Bài 15 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2

Cập nhật: 11/01/2015

Bài 15 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2

Có thể bạn quan tâm

bai tap boi duong hoc sinh gioi toan lop 8

 • 2
 • 504
 • 7
“ ... b/ 58 lần ? 20 / Cho bốn số a, b, c, d sao cho ab = 1; ac + bd = 2. Chứng minh rằng 1 - cd khôngthể là số âm 21 / Tìm x biết: 31 987 1 986 1 985 x1 986 1 987 1 985 x1 985 1 987 1 986 x=−−+−−+−− 22 / ... khác 0 thì: 3yx)yx (2 1yx1xy 22 33+−=−−− 18/ So sánh hai biểu thức A và B++++= 20 00.161 1 987 .311 986 .2 11 985 .11 124 A 20 00.1 984 1 19.31 18. 2 117.11B ++++=19/ ... nguyên ấy chia hết cho 15 15/ Thực hiện phép tính: ++++−++−−1 986 321 11 321 11 2 1116/ Chứng minh rằng: 2 222 444479 9151 4079 9151 40 ++=++17/”

Một cái thùng hình lập phương

15. Một cái thùng hình lập phương, cạnh 7dm, có chứa nước với độ sâu của nước là 4dm. người ta thả 25 viên gạch có chiều dài 2dm, chiều rộng 1dm và chiều cao 0,5dm vào thùng. Hỏi nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng bao nhiêu ddeexximet? (Giả thiết toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng hút nước không đáng kể).

Hướng dẫn:

Thể tích của nước trong thùng:

7 x 7 x 4 = 196 (dm3)

Thể tích của 25 viên gạch:

25 x (2 x 1 x 0,5) = 25 (dm3)

Thể tích của nước và gạch:

196 + 25 = 221(dm3)

Thể tích của thùng:

73 = 343 (dm3)

Nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng là :

(343 – 221) : (7 x 7) ≈  2,49 (dm)

Có thể bạn quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài soạn Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 8

 • 2
 • 491
 • 11
“ ... đó:(x+y+z) 2 = 22 2 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2zyxcbazyxczbyax++=++++===( vì a 2 + b 2 + c 2 = 1) (0 ,25 điểm)⇒ x 2 + y 2 + z 2 + 2xy +2yz + 2xz = x 2 + y 2 + z 2 (0 ,25 điểm)⇒2xy +2yz ... ⇔===2z1yx (0 ,25 điểm)Tính đúng A= (x -1 ) 20 08 +(y -1 ) 20 08 +( z - 1) 20 08 =1 (0,5 điểm) Bài 3: (1,5 điểm) a)P(x)= 3x6x2x2x3x3x2xx 23 4 23 4−−−+−−−+= 2 2 22 22 )1x(1xx)3x()1x()3x)(1xx(+++=−+−++ ... (1,5 điểm) x 2 + 2y 2 + z 2 - 2xy - 2y - 4z + 5 = 0⇔(x - y) 2 + (y - 1) 2 +(z - 2) 2 = 0 (0,5 điểm) ⇔=−=−=−02z01y0yx (0 ,25 điểm) ⇔===2z1yx (0 ,25 điểm)Tính”

Có thể bạn quan tâm

Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 tập 2

 • 26
 • 904
 • 0
“ ... đó. Bài 5: (1 điểm) Tính 20 041 3 20 02 2 20 031 20 04 20 051 4131 2 1++++++++=PĐề số >28 Bài 1: (2 điểm) Tính: 20 0 420 022 000 1614 121 086 42 ++++++=ATài liệu bồi dỡng HSG Toán 23 Các ... biết:=31 8 51 8: 15 11 2 1443 2 1151 24 61 24 :3011x Bài 2: (2 điểm)So sánh: 20 03 2 120 .117 2 66.63 2 63.60 2 ++++=A và 20 035 80 .765 48. 44544.405++++=B Bài 3: (2 điểm) ... sau: 20 07 129 63+++++=A40 .8. 387 .6.4 12. 53 .2 +=B 20 061 3 20 04 2 20051 20 06 20 07 20 06 4 20 063 20 06 2 2006++++++++=CCâu 2: (5 điểm)1) Tìm các giá trị của a để số 5 123 aa) Chia hết cho 15 b)”

Có thể bạn quan tâm

Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 tập 3

 • 45
 • 503
 • 2
“ ... trình: 22 2 22 2 2 bxxaxbbxax=+Đề số 34 B ộ đề thi Học sinh giỏi Toán Lớp 8 www.PNE.edu.vn a) Rút gọn biểu thức: ++=+aaaaaaaaaAnn 22 22 1 2 344 )2( .3 2 b) Tính ... xxb) 15) 127 ) (23 ( 22 ++ xxxx 2. Cho a, b là các số thoả mÃn 20 05 22 =++ abba. Tính giá trị của biểu thức: 22 2444)()(babababaP++++++=Câu 2: ( 2 điểm)a) Cho p và p 2 + 2 là các ... điểm)Tính tổng )2) (1(1 5.4.3134 .2 13 .2. 11++++++=nnnSĐề số 32 B ộ đề thi Học sinh giỏi Toán Lớp 8 www.PNE.edu.vn Đề số 5 Bài 1: (2 iểm) Cho biểu thức:30111 20 91 127 1651 22 22 +++++++=xxxxxxxxM1)”

Có thể bạn quan tâm

Slide bài giảng môn toán lớp 8 phép trừ các phân thức đại số

 • 10
 • 630
 • 7
“ ... + 2 23 2 1.( 1).( 1)x x x xx x x+ − − −=− +1 1.( 1).( 1) .( 1)xx x x x x−= =+ − + bÀI TẬPThùc hiÖn phÐp tÝnh sau: 2 2 2 2 2 2 1 1 2 21 1x x x xx x− − + −++ + 2 2 2 2 2 1 ... 6) 2 ( 3)x xx x− −=+3 6 2 6 2 ( 3) 2 ( 3)x x xx x x x− + += =+ + 2. ( 3) 1 2 .( 3)xx x x+= =+b.4 2 2 2 3 2 11x xxx− ++ −−4 2 2 2 ( 3 2) ( 1)1x xxx− − += + +− 2 2 ... − += + +− 2 2 4 2 2 2 ( 1)( 1) 3 2 1 1x x x xx x+ − − + −= +− −4 4 2 2 2 21 3 2 3 31 1x x x xx x− − + − −= =− −a. 2 3 6 2 6 2 6xx x x−−+ +3 ( 6) 2. ( 3) 2 .( 3)xx x x−”

Có thể bạn quan tâm

20 bài tập toán về phân thức đại số toán lớp 8

 • 9
 • 1
 • 130
“ ... x 2 2 2 3 3 15 .5 2 2−−i)a b a ba ba ab b3 3 2 2 2 2 6 6.3 3 2 − ++− + Bài 7. Thực hiện phép tính:a) xx 2 2 5:36b) x yx y 2 5 2 2 18 16 :5 ữ c) x yxy3 5 2 25 :15 3d) ... 6.b) xxyy 2 2 2 .3c) 2 3 2 15 2 .7x yy xd) x yx yx 2 3 2 .5−e) 5 10 4 2 .4 8 2 x xx x+ −− +f) 2 36 3. 2 10 6xx x−+ −g) x y xyx yx y 2 2 2 29 3. 2 6−−h) x ... yxyx y 2 2 2 :36− +e) a ab a bb aa b 2 2 2 : 2 2+ +−−f) x y x xyy xx y 2 2 2 :3 3+ +−−g) 2 21 4 2 4:4 3x xx x x− −+h) 12 9:44 155 2 2++−+−xxxxxi) 12 64:77 486 2 2+−−−+xxxxxk)”

Xem nhiều gần đây