1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước tuyên quang

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước hiện nay

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản qua Kho bạc Nhà nước hiện nay

... thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản qua Kho bạc Nhà nước hiện nay sẽ góp phần giới thiệu hoạt động kiểm soát thanh toán vốn đầu qua hệ thống Kho bạc, cũng như ... chính công 47 Đại học Kinh tế quốc dân Luận văn tốt nghiệpChương 2THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁNVỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC2.1 chế kiểm soát chi đầu xây dựng ... KBNN.- Chủ đầu là chủ tài kho n cấp phát vốn đầu tại Kho bạc Nhà nước, nên Chủ đầu phải lập, ký chứng từ thanh toán vốn đầu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư; Giấy rút vốn đầu ; Giấy...
 • 81
 • 2,075
 • 19
Tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước liên chiểu

Tăng cường kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản tại kho bạc nhà nước liên chiểu

... về chi ñầu xây dựng bản kiểm soát chi vốn ñầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn ñầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước Liên ... CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC LIÊN CHI U 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC LIÊN CHI U 2.1.1 Vài nét về quận Liên Chi u và Kho bạc nhà nước Liên Chi u 2.1.2 ... PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC LIÊN CHI U 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẠI KBNN LIÊN CHI U...
 • 13
 • 785
 • 5
Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước đà nẵng

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản tại kho bạc nhà nước đà nẵng

... PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG 3.1. Định hướng hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn ñầu xây dựng bản tại Kho ... TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG 2.1. Đặc ñiểm bản của Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng ảnh hưởng ñến công tác kiểm soát thanh toán vốn ... toán vốn ñầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng 2.2.1.1. Tổ chức bộ máy kiểm soát thanh toán vốn ñầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng Tại KBNN Đà Nẵng có Phòng Kiểm...
 • 13
 • 1,064
 • 3
Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước tam kỳ

Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản tại kho bạc nhà nước tam kỳ

... ;9:$*#"#>7##"|*)8#/*"*#>#"#">)helh1nghmhih12h4qkhql4r'"898-*#9t,###+3u#;Ă#-/"#78#7#<|y#;4#/#)s<#>#9*4#/ !";0|x3#uÂ;##/9-#/4#/<;3##/6)?@Ê@ÔƠƯCcĐ^ƠăCƠƠâêCô^ơư^đ^CƠƯCcC^Côcđ^bàaảđcÃCcƠưCƠcảđCÃCáạcâ?@Ê@@ăFDD[ằFGIKLIOIFDẳFNWPDOIDẵZLF 0134567879746647907 !"#$%$&'()*+(),1-46./0 ... /012394-/454697892-449789:;<=;?;@:ABCDE;FGHEI=;JFK=LMABNOPHE;<=;QR?E;STML;UNU=;V@WWXYZ[[\YM]^_`=L<aZbYbYZ[[\HcA_;d=;?;cefATLgBb?;Oh=LeijkHcA:;Ujk:ABCDelmn=EdH;Lo=bXCBZelp=V@Lo=WZqr==LOhms:;<=;?;@:ABCDHtNmuFvmn=NwHF=LHx?HyHlUH;qz;RFHo=H;THyHv;FH{=L=L;mn?e=LT<m|A:ABCDH}=Q<E|F=LEpB;<=;H;d=;eq~=;Tyev;TA;HvE;FREHcAEI=;JFK=LMABsC;TfrHM;<=OH:ABCDCMMNOPHE;<=;QR?E;STJFaENU=;V@Z[WYJ]^:_=L<aZZYYZ[[\HcAG:<mH;d=;s7*(*7*014444-/9789C;TfrHM;<=OH:ABCDQ<C;TfrHHx?Fan=JFR=eE|HE;FGHC;TfrHM;<=OHJFK=LMABs:Ă=LV@Hy=fGH{=LH;ÂH___E|T=LNÊ=qUÔZƠ___efATLgBÔBGEƯmyBN@HeBGE`;tƯmyBN@Hq<HyHEĂ=L;mn?qzÔ:ĂC;TrH;EĂ=L;P?Ơ___Đ:ĂCETy=WZĐ:ĂC;TăFXq<<=;H;d=;ăFK=E|UsG?;R=vmwBVTyEE;A=;ETy=q@==âBE|T=LEĂv;TrH;EĂ=L;P?sêôơđôô ... opqrstuvtwtxpyz{|}~}}yv}s~}tvtrzvxvssyztvpur}tvt{tq}tu{tq}tuv}optuvtwtxpyz{|stuvtw}~}yvv~v}vĂv}usÂvtÊÔv~vƠpƯ}tĐ}Êz~ă}âyyvv~vryrqvêôôơoêôôưst}trvstđtvtêôôơoutvtưưêôôo}âytvtwtâƠoàxvảvÃrrwtvzásạv}trzzÊsssằvvsvsƯvxvstuvvĂzƠopt}trvẳrÔzẵ~sstyvts~vsuvÊxvssắvyuvyz}~}~vẵvxvvvẵ~}tsvvẵvxvvvẵ~}tywtv}~}~vu}~}~vẵvvvxvẳt~}ặj!$X&_$X`a&b[cda``($`da$e$Yf!`ghi"jk$X&\]^$`%)d]%&l$gm&+(),13ầ64ẩẫấậè474è7ẻ7ẽé4ẹềểễễếệểễìễỉ{st}trvstyvts~vs}ẳrÔzẵ~sẵyxrrsvvstyvts~v}ây}vr}twvstyvts~vvtrảvuẳrÔzẵ~ss}styvts~vẵyxrr}vr}twvstyvts~vvuvstyvts~v}xr}Ãv}ây}vr}twvstyvts~vvtrảv01-ĩí479ẫấậè14574ịòỏõóọồổỗốộõờởốỡớởỡõờợùóỡổởỡủũúụừửữớợứởựỳỷợ...
 • 26
 • 760
 • 1
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN về đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc nhà nước Sóc Sơn

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN về đầu xây dựng bản tại Kho bạc nhà nước Sóc Sơn

... LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài: " ;Hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN về đầu xây dựng bản tại kho bạc nhà nước Sóc Sơn& quot;, tôi đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn, giúp đỡ, ... nâng cao chất lƣợng công tác kiểm soát chi NSNNvề đầu tƣ XDCB thuộc NSNN qua KBNN Sóc Sơn. 3 Chƣơng 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ XDCB 1.1. Một ... trạng công tác kiểm soát chi NSNNvề đầu tƣ XDCB để đƣa ra đƣợc các mặt đạt đƣợc, mặt còn hạn chế, từ đó xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát chi NSNN về đầu tƣ XDCB tại KBNN Sóc Sơn. ...
 • 118
 • 779
 • 5
tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước lâm bình, tỉnh tuyên quang

tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản tại kho bạc nhà nước lâm bình, tỉnh tuyên quang

... nội dung của kiểm soát thanh toán vốn đầu XDCB từ NSNN 12 1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản qua Kho bạc Nhà nước 26 1.2. sở thực ... kiểm soát thanh toán vốn đầu XDCB năm 2011 57 Bảng 3.6. Tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu XDCB năm 2012 58 Bảng 3.7. Tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu XDCB năm 2013 59 Bảng ... Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB 5 1.1. sở lý luận bản về kiểm soát chi ngân sách nhà nước kiểm soát thanh toán vốn đầu XDCB 5...
 • 105
 • 711
 • 6
Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước lương tài, tỉnh bắc ninh

Quản lý vốn đầu xây dựng bản tại kho bạc nhà nước lương tài, tỉnh bắc ninh

... BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 4 2.1. luận về quản vốn ñầu xây dựng bản từ ngân sách nhà nước 4 2.1.1. luận về vốn ñầu xây dựng bản 4 2.1.2. Quản vốn ñầu xây dựng bản ... TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 2.1. luận về quản vốn ñầu xây dựng bản từ ngân sách nhà nước 2.1.1. luận về vốn ñầu xây dựng bản 2.1.1.1. ... 2.1.2. Quản vốn ñầu xây dựng bản từ ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước 2.1.2.1. Khái niệm về quản vốn ñầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước ðầu XDCB là một dạng ñầu tư...
 • 118
 • 799
 • 4
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước tuyên quang

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản tại kho bạc nhà nước tuyên quang

... Kho bạc Nhà nước Tuyên quang. 42 3.1.4. Trình tự kiểm soát chi vốn đầu qua Kho bạc nhà nước tỉnh 43 3.2. Thực trạng kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang. ... soát chi vốn đầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang. 6 ... triển Kho bạc Nhà nước. 83 4.1.1. Mục tiêu kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 83 4.1.2. Định hướng kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản từ...
 • 120
 • 711
 • 10
giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vôn dâu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh khánh hòa

giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vôn dâu xây dựng bản qua kho bạc nhà nước tỉnh khánh hòa

... nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB qua KBNN tỉnh Khánh Hòa. + Là bộ tài liệu cho Kho bạc tỉnh Khánh Hòa định hướng, đề ra các giải pháp quản lý chi vốn đầu xây dựng bản ... số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB qua KBNN Khánh Hòa 88 3.2.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện bộ máy kiểm soát chi vốn đầu XDCB 88 3.2.2 Nhóm giải pháp ... trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB qua KBNN tỉnh Khánh Hòa. + Xác định các nhân tố ảnh hưởng và công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB qua KBNN tỉnh Khánh Hòa. + Đề xuất các giải pháp...
 • 115
 • 571
 • 1
hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty tnhh mtv cấp thoát nước kiên giang

hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu xây dựng bản tại công ty tnhh mtv cấp thoát nước kiên giang

... tác quản dự án của công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu công tác quản dự án tại công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang thông qua các dự ... TRƯƠNG HOÀNG VĂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh ... xây dựng bản, phân loại dự án đầu tư, quản quản dự án, các mô hình quản dự án, kinh nghiệm QLDA của các nước Qua đó có cái nhìn tổng quát đối với việc quản dự án đầu xây...
 • 194
 • 1,934
 • 8
luận văn thạc sĩ kinh tế đầu tư Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội

luận văn thạc sĩ kinh tế đầu Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội

... tác kiểm soát thanh toán vốn đầu XDCB tại Kho bạc Nhà nước Nội; 8Chương 1MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠBẢN VÀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC1.1. ... vốn đầu XDCB từ NSNN: 1.2 KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCBTHUỘC NGUỒN VỐN NSNN QUA KHO BẠC NHÀNƯỚC: 1.2.1 Vai trò của Kho bạc Nhà nước trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu ... soát thanh toán vốn đầu XDCB qua Kho bạc Nhà nước; Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu của Kho bạc Nhà nước Nội giai đoạn 2000 – 2007;Chương 3: Hoàn thiện công tác...
 • 117
 • 603
 • 4
Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Tỉnh ĐăK Nông

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản qua kho bạc nhà nước Tỉnh ĐăK Nông

... sách nhà nước kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản qua Kho bạc Nhà nước. Làm rõ thực trạng công kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước Đăk Nông ... Nhà nước. Chương II. Thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản qua KBNN Đăk Nông. Chương III. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng ... năng của Kho bạc Nhà nước Đăk Nông b. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước Đăk Nông 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK NÔNG 2.2.1....
 • 26
 • 792
 • 3
Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản tại kho bạc nhà nước Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.

... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH KHÊ 2.2.1. Công tác tổ chức và các quy định về công tác kiểm soát, thanh toán vốn đầu 2.2.2. ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ NGỌC THƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ... xây dựng các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán VĐT XDCB 3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VĐT TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH KHÊ 3.2.1. Hoàn...
 • 26
 • 587
 • 3
Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

Kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản qua Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ UÔNG THỊ MINH HUYỀN KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC QUẬN THANH XUÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG ... HỌC KINH TẾ UÔNG THỊ MINH HUYỀN KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC QUẬN THANH XUÂN Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN ... hiện công tác kiểm soát chi 36 3.2.2. Nguyên tắc kiểm soát chi đầu XDCB từ NSNN qua KBNN quận Thanh Xuân 39 3.2.3. Nội dung kiểm soát chi vốn đầu XDCB qua KBNN quận Thanh Xuân 42 3.2.4....
 • 110
 • 604
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hà nộihoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước hiện naykiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nướcquản lý chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại chủ đầu tưchi đầu tư xây dựng cơ bản va quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạchoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình đô thị đà nẵnghoàn thiện công tấc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nướcmột số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại chi nhánh techcombank chợ mơluận văn cao học về hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án cấp huyệnhoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại một số trường cao đẳng trực thuộc bộ công thương ở tỉnh thái nguyênnguyên tắc hoạch toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản đơn vị chủ đầu tưvốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản trong ngân sách nhà nướchoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước khánh hòahoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất gạch xây dựng trường hợp công ty cổ phần đại hưnghoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách qua kho bạc nhà nước quảng ngãichuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ