1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Biểu mẫu >

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911 potx

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở TRONG NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 911 pptx

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN Ở TRONG NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 911 pptx

... MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở TRONG NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 911 (kèm theo Thông tư số 35 /2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ... dục và Đào tạo) ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở TRONG NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 911 Tên cơ sở đào tạo: Phần I. Thông tin chung 1.1. Giới thiệu về cơ sở đào tạo: Giới thiệu ... cơ sở dữ liệu đào tạo tiến sĩ, … Phần II. Điều kiện và năng lực đào tạo của từng chuyên ngành Căn cứ các qui định tại Điều 14 của Quy định đào tạo trình độ tiến theo Đề án Đào tạo giảng viên...
 • 5
 • 510
 • 0
MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEO PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP THEO ĐỀ ÁN 911 doc

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN THEO PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP THEO ĐỀ ÁN 911 doc

... dục và Đào tạo) ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEOPHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP THEO ĐỀ ÁN 911 Tên cơ sở đào tạo: Phần I. Thông tin chung 1.1. Giới thiệu về cơ sở đào tạo: Giới ... MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEO PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP THEO ĐỀ ÁN 911 (kèm theo Thông tư số 35 /2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ ... sở đào tạo. Tình hình hợp tác quốc tế trong đào tạo, các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài, đặc biệt liên kết đào tạo ở trình độ tiến cho đến nay. 1.2. Kết quả đào tạo tiến sĩ...
 • 5
 • 520
 • 0
MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911 potx

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN THEO ĐỀ ÁN 911 potx

... MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911 (kèm theo Thông tư số 35 /2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN ... KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911 Tên cơ sở đào tạo của cơ sở đào tạo: I. Thông tin chung 1. Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học trong đào tạo ngoại ... ngữ đăng đào tạo, bồi dưỡng: 2.1. Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ 2.1.1. Tiếng Anh a) Giới thiệu về chương trình đào tạo, bồi dưỡng - Năm được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học ngành Tiếng...
 • 3
 • 489
 • 0
MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 docx

MẪU PHIẾU ĐĂNG DỰ TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 docx

... MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 (kèm theo Thông tư số 35 /2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ... PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIÊN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 NĂM 20 (kèm theo Thông tư số 35 /2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ... 6. Quá trình đào tạo: 6.1. Đại học: Thời gian đào tạo: năm. Từ đến Trường: Nước: Hệ đào tạo: □ Chính quy □ Tại chức □ Khác (ghi rõ): . □ Đào tạo phối hợp: Cơ sở đào tạo trong nước:...
 • 3
 • 537
 • 1
MẪU ản ĐĂNG ký THAM GIA xét TẶNG GIẢI THƯỞNG môi TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN năm

MẪU ản ĐĂNG THAM GIA xét TẶNG GIẢI THƯỞNG môi TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN năm

... Mẫu số 1c. Bản đăng tham gia xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Nghệ An (dành cho cộng đồng) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghệ An, ngày tháng ... vị công tác Chức danh/chức vụ 9. Những công việc đã làm về bảo vệ môi trường: TT Thời gian Đơn vị công tác Mô tả công việc Thành tích cụ thể 10. Lĩnh vực đăng tham gia xét tặng Giải ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghệ An, ngày tháng năm BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN NĂM 1. Tên cộng đồng: 2. Địa chỉ...
 • 2
 • 574
 • 0
MẪU ẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN NĂM ....

MẪU ẢN ĐĂNG THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN NĂM ....

... Mẫu số 1c. Bản đăng tham gia xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Nghệ An (dành cho cộng đồng) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghệ An, ngày tháng ... vị công tác Chức danh/chức vụ 9. Những công việc đã làm về bảo vệ môi trường: TT Thời gian Đơn vị công tác Mô tả công việc Thành tích cụ thể 10. Lĩnh vực đăng tham gia xét tặng Giải ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghệ An, ngày tháng năm BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN NĂM 1. Tên cộng đồng: 2. Địa chỉ...
 • 2
 • 691
 • 1
Tài liệu BIỂU MẪU:

Tài liệu BIỂU MẪU: "TỜ KHAI ĐĂNG NHÃN HIỆU" pdf

... nhãn hiệu DẤU NHẬN ĐƠN (Dành cho cán bộ nhận đơn) NHÃN HIỆU Mẫu nhãn hiệu Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng  Nhãn hiệu tập thể  Nhãn hiệu liên kết  Nhãn hiệu chứng nhận Mô tả nhãn hiệu:Màu ... TÀI LIỆU(Dành cho cán bộ nhận đơn)        CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊNCán bộ nhận đơn (ký và ghi rõ họ tên)-1-Phụ lục A - Mẫu số: 04-NH  ... A - Mẫu số: 04-NH TỜ KHAIĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Hà NộiChủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xétđơn và cấp Giấy chứng nhận đăng nhãn...
 • 5
 • 672
 • 3
Tài liệu BIỂU MẪU:

Tài liệu BIỂU MẪU: "TỜ KHAI ĐĂNG NHÃN HIỆU CHUYỂN ĐỔI" ppt

... chuyển đổi từ đăng quốc tế nhãn hiệu đã bị mất hiệu lực tại nước xuất xứ*DẤU NHẬN ĐƠN(Dành cho cán bộ nhận đơn) NHÃN HIỆU Mẫu nhãn hiệu (giống như mẫu nhãn hiệu trong Đăng quốc tế nhãn ... bỏ) Đăng quốc tế nhãn hiệu đã bị mất hiệu lực tại nước xuất xứ theo quy định tại Điều 9 quinquies của Nghị định thư Madrid:Số đăng quốc tếNgày đăng quốc tế:Ngày ưu tiên của đơn đăng ... - Mẫu số: 07-ĐKCĐTỜ KHAIĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHUYỂN ĐỔI Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Hà NộiChủ đơn dưới đây đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ đăng nhãn hiệu chuyển đổi từ đăng...
 • 2
 • 507
 • 1
Tài liệu Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu docx

Tài liệu Mẫu tờ khai đăng nhãn hiệu docx

... ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN Cán bộ nhận đơn (ký và ghi rõ họ tên) Phụ lục A - Mẫu số: 04-NH (tiếp theo) -3- (Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại ... gồm trang  Tài liệu xác nhận quyền đăng nhãn hiệu:  Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng từ người khác  Quy chế sử dụng NH tập thể/chứng nhận, gồm trang x bản  Tài liệu chứng ... nhận đăng nhãn hiệu DẤU NHẬN ĐƠN (Dành cho cán bộ nhận đơn) 1 NHÃN HIỆU Mẫu nhãn hiệu Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng  Nhãn hiệu tập thể ...
 • 4
 • 442
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệumẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ conmẫu tờ khai đăng ký nhận con nuôiđề án đăng ký mở mã ngành đào tạomẫu tờ khai đăng ký nhận nuôi con nuôimẫu đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hóamẫu tờ khai đăng ký nhận connoi dung khcn va san pham da dang ky cua nhiem vumẫu tờ khai đăng ký mở tuyến vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố địnhvề nhiệm vụ đào tạo và phương thức hoạt động của trường cao đẳng bách việt thành phố hồ chí minhgiao nhiệm vụ đào tạođề án mở ngành đào tạo tiến sĩthủ tục đăng ký bổ sung nghề đào tạocâu 4 cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ khi bảo đảm các điều kiện nào sau đâycơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạoBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ