1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 4 pot

máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 4 pot

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 4 pot

... 0.2-0.3 0.3-0 .4 0.1-0.2 0 .4- 0.6 0.07-0.1 0.6-0.7 Chàût dênh 0.1-0.2 0 .4- 0.6 0.1-0.15 0.5-0.7 0.08 0.8-1.0 Cạt Ỉåït 0.1-0 .4 0.3-0.6 0.06-0.15 0 .4- 0.5 0.05-0.1 0.6-0.7 Khä 0 .4- 0.5 0.25-0.3 ... xọỳp( xi mng, caùt khọ) = 0.3 õóỳn 0 .45 Vồùi vỏỷt lióỷu cuỷc nhoớ( soới, xố) = 0.3 õóỳn 0 .45 Vồùi vỏỷt lióỷu dờnh ỏứm, dung dởch = 0.3 õóỳn 0 .45 Hóỷ sọỳ tờnh õóỳn sổỷ laỡm giaớm ... chuyãøn 44 Maïy xuïc láût quay næîa voìng Thang náng( váûn thàng) Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 42 Trong...
 • 14
 • 456
 • 1
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 6 potx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 6 potx

... moùng loỡng õổồỡng Baỷt ta luy Di chuóứn vỏỷt lióỷu 30 40 35 40 35ữ50 60ữ70 50ữ60 60ữ65 35 40 40 45 40 45 60 40 45 35 45 10ữ15 8ữ13 3ữ5 0 0ữ5 60ữ70 2ữ3 Chỉång ... chuyóứn(km) 0 .4 0.65 1.0 1.25 1.6 2.5 4. 6 0.5 4. 5 4. 5 7 7 10 - - 1.0 7 7 10 10 10 12 27 1.5 7 7 10 10 12 18 27 2.0 7 10 10 12 18 18 27 3.0 7 10 12 12 18 27 40 4. 0 10 10 12 18 18 27 40 5.0 ... laỡm vióỷc(Km/h) 2.73 1.9 -4. 23 2.1-8 2.5-10 2-7 Truyóửn õọỹng Cồ khờ Thuyớ lổỷc - - - Kờch thổồùc bao(m) Daỡi 4. 38 5.2 5.32 5.18 4. 305 Rọỹng 1.8 1.85 1.5 2. 04 1.762 Cao 2.6 2.6 2.5...
 • 13
 • 399
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 2 potx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 2 potx

... Cáön truûc thaïp KB-5 04 a) cáön nàòm ngang; b) cáön nghiãng 30o I- táöm våïi L= 35m; II- Táöm våïi L= 40 m; III- táöm våïi L= 45 m Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn ... thaùp KB-674A a) sồ õọử cỏỳu taỷo; caùc sồ õọử mừc caùp; b) di chuyóứn õọỳi troỹng; c) di chuyóứn xe con; d) nỏng vỏỷt vồùi a= 4; e) nỏng vỏỷt vồùi a= 2 f) õỷc tờnh taới troỹng cuớa KB-674A ... trỗnh õang thi cọng mỷc duỡ thaùp õỷt cọỳ õởnh mọỹt chọứ. Trong xỏy dổỷng cọng nghióỷp ngổồỡi ta coù cỏửn truỷc thaùp chuyón duỡng coù taới troỹng nỏng õóỳn 80 tỏỳn, tỏửm vồùi 25 õóỳn 45 m vaỡ...
 • 10
 • 301
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 7 pptx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 7 pptx

... Chỉång 4. Mạy âọng cc 76 4. 5 Bụa âọng cc thu lỉûc: lm viãûc dỉåïi tạc dủng ca cháúït lng cäng tạc cọ ạp sút cao 10-16Mpa( 100-160kg/cm2). Bụa âọng cc thu lỉûc phi cọ thi út bë nẹn ... thán bụa;3- âáưu bụa ;4- cạn pit täng;5- khoang dỉåïi pit täng;6- pit täng;7- van mäüt chiãưu;8- van phán phäúi; 9- khoang trễn pit täng; I- äúng vo; II- äúng ra Chỉång 4. Mạy âọng cc 71 ... bụa: bụa råi, bụa håi nỉåïc, bụa âiãzen, bụa rung, bụa thu lỉûc. Chỉång 4. Mạy âọng cc 70 CHỈÅNG IV MẠY ÂỌNG CC 4. 1 Khại niãûm chung vãư mạy âọng cc Do cáúu tảo ca nãưn âáút khäng...
 • 9
 • 420
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 5 pptx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 5 pptx

... 50 3.2.8 Täø chỉïc thi cäng mạy xục mäüt gáưu 3.2.8a Chn loải mạy xục Viãûc chn loải mạy xục cho thi cäng l nhiãûm vủ quan trng ca ngỉåìi phủ trạch täø chỉïc thi cäng. Nàng sút cọ cao, ... phờa sau maùy keùo. Chỉång 3. Mạy lm âáút 47 háưu hãút cạc mạy âo cọ dung têch gáưu nh hồûc trung bçnh âãưu âỉåüc dáùn âäüng thy lỉûc. Thi út bë cäng tạc thay thãú âỉåüc láúp vạo mạy ... bón raớnh õaỡo. Chỉång 3. Mạy lm âáút 54 Så âäư âo con thoi: 1- vë trê âỉïng ca mạy xục;2- trủc di chuøn ca mạy xục;3- cåì hiãûu ä tä âäø ;4- âỉåìng dic huøn ca ä tä;5- gọc quay âäø trung...
 • 12
 • 346
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 3 ppsx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 3 ppsx

... 28 2.2.4d Cỏửn truỷc kióứu cọứng truỷc 2.2.4e Cỏửn truỷc caùp Chỉång 2. Mạy náng v váûn chuøn 23 2.2.4c Cáưn ... tổồng ổùng vồùi bọỹi suỏỳt palng nỏng vỏỷt a= 4 vaỡ a=2 V- Taới troỹng nỏng cuớa moùc treo phuỷ Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 24 ... th= hvhH+1- thåìi gian hả mọc treo khäng ti sau khi d làõp âàût váût nàûng vo vë trê cáưn thi út våïi täúc âäü hả nhanh( nãúu cáưn trủc cọ hai täúc âäü hả) âãø rụt ngàõn thåìi gian hả ...
 • 11
 • 452
 • 0
Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 1

Máy xây dựng kỹ thuật thi công - Chương 1

... cáưn âáøy v1 = 2 4 DQπ Lỉûc âáøy F1 = 4 2Dπ.p.η Νãúu dáưu dáùn tåïi vng cọ cáưn âáøy thç täúc âäü ca cáưn âáøy v2 = )( 4 22dDQ−π Lỉûc âáøy F2= 4 )(22dD−π.p.ηηηη ... ngoi Chỉång I: Khại niãûm chung vãư mạy xáy dỉûng 4 1.3 .4- Mạy nẹn khê Mạy nẹn khê ch úu cung cáúp cho âäüng cå khê nẹn ca cạc thi út bë dng khê nẹn, âãø sån hay cung cáúp cho hãû thäúng ... khiãøn g. Khung v bãû mạy h. Cạc thi út bë phủ 1.2- u cáưu chung Âãø âạp ỉïng quạ trçnh cäng nghãû trong xáy dỉûng, mạy xáy dỉûng phi âm bo cạc u cáưu thi út úu sau: 1) u cáưu nàng lỉåüng...
 • 9
 • 909
 • 7
Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 2

Máy xây dựng kỹ thuật thi công - Chương 2

... 0.2-0.3 0.3-0 .4 0.1-0.2 0 .4- 0.6 0.07-0.1 0.6-0.7 Chàût dênh 0.1-0.2 0 .4- 0.6 0.1-0.15 0.5-0.7 0.08 0.8-1.0 Cạt Ỉåït 0.1-0 .4 0.3-0.6 0.06-0.15 0 .4- 0.5 0.05-0.1 0.6-0.7 Khä 0 .4- 0.5 0.25-0.3 ... Cáön truûc thaïp KB-5 04 a) cáön nàòm ngang; b) cáön nghiãng 30o I- táöm våïi L= 35m; II- Táöm våïi L= 40 m; III- táöm våïi L= 45 m Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn ... thaùp KB-674A a) sồ õọử cỏỳu taỷo; caùc sồ õọử mừc caùp; b) di chuyóứn õọỳi troỹng; c) di chuyóứn xe con; d) nỏng vỏỷt vồùi a= 4; e) nỏng vỏỷt vồùi a= 2 f) õỷc tờnh taới troỹng cuớa KB-674A ...
 • 35
 • 679
 • 0
Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 5

Máy xây dựng kỹ thuật thi công - Chương 5

... taỷi mọỹt chọứ( s) t2- Thồỡi gian di chuyóứn õỏửm(s) Chương 5. Thi t bị phục vụ công tác bê tông 80 Chng 5. Thit b phc v cụng tỏc bờ tụng 85 Nng suỏỳt caớu maùy õỏửm trong. ... tổỡ 2-4m. ỏửm thổồùc tổồng ổùng vồùi vióỷc õỏửm caùc cỏỳu kióỷn bótọng moớng, heỷp, daỡi, . thồỡi gian õỏửm taỷi mọỹt vở trờ khoớang 30s Chương 5. Thi t bị phục vụ cơng tác bê tơng 84 Mạy ... dung têch sn xút: 250, 500, 1000, 1200, 240 0, 45 00 lêt. Mạy träün gäưm cạc bäü pháûn ch úu: thng träün, bäü pháûn cäng tạc, hãû thäúng dáùn âäüng, thi út bë nảp v âäø bãtäng. Theo âiãưu...
 • 8
 • 621
 • 2
thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - bài 7 máy chủ chuyên dụng

thiết bị kỹ thuật thi công mạng - bài 7 máy chủ chuyên dụng

... THỐNG THI T BỊ MẠNG Bài 2: HẠ TẦNG HỆ THỐNG CÁP MẠNGBài 3: TIÊU CHUẨN THI CÔNG MẠNGBài 4: THI T KẾ HỆ THỐNG MẠNG Bài 5: KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG LANBài 6: KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG WLAN Bài 7: MÁY ... Dual ChannelDDR400 PC 3200 200 MHz 3,200 MB/s 6 ,40 0 MB/sDDR533 PC 42 00 266 MHz 4. 200 MB/s 8 ,40 0 MB/sDDR2 -40 0 PC2-3200 200 MHz 3,200 MB/s 6 ,40 0 MB/sDDR2-533 PC2 -43 00 266 MHz 4, 266 MB/s 8,533 ... nó cao, lớn đứng giống như máy desktop mà chúng ta thường sử dụng.12/15/20091TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MH/MĐ: THI T BỊ VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG MANGBài...
 • 18
 • 392
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bao cao thuc tap nganh xay dung mon ky thuat thi congcông ty cp xây dựng và kỹ thuật việt namcông ty tnhh xây dựng và kỹ thuật kivthiết bị và kỹ thuật thi công mạngbao cao thuc tap xay dung nagnh ky that thi cong haykỹ thuật thi công phần ngầmđồ án kỹ thuật thi công phần ngầmđồ án kỹ thuật thi công phần móngkỹ thuật thi công phần móngky thuat thi cong phan ngamthuyết minh về đồ án đồ án kỹ thuật thi công phần sê nômau bao cao thuc hanh xay dung nganh ki that thi cong phan cuoikỹ thuật thi công và xây dựng hạ tầngkỹ thuật thi công máy xây dựng chương 7kỹ thuật thi công xây dựngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ