trắc nghiệm hóa học ôn thi đh 2015 có đáp án

Tuyển tập 1500 câu hỏi trắc nghiệm hóa học (ôn thi đh)

Tuyển tập 1500 câu hỏi trắc nghiệm hóa học (ôn thi đh)

Hóa học

... Bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông Trang 13 Câu 5: Khi cho khí Cl2 tác dụng với khí NH3 chiếu sáng A thấy khói trắng xuất B thấy kết tủa xuất C thấy khí thoát D không thấy tợng ... Nớc nhiệt độ sôi cao chất khác công thức H2X (X l phi kim) l B phân tử nớc liên kết cộng hóa trị A nớc tồn ion H3O+ C oxi độ âm điện lớn X D nớc liên kết hiđro Câu 12: Chất mạng ... Câu 31: Trong phản ứng tráng gơng HCHO phân tử HCHO A nhờng 2e B nhận 2e C nhận 4e D nhờng 4e Bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông Trang Liên kết hoá học Câu 1: Hợp chất liên kết cộng hoá trị...
 • 72
 • 961
 • 0

1500 câu trắc nghiệm hóa học ôn thi đh cực hay

1500 câu trắc nghiệm hóa học ôn thi đh cực hay

Hóa học

... nguyên tử oxi? A Chỉ hạt nhân nguyên tử oxi proton B Chỉ hạt nhân nguyên tử oxi nơtron C Chỉ hạt nhân nguyên tử oxi số khối 16 D Chỉ hạt nhân nguyên tử oxi số proton số nơtron ... 15 Ion 18 electron 16 proton mang điện tích A 16+ B 2− C 18− D 2+ 16 Các ion nguyên tử: Ne, Na+, F− điểm chung A số khối B số electron C số proton D số nơtron 52 17 electron ... tố hoá học nhiều nguyên tử khối lượng khác lí đây? A Hạt nhân số nơtron khác số proton B Hạt nhân số proton khác số nơtron C Hạt nhân số nơtron khác số electron D Hạt nhân số...
 • 156
 • 513
 • 3

Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học khi thi dh 2011

Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học khi thi dh 2011

Hóa học - Dầu khí

... lượng muối dung dịch A?  Ta Phản ứng sau Muối Hóa Trị II: XCO3 +2HClXCl2+H2O+CO2 > (nHCl =2nCO2.) Muối Hóa Trị III : Y2(CO3)3 +6HCl2YCl3+3H2O+3CO2 > (nHCl =2nCO2.=2nH2O) Ta nCO2 =nH2O=(0,896/22,4).=0,04 ... CO2] Ta công thức sau :Số mol CO phản ứng = Số mol CO2 > nCO=nCO2…………………………… mA+mCOpu =Mx+mCO2  mA=mX +mCO2-mCO Vd3.Công thức este RCOOR’ :RCOOR’+NAOH  RCOONa +ROH Áp dung đlbtkl ta có: mRcooR’+mNAOH ... chứa hỗn hợp NaOH Ca(OH)2 Ba(OH)2 Ta công thức [nCO3=nOH-nCO2] Tính thể tich CO2 cần hấp thụ vào Ca(OH)2 Ba(OH)2 để thu đượ lượ kết tủa theo yêu cầu Ta công thức;[nCO2=nKết tủa] trường hơp...
 • 4
 • 924
 • 12

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 1 (Ôn thi ĐH) pdf

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 1 (Ôn thi ĐH) pdf

Cao đẳng - Đại học

... C3H8, C4H10 tỉ khối H2 25,5 Thành phần % theo số mol là: A 20 80 B 50 50 C 25 75 D Kết khác Câu 13: X nguyên tố nhóm VA Công thức hidroxit (trong X thể số oxi hóa cao nhất) sau không : B H3XO3 ... ankan X mol X : mol O2 = : 13 Khi Cracking X thu tối đa olefin ? A B C D Câu 18: Hydrocacbon %H = 14,29 đồng phân CTPT là: B C4H10 C C3H6 D a,c A C2H4 Câu 19:Đốt cháy hydrocacbon A mCO2: ... A, B đồng đẳng tỉ khối so với H2 12,65 Vậy A, B là: A CH4, C2H6 B C2H4 , C3H6 C C2H2 , C3H4 D C3H4, C4H6 Câu 11:Cho 3g hỗn hợp gồm kim loại đứng trước H2 dãy hoạt động hóa học phản ứng hết...
 • 4
 • 352
 • 0

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 2 (Ôn thi ĐH) doc

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 2 (Ôn thi ĐH) doc

Cao đẳng - Đại học

... CTTQ Este sinh : A Rượu no, chức axit đơn chức chưa no có1 lkC=C B Rượu chưa no lkC=C, chưc Và axit chức C Rượu chưc, lkπ axit đơn chức có1 lkC=C D A,B, C sai Câu 22: CTTQ Este sinh axit đơn ... ddA: HF 0,1M NaF 0,1 M; Biêt: K a = 6, 8.10 −4 ; log 6, = 0, 83 pH ddA bằng: A 2,17 B 3,17 C 3,3 D 4,2 Câu 36: ddA: NH3 0,1 M NH 4Cl 0,2M + Với số điện ly NH : K NH + = 5.10 −5 pH ... chứa C, H, O MX = 60 đvC X số đồng phân phản ứng với NaOH bằng: A.1 B C D.4 Câu 40: Kết luận ? A RX dẫn xuất halogen C a,b B RX este D a,b sai Tài liệu cung cấp TT luyện thi ĐH chất lượng...
 • 5
 • 384
 • 0

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 3 (Ôn thi ĐH) doc

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 3 (Ôn thi ĐH) doc

Cao đẳng - Đại học

... 2,2– dimetyl butan Câu 10: : Pư 3S + 6KOH → 2K2S + K2SO3 + 3H2O A.phản ứng tự oxi hóa – khư.û B phản ứng phản ứng trao đổi C phản ứng S chất khử KOH chất oxi hóa D A, B, C sai Câu 11: Cho ... HNO3 thu là: A 6,3% B 1,575% C 3% D 3,5875% Câu 20: Nguyên tử nguyên tố X obitan electron độc thân Nguyên tử X quặng nào? A Synvinit B Đôlômit C Manhetit D Mica Câu 21: Hoà tan hết 1,52 ... + KBr → (3):Na2CO3 + H2SO4 → (4): Mg + H2SO4 → Phản ứng phản ứng trao đổi A Chỉ 1, B Chỉ 2,3 C Cả pứ D Chỉ 1, Câu 23: Cho hh: AO, B2O3 vào nước thu ddX suốt chứa: A A(OH)2, B(OH)3 B A(OH)2,...
 • 6
 • 463
 • 0

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 4 (Ôn thi ĐH) pptx

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 4 (Ôn thi ĐH) pptx

Cao đẳng - Đại học

... 26:Kết luậân đúng? A ddNaAlO2 tính axit B Al, Cr, Zn kim loại lưỡng tính C Trong hợp chất O số oxi hoá -1 D Phenol khả làm quỳ tím hoá đỏ Câu 27: Chất X (C, H, O) %O=34,78% Các chất điều ... Kết luậân đúng? A ddNa2CO3 không làm đổi màu quỳ tím B Al, Zn kim loại lưỡng tính C Trong hợp chất H số oxi hoá +1 D Tách nước Glyxerin tạo sản phẩm khả tráng Câu 37: Trong axit sau, axit ... 12,1 gam hỗn hợp kim loại A, B hóa trị ( II ) khơng đổi tác dụng với dung dịch HCl tạo 0,2 mol H2 Hai kim loại : A.Mg, Ca B Mg, Zn C Fe, Zn D.Ba, Fe Câu 14: dung dịch suốt, dung dịch chứa...
 • 5
 • 363
 • 0

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 5 (Ôn thi ĐH) docx

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 5 (Ôn thi ĐH) docx

Cao đẳng - Đại học

... CTPT sau không A C3H6O2N B C5H11N C C7H18N3Cl D CnH2n – 2Cl2t Câu 14: Đốt cháy lượng amin bậc 8,8g CO2; 7,2g H2O 2,24l N2 (đkc) Amin công thức: A CH3NH2 B C2H4(NH2)2 C C2H7NH2 D Công thức khác ... khí X gồm (C3H8 C4H10) tỉ khối H2 25,5 Thành phần % thể tích : A 50 50 B 25 75 C 45 55 D 20 80 Câu 19 :Trong dung dòch Al2(SO4)3 loãng chứa 0,6 mol SO − dung dòch chứa: A 0,2 mol Al2(SO4)3 ... thay đổi khối lượng X , dùng hóa chất muối nitrat sắt Vậy X : A.Ag B.Pb C.Zn D.Al Câu 28: Hợp chất hữu A loại nhóm chức, mà nhóm –COOH gấp lần nhóm –OH Biết A CTN (C6H8O7)n CTCT thu gọn...
 • 5
 • 306
 • 0

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 6 (Ôn thi ĐH) pptx

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 6 (Ôn thi ĐH) pptx

Cao đẳng - Đại học

... Ba(OH )2 Thêm tiếp vài giọt dd phenolphthalein vào bình pứ thấy: a Không màu→ Đỏ b Luôn không màu c Luôn màu đỏ d Đỏ → Không màu Câu 17: Cho gam hhA: FeS Cu S phản ứng hết với H SO đặc thu ... (1) (2) (4) d Cả Câu 26: Các chất đồng phân là: a.Các chất cơng thức phân tử cấu tạo khác b Các chất ln ln số cacbon c Các chất phân tử lượng d, Tất Câu 27: 1,2 g chất hữu A (C, H, O) ... điện phân hết Câu 12: Khi cho luồng khí Hydrro (có dư) qua ống nghiệm chứa Al2O3, FeO, CuO, MgO nung nóng đến phản ứng xảy hồn tồn Chất rắn lại ống nghiệm gồm: a.Al2O3, FeO, CuO, Mg b Al2O3, Fe,...
 • 5
 • 368
 • 0

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 7 (Ôn thi ĐH) ppt

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 7 (Ôn thi ĐH) ppt

Cao đẳng - Đại học

... Trong phản ứng hố học mà Fe tham gia, vai trò Fe2+ ln ln a.Chất khử b Chất oxi hố c thể chất khử chất oxi hố tuỳ phản ứng d Tất đếu sai GV Nguyễn Tấn Trung TT luyện thi đại học CLC Vónh Viễn ... electron nhân benzen c Không ảnh hưởng d Tất sai Câu 13: Cho (A) chứa C, H, O tác dụng với với 240 ml dd MOH 1M pứ xảy vưa đủ cạn dung dòch sau phản ứng thu phần hới nước phần rắn chứa muối ... lít d 56 lit Câu 20; 21; 22: (A) ∝-amino axit no ( nhóm amino nhóm cacboxyl) 0,01 mol (A) pứ đủ với ddHCl, cạïn 1,835 g muối B 20 M(A) giá trò : a 91 b 147 c 145 d 87 21.Thể tích dd NaOH...
 • 5
 • 320
 • 0

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 1 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải docx

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 1 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải docx

Cao đẳng - Đại học

... ⇒ CTN : (CH)n ⇒ Đáp án : D Câu 20: Dễ thấy đáp án hợp lí : B Câu 21: Cần nhớ t0 CaO ClO3- + Cl- + H2O Cl2 + OH − ⇒ Đáp án : A Câu22: ⇒ Đáp án : D ClO- + Cl- + H2O Câu 23: Ta n = 0,03 = n = ... suy đáp án: B (Kết khác thay giá trò > 58,34%) Câu 28: Bổ sung thêm tỉ lệ mol oxit kim loại 1:1 Ta dễ dàng suy đáp án: A Câu 29: Dễ thấy đáp án hợp li: B Câu 30: Lập hệ phương trình ⇒ Đáp án: ... n C H = =1 ⇒ n C H 10 ⇒ Đáp án : B Câu 13: Số oxi hoá cao = số thứ tự nhóm +3 B sai H3 X O3 ⇒ Đáp án : B Câu 14: ⇒ Đáp án : D Câu 15: Dễ dàng nhẩm hh CH4 ; 0,05 mol C2H4...
 • 4
 • 314
 • 0

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 2 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải docx

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 2 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải docx

Cao đẳng - Đại học

... 4; ⇒ Đáp án; B Câu 24: Câu 25: Câu 26: Dễ thấy phản ứng thí nghiệm H2 ⇒ Đáp án: A Từ phương án trả lời ⇒ Este A nguyên tử O nguyên tử C 16.4.100 ⇒ Số H = − 12.6 − 16.4 = 44, 44 ⇒ Đáp án: ... ứng oxi hoá khử ⇒ Đáp án: D Đáp án hợp lí: D Dễ thấy đáp án hợp lí: C Câu 12: Quá trình oxi hoá trình cho electron ⇒ Đáp án: D Câu 13: Đặt CTTQ este: Cn H Oz a mol 2n Theo đề có: x – y = a m ⇔ ... Dễ thấy đáp án hợp lí: B Câu 7: M thoả công thức (1) kim loại đa hoá trò ⇒ Kim loại hợp lí: Fe ⇒ Đáp án: C Câu 8: Câu 9: Câu 10: Câu 11: Đáp án hợp lí A Dễ thấy (3), (4) không phản ứng oxi...
 • 5
 • 325
 • 0

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 3 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải pdf

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 3 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải pdf

Cao đẳng - Đại học

... Câu 14: ⇒ (A): CH3COOH ⇒ Đáp án: C Các chất đồng phân phải CTPT ⇒ Đáp án: C Câu 15: C3H8O CTPT: CH3- CH2 – CH2 – OH CH3 – CH – OH CH3 ⇒ nhiều chất ete ⇒ Đáp án: C Câu 16: Phản ứng chuẩn ... g ⇒ Đáp án: D Câu 35: Ta dùng Cu(OH)2 nhận biết tất ⇒ Đáp án: C Câu 36: Cần nhớ Glucozơ, Fructozơ: không thuỷ phân ⇒ Đáp án: B Câu 37: Dễ thấy A, B Glucozơ, Fructozơ ⇒ D: Saccarôzơ ⇒ Đáp án: ... C%ddHNO3 = 3% ⇒ Đáp án: C Câu 20: Theo đề ⇒ X S Si ⇒ Đáp án: D Câu 21: Dễ thấy n = n OH pư oxit pư 1,52 ⇒ M oxit = = 152 0, 02 ⇒ Đáp án: B Câu 22: Câu 23: (1),(4) phản ứng oxi hoá khử ⇒ Đáp án: B Để...
 • 6
 • 305
 • 0

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 4 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải ppt

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 4 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải ppt

Cao đẳng - Đại học

... S → loãng ⇒ Đáp án: B Câu 34: Dễ thấy phản ứng phản ứng muối với muối ⇒ Đáp án: D Câu 35: Dễ thấy đáp án D Câu 36: Đáp án D Câu 37: Dễ thấy đáp án hợp lí C Vì: A: H2SO4 đặc B, D HNO3 Câu ... ⇒ Đáp án: B Câu 14: Dễ thấy đáp án C hợp lí Câu 15: Dễ thấy đáp án: B Câu 16: Nhờ ĐLBTĐT ⇒ Đáp án: C Câu 17: = m KLpư + 62.n Có: m e nhận muối 0,896 = 1,2g ⇒ m KLpư = 3,68 - 62 × 22, ⇒ Đáp án: ... mol BaO 1000 ⇒ Đáp án: A Câu 25: Ta sơ đồ: (1) FeCl3 ⎯⎯ Fe(OH )3 ↓ → (1) ⇒ m = 10, Fe(OH ) ⇒ Đáp án: A Câu 26: Đáp án hợp lí A Câu 27: X (C, H, O) %O = 34,78 ⇒ X: C2H6O ⇒ Đáp án: D Câu 28:...
 • 4
 • 256
 • 0

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 5 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải docx

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 5 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải docx

Cao đẳng - Đại học

... C2H4O2 với C2H4O2 công thức phân tử: CH3COOH HCOO – CH3 CH2 – CHO OH Chỉ C2H6O thoả điều kiện đề (C2H5OH → CH3COOH) Đaùp aùn : C Câu 10: Dể thấy C3H6O2 liên kết π nên đáp aùn a thoả ... Este → Thuỷ tinh ĐS: B Câu 26: nCO2 = nH2O Anđehyt liên kết π Anđêhyt đơn, no ĐS: A Câu 27: Theo đề X pải đứng sau Fe X: Ag Câu 28: Chỉ A tỉ lệ số C:số H: số O = 6:8:7 ĐS: A Câu 29: A ... C2H5NO4 không đảm bảo hoá trị ĐS:A Câu 33: Theo đề Y rượu => ĐS: C Câu 34: A = Câu 35:B Câu 36: CxHyOzNt x:y:z:t = : : : X:y:z:t = 6:13:2:1 A: C6H13O2N ĐS: A Câu 37: Benzen, propanol không tác...
 • 6
 • 275
 • 0

TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC (ÔN THI ĐẠI HỌC)

TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC (ÔN THI ĐẠI HỌC)

Hóa học

... axetat Đáp án C Câu 56Một điểm khác protit với gluxit lipit A) protit chất hữu no B) protit khối lợng phân tử lớn C) protit nguyên tố nitơ phân tử D) protit nhóm chức -OH phân tử Đáp án ... dần giảm B) tăng dần C) không đổi D) giảm dần Đáp án D Câu 85Trong phân tử cacbohyđrat A) nhóm chức axit B) nhóm chức anđehit C) nhóm chức xetôn D) nhóm chức ancol Đáp án D Câu 86 Phân biệt dung ... NaOH Đáp án B Câu 68Anken tác dụng với nớc (xúc tác axit) cho rợu A) CH2 = CH - CH3 B) CH2 = C(CH3)2 C) CH3 - CH = CH - CH3 D) CH2 = CH - CH2 - CH3 Đáp án C Câu 69Dãy đồng đẳng rợu etylic công...
 • 37
 • 1,326
 • 41

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 6 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải pdf

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 6 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải pdf

Cao đẳng - Đại học

... y= y = 0,25 %Cu = 100 = 53,33 ⇒ Đáp án : c Câu 22: Ta t= = 4825 (giây) ⇒ Đáp án : b Câu 23: a, c khơng hydrơcacbon = ⇒ Đáp án : b Câu 24: Dễ thấy đáp án c hợp lý Câu 25: Chọn b Câu 26: ... H2 dư Câu 13: Ta pứ : Cu + AgNO3→ Cu(NO3)2 +2Ag ⇒ Đáp án: b (1) ⇒ Đáp án: a Câu 14: Do nhóm(- NH2) nhóm đẩy e, nên làm tăng mật độ e nhân benzen ⇒ Đáp án: a Câu 15: Từ đề ta khối lượng AgNO3 ... y 2e SO2 2[0,2-(2x+y)] = 0,9 ⇒ Đáp án : b Câu 19: nHCl = 0,025mol; nAgNO3 > 0,025mol C% ddHNO3 = 100 = 3% ⇒ Đáp án : c Câu 21: Đáp án : d Cu: xmol Theo đề ta có: Fe: ymol (mol) (mol) (3) [0,2-(2x+y)]...
 • 5
 • 251
 • 0

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 7 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải ppt

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 7 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải ppt

Cao đẳng - Đại học

... benzen ⇒ Đáp án: a Câu 13:Theo đề ta sơ đồ hợp thức: MOH M2CO3 0,24 mol 0,12 mol ⇒ M:K ⇒ Đáp án: b Câu 14: Dễ thấy axit nhiệt độ sôi cao ⇒ Đáp án: d Câu 15: H2N – CH2 – CH3COOH: MT trung ... CH3COOH: tính axit; C2H5 – NH2 : bazơ ⇒ Đáp án: d Câu 16: Điều kiện để pứ trùng hợp: Hợp chất hữu phải C nôí đôi hay nối ba vòng chứa lk bền Vậy b, c trung hợp ⇒ Đáp án: a Câu ... ⇒ MA = 0, 01 ⇒ Đáp án: b Câu 21: NH3Cl – R – (COOH)2 + 3NaOH ⎯⎯ NH2 – R – (COONa)2 + NaCl + 2H2O (2) → (1), (2) ⇒ nNaOH = 0,03 mol ⇒ Đáp án: b Câu 22: Trong phương án trả lời oxit glutamit...
 • 6
 • 235
 • 0

1000 bài tập trắc nghiệm Hoá học ôn thi đại học

1000 bài tập trắc nghiệm Hoá học ôn thi đại học

Hóa học

... nguyên tố Z = 17, hoá trị cao với oxi : A B C D Câu 81 : Nguyên tố X Z = 15, hợp chất với hiđro công thức hoá học dạng : A HX B H2X C H3X D H4X Câu 82 : Nguyên tố tính chất hoá học tơng ... hoá học Câu 52 : Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố hoá học đợc xếp dới ánh sáng A thuyết cấu tạo nguyên tử B thuyết cấu tạo phân tử C Thuyết cấu tạo hoá học D định luật tuần hoàn nguyên tố hóa học ... A Chỉ nguyên tử oxi proton B Chỉ nguyên tử oxi nơtron C Chỉ nguyên tố oxi electron vỏ electron D Cả A, B, C Câu 28 loại phân tử nớc, biết oxi hiđro đồng vị sau : 1H , 1H...
 • 167
 • 768
 • 0

TUYỂN TẬP 1500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC doc

TUYỂN TẬP 1500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC doc

Hóa học - Dầu khí

... Bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông Trang 13 Câu 5: Khi cho khí Cl2 tác dụng với khí NH3 chiếu sáng A thấy khói trắng xuất B thấy kết tủa xuất C thấy khí thoát D không thấy tợng ... Nớc nhiệt độ sôi cao chất khác công thức H2X (X l phi kim) l B phân tử nớc liên kết cộng hóa trị A nớc tồn ion H3O+ C oxi độ âm điện lớn X D nớc liên kết hiđro Câu 12: Chất mạng ... Câu 31: Trong phản ứng tráng gơng HCHO phân tử HCHO A nhờng 2e B nhận 2e C nhận 4e D nhờng 4e Bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông Trang Liên kết hoá học Câu 1: Hợp chất liên kết cộng hoá trị...
 • 72
 • 489
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25