xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay một số vấn đề lý luận và thực tiển

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay một số vấn đề luận thực tiễn

Lý luận chính trị

... KHOA HỌC HỘI NHÂN VĂN - Nguyễn Thị Phương Quỳnh XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAYMỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN THỰC TIỄN Luận văn ... tƣợng nghiên cứu luận văn vấn đề luận thực tiễn xây dựng nhà nƣớc pháp quyền Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: luận văn vấn đề luận thực tiễn xây dựng nhà nƣớc pháp quyền Việt Nam từ thay đổi ... CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM 1.1 Khái niệm nhà nƣớc pháp quyền nhà nƣớc pháp quyền XHCN 1.1.1 Khái niệm nhà nước pháp quyền...
 • 107
 • 2,254
 • 11
Ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Ảnh hưởng của tâm tiểu nông đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa việt nam hiện nay

Khoa học xã hội

... (2005), Xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội Đào Trí úc - Phạm Hữu Nghị (Đồng chủ biên) (2009), Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt nam giai đoạn nay, số vấn đề ... đến xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Từ Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam đời đến (1991), mô hình luận thực tiễn xây dựng NNPQ nước ta ... Việt Nam số phương diện như: kinh tế - hội; xây dựng YTPL; xây dựng pháp luật, thực pháp luật, bảo vệ pháp luật xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước - Luận án đề xuất số giải pháp nhằm...
 • 20
 • 1,557
 • 3
Tài liệu TIỂU LUẬN: VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ppt

Tài liệu TIỂU LUẬN: VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY ppt

Báo cáo khoa học

... vấn đề là: 1) Vấn đề thiết kế mô hình cụ thể Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam 2) Vấn đề giải mối quan hệ Đảng Nhà nước 3) Vấn đề tạo lập điều kiện, sở cho việc xây dựng Nhà nước pháp ... hoạt động Nhà nước nước ta Tuy nhiên, nói nghĩa ngày một, ngày hai xác lập Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Trong luận thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền nước ta đặt nhiều vấn đề phức ... đồng nhà nước pháp quyền với nhà nước tư sản, số người cho rằng, xây dựng nhà nước pháp quyền từ bỏ chủ nghĩa hội Có người lại coi việc xây dựng nhà nước pháp quyền thừa nhận phân lập quyền...
 • 104
 • 5,901
 • 27
TIỂU LUẬN: MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY pdf

TIỂU LUẬN: MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG NHÀ NƯỚC TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY pdf

Báo cáo khoa học

... có tính pháp quyền, song chưa phải nhà nước pháp quyền thực tế, vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Đảng ta đặt cách không lâu(5) Mặt khác, tạo lập Nhà nước hội chủ nghĩa "đập ... nhà nước thuộc nhân dân Như vậy, Nhà nước pháp quyền Việt Nam xây dựng sở nhà nước có, sở đổi không ngừng hoàn thiện, nâng nhà nước có lên tầm cao mới, trình lâu dài Nhà nước pháp quyền hội chủ ... định chủ trương "xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam nhân dân, nhân dân, nhân dân" Nội dung chủ yếu nhiệm vụ là: "Tiếp tục xây dựng bước hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam Đó Nhà nước...
 • 79
 • 2,477
 • 25
Báo cáo

Báo cáo " Vai trò của Chính phủ trong việc bảo đảm thúc đẩy quyền con người đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay " ppt

Báo cáo khoa học

... ngun lut hin Vit Nam khụng ch cú bn quy phm phỏp lut Cỏc thnh t ca h thng phỏp lut quc gia khụng ch cú ngnh lut, ch nh phỏp lut v quy phm phỏp lut (õy ch l nhng thnh t c bn) Ngy nay, xem xột phỏp ... Lờ Minh Tõm, H thng phỏp lut Vit Nam trc yờu cu xõy dng nh nc phỏp quyn XHCN, Ti liu tham lun ti hi tho H thng phỏp lut - cỏc quan im tip cn v thc tin ti Vit Nam, H Ni, ngy 6/5/2011 (2).Xem: ... thc tin ti Vit Nam, H Ni, ngy 6/5/2011 (3).Xem: GS.TS Lờ Hng Hnh, H thng phỏp lut - Nhng v nhn thc, Ti liu tham lun ti hi tho H thng phỏp lut - cỏc quan im tip cn v thc tin ti Vit Nam, H Ni, ngy...
 • 6
 • 750
 • 2
đề tài ' vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay '

đề tài ' vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa việt nam hiện nay '

Giáo dục học

... VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY TRẦN THÀNH (*) Nói vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam nay, viết này, tác giả đưa luận ... giải mối quan hệ Đảng Nhà nước 3) Vấn đề tạo lập điều kiện, sở cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, ... hoạt động Nhà nước nước ta Tuy nhiên, nói nghĩa ngày một, ngày hai xác lập Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Trong luận thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền nước ta đặt nhiều vấn đề phức...
 • 15
 • 839
 • 1
Vận dụng quan điểm kiểm soát quyền lực nhà nước của Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Vận dụng quan điểm kiểm soát quyền lực nhà nước của Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Báo chí

... điểm vấn đề vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa nước ta Đề tài mà tác giả chọn sâu vào việc tìm hiểu vận dụng vấn đề kiểm soát tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng nhà nước pháp ... soát quyền lực nhà nƣớc xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 48 2.1 Thực trạng vấn đề kiểm soát quyền lực Nhà nƣớc pháp quyền hội chủ ... chủ nghĩa Việt Nam 48 2.1.1 Bản chất, nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam .48 2.1.2 Thực trạng vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước nước...
 • 95
 • 1,082
 • 4
Tư tưởng của Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền và vận dụng tư tưởng đó vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền vận dụng tư tưởng đó vào xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Lý luận chính trị

... HỌC HỘI NHÂN VĂN *** NGUYỄN THỊ HOA TƯ TƯỞNG CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐÓ VÀO XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ... tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền vận dụng tư tưởng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nghiên cứu cần thiết mặt luận Đó chọn đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền ... 1: Một số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền 11 Chương 2: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt nam 12 Chương MỘT SỐ...
 • 126
 • 2,053
 • 5
Quan niệm về nhà nước pháp quyền của Ch.S. Montesquieu trong Bàn về tinh thần pháp luật và ý nghĩa của nó với xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Quan niệm về nhà nước pháp quyền của Ch.S. Montesquieu trong Bàn về tinh thần pháp luật ý nghĩa của nó với xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Lý luận chính trị

... pháp quyền hội chủ nghĩa nước ta Cơ sở luận phƣơng pháp luận nghiên cứu luận văn 4.1 Cơ sở luận Luận văn thực sở luận Chủ nghĩa MácLênin Tư tưởng Hồ Chí Minh dựa vào phương pháp luận ... gọi Nhà nước pháp quyền nước ta, ý tưởng xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hội chủ nghĩa, nhà nước dân, dân dân Đại hội VII, XIII, IX Đảng đặt quan tâm mong muốn thiết lập Tại Đại hội ... 2005… tài liệu tham khảo quý báu cho luận văn không khía cạnh luận nhà nước, nhà nước pháp quyềnthực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam Do điều kiện hạn chế ngoại ngữ,...
 • 98
 • 1,710
 • 5
Ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Ảnh hưởng của tâm tiểu nông đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Lý luận chính trị

... NGHA VIT NAM HIN NAY TRấN MT S PHNG DIN C BN 2.1 nh h-ởng tâm tiểu nông đến kinh tế, hội - sở, tảng việcxây dựng Nhà n-ớc pháp quyền hội chủ nghĩa ViệtNam 2.2 nh hng ca tõm tiu nụng ... phỏp lut nhõndõn 2.3 nh h-ởng tâm tiểu nông đến hoạt động xây dựng pháp luật, thực pháp luật bảo vệ pháp luật (công hội) 2.4 nh h-ởng tâm tiểu nông xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ... sng thnh th mang tõm tiu nụng Chỳng tụi cng phõn bit khỏi nim tõm tiu nụng vi khỏi nim tõm sn xut nh, tõm tiu t sn Tõm tiu nụng v tõm sn xut nh, tõm tiu t sn u c ny sinh,...
 • 215
 • 1,070
 • 5
Vận dụng quan điểm kiểm soát quyền lực nhà nước của Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Vận dụng quan điểm kiểm soát quyền lực nhà nước của Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... điểm vấn đề vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa nước ta Đề tài mà tác giả chọn sâu vào việc tìm hiểu vận dụng vấn đề kiểm soát tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng nhà nước pháp ... việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp, Tạp chí Nhà nước pháp luật số 23 GS.TS Trần Ngọc Đường (2011), Một số vấn đề phân công, phối hợp kiểm soát quyền lực xây dựng Nhà nước pháp quyền hội ... Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Bộ Tư pháp Nhưng nghiên cứu sâu vấn đề kiểm soát tư tưởng Hồ Chí Minh Có số công trình bàn việc xây dựng nhà nước pháp quyền tư tưởng Hồ Chí Minh, “Tư tưởng...
 • 11
 • 416
 • 0
Tiếp cận triết học khái niệm nhà nước pháp quyền và sự vận dụng nó trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Tiếp cận triết học khái niệm nhà nước pháp quyền sự vận dụng nó trong xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... 2.2 Thực tiễn xây dựng số vấn đế đặt trình xây dựng nhà nƣớc pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam 57 2.2.1 Vấn đề pháp luật, dân chủ, tổ chức quyền lực nhà nƣớc pháp quyền hội chủ nghĩa Việt ... KHÁI NIỆM NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY 51 2.1 Quan điểm xây dựng nhà nƣớc pháp quyền hội chủ nghĩa Đảng cộng sản Việt Nam ... Nam 57 2.2.2 Cơ sở hội nhà nƣớc pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam 59 2.2.3 Cơ sở kinh tế nhà nƣớc pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam 62 2.3 Một số kiến nghị giải pháp xây...
 • 89
 • 502
 • 1
Tư tưởng chính trị thời Tiên Tần với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng chính trị thời Tiên Tần với việc xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Tiến sĩ

... VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY 173 3.3.1 Bài học thứ rút từ tư tưởng trị thời Tiên Tần xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam ... pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam Với trên, chọn vấn đề “Tư tưởng trị thời Tiên Tần với việc xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam nay làm luận án tiến sĩ triết học Tổng ... 3.1.2 Những hạn chế tư tưởng trị thời Tiên Tần 154 3.2 VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY 163 3.3 BÀI HỌC LỊCH SỬ TỪ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ THỜI TIÊN...
 • 234
 • 535
 • 0
Mối quan hệ giữa đảng viên với nhân dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Mối quan hệ giữa đảng viên với nhân dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa việt nam hiện nay

Khoa học xã hội

... xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa nước ta nay; xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa đặt vấn đề cho mối quan hệ Đảng - nhân dân hay ảnh hưởng việc xây dựng nhà nước pháp quyền ... ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Quan niệm chung nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Trong lịch sử nhân loại, tư tưởng nhà nước pháp quyền đời ... KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY 61 3.1 Phương hướng tăng cường mối quan hệ Đảng với nhân dân điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt...
 • 109
 • 1,680
 • 1
Mô hình xã hội lý tưởng theo quan niệm của nho giáo và việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam

Mô hình hội tưởng theo quan niệm của nho giáo việc xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa việt nam

Kinh tế - Quản lý

... đức, quan hệ hội cách ứng xử người quan hệ hội Mô hình hội tưởng theo quan niệm Nho giáo việc xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam 3.1 Quản nhà nước pháp luật kết ... công cụ; nói pháp quyền tính chất, chất hội Như pháp quyền ngầm có pháp trị Quan niệm Việt Nam nhà nước pháp quyền sau: Nhà nước làm điều mà pháp luật cho phép, dân làm điều mà pháp luật không ... h i phong ki n 2.3 h i cao h c t p , giáo d c hội tưởng phải hội có giáo dục, người phải giáo dục, giáo hoá có đạo đức nhà Nho, giáo dục, giáo hóa biện pháp trị để xây dựng xã...
 • 24
 • 708
 • 3
Tổ chức và hoạt động của chính quyền tỉnh theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam

Tổ chức hoạt động của chính quyền tỉnh theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa việt nam

Tiến sĩ

... Sỏch phỏp lý" M 1985; Thm quyn ca cỏc Xụ vit a phng Nxb "Sỏch phỏp lý" M 1986, (Sỏch ting Nga), lun phỏp lut v nh nc, M Nxb Park.2003; thuyt qun nh nc Nxb "ễmờga" M.2004 Ngy nay, trờn ... quyn, c trng ca nh nc phỏp quyn Vit Nam, ú trung phõn tớch t chc quyn lc nh nc nh nc phỏp quyn Vit Nam hin nay, khng nh nhng yờu cu ca nh nc phỏp quyn Vit Nam i vi t chc v hot ng ca chớnh quyn ... trực Bầu, giám sát UBND Tỉnh Báo cáo Chủ tịch UBND Giám sát Văn phòng Các Ban Văn phòng Giám sát Các Sở Huyện Trởng Chỉ đạo chuyên môn Giám sát Các Phòng HĐND Bầu, giám sát Thờng trực Báo cáo...
 • 34
 • 707
 • 1
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "VẤN ĐỀ KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" ppt

Báo cáo khoa học

... lớn pháp luật vấn đề khiếu kiện hành nước ta, khẳng định tâm Đảng Nhà nước ta việc thực chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Đây sở pháp quan trọng góp phần phát huy quyền ... đẳng, đắn Nhà nước công dân thông qua quyền nghĩa vụ pháp công dân Hiến pháp pháp luật qui định Vì vậy, nguyên tắc cần quán triệt thực thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam, vần đề bảo ... nhà nước công dân III THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Thực tiễn thực pháp luật khiếu nại hành Về khiếu nại: Thực...
 • 35
 • 535
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25