vấn đề 1 xác định các đặc trưng của kim loại 0 a electron quang điện wđomax vomax dòng quang điện ibh uh điện thế cực đại

Dạng 1: Xác định các đặc trưng của dddh

Dạng 1: Xác định các đặc trưng của dddh

Vật lý

... tần số góc 10 π rad/s, vật qua li độ cm có vận tốc 40 cm/s Biên độ dao động vật ……………………………………………………………………ĐS: A = ……… Bài 13 : Vật dao động điều h a có tần số góc 10 π rad/s, biên độ dao động 5cm ... trình dao động độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại 10 πcm/s 2πm/s2 Chu kì dao động vật là…………………………… …………………………………………; Biên độ dao động vật là…………………………………… Bài 12 : Vật dao động điều h a có ... là………………………………………………………………… Bài 10 : Vật dao động điều h a có tần số f = 10 Hz, biên độ dao động 6cm Vận tốc vật qua VTCB π có độ lớn là……………………………………………………………………………… ĐS: vmax =…… Bài 11 : Một vật dao động điều hoà...
 • 2
 • 579
 • 1
XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA HÀM NGẪU NHIÊN THEO SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM

XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA HÀM NGẪU NHIÊN THEO SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM

Toán học

... Bảng 6 .1 18 24 u ~ σ u (m/s) 12 30 36 42 48 2 ,0 2,7 -2,2 -2,2 3 ,0 1, 7 -2,6 -1, 5 16 15 13 15 14 13 11 12 54 60 66 72 78 84 90 2,4 2 ,0 -2,6 -2,2 -0, 8 0, 4 0, 3 13 13 11 11 Trên hình 6.4 đ a hàm cấu ... ĐỘ CHÍNH XÁC XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ C A HÀM NGẪU NHIÊN Do nhiều nguyên nhân làm ảnh hưởng tới độ xác, đặc trưng thống kê hàm ngẫu nhiên T xác định theo số liệu thực nghiệm đặc trưng gần ... theo giá trị tốc độ gió: I − 50 km/h; II − 50 10 0 km/h III − 10 0 km/h Các hàm cấu trúc hàm tương quan xác định riêng biệt cho thể theo công thức (6.2 .17 ) (6.2.6), sau lấy trung bình theo tất thể...
 • 30
 • 617
 • 0
Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường

Thạc sĩ - Cao học

... pha hydrotalcite với pic đặc trƣng cho mặt (00 3); (00 6); (00 9); ( 01 5 ); ( 01 8 ); (11 0) ; (11 3) tƣơng ứng với 2θ = 11 ,2; 22,8; 34,5; 38,6; 45,6; 60; 62 (JCPDS22 -07 00) Không thấy xuất pic lạ Khoảng cách ... Potential thermal stabilizers for PVC”, Indian Journal of Chemistry vol.4 7A, pp 10 04 – 10 08 32 Sherman D ( 20 01 ) , Synthetic Spheroidal Hydrotalcite, T03 -06 Assigned to mid America Commercialization ... laboratories 30 Robert C Weast (19 76), Handbook of Chemistry and Physics, CRC press, INC 31 Savita Gupta, D D Agarwal & Susanta Banerjee ( 200 8), “Synthesis and characterization of hydrotalcites:...
 • 12
 • 766
 • 1
Xác định các đặc trưng của hệ phổ kế gamma bán dẫn be5030

Xác định các đặc trưng của hệ phổ kế gamma bán dẫn be5030

Thạc sĩ - Cao học

... 99,9 71% 11 100 0,96% 378,67 0, 007 70, 00 01 60 Co 11 73,2374% 99,977% 11 64 60, 98% 14 2,26 0, 003 20, 000 2 13 32,5 01 5 % 99,984% 10 47 20, 99% 14 2,26 0, 002 90, 00 01 53 ,16 11% 2 ,19 22% 33 802 ,67% 16 1, 50 0 ,03 0 80, 006 8 ... 88 ,04 5% 3, 611 0% 10 19 91, 1% 759,33 0, 04 7 10 ,00 52 12 2 ,0 614 % 85,6 01 7 % 16 01 7 0, 81% 15 2,27 0, 045 80, 00 81 136,4745% 10 ,688% 18 932,54% 15 2,27 0, 043 40, 004 2 Cs 6 61, 6573% 85 , 10 2% 11 92 90, 92% 65,38 0, 006 20, 000 2 54 ... 446.4772 15 ,12 708 20 0, 01 4 30, 000 9 12 38 ,11 446.4772 5,79 25 200 0, 01 3 20, 000 9 17 64,49 234Th 446.4772 446.4772 15 ,4 14 674 0, 01 1 10, 007 6 214 Pb 214 Bi 234 Hieu suat ghi 0 .1 Pa 214 0. 01 Bi 1E-3 10 0 10 00 Nang...
 • 22
 • 768
 • 0
Tổng hợp và xác định các đặc trưng của vật liệu Coosite trên cơ sở Fe2O3, ứng dụng xử lý khí H2S cho Biogas

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của vật liệu Coosite trên cơ sở Fe2O3, ứng dụng xử lý khí H2S cho Biogas

Khoa học tự nhiên

... TGA, EDX - Sơ xác định khả loại H2S loại vật liệu tổng hợp 2.3 Thực nghiệm 2.3 .1 Dụng cụ h a chất Dụng cụ thí nghiệm: - Bình cầu 500 ml, 10 00 ml - Bình định mức 10 0ml, 250ml, 500 ml - Ống đong 10 0ml, ... 1. 1 .1. 1 Tính chất vật lý 1. 1 .1. 2 Tính chất h a học [5] 1. 1 .1. 3 Phương pháp điều chế [1, 6] 1. 1 .1. 4 Ứng dụng 1. 1.2 Các oxit sắt 1. 1.2 .1 Sắt(II) ... nung 500 0C kich thước hạt nhỏ so với nung 600 0C Bảng 3 .1 Kích thước tinh thể trung bình (d) mẫu MgO Mẫu M1 .1 M1.2 M1 M2 d (nm) 10 ,26 10 , 60 13 ,38 12 ,47 Như vậy, nhiệt độ thời gian nung, đặc biệt...
 • 64
 • 628
 • 0
tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường

tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường

Khoa học tự nhiên

... HT-Cl/NO3 (2 :1) 2 ,00 : 1, 00 1, 34 : 1, 00 1, 88 : 1, 00 HT-Cl/NO3 (3 :1) 2,72 : 1, 00 0, 77 : 1, 00 2 ,13 : 1, 00 HT-Cl/NO3 (4 :1) 3,67 : 1, 00 1, 68 :1, 00 2,84 : 1, 00 Lƣợng Mg bị h a tan lúc trao đổi hai môi trƣờng: ... 75 : 10 :15 1, 5 0, 2 0, 3 HT2/CO3 45 75 : 10 :15 1, 5 0, 2 0, 3 HT3/CO3 65 75 : 10 :15 1, 5 0, 2 0, 3 HT4/CO3 30 60 : 10 : 30 1, 2 0, 2 0, 6 HT5/CO3 30 40 : 10 : 50 0,8 0, 2 1, 0 HT6/CO3 30 20 : 10 : 70 0,4 0, 2 1, 4 2.3.2.2 - Tổng ... pha hydrotalcite với pic đặc trƣng cho mặt (00 3); (00 6); (00 9); ( 01 5 ); ( 01 8 ); (11 0) ; (11 3) tƣơng ứng với 2θ = 11 ,2; 22,8; 34,5; 38,6; 45,6; 60; 62 (JCPDS22 -07 00) Không thấy xuất pic lạ Khoảng cách...
 • 94
 • 826
 • 0
Nghiên cứu áp dụng bài toán nhận dạng xác định các đặc trưng của trường địa hoá thứ sinh- phục vụ tìm kiếm khoáng sản

Nghiên cứu áp dụng bài toán nhận dạng xác định các đặc trưng của trường địa hoá thứ sinh- phục vụ tìm kiếm khoáng sản

Báo cáo khoa học

... 0. 300 0 .18 9 0. 566 0 .12 6 w 0. 007 -0. 01 0 0. 0 40 0.747 Sn -0. 0 60 -0. 0 30 0.822 -0. 01 0 Bi 0. 0 20 -0. 0 20 -0. 0 30 0. 905 lớn, từ + 0, 69 (ở Pb) đến Cu 0. 0 20 0 .11 4 -0. 0 40 0. 908 + Các Pb 0. 6 90 -0. 0 20 0 .02 0 ... 4333333 32 411 111 13333333332 41 41 41 41 41 41 - 41 { 41 -Ị- 11 111 111 2 12 12 12 12 12 { 12 12 41 12 41 12 41 -4 .0 I 12 41 12 12 41 41 12 41 12 T rọng tâm cua nhóm 12 41 41 -6 41 12 12 12 Chương ... Ft f4 Ba 0. 834 -0. 0 40 -0. 0 50 0 .04 0 Ti -0. 05 0. 687 0. 0 60 -0. 0 30 Cr 0. 0 80 0.724 -0. 0 60 0 .00 7 ! tổng số 17 vec tơ riêng Co -0. 007 0. 784 -0. 343 0. 0 50 (bảng thành Ni 0. 0 60 0.836 -0. 0 60 -0. 000 4’ p hần...
 • 47
 • 503
 • 0
Xác định các đặc trưng của hệ phổ kế gamma bán dẫn BE5030

Xác định các đặc trưng của hệ phổ kế gamma bán dẫn BE5030

Vật lý

... 5788 200 ,14 % 19 6,65 0, 027 50, 0 01 2 10 9 Cd 88 ,04 5% 3, 611 0% 10 19 91, 1% 759,33 0, 04 7 10 ,00 52 12 2 ,0 614 % 85,6 01 7 % 16 01 7 0, 81% 15 2,27 0, 045 80, 00 81 136,4745% 10 ,688% 18 932,54% 15 2,27 0, 043 40, 004 2 Cs 6 61, 6573% 85 , 10 2% ... 85 , 10 2% 11 92 90, 92% 65,38 0, 006 20, 000 2 54 Mn 834,8483% 99,9 71% 11 100 0,96% 378,67 0, 007 70, 00 01 60 Co 11 73,2374% 99,977% 11 64 60, 98% 14 2,26 0, 003 20, 000 2 13 32,5 01 5 % 99,984% 10 47 20, 99% 14 2,26 0, 002 90, 00 01 ... 303 6,52 0, 005 20, 00 01 Mn 834,8483% 99,97 61% 10 28 50, 99% 409 ,09 0, 006 60, 00 01 117 3,2374% 99,97397% 12 35 20, 95% 17 8,37 0, 002 70, 000 2 13 32,5 01 5 % 99,98564% 10 9 2 10 ,97% 17 8,37 0, 002 40, 00 01 109 57 Cd Co 13 7...
 • 52
 • 786
 • 0
Xác định các đặc trưng của thanh nhiên liệu hạt nhân dựa vào những bức xạ gamma năng lượng thấp và tia X

Xác định các đặc trưng của thanh nhiên liệu hạt nhân dựa vào những bức xạ gamma năng lượng thấp và tia X

Vật lý

... 7 .04 x 108 năm U 7 .04 x 108 năm U 7 .04 x 108 năm 205 . 311 ± 0. 01 0 U 5. 01 ± 0. 07 275 .12 9 ± 0. 035 234 γ 235 γ 0. 052 ± 0. 005 235 U 2.46x 105 năm U 2.46x 105 năm 53. 20 ± 0. 02 γ 0 .12 3 ± 0. 002 234 12 0. 90 ± 0. 02 ... 3. 700 ± 0. 400 3. 905 ± 0. 01 2 238 U 234 Th 83. 30 0 .06 0 ± 0. 006 0 .14 9 ± 0. 003 238 U 234 Th 92.37 2 .13 0 ± 0. 200 6.735 ± 0 . 10 8 238 U 234 Th 92.79 2 . 10 0 ± 0. 2 10 5.757 ± 0 .12 8 238 U 2 31 2 31 U Th 84. 21 ... xa vạch khác [6] Nang luong gamma E(keV) 400 0 so lieu duong khop 300 0 200 0 10 00 0 400 0 800 0 12 00 0 16 00 0 So kênh Hình 2.2 Đường chuẩn lượng hệ phổ kế BEGe – Canberra Trong chƣơng trình Genie 200 0...
 • 70
 • 862
 • 0
Tổng hợp và xác định các đặc trưng của selen kim loại kích thước nano sử dụng một số phương pháp tổng hợp xanh

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của selen kim loại kích thước nano sử dụng một số phương pháp tổng hợp xanh

Khoa học tự nhiên

... 29.8, 41. 4, 43.9, 45.5, 51. 8, 56.3, 61. 9, 65.2, 68.6 đặc trưng cho mặt ( 10 0) , ( 10 1), (11 0) , ( 10 2), (11 1), (2 01 ) , (11 2), ( 202 ), ( 211 ), (11 3) tương ứng 32 selen với cấu trúc lục phương (hexagonal) ... polysacarit alginat 11 1. 2 .1 Polysaccarit 11 1. 2.2 Alginat 12 1. 2.2 .1 Nguồn gốc 12 1. 2.2.2 Đặc điểm cấu trúc alginat 12 1. 2.2.3 Tính chất alginat ... alginat thường khoảng 50 – 10 00 kDa [9] 12 Hình 2: Đặc trưng cấu trúc alginat: a) Các monomer alginat b) Cấu trúc không gian c) Các kiểu phân bố cấu trúc chuỗi mạch alginat 1. 2.2.3 Tính chất alginat...
 • 68
 • 637
 • 0
Nghiên cứu quy trình tổng hợp và xác định các đặc trưng của vật liệu phức hợp sắt - Polymatose (Iron polymaltose complex - IPC)

Nghiên cứu quy trình tổng hợp và xác định các đặc trưng của vật liệu phức hợp sắt - Polymatose (Iron polymaltose complex - IPC)

Giáo dục học

... β-FeOOH ν(OH) H2O Các dải 16 26 cm -1 13 40 cm -1 (đặc trưng cho polymaltose – hình 3. 1a) , bị dịch chuyển ph a dải 16 54 cm -1 14 71 cm -1 đặc trưng cho β-FeOOH Dải vùng 11 10 cm -1 đặc trưng cho dao động biến ... 10 00 ml - Bình định mức 250ml - Cốc thủy tinh 500 ml - Cốc thủy tinh 10 0ml, 250ml - Ống đong 10 0ml, 200 ml, 500 ml - Nhiệt kế thủy ngân 10 0oC - Chén nung, cốc cân, đ a thủy tinh, th a cân, đ a thủy tinh ... 13 1. 4 .1 Tính chất matodextrin 13 1. 4.2 Ứng dụng maltodextrin 14 1. 5 Phương pháp xác định đặc trưng vật liệu 16 1. 5 .1 Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) 16 1. 5.2...
 • 45
 • 941
 • 3
Xác định các đặc trưng của thanh nhiên liệu hạt nhân  xác định độ giàu của 235u bằng phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi

Xác định các đặc trưng của thanh nhiên liệu hạt nhân xác định độ giàu của 235u bằng phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi

Thạc sĩ - Cao học

... (0, 05) 0, 01 2 (0, 01 ) 0, 0455 (98.8%)c 1, 15 0, 24 (0, 2) (0 ,15 ) 0, 05 0, 05 (0, 40) (0, 24) 0, 08 0, 2 70 (0 , 10 ) 0 ,15 5 (0, 055) 0, 267 (0, 086) 0, 392 (0, 048) 1, 14; 0, 5 Không (0, 32%)c 1, 47 Phổ phức tạp, từ 0, 065 ... 1, 3699 0, 0 219 5 ,08 0, 06 26,967 0, 53 71 185,48 807 4 51 1446 15 , 713 7 0, 02 81 57,2 0, 8 27,4 71 0, 3873 205 ,14 68946 645 1, 3 417 0, 01 2 5 5, 01 0, 07 26,7 81 0, 4 503 258,24 16 688 3 70 0,3247 0, 007 2 0, 0764 0, 002 4 ... 0, 005 825,64 12 4,97 14 3,76 19 8325 654 3,4 513 0, 01 1 4 10 ,96 0 ,14 31, 49 0, 415 4 16 3,33 95627 5 91 1,66 41 0, 01 0 3 5 ,08 0, 06 32,758 0, 4367 18 5, 715 10 92497 11 83 19 , 01 2 0, 0 206 57,2 0, 8 33,238 0, 4663 205 , 311 ...
 • 48
 • 478
 • 0
Tổng hợp và xác định các đặc trưng của vật liệu xúc tác fe  mgo

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của vật liệu xúc tác fe mgo

Hóa học

... đại diện mẫu Fe 15 % hình 3 .13 0 01 MgKa 6 400 5 600 OKa 4 800 FeLl FeLa 16 00 800 FeKa 2 400 FeKb 3 200 FeKesc Counts 400 0 0. 00 1. 00 2 .00 3 .00 4 .00 5 .00 6 .00 7 .00 8 .00 keV Hình 3 .13 : Phổ EDX mẫu FM1 ... giá trị độ rộng độ cao n a cường độ cực đại tương ứng với B = 0. 01 2 5 rad, 0. 01 3 92 rad, 0. 01 5 3 rad, 0. 01 4 9 (2θ = 42.755, 42.786, 42. 807 , 42.6 61, λ = 1. 5 405 6 Ao, K = 0. 9), xác định kích thước tinh ... Scherrer, xác định kích thước tinh thể mẫu M1 .1 (nung 500 oC, 2h) sở vạch đặc trưng tương ứng với mặt ( 200 ) có giá trị độ rộng độ cao n a cường độ cực đại B = 0. 01 4 5 rad, (2θ = 42. 715 , λ = 1. 5 405 6 Ao,...
 • 55
 • 553
 • 0
Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số vật liệu sắt polysaccarit, hướng đến ứng dụng trong thực phẩm chức năng và dược phẩm

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số vật liệu sắt polysaccarit, hướng đến ứng dụng trong thực phẩm chức năng và dược phẩm

Tiến sĩ

... arabinoxylan) Ngoài ra, d a điện tích, polysaccarit phân chia thành polysaccarit trung h a (amylose, amylopectin, cellulose, guar gum), polysaccarit tích điện âm (alginates, carrageenans, gellan, gum arabic, ... arabic, arabinoxylan) Trong đó, theo monome, polysaccarit phân loại thành homoglycan (tinh bột, cellulose), điheteroglycan (agars, alginate, carrageenans) triheteroglycans (xanthan, gellan, arabinoxylan) ... [15 -19 ] Polysaccarit gồm homopolysaccarit cấu tạo từ loại monosaccarit heteropolysaccarit hình thành từ hai nhiều loại monosaccarit .Các polysaccarit phân loại d a theo mạch, theo monome theo điện...
 • 150
 • 500
 • 0
Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số vật liệu sắt polysaccarit, hướng đến ứng dụng trong thực phẩm chức năng và dược phẩm (TT)

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số vật liệu sắt polysaccarit, hướng đến ứng dụng trong thực phẩm chức năng và dược phẩm (TT)

Tiến sĩ

... quan trọng để hướng đến ứng dụng Độ tan vật liệu nhiệt độ khác đ a Bảng 3 .16 Bảng 3 .16 Độ tan vật liệu nước 30 50 70 90 10 0 Nhiệt độ 20 60 90 15 0 200 Độ tan (mg/ml) Vật liệu sắt-MDEX dễ dàng tan ... dịch NaOH, NH3, (NH4)2CO3 NaHCO3 NH3 pH 3 ,0 (NH4)2CO3 pH 3 ,0 NH3 pH 5 ,0 (NH4)2CO3 pH 5 ,0 NaHCO3 pH 3 ,0 NaOH pH 3 ,0 NH3 pH 7 ,0 (NH4)2CO3 pH 7 ,0 NaHCO3 pH 5 ,0 NaHCO3 pH 7 ,0 NaOH pH 5 ,0 NaOH pH 7 ,0 ... polysaccarit, pha akaganeite hình thành khoảng pH từ 3 ,0 đến 11 ,0 Các polysaccarit làm giảm đáng kể lượng ion Cl- vào cấu trúc pha akaganeite; - Các nghiên cứu trước cho vật liệu sắt-polysaccarit...
 • 30
 • 376
 • 1
Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học: "XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG HAO MÒN MẶT LĂN VÀ LỢI BÁNH XE ĐẦU MÁY D20E VẬN DỤNG TẠI XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY ĐÀ NẴNG" potx

Báo cáo khoa học

... < p < 0 ,1 a= 1, 94 σ = 0, 33 a= 2 ,00 σ = 0, 36 0, 02 < p < 0, 05 0, 5 < p < 0, 7 a= 1, 85 σ = 0, 29 0, 01 < p < 0, 02 a= 1, 86 σ = 0, 33 a= 1, 91 σ = 0, 32 0, 05 < p < 0 ,1 0 ,1 < p < 0, 2 a= 1, 82 σ = 0, 33 0, 3 < ... hình 11 - 12 a= 2,37 σ = 0, 39 a= 2, 40 σ = 0, 36 0, 01 < p < 0, 02 0 ,1 < p < 0, 2 a= 2, 30 σ = 0, 37 0, 3 < p < 0, 5 a= 2,48 σ = 0, 33 a= 2,49 σ = 0, 30 0,3 < p < 0, 5 0, 0 01 < p < 0, 01 a= 2,49 σ = 0, 34 0, 05 ... trục a= 2,43 σ = 0, 38 0, 3 < p < 0, 5 a= 2,43 σ = 0, 34 0, 3 < p < 0, 5 1+ 2 a= 2,46 σ = 0, 41 0, 02 < p < 0, 05 a= 1, 89 σ = 0, 36 0, 02 < p < 0, 05 a= 1, 95 3+4 σ = 0, 37 0, 05 < p < 0 ,1 a= 1, 84 σ = 0, 33 0, 001 ...
 • 8
 • 370
 • 1
Luận văn thạc sỹ NGHIÊN CỨU VÀ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG ĐỘNG CỦA ĐẤT PHỤC VỤ CHO VIỆC THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI ĐỘNG

Luận văn thạc sỹ NGHIÊN CỨU VÀ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG ĐỘNG CỦA ĐẤT PHỤC VỤ CHO VIỆC THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI ĐỘNG

Kỹ thuật

... O.C.ZIENKIWICZ Soil mechanis transient and cyclic loads and constitutive relation and numerical treatment.JOHN WILEY & SONS 3/-KAMESWARA RAO.Vibrationanalysis WHEELER PUBLISHING and foudation dynamics 4/-Proceedings ... ví dụ h a lỏng đất có thiệt hại liên quan trận động đất Niigata_Nhật Bản ngày 16 -6 -19 64 trận động đất Alaskan 19 64 Một nổ lực sớm nhằm giải thích tượng h a lỏng đất loại cát Casagrande (19 36) thực ... 2.2.2.2- ĐẶC TÍNH C A ĐẤT NỀN CÓ THỂ XẢY RA H A LỎNG         a Cát, cát lẫn bùn, sét non có đặc tính sau: Độ bão hoà Sr lân cận 10 0% D 60 < 15 Thành phần hạt đồng C u = D 10 Đường kính 50% thoã...
 • 107
 • 705
 • 8

Xem thêm