CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P55 docx

CHUYÊN ĐỀ CSDL LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P55 docx

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P55 docx
... trang web vào frame có tên NAME– _blank: tải trang web vào cửasổ mới– _parent: tải trang web vào cửasổ cha củanó– _self: tải trang web vào chính cửasổ hiện hành– _top: tải trang web vào cửasố ... (external link)– Liên kếtnội (internal link)– Liên kết email (email link) Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 3 : Thiếtkế trang Web – HTML Cănbản© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNNNộộiidungdung Giớithiệuvề ... liệuHTML Các Tag cơ bản Các Tag danh sách Tag liên kếttrang Tag kẻ bảng Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 3 : Thiếtkế trang Web – HTML Cănbản© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNTag Tag liênliênkkếếtttrangtrang--URLURL...
 • 5
 • 147
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CSDL LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P5 docx

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P5 docx
... Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNSession – Ví dụ : Đếmsố lần duyệt trang web <?phpsession_start( );if (isset($_SESSION["count"]))$_SESSION["count"] ... , ‘‘Book3Book3’’}}{13, 2, 7}{13, 2, 7}Xóa biến trong SessionGhi xuống CSDL Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNSession Session --ỨỨngngddụụngngchochoLogin ... nhập$_SESSION[“Username”] : LưuTênđăng nhập$_SESSION[“Authentication”] : LưuLoại quyền đăng nhập Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNSession Session --ỨỨngngddụụngngchochoGiGiỏỏhhààngng(shopping...
 • 5
 • 318
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CSDL LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P9 docx

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P9 docx
... field control Chuyên đề CSDL WEB Bài 9 : PHP File, Session, Cookies, Mail© 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTNCơ chế gửiEmailmail(to,subject,message…) Chuyên đề CSDL WEB Bài 9 : PHP File, Session, ... Chuyên đề CSDL WEB Bài 9 : PHP File, Session, Cookies, Mail© 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTNVVấấnnđđềềgigiớớiihhạạnnkkííchchththưướớccfile ... ththưưmmụụcc readdir file_exists is_dir is_file unlink rmdir mkdir Chuyên đề CSDL WEB Bài 9 : PHP File, Session, Cookies, Mail© 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTNKKỹỹthuthuậậttggửửiiEmail...
 • 5
 • 280
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CSDL LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P17 docx

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P17 docx
... thao tác vớiCSDL Mộtsố vấn đề khi thao tác vớiCSDL Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL vớiPHP© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN1. 1. TTạạooKKếếttnnốốii CSDL CSDL Kếtnối ... NgắtkếtnốivớiCSDL1. KếtnốivớiCSDL2. Xây dựng câu truy vấndữ liệu3. Thựcthicâutruyvấn4. Xử lí kếtquả trả về từ câu truy vấn SELECT5. NgắtkếtnốivớiCSDL Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL ... Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL vớiPHP© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNCCááccbưbướớccthaothaottáácc CSDL CSDL trongtrongPHPPHP1. KếtnốivớiCSDL2....
 • 5
 • 172
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CSDL LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P30 docx

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P30 docx
... Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNKiKiểểuuchuchuỗỗii--stringstring ... printf trim strtolower– str_pad str_replace strtoupper– strlen substr strcasecmp– … Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNKiKiểểuuddữữliliệệuu((tttt)) ... . " Steps"; – Cách 2: (datatype) $var– Cách 3: settype($var, “datatype”) Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 7 : PHP Cơ bản© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNKiKiểểuuddữữliliệệuu((tttt))...
 • 5
 • 138
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CSDL LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P38 docx

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P38 docx
... multiline.</textarea>205 Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 5 : Form© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNCCááccththàànhnhphphầầnnccủủaaForm Form ––Submit buttonSubmit button Nútphátlệnh gởidữ ... name=“…” value=“…”> Ví dụ<input type=“reset” name=“btnReset” value=“Rest”> Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 5 : Form© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNCCááccththàànhnhphphầầnnccủủaaForm ... Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 5 : Form© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNCCááccththàànhnhphphầầnnccủủaaForm...
 • 5
 • 148
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CSDL LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P57 docx

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P57 docx
... Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 3 : Thiếtkế trang Web – HTML Cănbản© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNVVííddụụfile D có ... F.htm# 127.0.0.1/demo / /Thu muc 2/file F.htm./ / /Thu muc 2/file F.htm Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 3 : Thiếtkế trang Web – HTML Cănbản© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNVVííddụụfile F có ... E.htm# 127.0.0.1/demo /Thu muc 1 /Thu muc 1_2/Thu muc1_2_1/file E.htm Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 3 : Thiếtkế trang Web – HTML Cănbản© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNVVííddụụfile E có...
 • 5
 • 132
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CSDL LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P61 docx

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P61 docx
... Đồ án cuốikỳ ( web động ) : 5 Thi viết: 5 Thi lại: thi viết ( max: 7-8 đ) , ko tính đồ án.Kiến thức yêu cầu Kỹ năng lập trình C, C++ Ngôn ngữ truy vấnT-SQL Kiến thức sử dụng các hệ quảntrịMS ... EbookCore Web Application Development with PHP and MySQL - Marc WandschneiderPHP 6 and MySQL 5 for Dynamic Web Sites – Larry Ullman  Web http://www.w3schools.comhttp://www.w3c.org Trang Web...
 • 4
 • 87
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CSDL LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P1 potx

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P1 potx
... Cookie trong PHP Sử dụng Session trong PHPCHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1GV : Ngô Bá Nam PhươngKhoa CNTT – ĐHKHTN Lập trình Thiếtkế Web 1© 2007 Khoa Công nghệ thông tinKhoaKhoaCNTT ... Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNNNộộiidungdung Kỹ thuật Upload File bằng PHP Kỹ thuậtgửi mail bằng PHP Sử dụng Cookie trong PHP Sử dụng ... nângnângcaocao Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNNNộộiidungdung Kỹ thuật Upload File bằng PHP Kỹ thuậtgửi mail bằng PHP Sử dụng Cookie trong PHP Sử dụng...
 • 5
 • 402
 • 3

CHUYÊN ĐỀ CSDL LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P2 pptx

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P2 pptx
... ghi cho thư mụcWebRoot Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNThiThiếếttkkếếForm Form đđểểUpload FileUpload File ThiếtlậpthuộctínhForm– ... value=“Submit"></form> Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNCơCơchchếếUpload FileUpload FileWebserverYêu cầutrangupload.phpDiskdriverfileUpload.php• ... Lập trình Thiếtkế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNThiThiếết kt kếếtrang...
 • 5
 • 343
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lập trình ứng dụng web với aspnetlập trình ứng dụng web với asp net và clập trình ứng dụng web với php và mysqlhợp ngữ và lập trình ứng dụnglập trình ứng dụng web với asp netGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015