trac nghiem sinh hoc lop 12 chuong 2 co dap an

Tổng hợp trắc nghiệm sinh học lớp 9 tham khảo có đáp án

Tổng hợp trắc nghiệm sinh học lớp 9 tham khảo đáp án

Sinh học

... tuổi như sau:- Nhóm tuổi trước sinh sản: 53 con / ha- Nhóm tuổi sinh sản: 29 con/ ha- Nhóm tuổi sau sinh sản: 17 con/ haBiểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng nào? ( Chương II/ bài ... tuổi như sau:- Nhóm tuổi trước sinh sản 44 con/ ha.- Nhóm tuổi sinh sản: 43 con / ha- Nhóm tuổi sau sinh sản: 21 con / haBiểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng nào? ( Chương II/ bài ... tuổi như sau:- Nhóm tuổi trước sinh sản: 25 con / ha- Nhóm tuổi sinh sản: 45 con / ha- Nhóm tuổi sau sinh sản: 15 con / haBiểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng nào? ( Chương II/ bài...
 • 81
 • 2,132
 • 9
600 câu trắc nghiệm sinh học lớp 12

600 câu trắc nghiệm sinh học lớp 12

Sinh học

... mãn điền kiện….A. p 2 AA + 2pqAa +q 2 aa =1B. q 2 AA + 2pqAa +p 2 aa =1C. pAA + 2pqAa + qaa =1D. p 2 AA + pqAa +q 2 aa =1431/. Một quần thể cấu trúc di truyền ban đầu P: 35 AA : 14 ... : A. 23 44 B. 23 45 C. 23 47 D. 23 4835/. Một gen 120 0 nu và 30% A. Gen bị mất một đoạn.Đoạn mất đi chứa 20 Avà G= 3 /2 A.Số lượng từng loại nu của gen sau đột biến là:A. A=T= 22 0 và ... quần thể sẽ là: A. 42, 25% AA : 45,5% Aa : 9% aa B. 9% AA : 42% Aa : 49% aaC. 42, 25% AA : 45,5% Aa : 12, 25 % aa D. 49% AA : 42% Aa : 9% aa448/. Trong một quần thể giao phối đang ở trạng thái cân...
 • 29
 • 4,222
 • 17
650 câu trắc nghiệm sinh học lớp 12

650 câu trắc nghiệm sinh học lớp 12

Sinh học

... bằng:A. con đường địa lí và con đường sinh thái.B. con đường sinh thái, con đường sinh học và đa bội hoá.C. con đường đa bội hoá và con đường địa lí.D. con đường địa lí, con đường sinh thái, con ... WWW.VNMATH.COM Năm học 20 10 - 20 11A. Tất cả con trai, con gái không bị bệnh.B. Tất cả con gái đều không bị bệnh, tất cả con trai đều bị bệnh.C. 1 /2 con gái mù màu, 1 /2 con gái không mù màu, 1 /2 con ... không mang gen bệnh. Con của họ sinh ra sẽ như thế nào?A. Tất cả con trai, con gái đều bị bệnh.B. Tất cả con gái đều không bị bệnh, tất cả con trai đều bị bệnh.C. 1 /2 con gái mù màu, 1 /2 con...
 • 60
 • 2,881
 • 13
650 câu trắc nghiệm sinh học lớp 12

650 câu trắc nghiệm sinh học lớp 12

Sinh học

... bằng:A. con đường địa lí và con đường sinh thái.B. con đường sinh thái, con đường sinh học và đa bội hoá.C. con đường đa bội hoá và con đường địa lí.D. con đường địa lí, con đường sinh thái, con ... 5 D. 9 24 . Hai gen đều dài 4080 Ănstron. Gen trội A 3 120 liên kết hidro, gen lặn a 324 0 liên kết hidro.Trong 1 loại giao tử (sinh ra từ thể mang cặp gen dị hợp Aa ) 3 120 guanin và ... quan sinh sản của hai loài ít tương hợp.535. Thể song nhị bội là thể các tế bào mang bộ nhiễm sắc thể:A. 2n. B. 4n. C. (2n1 + 2n 2 ). D. (n1 + n 2 ).536. Hình thành loài mới bằng con...
 • 61
 • 3,746
 • 13
Tài liệu Ngân hàng trắc nghiệm sinh học lớp 12 (có Đáp án)

Tài liệu Ngân hàng trắc nghiệm sinh học lớp 12 (có Đáp án)

Tư liệu khác

... hơn 2n.A81Một loài bộ NST lưỡng bội 2n = 24 NST. Số NST trong thể một kép, thể ba đơn và thể bốn đơn lần lượt làA. 23 , 25 và 26 . B. 22 , 23 và 26 . C. 22 , 23 và 25 . D. 22 , 25 và 26 .C 82 Loại ... tính.C10 1 52 sở tế bào học của hoán vị gen là sự trao đổi đoạn tương ứng giữa A. 2 crômatit của 2 NST không tương đồng.B. 2 crômatit của 2 NST tương đồng. C. 2 crômatit của 1 NST kép. D. 2 crômatit ... 1 xanh, trơn. B. 9 vàng, trơn : 3 xanh, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 vàng, nhăn.C. 9 vàng, nhăn: 3 xanh, nhăn : 3 vàng, trơn : 1 xanh, trơn. D. 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh,...
 • 13
 • 7,692
 • 337
Bài soạn Ngân hàng trắc nghiệm sinh học lớp 12 (có Đáp án)

Bài soạn Ngân hàng trắc nghiệm sinh học lớp 12 (có Đáp án)

Sinh học

... *+',-j1E4L3:s/T'L3./EQ$?HEQ]ET6E./Ti'!EQ$?H./6E./TiEQ]ET'*./EQ]ETEQ$?H6E./Ti'EQ$?HEQ]ET6E./Ti./'Ubz?%(X&apos ;23 '.j1Hj1!j1*H4j1H4(7'.j1Ud.J$w:7&j1?J'4w44'<j1!j1?J'"([bb'w44'*j1(?J'w4j1<<J$.$F'<J'-j1J$^U0d.J$(7<J$&j1?J'4w44'<j1!j1?J'"([bb'w44'*j1(?J'w4j1<<J$.$F'<J'-j1J$^*U=13+?%+',j1(X&apos ;23 '.j1!e'.j1*E6JQ'.j1&apos ;23 Fe4E6JQ'.j1UGy?%+`j1JK(%!+<HwEEH*wHJK?7CB'BHJD%EsE6U8y!HE6'.j1y!+',j1!C?*+j1j1*USdL"H-?%(7`j1@(%!wHs?7C-B'*JKBHJD%EsE64EEH(%H<HwEEHUUy7<nj1O<6JKE&IJ$(?%+j1!j1*Hj1+',j1U[1'.j1sET/%&apos ;23 JE!*dãl4?&x<\E6%CFWj1(2Gj1@!*dãl0!*dãl=!*xdãlG!*dãlj 12& lt;/H('?%!0*=G*U_1'.j1sET/%&apos ;23 JE!*dãl4?&x<\E6%CFWj1(2Gj1@!*dãl0!*dãl=!*xdãlG!*dãlj 12& amp;?%Hj1!0*=G![by7E(7C?oV(4j1::E6JQw.(H/6!(4j1::E6w.(H/6*j3(XE6-j1:j6j1'%?w.(E6(.e?j1$?F`$0[V:?j1J?0m0Gj1j6j1'7<qF7?$47?6$eJQ0=F0840S!00F0=40S*00F0=40800F0840S*[0z?%:7HE6j1'%?+j1!C?*3?&#?![=dCJQE(('?%C?o1'"&apos ;2? F(4j1<!1'?F+Hj1<*j3EqE'"&apos ;2 1'"'2HF/H('E3'Xq<)O'G ... 0b*+',&'()-"e736:7J%o>:&;e:<7<!y&4,4)<7**-(%D'&#Q1w7&#Q4H7^Q0b0y)E(:4)"e736<,oj67^QwFE67&#QH"%C!17CB2*\e7?#&eO&;e:<7<j3RR<C"H64`-7e-3I!0b=1eE6J$6-<7JQB?tZCOE6JQ/q%4`46-"e7!e'wE6:'"e7*E67<7:4`E67'"e7e'wE61!:'"e7*0bG1eE6-"e7<(X''JKQE(o\13I4"e7ã6!\13I+*\1ã6\16ã.4"e76:3R0b8V"e7:bF=S@bFG[@bFSj=%C36:ZC^QbFG[!bF_U*bF_GbF80*0bSV"e7?e:0GãGbã=Sj=%C3I+eE6%=S!8=F8*GF88S0bUV"e7:8bãGbãbj0%C36ZCB'U8!8b*=UF8080b[V"e73I+.%"=%C:ZC&#Q%81ZC^QD%C?eu(%_8!8*SbGb*0b_&LdrA?@1'O)<C+ #2& apos;;"e736Fe<74eE6J$6-D:<(J`&(&apos ;2& lt;X"%C!(X"%C*H&eeE64<7w&eeE64<70bv&J`(khụngH-#LdrA?oHB'..:O"e7JQ&('2X#"K&!>H'-"e7FHB$ED-E3%:**:7E('ZC<74eE6J$6-WZC< 72 1WZC7:?7CB'?%:7E('JQeE6-?%:'"e7!0V'O7 72- "e7ã6&('2JQE 324 )<74< 72 !eE6")%C*1>l-\1")%CZC< 72& quot;)%C00\e7E(?td&rA?oSã8bã=G!08ã=_ã=S*SãG[ã=S_ãbã[*0= ... r>'.1&apos ;2 3'?.→&apos ;2 3.→&apos ;2 3/!1&apos ;2 3.?XE→&apos ;2 3'?.→&apos ;2 3/*1&apos ;2 3.→&apos ;2 3'?.→&apos ;2 3/1&apos ;2 3??6→&apos ;2 3??E→&apos ;2 3/=Sa#4#'B/H('$%&'()D+-%?3F<%LE(saio\&apos ;2 3-&]''%?!\&apos ;2 .&]''%?*\&apos ;2 ...
 • 13
 • 2,637
 • 32
Tài liệu Trắc nghiệm sinh học phần kỹ thuật di truyền + đáp án pptx

Tài liệu Trắc nghiệm sinh học phần kỹ thuật di truyền + đáp án pptx

Cao đẳng - Đại học

... tái tổ hợp vào vi khuẩn E.Coli, chúng được nhân lên rất nhanh nhờ xúc tác của enzym: A) ADN Polymeraza B) Restrictara C) ARN Polymeraza D) Ligaza Đáp án A Câu 12 Trong kĩ thuật cấy gen, ... Câu 22 Plasmit là những cấu trúc di truyền nằm trong… (N: nhân; T: tế bào chất) của vi khuẩn, cấu trúc là 1 phân tử ADN xoắn kép…….(Th: dạng thẳng; V: dạng vòng) gồm khoản 8.000 đến 20 0.000 ... ADN Câu 17 Sản phẩm sinh học nào dưới đây là thành tựu nổi bật trong thập niên 80 của kĩ thuật cấy gen: A) Insulin B) Kháng sinh do nhóm xạ khuẩn tổng hợp C) Hoomon sinh trưởng ỏ bò D)...
 • 6
 • 5,879
 • 128
Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn toán (có đáp án) sở giáo dục tỉnh thanh hóa

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn toán (có đáp án) sở giáo dục tỉnh thanh hóa

Toán học

... BCÃ1 1 1A MD=)f4-"#( )( ) 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 21 2 66ii=104 2 . . 04 2 ( ) 0 Cos 2: (dpcm)IA IB IC IDr IA IB IC IDr r Cos Cos Cosα α αα+ + + ≥⇔ + + + ≥⇔ − + + ≥⇔ ... )*)))+,-./011 2 - -2& quot;#$&'(&*-+)34 2 41( 3) .log 2( 1 1)x xx Sina + +0Bài 3:5678/930,4 :( ) ( ) ( ) 2 2 2 3 3 3A B B C C ACos Cos Cos Cosk A Cosk B Cosk Cπ ... :f"#1os os : (b) 2 2 2 3B C C AC C Cosk C + ữ  ,1os os : (c) 2 2 2 3C A A BC C Cosk Aπ− −   + ≤ − ữ g)-/)(/)" ;2& gt;-)"Bh2ee978378i20/Z0/Z0/Z0/ZBài...
 • 10
 • 1,353
 • 23
Đề 1 kt giải tích 12 chương 2 có đáp án

Đề 1 kt giải tích 12 chương 2 đáp án

Toán học

... )4(log)1(log41)3(log 2 1 2 84 2 xxx=−++ HD: ĐK x>0 Và x1; ĐS x = 2, 3 32 =x b) xxxx3535log.loglog.log+= HD: Đổi số ĐS: x = 1 và x = 15 c) 32 2 2 231log xxxx=+ ... 3:Gii bt phng trỡnh sau:06log) 52( log)1( 2 1 2 21++++xxxxHD: Đặt t = log x , coi BPT đà cho là Bpt bậc 2 ẩn t; Chú ý so sánh 2 trờng hợp t1, t 2 ĐS (0 ;2] v (x≥ 4) ... phương trình: 2 2 3 2 3log log 5log 3log 5x yx y+ =+ = iu kin: x, y > 0ã H phng trỡnh tương đương với: 2 3 2 32log log 5log 3log 5x yx y+ =+ = ã t: 2 3loglogu...
 • 2
 • 1,579
 • 13
Tài liệu Trắc nghiệm sinh: Các phương pháp chọn lọc (Có đáp án) pptx

Tài liệu Trắc nghiệm sinh: Các phương pháp chọn lọc (Có đáp án) pptx

Cao đẳng - Đại học

... án A Câu 23 Trong chọn lọc cá thể các cây tự thụ phấn chỉ cần thực hiện một lần là đủ do: A) Tránh tình trạng thoái hoá giống do tự thụ qua nhiều thế hệ B) Dòng tự thụ sinh sản sinh dưỡng ... thực hiện: Câu 24 Trong chọn lọc cá thể ở các cây nhân giống vô tính chỉ cần thực hiện một lần là đủ do: A) Tránh tình trạng thoái hoá giống B) Cây nhân giống vô tính sinh sản sinh dưỡng nên ... Tất cả đều đúng Đáp án -D Câu 27 Đối với cây giao phấn, phải chọn lọc cá thể nhiều lần mới đủ để đánh giá do: A) Khó xác định cây bố, con cháu của một cây ban đầu thường không đồng nhất về...
 • 5
 • 2,216
 • 19

Xem thêm