Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dân sự vô hiệu

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của bộ luật dân sự 2005luật đất đai 2003 giải pháp hoàn thiện.doc

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của bộ luật dân sự 2005 và luật đất đai 2003 giải pháp hoàn thiện.doc
... thật cẩn thận. 5 HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUY N SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI 2003 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆNKhái niệm chuyển nhượng quy n sử dụng đất không phải ... 2003 về chuyển nhượng quy n sử dụng đất Luật Đất đai luật chuyển ngành quy định việc quản lý sử dụng đất đai các quy n, nghĩa vụ của người sử dụng đất. Để thấy được những bất cập của BLDS ... 1. Sự cần thiết hoàn thiện các quy định của pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quy n sử dụng đất Những bất cập cua Bộ luật Dân sự năm 2005 Hiện nay, BLDS năm 2005 đã bỏ một số quy định của...
 • 17
 • 4,157
 • 3

Nhận xét, đánh giá những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về biện pháp tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự và nêu hướng hoàn thiện các quy định trên

Nhận xét, đánh giá những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về biện pháp tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự và nêu hướng hoàn thiện các quy định trên
... Nhận xét, đánh giá những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về biện pháp tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự nêu hướng hoàn thiện các quy định trên để làm sáng tỏ cơ sở lý luận của ... của Bộ luật Tố tụng hình sự về biện pháp tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự hướng hoàn thiện các quy định nêu trên 1. Biện pháp tạm giữ a. Đối tượng, căn cứ áp dụng biện pháp tạm giữKhoản ... luận của các biện pháp tạm giữ, tạm giam; nhận xét các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về các chế định này đồng thời đề xuất hướng giải quy t với những quy định chưa hợp lý.GIẢI QUY T VẤN...
 • 9
 • 1,800
 • 18

Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sựHợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại

Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự và Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại
... Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại - Ý nghĩa của các hình thức chế tài: nâng ... thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại trong chế tài phạt vi phạm như Luật Thương Mại 2005 ... Xem Điều 299 Luật Thương Mại 2005.15 Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại mục đích...
 • 20
 • 1,637
 • 1

Khái quát về hợp đồng mua bán hàng hoá (theo quy định của Luật thương mại 2005) và hợp đồng mua bán tài sản (theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005)

Khái quát về hợp đồng mua bán hàng hoá (theo quy định của Luật thương mại 2005) và hợp đồng mua bán tài sản (theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005)
... dịch mua bán hàng hóa mà còn cả đối với các chủ thể áp dụng xây dựng pháp luật. NỘI DUNGI. Khái quát về hợp đồng mua bán hàng hoá (theo quy định của Luật thương mại 2005) hợp đồng mua bán ... bán tài sản (theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005): Hợp đồng mua bán tài sản, theo định nghĩa tại Điều 428, BLDS 2005 là: Hợp đồng mua bán tài sản sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán ... dịch mua bán tài sản có tính chất dân sự giao dịch mua bán hàng hóa (mua bán tài sản trong thương mại) . Những qui định của pháp luật về hai loại hợp đồng này lần lượt được ghi nhận trong Bộ...
 • 6
 • 1,243
 • 6

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ Luật dân sự Việt Nam 2005

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ Luật dân sự Việt Nam 2005
... CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUY N SỬ DỤNG ĐẤT 3.1. Sự cần thiết hoàn thiện các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về hợp đồng chuyển nhượng quy n sử dụng ... TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUY N SỬ DỤNG ĐẤT 2.1. Nội dung các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về hợp đồng chuyển nhượng quy n sử dụng đất ... Bộ luật Dân sự năm 2005 về hợp đồng chuyển nhượng quy n sử dụng đất; - Chương 3. Giải pháp hoàn thiện các quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về hợp đồng chuyển nhượng quy n sử dụng đất. ...
 • 23
 • 1,730
 • 1

Khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004

Khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004
... pháp luật tố tụng dân sự của Liên bang Nga - Khởi kiện vụ việc dân sự theo pháp luật tố tụng dân sự của Nhật Bản - Khởi kiện vụ việc dân sự theo pháp luật tố tụng dân sự của Anh - Khởi kiện vụ ... 7 kiện. Tác giả luận văn nghiên cứu việc khởi kiện vụ việc dân sự một số n-ớc sau: - Khởi kiện vụ việc dân sự theo pháp luật tố tụng dân sự của Cộng hòa Pháp - Khởi kiện vụ việc dân sự theo ... hành vi tố tụng dân sự của đ-ơng sự là khả năng bằng hành vi của mình thực hiện các quy n và nghĩa vụ tố tụng dân sự. Năng lực hành vi tố tụng dân sự của đ-ơng sự là cá nhân đ-ợc xác định bởi...
 • 16
 • 1,050
 • 0

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005
... về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự. Chương 2: Thực trạng quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thực tiễn áp dụng pháp luật về đơn phương ... HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ ĐƠN PHƢƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện các quy định của Bộ luật Dân sự về đơn phƣơng chấm dứt thực hiện hợp đồng ... về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự. Phân tích, đánh giá thực trạng quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thực tiễn áp dụng pháp luật...
 • 18
 • 1,182
 • 4

Quyền tự định đoạt của đương sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004

Quyền tự định đoạt của đương sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004
... và cơ sở của quy n tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự. Xác định nội dung quy n tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004. Đánh ... lý luận về quy n tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự, các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 về quy n tự định đoạt 13 - Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 quy định căn cứ ... luận về quy n tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự. Chương 2: Nội dung các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 về quy n tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự. Chương...
 • 18
 • 480
 • 0

Hình thức hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005

Hình thức hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005
... quy định về hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2005 được coi là các quy định của luật chung và có sự thống nhất với các quy định của Luật Thương mại. Chương 2 CÁC QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC HỢP ... ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 Theo quy định tại Điều 401, Bộ luật Dân sự năm 2005, hình thức của hợp đồng bao gồm các loại sau: bằng lời nói (hợp đồng miệng), bằng văn ... lưu dân sự ở nước ra cho đến khi có Bộ luật Dân sự năm 1995. Năm 1995, Bộ luật dân sự ra đời. Khái niệm hợp đồng dân sự do Bộ luật này điều chỉnh thực chất đã bao trùm lên cả khái niệm hợp đồng...
 • 17
 • 925
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá quy định của Bộ luật lao động về đình công và giải quyết đình công " pptx

Tài liệu Báo cáo
... theo quy định của pháp luật. 1.2. Các quy định về giải quy t đình công Các quy định về giải quy t đình công trong BLLĐ có những điểm tiến bộ sau đây: - Thứ nhất, xác định lại mục đích giải quy t ... quy t đình công Nếu như trước đây, giải quy t đình công thực hiện 3 mục đích xác định tính hợp pháp của cuộc đình công, giải quy t nguyên nhân đình công giải quy t hậu quả của đình công ... chấp lao động đình công tạp chÝ luËt häc sè 9/2009 51 ts. nguyễn xuân thu * 1. Nhng im tiến bộ của pháp luật về đình công giải quy t đình công của Bộ luật lao động...
 • 8
 • 454
 • 0

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến thủ tục khởi kiện hành chính, giải đáp thắc mắc, bình luận, đánh giá quy định của pháp luật hiện hành

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến thủ tục khởi kiện hành chính, giải đáp thắc mắc, bình luận, đánh giá quy định của pháp luật hiện hành
... 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ, UBNDtỉnh Ninh Thuận đã quy định việc lập và thực hiện dự án tái định cư như sau:  Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến thủ tục khởi kiện hành chính, giải đáp thắc mắc, bình luận, ... cầu giải quy t vụ án hành chính;c) Tên, địa chỉ của người khởi kiện, người bị kiện; d) Nội dung quy t định hành chính, quy t định kỷ luật buộc thôi việc, quy t định giải quy t khiếu nại về quy t ... mắc, bình luận, đánh giá quy định của pháp luật hiện hành. Hỏi: Theo Luật Tố tụng hành chính 2010 thì nội dung đơn khởi kiện vụ án hành chính bao gồm những gì, nộp tại đâu và trường hợp nào bị trả...
 • 81
 • 956
 • 0

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ TÌNH TRẠNG NGỪNG HOẠT ĐỘNG HAY GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN MẤY NĂM GẦN ĐÂY. NGUYÊN NHÂN CỦA HIỆN TƯỢNG NÀY VÀ GIẢI PHÁP

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ TÌNH TRẠNG NGỪNG HOẠT ĐỘNG HAY GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN MẤY NĂM GẦN ĐÂY. NGUYÊN NHÂN CỦA HIỆN TƯỢNG NÀY VÀ GIẢI PHÁP
... TẾPHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ TÌNH TRẠNG NGỪNG HOẠT ĐỘNG HAY GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN MẤY NĂM GẦN ĐÂY. NGUYÊN NHÂN CỦA HIỆN TƯỢNG NÀY VÀ GIẢI PHÁPGVHD: ... : PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VIỆC NGỪNG HOẠT ĐỘNG HAY GIẢI THỂ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 31.1 Phân biệt giải thể ngừng hoạt động của doanh nghiệp 31.2 Phân tích đánh ... đánh giá các quy định của pháp luật về việc ngừng hoạt động giải thể của doanh nghiệp Việt Nam 32 CHƯƠNG 2 : TÌNH TRẠNG GIẢI THỂ HAY NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI...
 • 21
 • 1,248
 • 4

Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dân sự hiệu

Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dân sự vô hiệu
... nhầmlẫn”;  Quy định tại Điều 410 về Hợp đồng dân sự hiệu (hợp đồng phụ bị hiệu do sự hiệu của hợp đồng chính và hợp đồng chính bị hiệu do sự hiệu của hợp đồng phụ); Quy định tại ... quát chung về hợp đồng dân sự hiệu 1. Khái niệm hợp đồng dân sự hiệu Điều 388 Bộ luật Dân sự 2005 (BLDS 2005) đã định nghĩa về Hợp đồng dân sự như sau: Hợp đồng dân sự sự thoả thuận ... phán quy t của Tòa, ảnh hưởng đến quy n và lợi ích hợp pháp của đương sự. IV. Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dân sự hiệu. 1 .Về ưu điểmQua thực tiễn thi hành BLDS 2005, ...
 • 16
 • 796
 • 0

Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dân sự hiệu

Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dân sự vô hiệu
... về “Giao dịch dân sự hiệu do bị nhầmlẫn”;  Quy định tại Điều 410 về Hợp đồng dân sự hiệu (hợp đồng phụ bị hiệu do sự hiệu của hợp đồng chính và hợp đồng chính bị hiệu do sự ... Hợp đồng dân sự hiệu toàn bộ Hợp đồng dân sự hiệu một phần. II/ Quy định về hợp đồng dân sự hiệu theo pháp luật Việt NamTheo quy định tại các Điều 122 về “Điều kiện có hiệu lực của ... phán quy t của Tòa, ảnh hưởng đến quy n và lợi ích hợp pháp của đương sự. IV. Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dân sự hiệu. 1 .Về ưu điểmQua thực tiễn thi hành BLDS 2005, ...
 • 16
 • 1,001
 • 1

Viện kiểm sát tham gia tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004

Viện kiểm sát tham gia tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004
... TỐ TỤNG DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2004 VÀ KIẾN NGHỊ 52 3.1. Thực tiễn Viện kiểm sát tham gia tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 52 ... QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM 2004 VỀ VIỆN KIỂM SÁT THAM GIA TỐ TỤNG DÂN SỰ 27 2.1. Viện kiểm sát tham gia tố tụng dân sự trong quá trình giải quy t các vụ việc dân sự ... tiễn Viện kiểm sát tham gia tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 52 3.1.2. Những hạn chế, vướng mắc trong việc Viện kiểm sát tham gia tố tụng dân sự theo quy định...
 • 95
 • 428
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ủy quyền theo quy định của bộ luật dân sựquy định của bộ luật dân sự về ủy quyềnthực trạng các quy định của bộ luật dân sựquy định của bộ luật dân sự 2005quy định của bộ luật dân sựthực tiễn áp dụng các quy định của bộ luật dân sự về hợp đồngcác quy định của bộ luật dân sự về hợp đồng và thực tiễn áp dụngthực tiễn áp dụng các quy định của bộ luật dân sự về hợp đồng tại cơ quan thực tậpđề tài thực tiễn áp dụng các quy định của bộ luật dân sự về hợp đồngđề tài thực tiễn áp dụng các quy định của bộ luật dân sựự về hợp đồngchuyên đề thực tập tốt nghiệp thực tiễn áp dụng các quy định của bộ luật dân sự về hợp đồngbáo cáo thực tập tốt nghiệm thực tiễn áp dụng các quy định của bộ luật dân sự về hợp đồngluận văn các điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định của bộ luật dân sự doccác điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định của bộ luật dân sựđánh giá quy định của pháp luật về hợp đồng vận chuyển hành kháchNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM