y nghia phuong phap luan su menh lich su cua giai cap cong nhan

Phân tích vị trí và nội dung của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong hệ thống phép biện chứng duy vật ý nghĩa phương pháp luận sự vận dụng của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước

Phân tích vị trí và nội dung của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong hệ thống phép biện chứng duy vật ý nghĩa phương pháp luận sự vận dụng của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước

Kinh tế - Quản lý

... , giai cấp t sản giai cấp vô sản hai mặt đối lập thống với , giai cấp vô sản với t cách giai cấp bán sức lao động cho giai cấp t sản , giai cấp t sản tồn với t cách giai cấp mua sức lao động giai ... với việc trao quyền cho hộ nông dân, kể quyền chuyển nhợng , quyền sử dụng đất đai biết giải vấn đề sở hữu, biết tách quyền sở hữu với quyền sử dụng Chẳng hạn nh ruộng đất thuộc quyền sở hữu toàn ... thị trờng t chủ nghĩa đại ng y thể xu hớng tự phủ định tự tiến hoá để chuyển sang giai đoạn hậu công nghiệp , theo xu hớng xã hội hoá Đ y tất y u khách quan , quy luật phát triển xã hội Nhân...
 • 15
 • 2,413
 • 11

sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì? Nội dung, điều kiện khách quan quy định là gì? Trên phương diện lý luận và thực tiễn, nó được thể hiện ra sao? Và để củng cố và tăng cường sự lãnh đạo của giai cấp công nhân cần phải tiến hành những biện pháp

sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì? Nội dung, điều kiện khách quan quy định là gì? Trên phương diện lý luận và thực tiễn, nó được thể hiện ra sao? Và để củng cố và tăng cường sự lãnh đạo của giai cấp công nhân cần phải tiến hành những biện pháp

Lý luận chính trị

... th y cha có tầng lớp trí thức thay giai cấp để lãnh đạo cách mạng.Trí 17 Cach-mang-xa-hoi-chu -nghia- voi-viec-hoan-thanh -su- menh- lich -su- cua- giai- cap- cong- nhan thức trí thức giai cấp định thờng giai ... Cach-mang-xa-hoi-chu -nghia- voi-viec-hoan-thanh -su- menh- lich -su- cua- giai- cap- cong- nhan thay vào hình thái kinh tế xã hội cao hơn) đấu tranh giai cấp hay cách mạng xã hội chủ nghĩa; kết hợp t sản đánh phong kiến, giai ... mệnh 11 Cach-mang-xa-hoi-chu -nghia- voi-viec-hoan-thanh -su- menh- lich -su- cua- giai- cap- cong- nhan lịch sử Học thuyết chứng minh sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân đợc quy định điều kiện kinh tế, xã...
 • 30
 • 1,923
 • 1

TIỂU LUẬN: Cách mạng xã hội chủ nghĩa với việc hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân pot

TIỂU LUẬN: Cách mạng xã hội chủ nghĩa với việc hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân pot

Khoa học xã hội

... không thay đổi Nếu trước kia, công nhân bán sức lao động chân tay chủ y u nay, họ bán sức lao động chân tay lao động trí óc, giá trị ng y lớn bị bóc lột giá trị thặng dư theo chiều sâu Giai cấp ... thành giai cấp thống trị xã hội Đó phải đập tan quyền tư sản; x y dựng quyền nhà nước(nền chuyên vô sản): thực chất để đảm bảo quyền lực trị thuộc nhân dân, giữ vai trò quan trọng công cụ x y dựng ... quyền nhà nước giai cấp tư sản, thiết lập chuyên vô sản dùng chuyên vô sản để cải tạo xã hội cũ x y dựng xã hội tất lĩnh vực đời sống xã hội Đó quy luật phổ biến trình thực sứ mệnh lịch sử giai...
 • 28
 • 2,471
 • 3

PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH

PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH

Triết học Mác - Lênin

... Thực hiện: Nhóm 3-A2k69 I • QUY LUẬT CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN: Quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập Quy luật phủ định phủ định 5/14/2015 ... Nga Thực hiện: Nhóm 3-A2k69 I • QUY LUẬT Căn vào lĩnh vực tác động cá quy luật chia thành nhóm lớn: QUY LUẬT QUY LUẬT TỰ NHIÊN QUY LUẬT XÃ HỘI QUY LUẬT CỦA TƯ DUY 5/14/2015 Hướng dẫn: GV.Lê Thị ... GV.Lê Thị Nga Thực hiện: Nhóm 3-A2k69 I • QUY LUẬT Căn vào mức độ tính phổ biến để phân loại quy luật chia thành: QUY LUẬT Quy luật riêng Quy luật chung Quy luật phổ biên 5/14/2015 Hướng dẫn: GV.Lê...
 • 32
 • 2,345
 • 2

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Trung học cơ sở - phổ thông

... tranh giành quyền nhằm giành l y quyền tay giai cấp công nhân với nhân dân lao động 47/96 Trong trình x y dựng XHCN liên minh trị giai cấp công nhân với giai cấp nông dân tham gia vào quyền nhà nước ... mục tiêu giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa - Giai đoạn thứ giai cấp công nhân phải đoàn kết với người lao động khác thực lật đổ quyền giai cấp thống trị, “phải giành l y quyền, phải ... với giai cấp nông dân giai cấp công nhân giữ quyền nhà nước 42/96 Mục tiêu cách mạng XHCN trì giai cấp, trì nhà nước mà tiến lên x y dựng xã hội không giai cấp, không nhà nước Điều thực sở xây...
 • 96
 • 6,912
 • 42

Tài liệu Tiểu luận: " sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân " pdf

Tài liệu Tiểu luận:

Báo cáo khoa học

... không thay đổi Nếu trước kia, công nhân bán sức lao động chân tay chủ y u nay, họ bán sức lao động chân tay lao động trí óc, giá trị ng y lớn bị bóc lột giá trị thặng dư theo chiều sâu Giai cấp ... thành giai cấp thống trị xã hội Đó phải đập tan quyền tư sản; x y dựng quyền nhà nước(nền chuyên vô sản): thực chất để đảm bảo quyền lực trị thuộc nhân dân, giữ vai trò quan trọng công cụ x y dựng ... quyền nhà nước giai cấp tư sản, thiết lập chuyên vô sản dùng chuyên vô sản để cải tạo xã hội cũ x y dựng xã hội tất lĩnh vực đời sống xã hội Đó quy luật phổ biến trình thực sứ mệnh lịch sử giai...
 • 31
 • 2,429
 • 6

CHƯƠNG IV: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA pdf

CHƯƠNG IV: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA pdf

Cao đẳng - Đại học

... XHCN Tình cách mạng Giai cấp thống trị suy y u Những người bị áp bị đ y đến đường Giai cấp lãnh đạo đủ lực Kinh tế Thời cách mạng Giai đoạn I Giành quyền Trong nước: Giai cấp thống trị hoang ... hóa khác •Đấu tranh giai cấp điều kiện, nội dung, hình thức Nội dung •X y dựng, củng cố nhà nước dân chủ •X y dựng ĐCS •Tuyên truyền, phổ biến tư tưởng khoa học, cách mạng •X y dựng văn hóa •Khắc ... toàn XH Đặc điểm trị - xã hội GCCN  Giai cấp tiên tiến thời đại ng yGiai cấp có tính cách mạng triệt để  Giai cấpý thức tổ chức kỉ luật cao  Giai cấp có chất quốc tế  Vai trò ĐSC...
 • 27
 • 2,274
 • 21

Báo cáo khoa học:Cơ sở lý luậnphương pháp luận của chủ nghĩa Mác về văn hóa và đời sống của giai cấp công nhân doc

Báo cáo khoa học:Cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác về văn hóa và đời sống của giai cấp công nhân doc

Báo cáo khoa học

... tiep cua qua trinh song hien thQc" (10) Ro rang, luan diem cua C Mac c6 ^ nghia cd sd ly luan, phQdng phap luat r^t quan doi v6i vi§c nghien cQu ddi song van hoa cua giai ca'p cong nhan giai ... vao san xua't cong nghiep, ban than giai ca'p tQ san Anh da dan dan nhan tha 'y sQ can thiet phai quy dinh bang phap luat gi6i han tQdng ddi hdp ly cua lao dong cua cong nhan (ngay lam viec 10 ... theo nghia sdu xa nhd't cua khdi niem • chinh Id hoat dong sinh so'ng cd y thiic cua ngiidi theo quy luat cua cdi dep TQ do, ta e6 the suy ra: ddi song van h6a ciia ngQdi n6i chung, cua giai...
 • 5
 • 647
 • 3

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học pdf

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học pdf

Cao đẳng - Đại học

... y u tố chủ quan thân giai cấp, cách mạng xã hội chủ nghĩa lãnh đạo giai cấp công nhân muốn thành công cần phải có y u tố khách quan quy định II.NỘI DUNG 1 .Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử Giai ... v y, th y yếu tố khách quan đóng vai trò quan trọng sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Đồng thời lịch sử giới chứng minh kết luận chủ nghĩa Mác-Lênin sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân đắn Tuy ... cao, kỉ luật chặt chẽ ng y tăng cường lãnh đạo Đảng cộng sản Thư ba, giai cấp công nhân có chất quốc tế: bóc lột giai cấp tư sản không diễn nước mà nước khác Ng y nay, với phát triển mạnh mã...
 • 6
 • 1,103
 • 7

Luận văn Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ngày nay pptx

Luận văn Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ngày nay pptx

Khoa học xã hội

... Pháp Chủ Y u Để X y Dựng Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Ng y Nay 3.1 Mục tiêu X y dựng đội ngũ công nhân Việt Nam vừa có sức vừa có tài, đáp ứng y u cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; x y dựng ... thêm lý luận giai cấp công nhân điều kiện: giành quyền lãnh đạo quyền x y dựng xã hội xã hội chủ nghĩa thực Theo quan niệm V I Lênin, giai cấp công nhân trở thành giai cấp cầm quyền phải tỏ có ... trị, giành l y dân chủ Hai là, sau đó, dùng thống trị trị bước đoạt l y tư tay giai cấp tư sản để tập trung tất công cụ sản xuất vào tay nhà nước _ giai cấp vô sản tổ chức thành giai cấp thống...
 • 16
 • 858
 • 4

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, điều kiện khách quan, lý luận và thực tiễn, củng cố và tăng cường sự lãnh đạo của giai cấp công nhân

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, điều kiện khách quan, lý luận và thực tiễn, củng cố và tăng cường sự lãnh đạo của giai cấp công nhân

Kinh tế chính trị

... hàng ngũ Mặc dù v y, chất giai cấp công nhân không thay đổi Nếu trớc kia, công nhân bán sức lao động chân tay chủ y u nay, họ bán sức lao động chân tay lao động trí óc, giá trị ng y lớn bị bóc lột ... thành giai cấp thống trị xã hội Đó phải đập tan quyền t sản; x y dựng quyền nhà nớc(nền chuyên vô sản): thực chất để đảm bảo quyền lực trị thuộc nhân dân, giữ vai trò quan trọng công cụ x y dựng ... quyền nhà nớc giai cấp t sản, thiết lập chuyên vô sản dùng chuyên vô sản để cải tạo xã hội cũ x y dựng xã hội tất 19 lĩnh vực đời sống xã hội Đó quy luật phổ biến trình thực sứ mệnh lịch sử giai...
 • 25
 • 2,701
 • 7

chương 7 sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

chương 7 sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Triết học

... sử giai cấp công nhân phải trải qua hai bước: Bước thứ nhất: Giai cấp vô sản giành l y quyền nhà nước chuyển TLSX thành sở hữu nhà nước Bước thứ hai: Giai cấp vô sản tự thủ tiêu với tư cách giai ... trưng n y, đặc trưng khiến cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản 6/96 Phát triển học thuyết Mác Ăngghen thời đại đế quốc chủ nghĩa, đặc biệt từ thực tiễn x y dựng ... Giai cấp công nhân giai cấp tiên phong cách mạng - Giai cấp công nhân giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để - Giai cấp công nhân giai cấpý thức tổ chức kỷ luật cao - Giai cấp công nhân...
 • 24
 • 2,466
 • 0

chương vii sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

chương vii sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Triết học

... công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ng y đại, trình độ XHH ng y cao Người công nhân ch y m y tiện nhà m y khí Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân a/ Khái niệm Thợ thủ công ... công nhân X Giai cấp Tư sản Sức LĐ 11 Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân a/ Khái niệm Hai đặc trưng giai cấp công nhân: Giai cấp tư sản …mà lớn lên giai cấp vô sản, giai cấp ... nhân phải phục vụ m y móc” Thợ thủ công đan hàng từ lục bình Người công nhân lắp ráp ô tô Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân a/ Khái niệm “tất giai cấp khác suy tàn tiêu vong với...
 • 49
 • 2,362
 • 1

CHƯƠNG 7: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA doc

CHƯƠNG 7: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA doc

Cao đẳng - Đại học

... người - Giai đoạn một: giành quyền tay giai cấp cơng nhân nhân dân lao động, “tự x y dựng thành giai cấp thống trị, giành l y dân chủ” - Giai đoạn hai: xóa bỏ chế độ người bóc lột người… tức x y dựng ... • Giai cấpý thức tổ chức kỷ luật cao • Giai cấp có chất quốc tế Vai trò Đảng Cộng sản q trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân a Tính tất y u quy lt hình thành, phát triển đảng giai ... quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Vai trò Đảng cộng sản q trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Giai cấp cơng nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân a Khái niệm giai cấp...
 • 58
 • 3,667
 • 23

Tiểu luận: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HIỆN NAY pptx

Tiểu luận: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HIỆN NAY pptx

Khoa học xã hội

... thay phát triển từ chế độ công xã nguyên th y, qua chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ tư chủ nghĩa cuối đến xã hội cộng sản Có phát triển tác động hệ thống quy luật xã hội, quy ... Dựa thay đổi công nghệ phải chuyển dich cấu kinh tế để dần tới tăng trưởng nhanh bền + Khuyến khích đào tạo tài trẻ nhằm tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước + Thực chuyển giao ... tục đổi chế may nhà nước tránh lặp lại chế chuyên quyền độc đoán m y nhà nước mang lại hậu nghiêm trọng +Chống quan liêu độc đoán , chủ quan cá nhân +Phân biệt rõ chức ,thẩm quyền cấp nghành...
 • 12
 • 3,778
 • 2

Bài tiểu luận: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân pot

Bài tiểu luận: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân pot

Cao đẳng - Đại học

... nghiệp) Giai cấp công nhân hay giai cấp vô sản, theo Karl Marx giai cấp người phải bán sức lao động để đổi l y tiền lương họ chủ sở hữu phương tiện sản xuất Cũng theo Marx, giai cấp công nhân giai ... cương vị lãnh đạo phát huy tốt khả chiếm 35,2%, y u 26,73% Cán khoa học công nghệ cao phát huy tốt chiếm 34,9%, y u 27,8% Cán chuyên môn nghiên cứu phát huy tốt có 36,02%, y u 26,69%  Như so với ... n y sinh mâu thuẫn quyền lợi nghĩa vụ giai cấp công nhân - Công nghiệp hoá quốc gia vùng đất nước g y khó khăn việc lãnh đạo toàn thể giai cấp cong nhân mặt trận thống - Những vấn đề xã hội nảy...
 • 28
 • 3,370
 • 26

bài giảng chủ nghĩa xã hội khoa học chương 3 sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

bài giảng chủ nghĩa xã hội khoa học chương 3 sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Triết học

... THỐNG MAY CÔNG TÁC => H (Công nhân phân phải phục tùng hoạt động m y) “ Trong tất giai cấp đối lập với giai cấp tư sản có giai cấp vô sản giai cấp thực cách mạng Các giai cấp khác suy tàn tiêu ... chân giai cấp tư sản, tảng giai cấp tư sản x y dựng lên chế độ sản xuất chiếm hữu Trước hết, giai cấp tư sản tạo người đào huyệt chôn Sự sụp đổ giai cấp tư sản thắng lợi giai cấp vô sản tất y u ... công nhân bị áp đông đảo tạo giai cấp xã hội ng y đứng trước cần thiết phải nắm l y cải tư liệu sản xuất vào tay để sử dụng cho toàn thể xã hội, cho giai cấp độc quyền nay” TƯ BẢN = LAO ĐỘNG XÃ...
 • 39
 • 1,870
 • 0

Xem thêm