toán lớp 1 số 0 trong phép trừ

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

Toán học

... Môn : Toán Bài : Số 0 trong phép trừ Lớp 1B 11 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 9 tháng 11 năm 2 01 0 Toán Ki ... tháng 11 năm 2 01 0 Toán Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2 01 0 11 = 0 3 – 3 = 0 Hai số giống nhau trừ đi nhau, cho kết quả bằng 0. Toán Số 0 trong phép trừ Bµi 1: ... tháng 11 năm 2 01 0 3 -3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Bµi 2: TÝnh4 + 1 =4 - 0 = 4 +0 = 544 0 2 + 0 = 2 - 2 = 2 - 0 = 2 2Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số 0 trong phép trừ ...
 • 13
 • 566
 • 3
Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia

Mầm non - Tiểu học

... DẠYMôn : Toán Bài : SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA.Tuần : 27Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS biết.- Số 0 nhân với số nào hoặc số nào nhân với số 0 cũng bằng 0. - Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng ... thừa số 0. Mục tiêu : Số 0 nhân với số 0 cũng bằng 0. Cách tiến hành :Dựa vào ý nghóa phép nhân, GV hướng dẫn HS viết phép nhân thành các số hạng bằng nhau. 0 x 2 = 0 + 0 = 0 Vậy 0 x 2 = 0 ... 0. Cách tiến hành :GV viết lên bảng 0 : 2 = 0 Vì 0 x 2 = 0 GV nhấn mạnh : không có phép chia cho 0. 20 3. Hoạt động 3: Thực hành.+ Bài 1 : Nhẩm+ Bài 2 : Tính nhẩm. Hai nhân 0 bằng 0 0...
 • 3
 • 16,034
 • 46
Sô 0 trong phep tru

0 trong phep tru

Toán học

... 5 – 0 10 =2 – 0 =3 – 0 =4 – 0 =5 – 0 = 11 =2 – 2 =3 – 3 =4 – 4 =5 – 5 =5 – 1 = 5 – 2 =5 – 3 =5 – 4 = 5 – 5 = 1/ Tính :p 1 12345432 0 0 0 0 0 02/ Tính :V4 + 1 = ... Thanh Xu©n 1 - 1 =3 - 3 = 0 0 04 455 4 – 0 = 45 – 0 = 5 0 Hãy chọn kết quả đúng. 0 là kết quả của phép tính trừ :a 5 – 4b 4 – 4 c 4 – 0  5 là kết quả của phép tính trừ : a 5 ... – 5 = 1/ Tính :p 1 12345432 0 0 0 0 0 02/ Tính :V4 + 1 = 4 + 0 =4 – 0 =2 + 0 =2 – 2 =2 – 0 =54422 0 ...
 • 5
 • 546
 • 0
số 0 trong phép trừ( Rất hay )

số 0 trong phép trừ( Rất hay )

Toán học

... ngày 06 tháng 11 năm 2 01 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 4 – 2 = 2 Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 2 01 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 1 1 = – 0 2 – 2 = 0 3 – 3 = 0 4 – 4 = 0 5 – 5 = 0 1 ... tháng 11 năm 2 01 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 1, Giới thiệu phép trừ 2 số bằng nhau 11 = O Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 2 01 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 3, Luyện tập Bài 3: Viết phép ... 0 3 - = 3 0 Số ? 1 - 0 = 1 Số ? 4 52 3 1 6 Viết phép tính thích hợp?4 – 1 = 3 Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 2 01 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 2, Giới thiệu phép trừ “ một số...
 • 28
 • 471
 • 1
tiet - Số 0 trong phép trừ

tiet - Số 0 trong phép trừ

Toán học

... tháng 10 năm 2 01 0 Toán Số 0 trong phép trừ Một số trừ đi 0 thì bằng chính số đó.2 – 0 = 10 =3 – 0 =23 1 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2 01 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 26 tháng 10 ... 11 =Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2 01 0 Toán Số 0 trong phép trừ 2 – 2 =5 – 5 =3 – 3 =4 – 4 =Một số trừ đi chính số đó thì bằng 0 0 0 0 0 0 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2 01 0 Toán Số 0 trong ... tháng 10 năm 2 01 0 Toán Số 0 trong phép trừ Bài 1: Tính 0 0 0 0 0 Một số trừ đi chính số đó thì bằng 0 5 – 1 = 5 – 2 = 5 – 3 = 5 – 4 = 5 – 5 = Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2 01 0 Toán Số 0 trong...
 • 23
 • 347
 • 0
Số 0 trong phép trừ.

Số 0 trong phép trừ.

Toán học

... ngày 10 tháng 11 năm 200 9 11 = O Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9TOÁN3 – 3 = OTOÁN Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9§ D44 0 4 - 0 4= Toán Số 0 ... 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 92 Tính :4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 TOÁN Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 11 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thø ... 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 955 0 5 - 0 5=TOÁN Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng 11 năm 200 94 + 1 =4 + 0 =4 – 0 =5442 + 0 =2 – 2 =2 – 0 =2 0 2 Toán Số 0...
 • 14
 • 464
 • 0
so 0 trong phep cong

so 0 trong phep cong

Tiểu học

... : Toán 3 – 3 = 0 11 = 0 Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : Toán Số 0 trong phép trừ Bài 1 1 - 0 = 1 2 - 0 ... 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn :Toán :Toán Số 0 trong phép trừ 1 - 1 = 0 Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : Toán 4 1 -Kiểm ... tháng 10 năm 200 8Thứ ba , ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : Toán Số 0 trong phép trừ Bài 24 + 1 = 4 + 0 =4 – 0 =2 + o =2 - 2 =2 – 0 =3 + o =3 - 3 = 0 + 3 = 5443 0 2 0 32...
 • 12
 • 405
 • 3
Số 0 trong phép nhân , phép chia

Số 0 trong phép nhân , phép chia

Toán học

... 0 x 3 =3 x 0 = 0 x 1 = 1 x 0 = 0 x 2 =2 x 0 = 0 x 4 =4 x 0 =3/ Thực hành : 0 0 0 0 0 0 0 0 Bài 1 : Tính nhẩm : * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. * Số nào nhân với 0 cũng ... bằng 0. * Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Kết luận : 1/ Phép nhân có thừa số 0 0 x 2 = = 0 0 + 0 0 x 3 = 0 + 0 + 0 = 0 * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0 . Số nào nhân với 0 ... bằng 0 .Vậy 0 x 2 =ta có 2 x 0 = 0 Vậy 0 x 3 =ta có 3 x 0 = 0 0 0 0 x 4 = 0 3/ Thực hành :Bài 3 : Số ?: 5 = 0 x 5 = 0 3 x = 0 : 3 = 0 0 0 0 0 0 : 2 = 0 : 1 = 0 : 3 = 0 :...
 • 14
 • 349
 • 0
Bài giảng toán Lớp 1( Số 10 )

Bài giảng toán Lớp 1( Số 10 )

Tiểu học

... ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 200 8To¸nSè 10 * Thùc hµnh:Bµi 1( trang 36 ): ViÕt sè 10 Bµi 2( trang 36 ): Sè ?86 10 9 Thø s¸u ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 200 8To¸n 10 Sè 10 10 10 2 1 4385769 10 * Thùc hµnh:Bµi ... 0 532 6 7 9 10 24567893 Thø s¸u ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 200 8To¸n 10 Sè 10 10 10 2 1 4385769 10 Thø s¸u ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 200 8To¸nSè 10 * Thùc hµnh:Bµi 1( trang 36 ): ViÕt sè 10 Bµi 2( ... 7b) 8 , 10 , 9c) 6 , 3 , 5 Thø s¸u ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 200 8To¸nSè 10 * Thùc hµnh:Bµi 1( trang 36 ): ViÕt sè 10 Bµi 2( trang 36 ): Sè ?Bµi 3( trang 37 ): Sè ? 10 10 10 10 10 10 ...
 • 7
 • 1,257
 • 1
so 0 trong phép cộng

so 0 trong phép cộng

Toán học

... 20 tháng 10 năm 200 8 TON4 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 7 = 8 + 0 = 4278 1 5 Bµi 2: TÝnh+ 0 5+ 0 3+2 0 +4 0 +4 0 + 0 1 53 2 4 4 1 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁNBµi: ... + 0 = 3 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁNSè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁNBµi: Sè 0 trong phÐp céng 4 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 7 = 8 + 0 ... + 1 =5 + 0= 0 + 5 = 0 + 2 =2 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 = 1 15522 44Bµi: Sè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN 0 + 3 = 3Sè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng...
 • 13
 • 348
 • 2
Toan lop 1 ( So 10 )

Toan lop 1 ( So 10 )

Toán học

... hîp vµo « trèng. 0 1 4 8 10 1 0 532 6 7 9 10 24567893 Thø s¸u ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 200 8To¸n 10 Sè 10 10 10 2 1 4385769 10 * Thùc hµnh:Bµi 1( trang 36 ): ViÕt sè 10 Bµi 2( trang 36 ... 2( trang 36 ): Sè ?Bµi 3( trang 37 ): Sè ? 10 10 10 10 10 10 Thø s¸u ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 200 8To¸nSè 10 * Thùc hµnh:Bµi 1( trang 36 ): ViÕt sè 10 Bµi 2( trang 36 ): Sè ?Bµi 3( trang 37 ): ... th¸ng 10 n¨m 200 8To¸nSè 10 * Thùc hµnh:Bµi 1( trang 36 ): ViÕt sè 10 Bµi 2( trang 36 ): Sè ?86 10 9 Thø s¸u ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 200 8To¸nSè 10 * Thùc hµnh:Bµi 1( trang 36 ): ViÕt sè 10 Bµi...
 • 7
 • 347
 • 0
bai : so 0 trong phep cong

bai : so 0 trong phep cong

Toán học

... céngsè 0 trong phÐp céng 1 + 0 = 1 + 0 = 0 + 1 = 0 + 1 = 5 + 0 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 5 = 0 + 2 = 0 + 2 =2 + 0 =2 + 0 =4 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 = 0 + 4 = 1 14422225555 1 144 ... ++ 0 0 5 5 ++ 0 0 1 1 ++ 0 05533 1 14422 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸n :To¸n : 1, 1, TÝnhTÝnh : :sè 0 trong phÐp ... th¸ng 11 n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸n :To¸n :sè 0 trong phÐp céngsè 0 trong phÐp céng 0 + 3 = 0 + 3 = 33 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸n...
 • 14
 • 761
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose