạnh hạn rễ phát triển chƣa đầy đủ yếu [5], [6], [13], [14] Xuất phát từ lí lựa chọn tiến hành nghiên cứu đề tài: So sánh phát triển rễ phân lập gen GmEXP1 liên quan đến khả kéo dài rễ đậu tƣơng ... (Glycine max (L.) Merrill)” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định đƣợc khác biệt phát triển rễ số giống đậu tƣơng nghiên cứu Phân tích đặc điểm trình tự gen liên quan đến khả kéo dài rễ phân lập từ đậu...
 • 66
 • 502
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm hóa sinh vì phân lập gen chaperonin liên quan đến tính chịu hạn của một số giống đậu tương địa phươngtrồng ở vùng tây nguyên

Nghiên cứu đặc điểm hóa sinh vì phân lập gen chaperonin liên quan đến tính chịu hạn của một số giống đậu tương địa phươngtrồng ở vùng tây nguyên

... lỏ cũn ng c a cõy n sinh tr ng no c a n cỏc y u t c u thnh n ng su t v s n l ng cõy tr ng 1.2.2 C s sinh lý, sinh húa v sinh h c phõn t c a tớnh ch u h n 1.2.2.1 C s sinh lý, sinh húa c a tớnh ... a gen chaperonin c a hai gi ng u ng DL v NH9 Trỡnh t gen chaperonin c a hai gi ng hnh xỏc nh theo ph u t ng phỏp Sanger trờn mỏy xỏc ABI PRISM 3100 Avant Genetic Analizer c Clustal cỏc trỡnh gen ... NGC NGHIấN CU C IM HểA SINH Vè PHN LP GEN CHAPERONIN LIấN QUAN N TNH CHU HN CA MT S GING U TNG A PHNGTRNG VNG TY NGUYấN CHUYấN NGNH: DI TRUYN HC M S: 60.42.70 LUN VN THC S SINH HC Ngi hng dn khoa...
 • 73
 • 995
 • 2
Tạo dòng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (arachis hypogaea l )

Tạo dòng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (arachis hypogaea l )

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI N GUYÊN VŨ THỊ THU THỦY TẠO DÒN G CHỊU HẠN VÀ PHÂN L P GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍN H CHỊU HẠN CÂY L C (Arachis hypogaea L. ) LUẬN ÁN TIẾN SĨ SIN ... RAPD đánh giá hệ gen dòng chọn l c 26 1.4 28 Gen liên quan đến tính chịu hạn l c iii 1.4.1 Các gen liên quan đến khả chịu hạn l c 28 1.4.2 Nhóm gen mã hóa protein ... 1.1 Cây l c đặc tính chịu hạn l c 1.1.1 Nguồn gốc đặc điểm nông sinh học l c 1.1.2 Đặc tính chịu hạn thực vật l c 1.2 Nghiên cứu nâng cao khả chịu...
 • 146
 • 616
 • 5
luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH VÌ PHÂN LẬP GEN CHAPERONIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐỊA PHƯƠNGTRỒNG Ở VÙNG TÂY NGUYÊN pot

luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH VÌ PHÂN LẬP GEN CHAPERONIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐỊA PHƯƠNGTRỒNG Ở VÙNG TÂY NGUYÊN pot

... lỏ cũn ng c a cõy n sinh tr ng no c a n cỏc y u t c u thnh n ng su t v s n l ng cõy tr ng 1.2.2 C s sinh lý, sinh húa v sinh h c phõn t c a tớnh ch u h n 1.2.2.1 C s sinh lý, sinh húa c a tớnh ... a gen chaperonin c a hai gi ng u ng DL v NH9 Trỡnh t gen chaperonin c a hai gi ng hnh xỏc nh theo ph u t ng phỏp Sanger trờn mỏy xỏc ABI PRISM 3100 Avant Genetic Analizer c Clustal cỏc trỡnh gen ... NGC NGHIấN CU C IM HểA SINH Vè PHN LP GEN CHAPERONIN LIấN QUAN N TNH CHU HN CA MT S GING U TNG A PHNGTRNG VNG TY NGUYấN CHUYấN NGNH: DI TRUYN HC M S: 60.42.70 LUN VN THC S SINH HC Ngi hng dn khoa...
 • 73
 • 593
 • 1
Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH VÌ PHÂN LẬP GEN CHAPERONIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG TRỒNG Ở VÙNG TÂY NGUYÊN potx

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH VÌ PHÂN LẬP GEN CHAPERONIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG TRỒNG Ở VÙNG TÂY NGUYÊN potx

... lỏ cũn ng c a cõy n sinh tr ng no c a n cỏc y u t c u thnh n ng su t v s n l ng cõy tr ng 1.2.2 C s sinh lý, sinh húa v sinh h c phõn t c a tớnh ch u h n 1.2.2.1 C s sinh lý, sinh húa c a tớnh ... a gen chaperonin c a hai gi ng u ng DL v NH9 Trỡnh t gen chaperonin c a hai gi ng hnh xỏc nh theo ph u t ng phỏp Sanger trờn mỏy xỏc ABI PRISM 3100 Avant Genetic Analizer c Clustal cỏc trỡnh gen ... NGC NGHIấN CU C IM HểA SINH Vè PHN LP GEN CHAPERONIN LIấN QUAN N TNH CHU HN CA MT S GING U TNG A PHNGTRNG VNG TY NGUYấN CHUYấN NGNH: DI TRUYN HC M S: 60.42.70 LUN VN THC S SINH HC Ngi hng dn khoa...
 • 73
 • 487
 • 1
đánh giá khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây đậu tương

đánh giá khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây đậu tương

... bit v gen liờn quan ờn chu hn cũn ớt va cha õy u Cystatin va gen cystatin c xỏc nh cú liờn quan vi kh nng chu hn ca thc vt va a c nghiờn cu nhiu loi cõy trng khỏc Võy gen cystatin liờn quan ... gen cystatin, thit k v tng hp cp mi nhõn gen cystatin; To dong cADN t mARN bng phan ng phiờn ma ngc va nhõn gen cystatin bng ki thuõt PCR; oc trỡnh t nu cua gen cystatin cõy u tng TễNG QUAN ... quan th hin mt s sau: c im, giỏ tr kinh t va tinh hinh san xuõt ca cõy u tng c tinh chiu han ca thc võt va cõy u tng Gen cystatin liờn quan n tớnh chu hn u tng Cystatin v gen cystatin Cystatin...
 • 25
 • 743
 • 0
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ PHÂN LẬP GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG Glycine max (L.) Merrill

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ PHÂN LẬP GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG Glycine max (L.) Merrill

... ngõn hng GenBank vi mó s l DQ792503 [35] Cystatin l cht c ch hot ng ca cysteine proteinase Gen cystatin l gen ó c khng nh cú mi liờn quan vi kha nng chu hn ca thc vt Cystatin v gen mó húa cystatin ... thụng tin vờ gen cystatin , thit k v tng hp cp mụi nhõn gen cystatin; - To dũng cADN t mARN bng phan ng phiờn ma ngc va gen cystatin bng k thut PCR; - c trỡnh t nucleotide cua gen cystatin cõy ... bit l vi cystatin thc vt bng cụng ngh DNA tỏi t hp 1.2.2 Gen mó hoa Cystatin thc vt v cõy u tng Gen cystatin thc vt mó húa cho cystatin c ch enzyme phõn hy cystein (ký hiu l phytocystatin)...
 • 75
 • 306
 • 0
Nghiên cứu phân lập gen nac liên quan đến khả năng chịu hạn ở một số giống ngô địa phương Hà Giang, Việt Nam

Nghiên cứu phân lập gen nac liên quan đến khả năng chịu hạn ở một số giống ngô địa phương Hà Giang, Việt Nam

... 149 gen NAC Gen NAC1 Arabidopsis úng vai trũ quan trng s phỏt trin ca r bờn Gen NAC cú chc nng kim soỏt s phõn chia v m rng t bo nh hoa v cỏnh hoa Mt s gen NAC khỏc chi Arabidopsis liờn quan ... nghiờn cu cỏc gen liờn quan n quỏ trỡnh sinh tng hp thnh t bo nhm ng dng sn sut sinh thc vt quy mụ cụng nghip [25] Wei v tg ó phõn lp c gen NAC (MaNAC1, MaNAC 2, MaNAC3, MaNAC4, MaNAC5, MaNAC6 ) tham ... hũa s chớn ca qu lỳa ngi ta ó xỏc nh c mt s lng ln cỏc gen NAC chng hn nh: SNAC1 , SNAC2, OsNAC6,OsNAC5, OsNAC10Trong ú gen OsNAC5, OsNAC6 biu hin giỳp cõy phn ng li cỏc tỏc nhõn nh hn hỏn, lnh...
 • 69
 • 490
 • 0
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ PHÂN LẬP GEN CYTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ PHÂN LẬP GEN CYTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG

... trờn ngõn hng GenBank vi mó s l DQ792503 [35] Cystatin l cht c ch hot ng ca cysteine proteinase Gen cystatin l gen ó c khng nh cú mi liờn quan vi kha nng chu hn ca thc vt Cystatin v gen mó húa cystatin ... thụng tin vờ gen cystatin , thit k v tng hp cp mụi nhõn gen cystatin; - To dũng cADN t mARN bng phan ng phiờn ma ngc va nhõn gen cystatin bng k thut PCR; - c trỡnh t nucleotide cua gen cystatin ... t tớnh chng chu ca thc vt nhiu gen quyt nh Tuy nhiờn hin ngi ta cha xỏc nh c chớnh thc gen no quy nh tớnh chu hn ca cõy m chi tỏch chit v phõn lp cỏc gen cú liờn quan Nghiờn cu ban cht ca tớnh...
 • 87
 • 393
 • 0
Tóm tắt luận án tiến sĩ sinh học tạo dòng chịu hạn và phân lập gen cystain liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (arachis hypogaea l )

Tóm tắt luận án tiến sĩ sinh học tạo dòng chịu hạn và phân lập gen cystain liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (arachis hypogaea l )

... mối liên quan với khả chống chịu hạn, l nh, mặn Từ l xuất phát từ nhu cầu thực tiễn việc chọn tạo giống l c theo hướng nâng cao khả chịu hạn, ñã tiến hành ñề tài luận án: Tạo dòng chịu hạn phân ... luận án: Tạo dòng chịu hạn phân l p gen cystatin liên quan ñến tính chịu hạn l c (Arachis hypogaea L. ) Mục tiêu nghiên cứu - Tạo ñược dòng l c có khả chịu hạn cao giống gốc công nghệ nuôi cấy ... bảng số liệu, 20 hình Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU Luận án ñã tham khảo tổng kết 34 tài liệu nước 98 tài liệu nước với nội dung liên quan, bao gồm: ( 1) Cây l c ñặc tính chịu hạn l c; ( 2) Nghiên...
 • 27
 • 273
 • 0
Phân lập và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của vi sinh vật nội sinh trên cây dừa cạn (Catharanthus roseus L.)

Phân lập và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của vi sinh vật nội sinh trên cây dừa cạn (Catharanthus roseus L.)

... P VÀ KH O SÁT HO T TÍNH KHÁNG N M, KHÁNG KHU N C A VI SINH V T N I SINH TRÊN Catharanthus roseus L.) : - Phân l p vi khu n, vi n m n i sinh gi a vi sinh v t n i sinh - 1.1 H nh ng nh ng vi sinh ... khu n l c vi sinh v t n i sinh Quan sát vi th quan sát vi khu n n i sinh ta ti n hành nhu m Gram i kính hi n vi v t kính 100X , làm tiêu b n n m m c, r i quan sát hình thái h i kính hi n vi v t ... i c Vibrio cholerae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Candida albicans gây b Bacillus cereus, Vi sinh v t n i sinh nh ng vi sinh v t (ch y u n m vi khu n) s em u nghiên c p trung vào...
 • 133
 • 604
 • 2
Báo cáo tiểu luận tổng quan nghiên cứu sinh: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHUYỂN GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ PHÂN LẬP TỪ CÂY ĐẬU TƯƠNG (GLYCINE MAX (L.) MERRILL)

Báo cáo tiểu luận tổng quan nghiên cứu sinh: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHUYỂN GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ PHÂN LẬP TỪ CÂY ĐẬU TƯƠNG (GLYCINE MAX (L.) MERRILL)

... thành rễ bên • Gen GmCuAO liên quan phát triển tế bào mô rễ trụ mầm • Gen Sb-HRGP3 kiểm soát kéo dài rễ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HỆ RỄ CÂY ĐẬU TƯƠNG • Nhóm gen GmNAC ... VÀ CHUYỂN GEN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG NHỜ A TUMEFACIENS • Sự chuyển gen tự nhiên A tumefaciens SỰ TÁI SINH VÀ CHUYỂN GEN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG NHỜ A TUMEFACIENS • Cấu tạo Ti-plasmid SỰ TÁI SINH VÀ CHUYỂN GEN ... thể SỰ TÁI SINH VÀ CHUYỂN GEN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG NHỜ A TUMEFACIENS • Sử dụng A tumefaciens làm vector chuyển gen SỰ TÁI SINH VÀ CHUYỂN GEN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG NHỜ A TUMEFACIENS • Chuyển gen đậu tương...
 • 62
 • 596
 • 2
So sánh trình tự đoạn mã hóa của gen GmEXP1 liên quan đến sự kéo dài rễ ở một số giống đậu tương địa phương

So sánh trình tự đoạn mã hóa của gen GmEXP1 liên quan đến sự kéo dài rễ ở một số giống đậu tương địa phương

... KHOA HỌC NGUYỄN KIỀU LINH SO SÁNH TRÌNH TỰ ĐOẠN MÃ HÓA CỦA GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KÉO DÀI RỄ MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƢƠNG ĐỊA PHƢƠNG Chuyên ngành: Công nghệ sinh học số: 60.42.02.01 LUẬN VĂN ... hệ số sai khác giống đậu 43 tƣơng SL2 SL4, giống đậu tƣơng GenBank số AF516879 dựa trình tự đoạn hóa gen GmEXP1 3.4 Vị trí sai khác trình tự nucleotid đoạn hóa 43 gen GmEXP1 giống đậu ... BamHI 3.9 So sánh trình tự nucleotide đoạn hóa gen 41 GmEXP1 giống đậu tƣơng SL2 SL4 với đoạn hoá gen GmEXP1 giống đậu tƣơng có số AF516879 Ngân hàng gen quốc tế 3.10 So sánh trình tự amino...
 • 60
 • 240
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: là thuật ngữ dùng để chỉ chất lýợng liên quan đến sự phù hợp và đáng tin cậy của bằng chứng kiểm toáncác thuật ngữ cơ bản liên quan đến sự phù hợplà thuật ngữ dùng để chỉ chất lượng liên quan đến sự phù hợp và đáng tin cậy của bằng chứng kiểm toánphan tich va binh luan ve 7 van de lien quan den su phat trien ktxh va viec su dung tai nguyen o vung nong thon vncấu trúc cạnh tranh chỉ sự phân bố số lượng và quy mô của các công ty trong ngành cấu trúc ngành biến thiên từ phân tán đến ngành tập trung và có liên quan đến sự cạnh tranhcơ cấu tổ chức các bộ phận liên quan đến sự phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp công thương việt namchức năng nhiệm vụ của các cá nhân bộ phận trong công ty liên quan đến thu mua xây dưng định mức sử dụng kiểm kê nvlphân tích các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến sự cần thiết phải đầu tư xây dựngcác yếu tố liên quan đến sự nảy mầm của hạtchuoi phan ung huu co lien quan den ancolliên quan đến sử dụng và tranh chấp đất đaicác loại công việc liên quan đến sử dụng tin họcđặc điểm một số loài nấm có liên quan đến sự tạo trầmmột số khái niệm liên quan đến sự biến đổi môi trườngphản ứng tâm lý liên quan đến hành vi mua sắm của ndn tại tp hcmBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP