Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) ppsx

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) ppsx

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) ppsx
... quan đến nội dung một bài học tự chọn. IV. PHỤ LỤC : - Sử dụng bản đồ, tranh ảnh. - Dặn dò ôn kỹ bài chuẩn bị câu hỏi bài 24. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) ... - Gíup HS củngcố hệ thống hoá những sự kiện cơ bản của LSTG giữa 2 cuộc chiến tranh TG. - Nắm được những nội dung chính của lịch sử thế giới trong những năm 191 7-1 945. 2/. Tư tưởng : - ... các sự kiện LS từ năm 1917 đến 1945 em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lý do vì sao em chọn những sự kiện đó. 2/ Hãy nêu những nội dung chính của LSTG hiện đại (1917 1945) 3/ Sưu...
 • 6
 • 1,900
 • 2

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) pptx

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) pptx
... YẾÙ  Mục tiêu : - Nắm được những nội dung chính của lịch sử thế giới trong những năm 1917 đến 1945.  Nội dung : Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi - Hướng dẫn HS từ những sự kiện ... của lịch sử TG hiện đại theo năm ý trong SGK. - Cần nêu rõ các nội dung này phản ánh những diễn biến phức tạp, đa dạng của lịch sử TG trong vòng gần 3 thập niên gi74a 2 cuộc CTTG. - Nội ... thành lập. - Giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo - Bảng thống kê các sự kiện cơ bản của LSTG hiện đại.  Học sinh chuẩn bị : - Sách giáo khoa 8, bài tập sử 8. III. HOẠT...
 • 6
 • 3,541
 • 9

Thiết kế và sử dụng bài tập trong dạy học khoá trình lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) (lịch sử lớp 11 ban cơ bản)

Thiết kế và sử dụng bài tập trong dạy học khoá trình lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) (lịch sử lớp 11  ban cơ bản)
... xây dựng bài tập lịch sử 352.2.2. Xây dựng bài tập trong dạy học khóa trình lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) (Lịch sử lớp 1 1- Ban Cơ bản) 402.3. Sử dụng bài tập trong ... kế bài tập trong dạy học khóa trình lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) (Lịch sử lớp 11 - Ban Cơ bản)2.2.1. Nguyên tắc chỉ đạo và quy trình xây dựng bài tập lịch sử a) ... sử dụng bài tập trong dạy học khóa trình lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) (Lịch sử lớp 1 1- Ban Cơ bản) 28 2.1. Mục đích, yêu cầu và nội dung cơ bản của khóa trình lịch...
 • 98
 • 1,244
 • 0

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps
... 191 4-1 9 18 Chiến tranh thế giới I Gây ra những tai họa cho nhân loại. Bản đồ thế giới chia lại: Đức mất hết thuộc địa; Anh, Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm ... HỌC: - Giáo vbiên chuẩn bị: Bảng thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại; câu hỏi ôn tập, phân công học sinh theo nhóm, tổ. - Học sinh chuẩn bị: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại ... sử chính I. NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH: - Mục tiêu: Hệ thống lại toàn bộ các sự kiện lịch sử cơ bản của lịch sử thế giới cận đại (từ giữa TK XVI đến 1917) . - Nội dung: + Giáo viên: Lập...
 • 10
 • 6,072
 • 19

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918 ppt

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918 ppt
... Quân dân ta chặn địch ở đây. ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 185 8 ĐẾN NĂM 19 18 A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - LSDT thời kì giữa TK XIX đến hết CTTG I. - Tiến trình xâm lược của Pháp; ... tranh chống xâm lược của nhân dân ta từ năm 185 8 đến năm 19 18. THỜI GIAN QUÁ TRÌNH XL CỦA TDP CUỘC ĐẤU TRANH CỦA ND TA 1 – 9 – 185 8 2 – 185 9 2 – 186 2 TDP đánh chiếm bán đảo Sơn Trà ... học tập đa dạng. * Dạy và học bài mới Hoạt động 1: Nội dung chủ yếu của những sự kiện chính trong LSVN tư năm 185 8 – 19 18. * Mục tiêu: Nêu những sự kiện chính của LSVN từ 185 8 – 19 18. ...
 • 7
 • 1,380
 • 1

Lịch sử thế giới hiện đại phần 2 lê minh chiến

Lịch sử thế giới hiện đại phần 2 lê minh chiến
... Chiến Khoa Lịch sử Lịch sử thế giới hiện đại – Phần 2 - 25 - quân đầu người tăng từ 1 48 USD năm 1952 và 250 USD năm 1959, đã liên tục tăng đạt con số 7347 USD năm 1 989 và 7.762 USD năm 1990. ... Chiến Khoa Lịch sử Lịch sử thế giới hiện đại – Phần 2 - 28 - - Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 4 (1992) Được tiến hành ở Singapo từ 27 đến 28/ 1/1992. Tại hội nghị này, ASEAN đã thông qua ... Khoa Lịch sử Lịch sử thế giới hiện đại – Phần 2 - 35 - 2. Các giai đoạn phát triển: - Từ 1945 đến 1959: cao trào đấu tranh bùng nổ ở khắp các nước Mó latinh, dới hình thức các cuộc bãi công...
 • 84
 • 2,607
 • 0

Gương mặt thế giới hiện đại Phần 8

Gương mặt thế giới hiện đại Phần 8
... ni, nhû úã Ta-zan-ni-a chùèng hẩn, vâ mêåt àưå dên àưng àc cng khấc biïåt úã cấc nûúác: vng tam giấc Ï-ti-ư-pi-a, àûúâng hoânh nưëi Nairobi vúái hưì Victoria, thânh trị Ruanda- Burundi vâ ... nghi lïỵ tưn giấo vâ nhûäng cåc hânh hûúng lúán. Sûå phất triïín ca dên Ï-ti-ư-pi-a dûúái triïìu àẩi Mïnïlik II ( 188 9- 1907) vâ cåc chinh phc thåc àõa àậ bố båc cấc dên tưåc nây trong phẩm ... dên àïí giânh àưåc lêåp: Nauru (1 986 ), Fidji vâ Tonga (1970), PaPouasi- Tên Ghinï (1975), vng àẫo Salomon vâ Tuvalu (19 78) , Kiribati (1979), Va-nuy-a-tuy (1 980 ). Qìn àẫo Marshall vâ cấc nhâ...
 • 40
 • 405
 • 0

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... củachủ nghĩa Mác - Lênin (qua tuyên ngôn của Đảng cộngsản…) - Lập niên biểu về phong trào công nhân thế giới từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.? * Phong trào công nhân thế giới ThờigianNơidiễn ... 4.Về Phong trào công nhân thế giới -GV đặt câu hỏi cho cả lớp làm việc Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là gì? - Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào? Nêu một ... nhau - giai cấp tưsản và giai cấp vô sản. - Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở các nước lớnÂu - Mĩ vào những năm 185 0 - 187 0, sự tiến bộ củakhoa học - kỹ thuật vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế...
 • 8
 • 11,923
 • 60

xây dựng các biện pháp hướng dẫn học sinh tự ôn tập phần lịch sử thế giới hiện đại (chương trình lớp 11)

xây dựng các biện pháp hướng dẫn học sinh tự ôn tập phần lịch sử thế giới hiện đại (chương trình lớp 11)
... học tập môn Lịch sử nói chung, học phần Lịch sử thế giới hiện đại của Lịch sử lớp 11 nói riêng. 3. Đối tượng nghiên cứu các biện pháp hướng dẫn học sinh tự ôn tập kiến thức phần Lịch sử thế giới ... học sinh tự ôn tập hiệu quả trong học tập môn Lịch sử nói chung và phần Lịch sử thế giới hiện đại (lớp 11) nói riêng. 6. Ý nghĩa thực tiễn Những biện pháp hướng dẫn học sinh tự ôn tập được đề ... Lịch sử thế giới hiện đại để làm cơ sở đề xuất một số biện pháp hướng dẫn học sinh tự ôn tập một cách hiệu quả. Các nội dung cơ bản mà học sinh cần ôn tập, củng cố trong phần Lịch sử thế giới hiện...
 • 9
 • 795
 • 0

đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 12 ôn thi tốt nghiệp, cao đẳng và đại học

đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 12 ôn thi tốt nghiệp, cao đẳng và đại học
... công cuộc đổi mới của nước ta từ 1 986 đến năm 1990.II.PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI Bài 1.Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai.1.Liên Xô và các nước Đông Âu xây dựng CNXH (từ ... Nam.Ýnghĩa lịch sử của sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản.4.1.Hoàn cảnh lịch sử: *Thế giới: -Cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc phát triển mạnh, vụ phản biến củaTưởng Giới Thach làm cho công xã ... nghĩa của các sự kiện lịch sử. -Tập trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. - ặc biệt trong mùa thi năm nay (200 7-2 0 08) Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh cần xemkỹ những kí hiệu thể hiện diễn biến của...
 • 71
 • 1,068
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử thế giới hiện đại phần từ năm 1917 đến nayphần hai lịch sử thế giới hiện đại phần từ năm 1917 đến năm 1945lịch sử thế giới hiện đại phần từ năm 1945 đến năm 2000lịch sử thế giới hiện đại bắt đầu năm nàolịch sử thế giới hiện đại phần 2chương 14 pptôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 8ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 11ôn tập lịch sử thế giới hien đại lớp 11ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 12ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 11 violetlịch sử thế giới hiện đại lớp 8ôn tập lịch sử thế giới hiện đại bài 18ôn tập lịch sử thế giới hiện đại 11ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lịch sử 11ôn tập lịch sử thế giới hiện đạiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ