Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 3 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 3 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 3 doc
... bình quân của quốc gia; xác suất ốm đau, tai nạn, tử vong của người lao động v.v 3. Mục đích sử dụng quỹ BHXH 30 4.2. Cơ chế quản lý quỹ BHXH nước ta 4.2.1. Giai đoạn trước 1995 Quỹ ... phát triển của các thành phần kinh tế của đất nước. Mặt khác, Nhà nước chỉ bảo trợ quỹ BHXH khi Nhà nước có những thay đổi các chính sách kinh tế xã hội làm mất cân đối thu, chi quỹ BHXH hoặc ... năng thanh toán và đảm bảo lợi ích kinh tế - xã hội. 3. 2. Các chế độ BHXH đang được thực hiện Việt Nam hiện nay Theo điều 2 của Điều lệ BHXH Việt Nam, BHXH nước ta hiện nay bao gồm 5 chế...
 • 10
 • 318
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 4 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 4 doc
... 19 73 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19 83 1984 1985 1986 20.806 22.692 26.000 28. 030 29.721 33 .086 34 .151 35 .779 34 .39 8 36 .216 43. 290 42 .37 6 53. 650 63. 684 ... 96.547 1 63. 417 240.878 38 0 .30 3 497.857 227.547 1.050.842 19.915 18.590 21.149 23. 294 21 .36 4 25.044 29 .31 0 30 . 639 31 .159 34 .946 39 .180 42.884 47.199 64.764 73. 019 ... 81.847 208.147 58. 638 .660 60. 130 .000 159. 736 .000 196.019.000 250 .39 5.000 152. 530 .000 87,62 97 ,36 58,51 68,06 84,28 115,08 158, 63 68,67 1 13, 36 92,47 84 ,34 90,11 -1.845 -504...
 • 10
 • 285
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 7 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 7 doc
... % 34 ,2 54,4 59,9 65,9 70,2 70,5 5 Chênh lệch thu - chi BHXH Tỷ đồng 35 3,0 2.186,5 2.852,1 3. 124,4 3. 245,6 3. 974,7 (Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Qua bảng 6 cho ta ... Năm 1996 : 642. 433 triệu đồng. - Năm 1997 : 861.4 03 triệu đồng. - Năm 1998 : 968.989 triệu đồng. - Năm 1999 : 1.046.5 13 triệu đồng. - Năm 2000 : 1 .30 3.808 triều đồng. 3. 1 .3. Nguồn đóng và ... cơ sở vật chất của toàn hệ thống BHXH. - Trích 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi bằng 3 tháng lương thực tế toàn ngành. - Phần còn lại bổ xung vào quỹ BHXH để bảo toàn và tăng trưởng quỹ. Thực...
 • 10
 • 300
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 1 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 1 pot
... vào bảo hiểm cho người lao động làm việc trong các xưởng thợ. Vào năm 18 83, luật bảo hiểm ốm đau hình thành Đức. Cũng tại Đức, một số các luật khác được hình thành, sau đó chẳng hạn luật tai ... ngày 26/1/1995 về Điều lệ BHXH đối với người lao động trong các thành phần kinh tế. Nội dung của bản điều lệ này góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước đề ra, góp phần thực hiện công ... quy định về tiêu chuẩn tối thiểu của BHXH và những khuyến nghị các nước thành viên về việc thực hiện các tiêu chuẩn này. 2.2. Khái quát về sự hình thành và phát triển chính sách BHXH Việt...
 • 9
 • 289
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 2 ppt

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 2 ppt
... quyền hưởng bảo hiểm xã hội, quyền đó được đặt cơ sở trên sự thoả mãn các quyền về kinh tế, xã hội và văn hoá nhu cầu cho nhân cách và sự tự do phát triển con người". nước ta, BHXH ... cả đề góp phần đảm bảo an toàn xã hội. 4. Chức năng của BHXH BHXH có những chức năng chủ yếu sau đây: - Thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động tham gia bảo hiểm khi họ ... làm việc với những người ốm yếu phải nghỉ việc v.v Thực hiện chức năng này có nghĩa là BHXH góp phần thực hiện công bằng xã hội. - Góp phần kích thích người lao động hăng hái lao động sản...
 • 10
 • 283
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 5 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 5 ppsx
... 29,72 19,65 15, 63 15,70 15,82 15,48 16,84 16,76 20,96 17,87 15,80 10,80 8,09 6,05 6, 43 3, 03 3, 22 2 ,34 29,04 32 ,60 24, 93 23, 34 28,88 12, 13 29,41 - 2.740 4. 039 5.400 8.202 ... 8.202 10.971 18.8 13 35 .32 3 43. 117 48.409 52.592 58.469 61.819 68 .30 4 72 .39 3 94.499 1 23. 246 254 .37 5 462.006 848. 037 1.148.988 4.916.266 2.959.122 12.770.000 35 .891.000 186.877.000 ... 38 7.420.000 505.2 03. 000 2.020.921.000 3. 106.000.000 0,00 37 ,40 41,56 47,46 54,80 58,76 70,28 80 ,35 84 ,37 84 ,30 84,18 84,52 83, 16 83, 24 79,04 82, 13 84,20 89,20 91,91 93, 95...
 • 10
 • 280
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 6 pps

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 6 pps
... trong nước. - Giá trị tài sản của BHXH được đánh giá theo quy định của Chính phủ. - Thu khác. 2 .3. Quản lý thu nộp BHXH 2 .3. 1. Căn cứ để quản lý thu nộp BHXH 59 đã nộp với số phải nộp ... 58/TC/HCSN Hướng dẫn tạm thời về quản lý thu - chi BHXH thuộc hệ thống BHXH’’. Cho đến ngày 30 /12/1996, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam lại có Quyết định số 177/BHXH về việc ban hành quy định về quản ... bản xác nhận về việc nộp BHXH trong quý. Nếu có chênh lệch giữa số đã nộp và số phải nộp thì phải nộp tiếp vào tháng đầu của quý sau (nếu có chênh lệch thiếu) hoặc coi như đã nộp trước cho...
 • 10
 • 217
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 8 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 8 pot
... các nước trên thế giới Qua kinh nghiệm của các nước trên thế giới có hoạt động bảo hiểm xã hội phát triển, cũng như các nước mà các chính sách về bảo hiểm xã hội được thực hiện tốt chúng ta ... thành phần nước ta. Cho nên đã bước đầu hướng hoạt động sự nghiệp BHXH Việt Nam dần dần phù hợp với bản chất của nó trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng ... Nhà nước về BHXH. Đồng thời làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra của Nhà nước về BHXH. III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU NỘP QUỸ BHXH 3. 1. Tăng cường công tác quản lý thu nộp...
 • 10
 • 251
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng kế toán vốn bằng tiển tại doanh nghiệp phần 5 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng kế toán vốn bằng tiển tại doanh nghiệp phần 5 ppsx
... BHXH trả lương hưu 33 8 .3 5.489.200 - Ngân hàng trả lãi 112 711 7 .35 0 .39 7 1.861.197 Tổng 7 .35 0 .39 7 7 .35 0 .39 7 Kèm theo 02 chứng từ gốc Người lập biểu Kế toán trưởng (ký, họ tên) ... vận tải thanh toán phí 511 73. 231 .000 16 Nộp thuế TNDN 33 3 56.051.485 17 Mua BH con người 2005 642 10.268.200 Cộng phát sinh 1 63. 081 .39 7 478 .31 9.685 Dư cuối kỳ 1.051.880.292 ... dư đầu năm 1 .36 7.118.580 01 Rút TGNH về quỹ 111 412.000.000 03 Nộp tiền mặt vào ngân hàng 111 82.500.000 14 BHXH trả lương hưu 33 8 7 .35 0 .39 7 15 Công ty cổ phần vận tải...
 • 16
 • 382
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng kế toán vốn bằng tiển tại doanh nghiệp phần 4 ppt

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng kế toán vốn bằng tiển tại doanh nghiệp phần 4 ppt
... Tổng số 642.7 133 111 138 .8 6.425 33 3.1 33 3.4 642.8 Ngân hàng thu phí dịch vụ 22.000 20.000 2000 478 .31 9.685 3. 797.400 30 4.864 412.000.000 3. 640.000 1.000.000 ... 642.7 133 111 138 .8 6.425 33 3.1 33 3.4 642.8 phí dịch vụ - Nộp thuế GTGT tháng 12 và điều chỉnh 2004 15.106.621 15.106.621 - Ngân hàng thu phí dịch vụ 3. 300 3. 000 ... ghi nợ Ngày tháng Nội dung Tổng số 642.7 133 111 138 .8 6.425 33 3.1 33 3.4 642.8 doanh nghiệp 2004 - Ngân hàng thu phí dịch vụ 3. 300 - Rút tiền mặt ngân hàng...
 • 16
 • 361
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng thu hồi đất nn ở nước tađề tài nghiên cứu tìm hiểu về thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên đại học thương mạitìm hiểu về thực phẩm chức năng bảo xuângiáo trình hướng dẫn học autodesk inventor 123 trangtìm hiểu về thực trạng bạo lực gia đình việt nam hiện naytìm hiểu về thực trạng giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán và đưa ra ý kiến pháp lý để hạn chế và giải quyết tốt các tranh chấptìm hiểu về thực trạng chính sách phân phối của công ty trong hoạt động marketing của công ty may 10giáo trình hướng dẫn cách bố trí tổng mặt bằng thi công một cách hợp lý phần 1 pptgiáo trình hướng dẫn cách bố trí tổng mặt bằng thi công một cách hợp lý phần 2tìm hiểu về thực trạng chính sách phân phối của công ty trong một hoạt động marketing ở công ty may 10thảo luận thực trạng về thị trường bảo hiểm ở việt nam và các biện pháp quản lý cầu dịch vụ bảo hiểm ở nước ta hiện nayphương hướng và giải pháp nhằm thực hiệntốt hơn chính sách bhxh ở nước tavài nét về thực trạng thị trường bảo hiểm việt nam hiện naycông nghiệp hoá hiện đại hoá con đường hữu hiệu để thúc đẩy lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn việt namcơ sở lý luận về khiếu kiện hành chính lịch sử và thực trạng khiếu kiện hành chính ở nước tachuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ