Tóm tắt luận án Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh: Kinh nghiệm và giải pháp

Tóm tắt luận án Phát triển hạ tầng kinh tế - hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh: Kinh nghiệm giải pháp

Tóm tắt luận án Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh: Kinh nghiệm và giải pháp
... HĐH nông nghiệp nông thôn, góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế, hội nông thôn. Đề tài luận án: Phát triển hạ tầng kinh t - hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm giải pháp ... thống về phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh. Do vậy, nghiên cứu sinh chọn đề tài Phát triển hạ tầng kinh tế - hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm giải pháp sẽ ... HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BẮC NINH VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN 3.1.1. Phương hướng phát triển KT - XH của tỉnh Bắc Ninh 3.1.2. Mục tiêu phát triển...
 • 27
 • 508
 • 0

Luận văn thạc sĩ về phát triển hạ tầng kinh tế- hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm giải pháp

Luận văn thạc sĩ về phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp
... về phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. Chương 2: Thực trạng phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ 1997 đến nay bài học kinh nghiệm. Chương 3: Phương hướng giải pháp ... XH nông thôn trong CNH, HĐH. 6. Những đóng góp của luận án - Làm rõ thêm cơ sở lý luận về phát triển hạ tầng KT - XH tác động của nó đối với sự phát triển KT - XH nông thôn. Luận án đã ... kinh nghiệm của một số nước trong phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. - Làm rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước đã được thực thi trong phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. Luận án...
 • 219
 • 1,849
 • 9

Phát triển hạ tầng kinh tế - hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm giải pháp.pdf

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf
... SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN 1.1.1. Khái niệm hạ tầng KT - ... về phát triển hạ tầng KT - XH tác động của nó đối với sự phát triển KT - XH nông thôn. Luận án đã làm rõ một số kinh nghiệm của một số nước trong phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. ... lục, luận án được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn về phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. Chương 2: Thực trạng phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn...
 • 219
 • 1,559
 • 10

Phát triển hạ tầng kinh tế- hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm giải pháp.pdf

Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf
... về phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. Chương 2: Thực trạng phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ 1997 đến nay bài học kinh nghiệm. Chương 3: Phương hướng giải pháp ... XH nông thôn trong CNH, HĐH. 6. Những đóng góp của luận án - Làm rõ thêm cơ sở lý luận về phát triển hạ tầng KT - XH tác động của nó đối với sự phát triển KT - XH nông thôn. Luận án đã ... kinh nghiệm của một số nước trong phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. - Làm rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước đã được thực thi trong phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. Luận án...
 • 219
 • 890
 • 5

Phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm giải pháp

Phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp
... về phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. Chương 2: Thực trạng phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ 1997 đến nay bài học kinh nghiệm. Chương 3: Phương hướng giải pháp ... XH nông thôn trong CNH, HĐH. 6. Những đóng góp của luận án - Làm rõ thêm cơ sở lý luận về phát triển hạ tầng KT - XH tác động của nó đối với sự phát triển KT - XH nông thôn. Luận án đã ... kinh nghiệm của một số nước trong phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. - Làm rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước đã được thực thi trong phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. Luận án...
 • 219
 • 2,538
 • 7

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Phát triển hạ tầng kinh tế- hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm giải pháp

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp
... thống hạ tầng KT - XH nông thôn trên cả nước nhằm tạo điều kiện giải quyết các vấn đề kinh tế, hội khu vực nông thôn. - Xây dựng cụ thể các giai đoạn phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn, ... KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh. Do vậy, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn để rút ra những bài học kinh nghiệm đề xuất những giải pháp nhằm phát triển ... về khái niệm hạ tầng KT - XH nông thôn. Hạ tầng KT - XH nông thôn Hạ tầng KT - XH thuộc quyền sở hữu chung của làng, do làng, sử dụng chung vì mục đích phát triển KT - XH của làng”...
 • 59
 • 486
 • 0

Phát triển hạ tầng kinh tế- hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm giải pháp.pdf

Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf
... SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN 1.1.1. Khái niệm hạ tầng KT - ... về phát triển hạ tầng KT - XH tác động của nó đối với sự phát triển KT - XH nông thôn. Luận án đã làm rõ một số kinh nghiệm của một số nước trong phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. ... lục, luận án được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn về phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. Chương 2: Thực trạng phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn...
 • 219
 • 379
 • 0

THỰC TRẠNG Phát triển hạ tầng kinh tế- hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm

THỰC TRẠNG Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm
... THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN TỈNH BẮC NINH TỪ 1997 ĐẾN NAY VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 2.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH 2.1.1. ... cho phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN TỈNH BẮC NINH TỪ 1997 ĐẾN NAY 2.2.1. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tỉnh ... phát triển hạ tầng KT - XH; xây dựng nông thôn mới thực hiện đô thị hoá nông thôn. * Các chính sách tác động đến phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. - Nhóm chính sách quy hoạch phát triển...
 • 74
 • 735
 • 1

Thực trạng thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh

Thực trạng thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh
... SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN 1.1.1. Khái niệm hạ tầng KT - ... về phát triển hạ tầng KT - XH tác động của nó đối với sự phát triển KT - XH nông thôn. Luận án đã làm rõ một số kinh nghiệm của một số nước trong phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. ... lục, luận án được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn về phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. Chương 2: Thực trạng phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn...
 • 219
 • 667
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn ở huyện lập trạch tỉnh vĩnh phúcphát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninh thực trạng và giải pháp docxảnh hưởng của phát triển kcn tới phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn và sinh kế hộ nông dân ở việt namđề án nâng cao hiệu quả phát triển hạ tầng kinh tế xã hội trong xây dựng nông thôn mớiđề án nâng cao hiệu quả phát triển hạ tầng kinh tế xã hội xây dựng nông thôn mớiluận văn nâng cao hiệu quả phát triển hạ tầng kinh tếxã hội trong xây dựng nông thôn mớiphát triển hạ tầng kinh tế xã hộitóm tắt đề tài phát triển thị trường thẻ ngân hàng của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namgiải pháp về quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế xã hội môi trường theo chuẩn mớiphát triển hạ tầng kinh tế và pháp lý hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpluận văn tốt nghiệp phát triển kênh phân phối tại công ty tissue sông đuống thực trạng kinh nghiệm và giải pháptang truuong kinh te voi cong bang xa hoi o nong thon trong qua trinh phat trien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghiamột số giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện đông triều tỉnh quang ninh đế năm 2020 docquá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam 1995 – 2005 thực trạng kinh nghiệm và giải pháptăng cường huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tỉnh bắc ninh trong thời kỳ đổi mới thực trạng kinh nghiệm và giải phápNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP