1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 2 doc

30 đề thi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học cao đẳng

30 đề thi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học cao đẳng

... trong mỗi phần. Phần 1: n 2n 1 2 2 2 3nC H OH + O nCO + (n + 1)H O 2 2 ,24 x nx = = 0,1 22 ,4 Phần 2: 0 0 2 4H SO , t 170 Cn 2n 1 n 2n 2 C H OH C H + H O x x n 2n 2 2 2 3nC H + O ... 20 . Đáp án C Giải Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 (1) FeS + 2HCl FeCl 2 + H 2 S (2) H 2 S + Pb(NO3) 2 PbS + 2HNO3 (3) nPbS = 23 ,9 23 9= 0,1 (mol) VH 2 S = 0,1x 22, 4 = 2, 24 lít; VH 2 = ... 26 2 Đáp án đề 7 1A 6A 11C 16C 21 B 26 A 31D 36C 41A 46B 2D 7A 12B 17B 22 A 27 B 32D 37B 42B 47A 3C 8D 13B 18D 23 D 28 B 33A 38C 43B 48B 4B 9B 14B 19A 24 C 29 C 34B 39C 44B 49B 5B 10B 15A 20 C 25 B...
 • 122
 • 584
 • 0
30 đề thi trắc nghiệm hóa học luyện thi cao đẳng - đại học

30 đề thi trắc nghiệm hóa học luyện thi cao đẳng - đại học

... Ebooks 101 1 02 Đề 13 Thời gian lm bi 90 phút Câu 1. Cấu hình electron no sau đây không đúng? A. 1s 2 2s 2 2p3 B. 1s 2 2s 2 2p6 C. 1s 2 2s12p4 D. 1s 2 2s 2 2p5 Câu 2. Kết luận no ... 1,5 B. 2, 5 C. 3,5 D. 6,5 Câu 19. Cho các phản ứng hóa học: 1. Cl 2 + 2NaBr 2NaCl + Br 2 2. Cl 2 + 2NaI 2NaCl + I 2 3. Cl 2 + 2NaOH NaCl + NaClO 4. Br 2 + 2NaI 2NaBr + I 2 5. ... C4H8O 2 v C4H6O 2 D. C3H6O 2 v C3H4O 2 Đề 15 Thời gian lm bi 90 phút Câu 1. Cấu hình electron no sau đây l của Mg 2+ (Z = 12) ? A. 1s 2 2s 2 2p63s 2 B. 1s 2 2s 2 2p6...
 • 306
 • 631
 • 0
30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 1 pdf

30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 1 pdf

... A. 1s 2 2s 2 2p63s1 B. 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p6 C. 1s 2 2s 2 2p6 D. 1s 2 2s 2 2p63s4 8. Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+ (Z = 26 ) : A. 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p63d6 ... 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p63d5 C. 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p63d64s 2 D. 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p63d64s1 9. Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe 2+ (Z = 26 ) : A. 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p63d6 ... 127 . 2. Các phân tử sau đều có liên kết cộng hoá trị phân cực : A. HF, HCl, HBr, HI B. N 2 , Cl 2 , HI, H 2 , F 2 C. N 2 , Cl 2 , CO 2 , H 2 , F 2 D. N 2 , Cl 2 , I 2 , H 2 , F 2 3....
 • 122
 • 361
 • 0
30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 2 doc

30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 2 doc

... electron nào sau đây là của Na+? A. 1s 2 2s 2 2p6 B. 1s 2 2s 2 2p63s1 C. 1s 2 2s 2 2p5 D. 1s 2 2s 2 2p63s 2 Câu 4. Sục 3 lít NH3 vào 5 lít H 2 O, thể tích dung dịch NH3 thu đợc ... Câu 1. Cấu hình electron nào sau đây không đúng? A. 1s 2 2s 2 2p3 B. 1s 2 2s 2 2p6 C. 1s 2 2s12p4 D. 1s 2 2s 2 2p5 Câu 2. Kết luận nào sau đây không đúng? Cation Na+: A. có 11 ... H 2 S thể hiện tính khử: A. H 2 S + 2NaOH Na 2 S + H 2 O B. H 2 S + 2FeCl3 2FeCl 2 + S + 2HCl C. H 2 S + NaOH NaHS + H 2 O D. A, B, C đều đúng. Câu 26 . Cho 16 gam hỗn hợp Fe 2 O3...
 • 68
 • 486
 • 0
30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 3 potx

30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 3 potx

... Đề 24 Thời gian làm bài 90 phút Câu 1: Nguyờn t X cú cu hỡnh e l: 1s 2 2s 2 2p5 thỡ ion to ra t nguyờn t X cú cu hỡnh e no sau õy? A. 1s 2 2s 2 2p4 B. 1s 2 2s 2 2p6 C. 1s 2 2s 2 2p63s 2 ... bazơ? A. H 2 SO4 + 2NaOH Na 2 SO4 + 2H 2 O B. 6HCl + Fe 2 O3 2FeCl3 + 3H 2 O C. H 2 SO4 + BaCl 2 BaSO4 + 2HCl D. Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO3 + H 2 O Câu 7: Dung dịch H 2 SO4có ... bằng N 2 + 3H 2 2NH3 Hằng số cân bằng của phản ứng trên là: A. K=NH3N 2 H 2 B. K=NH3N 2 H 2 C. K=NH3N 2 H 2 2D. K=NH3N 2 H 2 3 2 Câu 20 : Cho 1,3 gam muối clorua của Fe (hoá...
 • 64
 • 387
 • 0
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học

... S¬n - 20 08Ch¬ng 11S¾t – cr«m - ®ång1 – Fe có số thứ tự là 26 . Fe3+ có cấu hình electron là:A. 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p64s 2 3d3B. 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p63d5C. 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p63d6. ... hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 20 08 CH3CHO + KMnO4 + H 2 SO4 CH3COOH + MnSO4 + K 2 SO4 + H 2 OA. 5, 2, 4, 5, 2, 1, 4 B. 5, 2, 2, 5, 2, 1, 2 C. 5, 2, 3, 5, 2, 1, 3 D. Cả 3 đều ... C4H9COOH 25 . Cho 14,8 g hỗn hợp 2 axit hữu cơ no đơn chức tác dụng với lợng vừa đủ Na 2 CO3 sinh ra 2, 24 lít CO 2 (đktc). Khối lợng muối thu đợc là :A. 19 ,2 g B. 20 ,2 g C. 21 ,2 g D. 23 ,2 g 26 ....
 • 47
 • 2,335
 • 25
555 Câu trắc nghiệm hóa học - Luyện thi Đại học

555 Câu trắc nghiệm hóa học - Luyện thi Đại học

... hình electron sau, cấu hình nào sai ? A.1s 2 2s 2 2p 2 x2py2pz B.1s 2 2s 2 2p 2 x2p 2 y2p 2 z3s C.1s 2 2s 2 2p 2 x 2py D.1s 2 2s 2 2px2py2pz 18. Các electron thuộc các lớp K, M, N, ... KNO 2 , N 2 và O 2 . B. KNO 2 và O 2 . C. KNO 2 và NO 2 . D. KNO 2 , N 2 và CO 2 . 301 . Khi nhiệt phân Cu(NO3) 2 sẽ thu được các hoá chất sau: A. CuO, NO 2 và O 2 . B. Cu, NO 2 ... electron Tên nguyên tố (1) 1s 2 2s 2 2p1 …………… (2) 1s 2 2s 2 2p5 …………… (3) 1s 2 2s 2 2p63s1 …………… (4) 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p 2 …………… 12. Hãy viết cấu hình electron của các ion sau: Ion...
 • 244
 • 467
 • 2
Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P3

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P3

... Câu hỏi 62 Nguyên tố X thuộc chu kì 3,nhóm 4 có cấu hình là A 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p4 B 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p 2 C 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3d 2 D 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p3 Đáp ... A Mg 24 12 B Mg 26 12 C Al 26 13 D Mg 25 12 Đáp án B Câu hỏi 53 Bổ sung phương trình phản ứng : Ca40 25 + ….  Sc46 21 A H11 B n10 C 01 D He4 2 Đáp ... (OH) 2 , Ba(OH) 2 theo độ mạnh tăng dần A Al(OH)3 <Mg (OH) 2 <Ba(OH) 2 B Al(OH)3 < Ba(OH) 2 < Mg(OH) 2 C Ba(OH) 2 < Mg(OH) 2 <Al(OH)3 D Mg (OH) 2 < Ba(OH)2...
 • 7
 • 247
 • 0
Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P2

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P2

... CO 2 , BeCl 2 B Chỉ có CO 2 va H 2 O C Chỉ có H 2 O, BeCl 2 D CO 2 , BeCl 2 , C 2 H 2 Đáp án D Câu hỏi 107 Chọn phát biểu dúng trong các phát biểu sau: A CO 2 và SO 2 đều có cấu ... :H 2 , C3H8, H 2 O theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần A H 2 <H 2 O<C3H8 B H 2 O<H 2 <C3H8 C H 2 <C3H8<H 2 O D C3H8<H 2 O<H 2 Đáp án C Câu hỏi 1 12 ... H 2 , NaCl B CH4,CO 2 C H 2, CO 2 D CH4, NaCl Đáp án A Câu hỏi 104 Trong các chất CO 2, H 2 O, BeCl 2, C 2 H 2 ,chọn chất nào có cơ cấu thẳng(lai hóa sp). A Chỉ có CO 2 ,...
 • 5
 • 183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm hóa học luyện thi đại họctrắc nghiệm hóa học luyện thi đại họccâu hỏi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại họcphương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học luyện thi đại họcđề cương trắc nghiệm hóa học 12dùng chức năng solve của máy tính casio fx–570es để giải trắc nghiệm hóa học 11cong thuc day du de nhanh trac nghiem hoa hoc 12dùng chức năng solve của máy tính casio fx–570es để giải trắc nghiệm hóa học 12đề kiểm tra trắc nghiệm hóa học lớp 11 giữa kì 2bộ đề ôn luyện thi trắc nghiệm hóa họcđề thi trắc nghiệm hóa học 12đề thi trắc nghiệm hóa học đề 11nvhđề thi trắc nghiệm hóa học lớp 12đề thi trắc nghiệm hóa học 11 học kì 1đề thi trắc nghiệm hóa học 11Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ