Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 5 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 5 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 5 ppsx
... 4 .58 6 5. 680 5. 979 6.7 65 7.699 7. 955 8.636 7.987 9.016 9.8 85 10.7 05 12 .52 1 13.749 19.192 20 .56 0 23.1 25 30.796 40.661 54 .632 78.936 153 .417 98 .55 5 306.400 ... 90.403.000 95. 259 .000 117.963.000 2 05. 143.000 279.079.000 1.294.000.000 100,00 62,60 58 ,44 52 ,54 45, 20 41,24 29,72 19, 65 15, 63 15, 70 15, 82 15, 48 16,84 16,76 20,96 17,87 15, 80 ... 47,46 54 ,80 58 ,76 70,28 80, 35 84,37 84,30 84,18 84 ,52 83,16 83,24 79,04 82,13 84,20 89,20 91,91 93, 95 93 ,57 96,97 96,78 97,66 70,96 67,40 75, 07 76,66 71,12 87,87 70 ,59 ...
 • 10
 • 286
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 1 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 1 pot
... ngày 26/1/19 95 về Điều lệ BHXH đối với người lao động trong các thành phần kinh tế. Nội dung của bản điều lệ này góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước đề ra, góp phần thực hiện công ... định về các chế độ trợ cấp ốm đau, tai nạn, hưu trí cho công nhân viên chức Nhà nước (có Sắc lệnh 29/SL ngày 12/3/1947; Sắc lệnh 76/SL ngày 20 /5/ 1 950 và Sắc lệnh 77/SL ngày 22 /5/ 1 950 ). Cơ sở ... tiên về chế độ bảo hiểm được hình thành Anh vào năm 1819 với tên gọi "Luật nhà máy" và tập trung vào bảo hiểm cho người lao động làm việc trong các xưởng thợ. Vào năm 1883, luật bảo...
 • 9
 • 291
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 2 ppt

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 2 ppt
... quyền hưởng bảo hiểm xã hội, quyền đó được đặt cơ sở trên sự thoả mãn các quyền về kinh tế, xã hội và văn hoá nhu cầu cho nhân cách và sự tự do phát triển con người". nước ta, BHXH ... cả đề góp phần đảm bảo an toàn xã hội. 4. Chức năng của BHXH BHXH có những chức năng chủ yếu sau đây: - Thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động tham gia bảo hiểm khi họ ... 15 những khó khăn đối với người sử dụng lao động càng nhiều và trở nên phức tạp, dẫn đến mối quan hệ chủ - thợ ngày càng căng thẳng. Để giải quyết vấn đề này, Nhà nước phải đứng...
 • 10
 • 284
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 3 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 3 doc
... 19,68 Inđônêxia Bù thiếu 3,0 6 ,5 Philipin Bù thiếu 2, 85  9, 25 6, 85  8, 05 Malaixia Chi toàn bộ chế độ ốm đau, thai sản 9 ,5 12, 75 (Nguồn: BHXH một số nước trên thế giới) Mức đóng góp ... thanh toán và đảm bảo lợi ích kinh tế - xã hội. 3.2. Các chế độ BHXH đang được thực hiện Việt Nam hiện nay Theo điều 2 của Điều lệ BHXH Việt Nam, BHXH nước ta hiện nay bao gồm 5 chế độ: 1. ... phát triển của các thành phần kinh tế của đất nước. Mặt khác, Nhà nước chỉ bảo trợ quỹ BHXH khi Nhà nước có những thay đổi các chính sách kinh tế xã hội làm mất cân đối thu, chi quỹ BHXH hoặc...
 • 10
 • 324
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 4 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 4 doc
... 201.3 95. 000 250 .3 95. 000 152 .53 0.000 4.742.600 16.427.170 56 .738.666 58 .638.660 60.130.000 159 .736.000 196.019.000 250 .3 95. 000 152 .53 0.000 1 05. 000 100.000 - - - - 5. 376.000 ... 208.147 58 .638.660 60.130.000 159 .736.000 196.019.000 250 .3 95. 000 152 .53 0.000 87,62 97,36 58 ,51 68,06 84,28 1 15, 08 158 ,63 68,67 113,36 92,47 84,34 90,11 -1.8 45 -50 4 -20.7 85 -20.121 ... 19.9 15 18 .59 0 21.149 26.294 27.364 37.044 49.310 57 .639 48. 659 51 .946 54 .180 65. 884 69.199 85. 764 59 .019 92.112 96 .54 7 163.417 240.878 380.303 497. 857 227 .54 7 1. 050 .842...
 • 10
 • 288
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 6 pps

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 6 pps
... Nghị định số 12/CP ngày 26/1/19 95 và số 45/ CP ngày 15/ 7/19 95 ban hành Điều lệ BHXH áp dụng đối với 58 thống nhất của BHXH các nơi có liên quan (nơi có trụ sở các đơn vị trực thuộc đóng) ... 35/ NQ-UBTVQHK9 ngày 17 /5/ 1993 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Khoá 9; Quyết định số 09/QĐ-TW ngày 17 /5/ 19993 của Ban Bí thư; Nghị định số 25/ CP ngày 17 /5/ 1993 của Chính phủ; Quyết định số 57 4/TTg ... trong nước. - Giá trị tài sản của BHXH được đánh giá theo quy định của Chính phủ. - Thu khác. 2.3. Quản lý thu nộp BHXH 2.3.1. Căn cứ để quản lý thu nộp BHXH 59 đã nộp với số phải nộp...
 • 10
 • 220
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 7 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 7 doc
... Tỷ đồng % 3 95, 0 - 2 .56 9,7 - 3.4 45, 6 134,1 3.876,0 112 ,5 4.186,0 108,0 5. 2 15, 2 124,6 4 Tỷ lệ thu so với chi % 34,2 54 ,4 59 ,9 65, 9 70,2 70 ,5 5 Chênh lệch ... CHÊNH LỆCH THU – CHI QUỸ BHXH (từ quý IV/19 95 đến năm 2000) 353 2186 .5 2 852 .13124.432 45. 63974.70 50 01000 150 02000 250 03000 350 04000IV/19 95 1996 1997 1998 1999 2000 Số tiền (Tỷ ... Tỷ đồng 353 ,0 2.186 ,5 2. 852 ,1 3.124,4 3.2 45, 6 3.974,7 (Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Qua bảng 6 cho ta thấy, kết quả nổi bật trong công tác thu nộp BHXH từ 1/10/19 95 đến năm...
 • 10
 • 302
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 8 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 8 pot
... các nước trên thế giới Qua kinh nghiệm của các nước trên thế giới có hoạt động bảo hiểm xã hội phát triển, cũng như các nước mà các chính sách về bảo hiểm xã hội được thực hiện tốt chúng ta ... thành phần nước ta. Cho nên đã bước đầu hướng hoạt động sự nghiệp BHXH Việt Nam dần dần phù hợp với bản chất của nó trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng ... cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ cho ngành, đảm bảo nganh tầm thời đại và hoà nhập vào cộng đồng quốc tế. - Thực hiện tốt các biện pháp bảo toàn và đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH. - Mở rộng...
 • 10
 • 254
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng kế toán vốn bằng tiển tại doanh nghiệp phần 5 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng kế toán vốn bằng tiển tại doanh nghiệp phần 5 ppsx
... 204.1 25. 000 3. 296.319.000 4. 12.466.200 5. 59 .793.700 6. 250 .000.000 7. 7 .55 0.000 8. 1.298.6 85 9. 5. 077.2 15 10. 1.670.000 11. 1.888.900 12. 1 .52 5.000 13. 1.4 45. 500 14. 7. 350 .397 ... đ/chính 2004 333.1 15. 106.641 Nộp thuế thu nhập DN 333.4 112 37.000.000 56 . 051 .4 85 Cộng: 56 . 051 .4 85 56 . 051 .4 85 Kèm theo 04 chứng từ gốc Người lập biểu Kế toán trưởng Sinh viªn thùc ... 111 82 .50 0.000 14 BHXH trả lương hưu 338 7. 350 .397 15 Công ty cổ phần vận tải thanh toán phí 51 1 73.231.000 16 Nộp thuế TNDN 333 56 . 051 .4 85 17 Mua BH con người 20 05 642...
 • 16
 • 386
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng kế toán vốn bằng tiển tại doanh nghiệp phần 4 ppt

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng kế toán vốn bằng tiển tại doanh nghiệp phần 4 ppt
... 18/1/20 05 2. 455 .56 4 2.223.000 223264 Ngân hàng thu phí dịch vụ 22.000 20.000 2000 31-2 Mua bảo hiểm con người 20 05 5. 470.800 5. 470.800 ... 60.063 .50 0 13.167 .50 0 82 .50 0.000 5. 489.200 1.861.197 Chuyên đề tốt nghiệp 60Các tài khoản ghi nợ Ngày tháng Nội dung Tổng số 642.7 133 111 138.8 6.4 25 333.1 333.4 642.8 thưởng ... 53 Nơi đơn vị mở TK Ngày 18/1/20 05 Kế toán (ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (ký, họ tên) KT (ký, họ tên) Trưởng phòng KT (ký, họ tên) Kế toán (ký, họ tên) Kế toán trưởng...
 • 16
 • 365
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng xóa đói giảm nghèo ở nước tagiáo trình hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệpthực trạng biến đổi khí hậu ở nước tathực trạng thu quỹ bảo hiểmthực trạng văn hóa chính trị ở nước taBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ