đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a
... 1/5 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: TOÁN, khối A (Đáp án - Thang điểm gồm 05 trang) Câu Ý Nội dung Điểm ... giá trị lớn nhất c a A (1,00 điểm) Từ giả thi t suy ra: 2211 1 1 1.xyx y xy+= + − Đặt 11 a, bxy== ta có: ()22aba b ab 1+= + − ()()()233 22Aa b aba b ab ab.=+=+ +− =+ ... 0,25 Từ (1) suy ra: ()2ab ab 3ab.+= + − Vì 2abab2+⎛⎞≤⎜⎟⎝⎠ nên ()()223ab ab ab4+≥ + − + ()()2ab 4ab 0 0ab4⇒ +− +≤⇒ ≤+≤ Suy ra: ()2 A a b 16.=+ ≤ 0,50 ...
 • 5
 • 494
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a
... TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối A (Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm 1. (1,0 ... d(AB, SN) = d(AB, (SND)) = d (A, (SND)). Hạ AH ⊥ SD (H ∈ SD) ⇒ AH ⊥ (SND) ⇒ d (A, (SND)) = AH. 0,25 Tam giác SAD vuông tại A, có: AH ⊥ SD và AD = MN = a ⇒ d(AB, SN) = AH = 22.213SA AD ... = a + bi (a, b ∈ R), ta có: 22zz=+z ⇔ (a + bi)2 = a 2 + b2 + a – bi 0,25 ⇔ a 2 – b2 + 2abi = a 2 + b2 + a – bi ⇔ 22 222ababab b⎧−=++⎨=−⎩ a 0,25 ⇔ 22(2 1) 0abba⎧=−⎨+=⎩0,25...
 • 5
 • 483
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2008 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2008 khối a
... ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Nội dung Câu Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thi n ... 3+ >x ; y ),I'3k 0x1=(C)IIAA BB A( x ;y ),B(x ; y )ABx , xVì và I, A, B cùng thuộc d nên I là trung điểm c a đoạn thẳng AB (đpcm). ABxx22x+==0,50 II 2,00 1 Giải phương ... đi qua các điểm A, B, C, D (1,00 điểm) Phương trình mặt cầu cần tìm có dạng trong đó 222x y z 2ax 2by 2cz d 0 (*),++ + + + +=222 a b c d 0 (**).++−>Thay t a độ c a các điểm A, B,...
 • 4
 • 523
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2003 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2003 khối a
... đ A A BCDDCB HI 42) a) Từ giả thi t ta có )2 ; ;() ; ;(' 0); ; ;(baaMbaaCaaC . Vậy ( ; ; 0), (0; ; )2bBD a a BM a= =JJJG JJJJG 2, ; ; 22ab abBDBM a =JJJG ... DH là đờng cao, ta có .' .'DH A C CD A D= .''CD A DDH A C= .2 233aa a a==. Tơng tự, ' A BC vuông tại B có BH là đờng cao và 23 a BH = . Mặt khác: n ... 1 Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 đáp án thang điểm đề thi chính thức Môn thi : toán Khối A Nội dung điểmCâu 1. 2điểm1) Khi...
 • 5
 • 1,097
 • 3

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d
... ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thi n ... nhất điểm P sao cho tam giác PAB đều (1,00 điểm) (C) có tâm ()I1; 2− và bán kính R3.= Ta có: PAB∆ đều nên IP 2IA 2R 6=== ⇔ P thuộc đường tròn ()C' tâm I, bán kính R' 6.= ... trên ()0;+∞ và ab0≥> nên ()()fa fb≤ và ta có điều phải chứng minh. 0,50 V .a 2,00 1 Tìm hệ số c a x5 (1,00 điểm) Hệ số c a x5 trong khai triển c a ()5x1 2x− là...
 • 4
 • 839
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối b

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối b
... TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối B (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm1. (1,0 ... là giao điểm c a AC và BD ⇒ A 1O ⊥ (ABCD). Gọi E là trung điểm AD ⇒ OE ⊥ AD và A 1E ⊥ AD ⇒ là góc gi a hai mặt phẳng (ADDn1AEO1 A 1) và (ABCD) ⇒ n160 .AEO=D0,25 ⇒ A 1O = OE tan ... n1AEO2 A Btann1AEO =3.2 a Diện tích đáy: SABCD = AB.AD = 23 .a Thể tích: 111 1.V A BCD ABCD= SABCD .A 1O = 33.2 a 0,25 Ta có: BB1C // A 1D ⇒ B1B C // (A 1BD)...
 • 4
 • 499
 • 2

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d
... TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TOÁN; Khối: D (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm1. (1,0 ... 22'' 5,AC A C A A a= −= 222.BCACAB a= −= Diện tích tam giác :ABC21 2ABCSABBCΔ= =a Thể tích khối tứ diện :IABC 314 39ABC a VI HSΔ== 0,50 A C C' ... C' A& apos; BB' M K I H a 2a 3a Trang 3/4 Câu Đáp án ĐiểmHạ '( '). A KABKAB⊥∈ Vì ('')BC ABB A nên ⇒ AK BC⊥(). A KIBC⊥ Khoảng cách từ A đến...
 • 4
 • 638
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d
... giả thi t suy ra tam giác ABC vuông tại A , do đó .ACAB 1/4 1/4 Lại có ()ABCmpAD ABAD và ACAD , nên AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. 1/4 1/4 Do đó có thể chọn hệ toạ độ Đêcac ... giả thi t suy ra tam giác ABC vuông tại A , do đó .ACAB 1/4 1/4 Lại có ()ABCmpAD ABAD và ACAD , nên AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. 1/4 1/4 D H C A E ... Gọi AE là đờng cao c a tam giác ABC; AH là đờng cao c a tam giác ADE thì AH chính là khoảng cách cần tính. Dễ dàng chứng minh đợc hệ thức: 2222AC1AB1AD1AH1++= . 1/4 1/4 Thay AC=AD=4...
 • 8
 • 751
 • 3

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối b

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối b
... xCIO A D BHy 5IV 2a) Tìm khoảng cách gi a BA1và DB1. Cách I. Chọn hệ t a độ Đêcac vuông góc Oxyz sao cho ()()()()()()()( )aaDaaaCaaBaaCaAaDaBA ... )aaDaaaCaaBaaCaAaDaBA ;;0,;;;;0;;0;;;0;0,0;;0,0;0;,0;0;01111() ()()0;0;,;;,;0;1111aBAaaaDBaaBA === và[]()22211;2;, aaaDBBA = . Vậy ()[][]66,.,,2311111111 a a a DBBABADBBADBBAd ===. ... ()DBBADCABBAADBAABBA11111111. Tơng tự DBCA111()111BCADB . Gọi ()111BCADBG = . Do aCBBBAB===11111 nên GGCGBGA ==11 là tâm tam giác đều 11BCA có cạnh bằng 2a ....
 • 7
 • 666
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối adap an đề thi đại học môn toán năm 2012 khối adap an đề thi đại học môn toán năm 2009 khối adap an đề thi đại học môn toán năm 2010 khối ađáp án đề thi đại học môn toán năm 2003 khối adap an đề thi đại học môn toán năm 2011 khối ađề thi đại học môn toán năm 2008 khoi ađề thi đại học môn toán năm 2008 khối agiai đề thi đại học môn toán năm 2011 khối ađề thi đại học môn toán năm 2005 khối ađề thi đại học môn toán năm 2003 khối ađề thi đại học môn toán năm 2002 khối ađề thi đại học môn toán năm 2004 khối ađề thi đại học môn toán năm 2006 khối dđề thi đại học môn toán năm 2006 khối bBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ