Bài 16 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2

Cập nhật: 11/01/2015

Bài 16 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2

Có thể bạn quan tâm

bai tap boi duong hoc sinh gioi toan lop 8

 • 2
 • 504
 • 7
“ ... 58 lần ? 20 / Cho bốn số a, b, c, d sao cho ab = 1; ac + bd = 2. Chứng minh rằng 1 - cd khôngthể là số âm 21 / Tìm x biết: 31 987 1 986 1 985 x1 986 1 987 1 985 x1 985 1 987 1 986 x=−−+−−+−− 22 / Cho ... ++++−++−−1 986 321 11 321 11 2 11 16/ Chứng minh rằng: 2 222 44447991514079915140 ++=++17/ Chứng minh rằng nếu x + y = 1 và x,y khác 0 thì: 3yx)yx (2 1yx1xy 22 33+−=−−− 18/ So ... B++++= 20 00 .16 1 1 987 .311 986 .2 11 985 .11 124 A 20 00.1 984 1 19.31 18. 2 117.11B ++++=19/ Có tồn tại số nguyên dương nào mà nếu ta bỏ đi chữ số đầu tiên thì số đó giảm đia/ 57 lần ? b/ 58”

Thùng chứa của một xe chở hàng

16. Thùng chứa của một xe chở hàng đông lạnh có dạng như hình 36. Một số mặt là những hình chữ nhật, chẳng hạn (ABKI), (DCC’D’)

- Quan sát hình và trả lời câu hỏi sau:

a) Những đường thẳng nào song song với mặt phẳng (ABKI)

b) Những đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng (DCC’D’)

c) Mặt phẳng (A’D’C’D’) có vuông góc với mặt phẳng (DCC’D’) hay không?

Hướng dẫn:

a) Những đường thẳng song song với mặt phẳng (ABKI) là : A’B’; D’C’; DC; JH

b) Những đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng (DCC’D’) là : A’D’; B’C’DJ; CH; AI; BK

c) Hai mặt phẳng (A’B’C’D’) và  (CDD’C’) vuông góc với nhau

Có thể bạn quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài soạn Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 8

 • 2
 • 491
 • 11
“ ... đó:(x+y+z) 2 = 22 2 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2zyxcbazyxczbyax++=++++===( vì a 2 + b 2 + c 2 = 1) (0 ,25 điểm)⇒ x 2 + y 2 + z 2 + 2xy +2yz + 2xz = x 2 + y 2 + z 2 (0 ,25 điểm)⇒2xy +2yz ... ⇔===2z1yx (0 ,25 điểm)Tính đúng A= (x -1 ) 20 08 +(y -1 ) 20 08 +( z - 1) 20 08 =1 (0,5 điểm) Bài 3: (1,5 điểm) a)P(x)= 3x6x2x2x3x3x2xx 23 4 23 4−−−+−−−+= 2 2 22 22 )1x(1xx)3x()1x()3x)(1xx(+++=−+−++ ... (1,5 điểm) x 2 + 2y 2 + z 2 - 2xy - 2y - 4z + 5 = 0⇔(x - y) 2 + (y - 1) 2 +(z - 2) 2 = 0 (0,5 điểm) ⇔=−=−=−02z01y0yx (0 ,25 điểm) ⇔===2z1yx (0 ,25 điểm)Tính”

Có thể bạn quan tâm

Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 tập 2

 • 26
 • 904
 • 0
“ ... đó. Bài 5: (1 điểm) Tính 20 041 3 20 02 2 20 031 20 04 20 051 4131 2 1++++++++=PĐề số >28 Bài 1: (2 điểm) Tính: 20 0 420 022 000 161 4 121 086 42 ++++++=ATài liệu bồi dỡng HSG Toán 23 Các ... biết:=31 8 51 8: 1511 2 1443 2 1151 24 61 24 :3011x Bài 2: (2 điểm)So sánh: 20 03 2 120 .117 2 66.63 2 63.60 2 ++++=A và 20 035 80 .765 48. 44544.405++++=B Bài 3: (2 điểm) ... thức sau: 20 07 129 63+++++=A40 .8. 387 .6.4 12. 53 .2 +=B 20 061 3 20 04 2 20051 20 06 20 07 20 06 4 20 063 20 06 2 2006++++++++=CCâu 2: (5 điểm)1) Tìm các giá trị của a để số 5 123 aa) Chia”

Có thể bạn quan tâm

Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 tập 3

 • 45
 • 503
 • 2
“ ... trình: 22 2 22 2 2 bxxaxbbxax=+Đề số 34 B ộ đề thi Học sinh giỏi Toán Lớp 8 www.PNE.edu.vn a) Rút gọn biểu thức: ++=+aaaaaaaaaAnn 22 22 1 2 344 )2( .3 2 b) Tính ... 20 06)(5133 7161 +++++= xxxxxxP cho đa thức .1)( 2 += xxQCâu III: (2 điểm)1) Cho ba số a, b, c khác 0 và a + b + c = 0. Tính giá trị của biểu thức: 22 2 2 222 2 222 2 bbbaccaccbaaP++= 2) ... xxb) 15) 127 ) (23 ( 22 ++ xxxx 2. Cho a, b là các số thoả mÃn 20 05 22 =++ abba. Tính giá trị của biểu thức: 22 2444)()(babababaP++++++=Câu 2: ( 2 điểm)a) Cho p và p 2 + 2 là các số”

Có thể bạn quan tâm

Slide bài giảng môn toán lớp 8 phép trừ các phân thức đại số

 • 10
 • 630
 • 7
“ ... + 2 23 2 1.( 1).( 1)x x x xx x x+ − − −=− +1 1.( 1).( 1) .( 1)xx x x x x−= =+ − + bÀI TẬPThùc hiÖn phÐp tÝnh sau: 2 2 2 2 2 2 1 1 2 21 1x x x xx x− − + −++ + 2 2 2 2 2 1 ... 6) 2 ( 3)x xx x− −=+3 6 2 6 2 ( 3) 2 ( 3)x x xx x x x− + += =+ + 2. ( 3) 1 2 .( 3)xx x x+= =+b.4 2 2 2 3 2 11x xxx− ++ −−4 2 2 2 ( 3 2) ( 1)1x xxx− − += + +− 2 2 ... − += + +− 2 2 4 2 2 2 ( 1)( 1) 3 2 1 1x x x xx x+ − − + −= +− −4 4 2 2 2 21 3 2 3 31 1x x x xx x− − + − −= =− −a. 2 3 6 2 6 2 6xx x x−−+ +3 ( 6) 2. ( 3) 2 .( 3)xx x x−”

Có thể bạn quan tâm

20 bài tập toán về phân thức đại số toán lớp 8

 • 9
 • 1
 • 130
“ ... y x 2 2 2 3 3 15.5 2 2−−i)a b a ba ba ab b3 3 2 2 2 2 6 6.3 3 2 − ++− + Bài 7. Thực hiện phép tính:a) xx 2 2 5:36b) x yx y 2 5 2 2 18 16 :5 ữ c) x yxy3 5 2 25:153d) ... ac 2 2 2 2 2 2 2 2+ − +− + + với a b c4, 5, 6= = − =b) x xyx xy 2 2 16 40 8 24 −− với xy103=c) x xy y x xy yx y x yxx yx y 2 2 2 2 2 + + − +−+ −− −+ với x y9, 10= = Bài ... yxyx y 2 2 2 :36− +e) a ab a bb aa b 2 2 2 : 2 2+ +−−f) x y x xyy xx y 2 2 2 :3 3+ +−−g) 2 21 4 2 4:4 3x xx x x− −+h) 12 9:44155 2 2++−+−xxxxxi) 12 64:77 486 2 2+−−−+xxxxxk)”

Xem nhiều gần đây