trắc nghiệm tin học 11 chương 1 2 có đáp án

Đề trắc nghiệm hình học 10 chương 1,2

Đề trắc nghiệm hình học 10 chương 1,2

Toán học

... D.(50; 16 ) Câu 39 Cho tam giác ABC B(9; 7) , C (11 ; -1) M N trung điểm AB AC uuuu r Toa độ véc tơ MN A (2; -8) ; B (1; -4) ; C (10 ; 6) ; D.(5; 3) Câu 40 Cho ba điểm A( -1; 5), B(5; 5) , C( -1; 11 ) ... rr D a.b = 1 ; Câu Cho tam giác ABC BC = a , CA=b , AB= c Mệnh đề sau đúng? A Nếu b2+c2-a2 > góc A nhọn ; B Nếu b2+c2-a2 > góc A tù ; C Nếu b2+c2-a2 < góc A nhọn ; D Nếu b2+c2-a2 < góc A vuông; ... O bán kính R= 15 cm Gọi P điểm cách tâm O khoảng PO=9 cm Dây cung qua P vuông góc với PO độ dài là: A 22 cm; C 24 cm; B .23 cm; D 25 cm; Câu 10 Cho tam giác ABC AB = cm , AC = 18 cm có...
 • 6
 • 6,975
 • 701

bộ đề thi trắc nghiệm sinh học 11 chương 1

bộ đề thi trắc nghiệm sinh học 11 chương 1

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... lượng ánh sáng a/ 6CO2 + 12 H2O C6H12O6 + O2 + 6H2O Hệ sắc tố Câu hỏi trắc nghiệm sinh học theo chương Giáo viên: Nguyễn Đức Tài Sở GD  ĐT Ninh Thuận Năng lượng ánh sáng b/ 6CO2 + 12 H2O Trường ... Tôn Đức Thắng C6H12O6 + O2 Hệ sắc tố Năng lượng ánh sáng c/ CO2 + H2O C6H12O6 + O2 + H2O Hệ sắc tố Năng lượng ánh sáng a/ 6CO2 + H2O C6H12O6 + O2 + 6H2 Hệ sắc tố Câu 66: Vì màu xanh lục? a/ ... a/ C6H12O6 + O2  CO2 + H2O + Q (năng lượng) b/ C6H12O6 + O2  12 CO2 + 12 H2O + Q (năng lượng) c/ C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + Q (năng lượng) d/ C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O Câu 98: Trong trình...
 • 31
 • 1,022
 • 10

Tổng hợp trắc nghiệm sinh học lớp 9 tham khảo đáp án

Tổng hợp trắc nghiệm sinh học lớp 9 tham khảo có đáp án

Sinh học

... hạn Đáp án: C Câu 13 4: Cây ưa bóng thường sống nơi nào?( chương I / 42 / mức 1) A Nơi ánh sáng tán xạ B Nơi độ ẩm cao C Nơi ánh sáng ánh sáng tán xạ chiếm chủ yếu D Nơi ánh sáng tán xạ tán ... sáng Đáp án: C Câu 13 7: Vai trò quan trọng ánh sáng động vật là:( chương I / 42 / mức 2) A Kiếm mồi B Nhận biết vật C Định hướng di chuyển không gian D Sinh sản Đáp án: C Câu 13 8: Nếu ánh sáng ... D Là tượng mọc rừng thân cao, mọc thẳng Đáp án: C Câu 13 3: Cây ưa sáng thường sống nơi nào?( chương I / 42 / mức 1) A Nơi nhiều ánh sáng tán xạ B Nơi cường độ chiếu sáng trung bình C Nơi...
 • 81
 • 2,013
 • 9

Đề thi trắc nghiệm tín dụng ngân hàng agribank 2010 (có đáp án)

Đề thi trắc nghiệm tín dụng ngân hàng agribank 2010 (có đáp án)

Ngân hàng - Tín dụng

... 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13 8 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 0 15 1 15 2 15 3 15 4 15 5 15 6 Đề số 11 6 Đề số 11 7 Đề số 11 8 Đề số 11 9 Đề số 12 0 Đề số 12 1 Đề số 12 2 Đề số 12 3 Đề số 12 4 ... 11 1 Đề số 11 2 Đề số 11 3 Đề số 11 4 Đề số 11 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 Đề số 75 Đề số 76 Đề số 77 Đề số 78 Đề số 79 Đề số 80 Đề số 81 Đề số 82 Đề số 83 Đề số 84 Đề số 85...
 • 41
 • 1,681
 • 6

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh Học 12 theo từng bài đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh Học 12 theo từng bài có đáp án

Sinh học

... 10 3_a 10 4_d 10 5_b 10 6_a 10 7_b 10 8_b 10 9_d 11 0 _d 11 1 _c 11 2 _a 11 3 _d 11 4 _d 11 5 _b 11 6 _a 11 7 _c 11 8 _a 11 9 _d 12 0_b 12 1_c 12 2_ b 12 3_d 12 4_d 12 5_c 12 6_a 12 7_c 12 8_d 12 9_b 13 0_b ... 21 5 _a 21 6 _b 21 7 _c 21 8 _a 21 9 _a 22 0_a 2 21 _ c 22 2_c 22 3_c 22 4_d 22 5_b 22 6_c 22 7_a 22 8_b 22 9_c 23 0_b 2 31_ b 23 2_b 23 3_b 23 4_b 23 5_c 23 6_d 23 7_b 23 8_b 23 9_c 24 0_d 2 41_ a 24 2_b ... 18 7_b 18 8_d 18 9_c 19 0_a 19 1_d 19 2_ b 19 3_d 19 4_c 19 5_b 19 6_c 19 7_b 19 8_c 19 9_c 20 0_b 2 01_ b 20 2_a 20 3_d 20 4_b 20 5_b 20 6_d 20 7_c 20 8_d 20 9_d 21 0 _c 21 1 _ a 21 2 _c 21 3 _b 21 4 _c...
 • 50
 • 4,637
 • 4

Trăc nghiệm tin học 11-HKI (15 phút)

Trăc nghiệm tin học 11-HKI (15 phút)

Tin học

... C©u 8: Trong hÖ thËp lôc ph©n gi¸ trÞ 11 ®îc biÓu diÔn lµ B BiÓu diÔn nhÞ ph©n cña sè B lµ a- 0 010 00 01 b- 0 01 011 0 0 c- 0 011 0 11 0 d- 000 01 011 ...
 • 2
 • 3,009
 • 19

KIEM TRA TRAC NGHIEM TIN HOC 11

KIEM TRA TRAC NGHIEM TIN HOC 11

Tin học

... GPTB _2 D) CT_Vidu 21 ) Trong biểu thức logic: (m mod 10 0 < 10 ) and (m div 10 0 > 0) Giá trò m đúng? A) 98 B) 11 8 C) 88 D) 10 8 22 ) Trong Turbo Pascal, tên dãy liên tiếp không kí tự? A) 25 6 kí tự B) 12 8 ... Lớp: 11 A 1) Trong biểu thức logic: (m mod 10 0 < 10 ) and (m div 10 0 > 0) Giá trò m đúng? A) 11 8 B) 88 C) 10 8 D) 98 2) Trong ngôn ngữ lập trình Pascal tên sau không đúng? A) _6CT B) Bai1 C) Bai_tap _2 ... tra: 45 phút Mã đề : 0 02 Trang - Mã đề : 0 01 Trường THPT TH¹NH LéC Môn: Tin häc _ Khối 11 Họ Tên: Ngày kiểm tra: Lớp: 11 A 1) Chương trình đặc biệt chức chuyển đổi chương trình viết ngôn...
 • 10
 • 5,727
 • 183

Trắc nghiệm sinh học 11 chương 3 sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11 chương 3 sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Sinh học

... Phitôcrôm dạng nào? a/ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ )có bước sóng 660mm dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa (Pđ x )có bước sóng 730mm b/ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ )có bước sóng 730mm dạng hấp thụ ánh sáng ... (Pđx )có bước sóng 660mm c/ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ )có bước sóng 630mm dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa (P đx )có bước sóng 760mm d/ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ )có bước sóng 560mm dạng hấp thụ ánh ... quang chu kì cảm nhận ánh sáng, chất prôtêin chứa hạt cần ánh sáng để nảy mầm b/ Sắc tố cảm nhận quang chu kì cảm nhận ánh sáng, chất phi prôtêin chứa hạt cần ánh sáng để nảy mầm c/ Sắc...
 • 10
 • 17,701
 • 498

Trắc nghiệm Tin học đại cương 1 ppt

Trắc nghiệm Tin học đại cương 1 ppt

Cao đẳng - Đại học

... năm nào? 1) Từ năm đầu kỷ 20 2) Từ năm 18 40 3) Từ năm 18 70 4) Từ năm 17 80 020 3 Công nghệ máy tính đời từ nào? 1) Từ năm 19 40 2) Từ năm 19 60 3) Từ năm 18 90, nhà toán học người Anh tên Bếp - Bip ... theo chương trình 4) Từ năm 19 50 020 4 Công nghệ vi điện tử đời từ nào? 1) Từ năm 19 60 2) Từ năm 19 70 3) Từ năm 19 65, MTĐT dùng mạch tích hợp IC đời 4) Từ cuối kỷ 20 020 5 Alexander Bell sáng chế ... nào? 1) 18 40 2) 18 76 3) 18 90 4) 19 10 020 6 Hãy ước lượng quãng thời gian liên lạc viễn thông thuộc độc quyền nhà nước hay công ty tư nhân chịu kiểm soát nhà nước 1) Khoảng thập kỷ 2) Gần 10 0 năm...
 • 6
 • 434
 • 3

Trắc Nghiệm Tin Học Nghề THCS Bài 2

Trắc Nghiệm Tin Học Nghề THCS Bài 2

Tư liệu khác

... Open Mở Recyle Bin, chọn File > menu Edit > Invert Selection Bạn 30 giây để trả lời câu hỏi Sau 30 giây tự động đổi câu hỏi 11 Khi xóa File đĩa cứng thì: File bị xóa hẵn File bị xóa nằm My ... Sau 30 giây tự động đổi câu hỏi 14 Cửa sổ My Computer chứa Các tài liệu, hình ảnh máy Các ổ đĩa hệ thống Các thành phần mạng máy tính Các hệ thống Icons Bạn 30 giây để trả lời câu hỏi ... 30 giây tự động đổi câu hỏi 16 Trên Desktop Cho phép thư mục tên Không cho phép tên thư mục chữ in hoa Không cho phép thư mục tên Không cho phép ẩn thư mục Bạn 30 giây để trả lời câu hỏi...
 • 22
 • 317
 • 2

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 11 CHƯƠNG II ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 11 CHƯƠNG II CÓ ĐÁP ÁN

Sinh học

... Câu 28 9: d/ Diễn nhanh Câu 29 0: d/ Phản xạ điều kiện, tham gia số lượng lớn tế bào thần kinh tế bào vỏ não Câu 2 91: b/ Bán cầu đại não Câu 29 2: a/ Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú Câu 29 3d/ ... động vật trình độ tổ chức thấp tập tính học Động vật bậc cao nhiều tập tính bẩm sinh Câu 340: Ý không với Axêtincôlin sau xuất xung thần kinh? Câu hỏi trắc nghiệm sinh 11 theo chương Giáo ... âm màng mang điện dương Câu 307c/ Ở tế bào, K + nồng độ cao Na + nồng độ thấp so với bên tế bào Câu hỏi trắc nghiệm sinh 11 theo chương 12 Giáo viên: Nguyễn Đức Tài Sở GD  ĐT Ninh Thuận...
 • 14
 • 21,211
 • 577

Xem thêm