1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 2 docx

Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 1 pdf

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 1 pdf

... ph´ep to´an71...z1z 2 z3··· z4z5z6···z7z8z9...(a)w1w 2 w3w4w5w6w7w8w9(b)H`ınh 4 .2: sau:T [f(x, y)] := w1f( x −1,y− 1) + w 2 f( x −1,y)+w3f( x −1,y+ ... bi.khu.˙’bˇa`ng c´ach so s´anh v´o.ingu.˜o.ng n`ao d¯´o.Nhu.trong H`ınh 4 .2, nˆe´u w1,w 2 , ,w9l`a c´ac hˆe.sˆo´cu˙’amˇa.tna.v`a kha˙’o s´at 8−lˆancˆa.ncu˙’a(x, ... ..................................................................................................................................................H`ınh 4.1: D - ˆo`thi.c´ac h`am biˆe´nd¯ˆo˙’im´u.c x´am d¯ˆe˙’nˆang cao d¯ˆo.tu.o.ng pha˙’n.sˆo˙’(window) hoˇa.c lo.c...
 • 5
 • 240
 • 0
Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 2 docx

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 2 docx

... v)c´ok´ıch thu.´o.c 5 12 ×5 12 th`ı phu.o.ng tr`ınh (4 .2) cho kˆe´t qua˙’tu.o.ng d¯u.o.ng chı˙’nˆe´u h(x, y)c˜ung c´o k´ıch thu.´o.c5 12 ×5 12. Nhu.d¯ u.o..cchı˙’ra ... trong d¯´o(r1,s1)v`a(r 2 ,s 2 ) l`a hai d¯iˆe˙’md¯iˆe`u khiˆe˙’ncu˙’a ph´ep biˆe´nd¯ˆo˙’i tuyˆe´nt´ınht`u.ng kh´uc T.V´o.i r1= r 2 ,s1=0,s 2 = L − 1, ta c´o h`am ngu.˜o.ng ... N´oi chung, tathu.`o.ng gia˙’thiˆe´t r1≤ r 2 v`a s1≤ s 2 d¯ ˆe˙’h`am biˆe´nd¯ˆo˙’id¯o.n tri.v`a d¯o.nd¯iˆe.u tˇang. D - iˆe`ukiˆe.n n`ay ba˙’o to`an th´u.tu..cu˙’a...
 • 5
 • 137
 • 0
Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 3 doc

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 3 doc

... s´ang.V´ı du.4 .2. 1 X´et h`am mˆa.td¯ˆo.x´ac suˆa´t(H`ınh 4.15(a))pr(r):=−2r +2 nˆe´u r ∈ [0, 1],0nˆe´u ngu.o..cla.i.Khi d¯´os = T(r)=r0(−2w +2) dw= −r 2 +2r.Mˇa.cd`uch´ung ... s.Khi d¯´ops(s)=pr(r)drdsr=T−1(s)=(−2r +2) drdsr=1−√1−s= (2 √1 − s)dds(1 −√1 − s)=1, 82 H`ınh 4. 12: A˙’nh c´o d¯ˆo.tu.o.ng pha˙’n k´em.v´o.imo.i ... ˆo`thi.cu˙’a ph´ep biˆe´nd¯ˆo˙’i T (r)v`aH`ınh 4.15(c) l`a d¯ˆo`thi.cu˙’a ps(s).D - ˆe˙’c´o thˆe˙’l`am viˆe.c trˆen c´ac a˙’nh sˆo´, ta chuyˆe˙’n c´ac kh´ai niˆe.mtrˆeno.˙’da.ng...
 • 5
 • 126
 • 0
Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 4 docx

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 4 docx

... sˆo´ho´a h`am mˆa.td¯ˆo..H`am phˆan bˆo´Gauss x´ac d¯i.nh bo.˙’ih(z):=e−(z−µ) 22 ,880 12 1 2 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ... mˆa.td¯ˆo.x´ac suˆa´t c´ac gi´a tri.x´am cu˙’aa˙’nh gˆo´cv`aa˙’nh sau khi biˆe´nd¯ˆo˙’i. D - ˆa`u tiˆen ta cˆan bˇa`ng biˆe˙’ud¯ˆo`cˆo.tcu˙’aa˙’nh gˆo´c theo (4.3):s := T ... x´am.trong d¯´o gia˙’thiˆe´t T (rk)v`aT−1(sk) thoa˙’m˜an c´ac d¯iˆe`ukiˆe.n (1) v`a (2) . Mˇa.cd`u h`amngu.o..c T−1(sk) khˆong d¯u.o..csu.˙’du.ng trong cˆan bˇa`ng...
 • 5
 • 146
 • 2
Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 5 pptx

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 5 pptx

... −r0pr(w)dw.Rayleigh,pz(z):=z − zminα 2 e−(z−zmin) 22 ,z≥ zmin.H`am di.ch x´ac d¯i.nh bo.˙’iz(r)=rmin+ 2 2 ln11 −r0pr(w)dw1 2 .Hyperborlic (cube root)pz(z)=13z 2/ 3z1/3max− ... gia˙’mhaykhu.˙’c´ac th`anhphˆa`ntˆa`nsˆo´ cao trong miˆe`ntˆa`nsˆo´v`a gi ˜u.la.i c´ac th`anh phˆa`ntˆa`nsˆo´thˆa´p. C´ac th`anhphˆa`ntˆa`nsˆo´ cao d¯ˇa.c tru.ng cho c´ac d¯u.`o.ng ... v´o.itˆa`nsˆo´d¯ u.o..ccho.ngi˜u.a c´ac tˆa`nsˆo´thˆa´pv`a cao. C´ac lo.c n`ay, ´ıt khi ´ap du.ng trong nˆang cao chˆa´tlu.o..ng a˙’nh m`a thu.`o.ng d `ungtrong phu.chˆo`ia˙’nh...
 • 5
 • 161
 • 0
Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 6 pot

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 6 pot

... cu˙’aa˙’nh v´o.i c´ac mˇa.tna.sau d¯ˆe˙’l`am tro.na˙’nh110111 121 111,116 121 24 2 121 .C´ac mˇa.tna.n`ay, go.i l`a c´ac mˇa.tna.l`am sa.ch nhiˆe˜u, ... mˇa.tna.Laplace. H`ınh 4 .22 l`aa˙’nh gˆo´ccˆo.ng thˆem a˙’nh Laplace v`a tˆa`nsˆo´cu˙’aa˙’nh Laplace.Lo.c c´o khuˆe´ch d¯a.itˆa`nsˆo´ cao Mˆo.ta˙’nh lo.c thˆong cao khˆong ... pixel du.´o.imˇa.tna.ta.ivi.tr´ı z1,z 2 , ,z9. Khi d¯´o d¯´ap´u.ng cu˙’amˇa.tna.tuyˆe´n t´ınh l`aR := w1z1+ w 2 z 2 + ···+ w9z9.Nˆe´u tˆam cu˙’amˇa.tna.d¯...
 • 5
 • 165
 • 0
Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 7 doc

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 7 doc

... tu.˙’Sobel, cho mˆo.txˆa´pxı˙’kh´ac cu˙’a biˆen d¯ˆo.gradient:−1 2 −1000 121 ,−101 20 2−101.Nhˆa.n x´et rˇa`ng, trong c´ac xˆa´pxı˙’trˆen, gi´a tri.biˆen ... 4.1 .2, nˆang cao chˆa´tlu.o..ng a˙’nh trong miˆe`ntˆa`nsˆo´su.˙’du.ngph´ep biˆe´nd¯ˆo˙’i Fourier: biˆe´nd¯ˆo˙’i Fourier cu˙’aa˙’nh cˆa`nd¯u.o..c nˆang cao ... ngu.o..c ta d¯u.o..ca˙’nh nˆang cao chˆa´tlu.o..ng.Viˆe.c l`am nho`ea˙’nh bˇa`ng c´ach suy gia˙’m th`anh phˆa`ntˆa`nsˆo´ cao hoˇa.cl`amn´et a˙’nhbˇa`ng c´ach...
 • 5
 • 192
 • 1
Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 8 ppt

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 8 ppt

... bˆa.c n c´o h`am lo.cH(u, v):=11+[D( u, v)/D0]2n.Hay ca˙’i biˆenH(u, v):=11+(√ 2 − 1)[D( u, v)/D0]2n.4.4 .2 Lo.c thˆong cao Nhu.d¯˜a tr`ınh b`ay trong Phˆa`n 4.4.1, a˙’nh ... 0.Lo.c ButterworthLo.c thˆong cao Butterworth bˆa.c n c´o h`am lo.cH(u, v):=11+[D0/D(u, v)]2n.Hay ca˙’i biˆenH(u, v):=11+(√ 2 − 1)[D0/D(u, v)]2n.105Trong ´u.ng du.ng, ... phˆa`ntˆa`nsˆo´thˆa´pnhu.ng khˆong ph´a hu˙’y thˆong tintˆa`nsˆo´ cao trong biˆe´nd¯ˆo˙’i Fourier.Lo.cl´ytu.o.˙’ngLo.c thˆong cao 2D l´ytu.o.˙’ng, viˆe´ttˇa´t ILHF, c´o h`am lo.cH(u,...
 • 5
 • 166
 • 1
Xử lý ảnh và nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian

Xử ảnhnâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian

... Giang – CTL501 34 ất lượ ế . 2. 4.1. Sự f(x,y) h(x,y) : (2. 4-1 ) ủ ả nó 2. 26ả 2. 26 4 l 2. 26ờ 2. 26ợthừ 2. 26 2. 260. Hình 2. 26, a :ảnh gốc,b :ảnh sau khi thiết lập giá trị 4 lớp ... trong xử ảnh 8 1.1 .2. 1. Một số khái niệm 8 1.1 .2. 3. Tăng cường ảnh 8 1.1 .2. 2. Biểu diễn ảnh 9 1.1 .2. 4. Biến đổi ảnh 9 1.1 .2. 5. Nhận dạng ảnh 9 1.1 .2. 6. Nén ảnh 9 1 .2. Khái quát về nâng cao ... 14 2. 2.3. Chuyển đổi lũy thừa 15 2. 2.4. Hàm khoảng tuyến tính - tuyến tính từng đoạn 17 2. 3. Xử Histograms 20 2. 3.1. Hiệu chỉnh lược đồ 20 2. 3 .2. Kết hợp lược đồ 24 2. 3.3. Nâng cấ ử 29 ...
 • 58
 • 1,072
 • 1
Báo cáo: Lab xử lý tiếng nói : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾNG NÓI

Báo cáo: Lab xử tiếng nói : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾNG NÓI

... x? ti?ng nói Nâng cao chất lượng tiếng nói liên quan đến việc cải thiện cảm nhận đối với tiếng nóibị suy giảm chất lượng do sự có mặt của nhiễu trong tiếng nói. Mục đích của nâng cao chất lượng ... Filtering:})({})({})({)( 22 2 ωωωωDEXEXEG+=Đặt Priori SNR và Posteriori SNR như sau:})({})({ 2 2ωωDEXESNRpri=})({})({ 2 2ωωDEYESNRpost=Một khó khăn trong các thuật toán nâng cao chất lượng ... trong các hệ thống nâng cao chất lượng giọng nói thì priSNR là tham số rất cần thiết để ước lượng tín hiệu sạch. Trong các hệ thống nâng cao chất lượng giọngnói có thể ước lượng được priSNR...
 • 13
 • 429
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nâng cao chất lượng ảnhkỹ thuật nâng cao chất lượng ảnhcách nâng cao chất lượng ảnhcách nâng cao chất lượng ảnh trong photoshopcách nâng cao chất lượng ảnh bằng photoshopnâng cao chất lượng ảnh chụpBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ