tieu luan chu truong cua dang ve xay dung phat trien nen van hoa va giai quyet cac van de xa hoi o viet nam hien nay

Chủ trương của đảng về xây về xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam hiện nay

Chủ trương của đảng về xây về xây dựng phát triển nền văn hóa giải quyết các vấn đề hội Việt Nam hiện nay

Xã hội học

... dõn tc, chỳng ta ch trng va bo v bn sc dõn tc va m rng giao lu , tip thu tinh hoa hoỏ nhõn loi Xõy dng Vit Nam thnh mt a ch giao lu hoỏ khu vc v quc t - Gi gỡn bn sc hoỏ dõn tc phi i lin vi chng ... minh, v hoỏ ca cỏc dõn tc cú c hi c "c sỏt" - Ton cu hoỏ l c hi Vit Nam tham gia vo sõn "chi trớ tu" ca th gii, t ú hc hi, thu nhn cú cht lc nhng tinh hoa hoỏ nhõn loi Nhng ton cu hoỏ cng l ... na phong tro ''Ton dõn on kt, xõy dng i sng hoỏ'' gn cht vi cuc ng chớnh tr sõu rng ton ng, ton dõn, ton quõn hc v thc hin t tng H Chớ Minh v o c, li sng, lm chuyn bin mnh m cụng tỏc gi o dc,...
 • 27
 • 3,041
 • 12
Chủ trương của Đảng về xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc trong những năm qua.Thực trạng và giải pháp

Chủ trương của Đảng về xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc trong những năm qua.Thực trạng giải pháp

Khoa học xã hội

... văn hoá mới,t o đời sống tinh thần cao đẹp,phong phú đa dạng,có nội dung nhân đ o, dân chủ,tiến bộ;kế thừa phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp tất dân tộc nước,tiếp thu tinh hoa hoá nhân loại;chống ... dựng, sáng t o vật chất, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ , gi o dục đ o t o , cho lĩnh vực hoạt động có cách tư độc lập,có cách làm vừa đại vừa mang sắc thái Việt Nam. Đi v o kinh tế thị ... thấm đẫm Việt Nam không theo Phật đậm Campuchia, không Khổng đậm Hàn Quốc, không Kito đậm Philippines không Hồi gi o đậm Indonesia Giao tích văn hóa diễn kh o l o chắt lấy tinh hoa hời hợt, không...
 • 12
 • 36,951
 • 95
QUAN ĐIỂM CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA THỜI KỲ MỚI VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

QUAN ĐIỂM CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA THỜI KỲ MỚI NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

... trọng” Mọi công dân Việt Nam phấn đấu hợp sức, o n kết lại, tảng cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh _ “ Gi o dục đ o t o, với khoa học công nghệ coi quốc sách hàng đầu” Truyền ... Việt Nam cần tiếp thu tinh hoa vô giá linh hoạt sáng t o, thêm hiểu, thêm yêu trân trọng khứ, hướng tới tương lai Nên chiêm nghiệm câu nói tiếng Thomas L Friedman rằng: “ Một đất nước rặng ooliu ... rõ rệt; môi trường văn hóa có chuyển biến tích cực, hợp tác quốc tế văn hóa mở rộng + Bên cạnh Gi o dục đ o t o có bước phát triển mới, dân trí ngày nâng cao Khoa học công nghệ có bước phát triển,...
 • 7
 • 3,875
 • 51
chủ trương của đảng về xây dựng một nền văn hoá việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong những năm qua. thực trạng và giải pháp

chủ trương của đảng về xây dựng một nền văn hoá việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong những năm qua. thực trạng giải pháp

Khoa học xã hội

... hoá nghiệp chung toàn dân Đảng lãnh đ o, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng: gi o dục đ o t o, với khoa học công nghệ coi quốc sách hàng đầu Văn hoá theo nghĩa rộng bao hàm gi o dục đ o ... hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, làm cho văn hoá thấm sâu v o toàn đời sống hoạt động hội, v o người, t o đất nước ta đời sống tinh thần cao ... rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa nhân loại; nâng cao tính chiến đấu hoạt động văn hoá, hội hoá hoạt động văn hoá; khắc phục tình trạng “hành hoá” tổ chức văn hoá xu hướng thương mại hoá lĩnh...
 • 17
 • 2,798
 • 16
TIỂU LUẬN: Cơ sở lý luận để tiếp cận chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam hiện nay pdf

TIỂU LUẬN: Cơ sở lý luận để tiếp cận chủ nghĩa hội xây dựng chủ nghĩa hội việt nam hiện nay pdf

Báo cáo khoa học

... nghĩa hoà mục Cổ nhân không lo cho người thân, không lo cho mình, mà chăm lo cho người già, t o điều kiện cho người trẻ, nuôi nấng trẻ em trưởng thành, làm cho người cô đơn bệnh tật chăm sóc, nam ... kiện toàn hệ thống đảm b o cứu trợ hội Chế độ đảm b o hội có vai trò quan trọng ổn định hài hoà hội Hoàn thiện hệ thống đảm b o hội, làm tốt kế hoạch b o hiểm cho người già, b o hiểm ... giới việc khoác lên long b o hay o nâu sồng, giã biệt đối đãi thị phi, ngộ đ o, hoạt Phật Quan điểm hành thiền mà Trần Thái Tông đề cập đem đ o v o đời, dụng thâm diệu đ o v o tận hoạt muôn màu,...
 • 96
 • 751
 • 0
con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của chủ nghĩa xã hội. liên hệ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam hiện nay.

con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của chủ nghĩa hội. liên hệ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa hội việt nam hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... t o chuyển biến tích cực dịch vụ; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng theo hướng đại Giải tốt kết hợp hài hòa vấn đề phát triển văn hóa, hội người; t o chuyển biến phát triển gi o dục đ o t o, khoa ... nội dung, biện pháp vật chất tinh thần, nhằm tác động v o đó, t o sức mạnh thúc đẩy hoạt động người cho CNXH Bao gồm: + Tác động v o nhu cầu lợi ích người Bởi vì, v o chủ nghĩa hội v o trận ... hạnh phúc đồng b o, dân tộc làm sở Văn hóa phải có vai trò soi đường cho quốc dân Văn hóa, tư tưởng với tính độc lập tương đối nhiều không phụ thuộc hoàn toàn v o điều kiện sinh hoạt vật chất mức...
 • 11
 • 5,237
 • 7
Tài liệu CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ TIẾP CẬN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY docx

Tài liệu CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ TIẾP CẬN CHỦ NGHĨA HỘI XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY docx

Cao đẳng - Đại học

... Việt Nam giai o n phát triển thấp chủ nghĩa hội - giai o n độ lên chủ nghĩa hội Sự cống hiếnluận giai o n chủ nghĩa hội chỗ coi chủ nghĩa hội trình phát triển lâu dài; giai o n ... mà đó, phân phối theo lao động chủ đ o, cho phép thành phần kinh tế khác tồn tại, nhằm t o điều kiện thuận lợi cho phát triển lực lượng sản xuất, coi bổ sung cần thiết cho kinh tế hội chủ ... o n Việt Nam giai o n đầu trình phát triển lâu dài Vì vậy, tìm hiểu nắm bắt chất chủ nghĩa hội, phải xuất phát từ thực giai o n đầu chủ nghĩa hội, vừa phải thấy nước ta tiến v o hội...
 • 5
 • 1,071
 • 2
TIỂU LUẬN: VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ NIỀM TIN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY pdf

TIỂU LUẬN: VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CỦNG CỐ NIỀM TIN TRONG ĐỜI SỐNG HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY pdf

Báo cáo khoa học

... tượng đ o t o sau đại học đại học, cần khắc phục bước vượt thoát nội dung gi o trình, gi o khoa có tính khuôn mẫu Các gi o trình, gi o khoa cấp đ o t o cần khác biệt trình độ khoa học, nội dung ... hưởng Nho gi o Tuy vậy, đ o hiếu Việt Nam có nét độc đ o riêng, không hà khắc cứng nhắc quan niệm Nho gi o Ngay người thuộc tầng lớp trên, đ o t o Nho gi o cách đầy đủ, họ tiếp biến đ o hiếu song ... hiếu đ o đức Nho gi o Trong giai o n đầu Nho gi o, quan niệm hiếu có nét tích cực định Ví Khổng Tử nói: “Trong cha mẹ sống phận làm có chơi xa Nếu chơi đâu thưa trước cho cha mẹ biết”(3) Hoặc cha...
 • 79
 • 1,187
 • 1
Đề tài triết học

Đề tài triết học " CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ TIẾP CẬN CHỦ NGHĨA HỘI XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY " pptx

Báo cáo khoa học

... Việt Nam giai o n phát triển thấp chủ nghĩa hội - giai o n độ lên chủ nghĩa hội Sự cống hiếnluận giai o n chủ nghĩa hội chỗ coi chủ nghĩa hội trình phát triển lâu dài; giai o n ... nhân dân Để thực tốt vai trò nhà nước Việt Nam nay, theo chúng tôi, cần phải tiếp tục làm rõ chủ nghĩa hội gì? xây dựng chủ nghĩa hội n o? Trong chúng ta, nhiều nhà khoa học đặt vấn đề vô ... mà đó, phân phối theo lao động chủ đ o, cho phép thành phần kinh tế khác tồn tại, nhằm t o điều kiện thuận lợi cho phát triển lực lượng sản xuất, coi bổ sung cần thiết cho kinh tế hội chủ...
 • 8
 • 419
 • 0
Những vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường trong quy hoạch kinh tế  xã hội ở việt nam hiện nay  luận văn ths luật 60 38 50 pdf

Những vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường trong quy hoạch kinh tế hội việt nam hiện nay luận văn ths luật 60 38 50 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... VỀ B O VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUY HOẠCHKINH TẾ - HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY Chương TỔNG QUAN VỀ B O VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUY HOẠCH KINH TẾ - HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 NHẬN THỨC CHUNG VỀ B O VỆ ... trường Để hoạt động b o vệ môi trường quy hoach kinh tế hội Việt Nam có hiệu quả, Nhà nước cần xây dựng sở pháp lý hoàn chỉnh cho hoạt động Trong điều kiện nay, nghiên cứu vấn đề pháp lý b o vệ ... tác b o vệ phát triển rừng, đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng thực hình thức khoán thích hợp cho cá nhân, hộ gia đình, tập thể b o vệ phát triển rừng B o vệ loài động vật hoang dã, giống loài có...
 • 149
 • 562
 • 0
xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay

xây dựng hoàn thiện pháp luật về phản biện hội Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... cạnh đó, phản biện khoa học hoạt động diễn phạm vi nghiên cứu khoa học với tham gia chủ yếu nhà khoa học PBXH lại hoạt động rộng rãi công khai người dân nói chung, nhà khoa học - Phản biện ... hội viên, o n viên tổ chức - Đối tượng PBXH sách, pháp luật Đảng pháp luật Nhà nước vừa giai o n soạn th o (hay xây dựng) vừa giai o n thực thi Mục đích PBXH giai o n soạn th o (hay xây dựng) ... vai trò quan trọng tầm ảnh hưởng rộng lớn, vấn đề nhà quản lý, nhà khoa học lĩnh vực nhà luật học quan tâm Cho đến nay, Việt Nam, có số công trình nghiên cứu khoa học đề cập vấn đề đề tài khoa...
 • 78
 • 929
 • 8
Vai trò con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

Vai trò con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... trạng văn hoá, hội, gi o dục đ o t o Thành tựu: Gi o dục đ o t o tiếp tục phát triển đầu tư nhiều hơn, quy mô đ o t o mở rộng, trình độ dân trí nâng lên Trong năm năm, dã t o việc làm cho 7,5 triệu ... toàn diện gi o dục đ o, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đổi cấu tổ chức, chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy học, thực chu n hoá, đại hoá, hội hoá” Chuyển dần sang mô hình gi o ... gi o dục mầm non, phổ thông, hướng nghiệp, dạy nghề đại hoc sau đại học Đổi chế quản lý gi o dục, nâng cao lực quản lý nhà nước gi o dục đ o t o, tăng cường hợp tác quốc tế gi o dục, đ o t o Ưu...
 • 19
 • 735
 • 0
Lí luận về hàng hóa sức lao động và vấn đề tiền lương ở Việt Nam hiện nay

luận về hàng hóa sức lao động vấn đề tiền lương Việt Nam hiện nay

Lý luận chính trị

... lương phải b o đảm cho người lao động trì lực lao động, nuôi chi phí đ o t o cho thân người lao động điều kiện bình thường Điều đòi hỏi, doanh nghiệp nhà nước, việc trả lương vừa tuân theo chế thị ... nhiên có định nghĩa nhà khoa học kinh tế Nga Kostin Leonit Alecxeevich đưa cho tương đối đầy đủ: “Thị trường lao động - chế hoạt động tương hỗ người sử dụng lao động người lao động không gian kinh ... trường lao động, vừa chịu chi phối nguyên tắc phân phối theo lao động Điều cho thấy không nên cực đoan cho tiền lương biểu tiền giá trị hàng hóa sức lao động Bởi lẻ, điều kiện nay, suất lao động...
 • 18
 • 11,473
 • 45
Quan điểm của ph ăngghen về chế độ tư hữu trong tác phẩm nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước và một số vấn đề thực tiễn ở việt nam hiện nay

Quan điểm của ph ăngghen về chế độ tư hữu trong tác phẩm nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu của nhà nước một số vấn đề thực tiễn việt nam hiện nay

Lý luận chính trị

... vệ tinh cho doanh nghiệp Nhà nước theo mô hình doanh nghiệp vừa nhỏ, làm vệ tinh cho doanh nghiệp lớn nước phát triển, sản xuất sản phẩm theo tiêu chu n kỹ thuật doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp ... thực hạch toán kinh doanh; vừa hoạt động theo mệnh lệnh hành vừa theo chế thị trường, vừa bao cấp, vừa kinh doanh; chưa t o động lực mạnh mẽ, tối đa xác định trách nhiệm rõ ràng để doanh nghiệp ... suất lao động cao chủ nghĩa tư bản, sản xuất ưu việt chủ nghĩa tư - Thứ tư, khứ nước hội chủ nghĩa xây dựng mô hình kinh tế kế hoach hoá tập trung, đề cao mức vai trò sở hữu cho xác lập xong...
 • 54
 • 1,887
 • 8
đề tài những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình nhận thức và vận dụngtriết học mác - lênin về con đường và động lực lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam hiện nay

đề tài những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình nhận thức vận dụngtriết học mác - lênin về con đường động lực lên chủ nghĩa hội việt nam hiện nay

Triết học Mác - Lênin

... thống nhất, bao gồm công nhân quốc doanh công nhân tập thể Ngày nay, đa dạng hoá thành phần kinh tế k o theo đa dạng hoá cấu giai cấp Xét phương diện kinh tế - trị, giai cấp công nhân bao gồm: công ... t o việc làm cho - bước chuyển không đơn giản Cho đến nay, nghĩa sau 20 năm đổi mới, hội ta không số người nghĩ nói Đương nhiên, phê phán tư tưởng ỷ lại để loại bỏ hoàn toàn trách nhiệm t o ... trung quan liêu bao cấp Do bao cấp tư duy, đại đa số cán bộ, đảng viên nhân dân quen sống “vô lo vô nghĩ”, tất phận cao hội lo thay, việc nói theo, làm theo… Điều khiến người ta lo lắng phải tự...
 • 21
 • 769
 • 0
phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến, vận dụng phân tích mối liên hệ giữa vấn đề tăng trưởng và công bằng xã hội ở việt nam hiện nay

phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến, vận dụng phân tích mối liên hệ giữa vấn đề tăng trưởng công bằng hội việt nam hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... Nếu theo chu n ngh o Việt Nam, tỷ lệ hộ ngh o chung nước năm 2002 23%, năm 2004 18,1% năm 2005 17% Tỷ lệ hộ ngh o chung theo tiêu chu n quốc tế giảm từ 28,9% năm 2002 xuống 24,1% năm 2004 Trong ... lao động trí óc, niên tốt nghiệp loại trường khó tìm việc làm, phải chờ đợi dài ngày, số đông người lao động không đ o t o nên giao làm lao động giản đơn Năm 2005 t o việc làm cho 7,5 triệu lao ... hoá Phải làm để đưa nhân tố văn hoá v o lĩnh vực hoạt động quan hệ người, t o đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, thúc đẩy nghiệp công nghiệp hoá...
 • 27
 • 747
 • 0
BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KỲ

BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KỲ "PHẢN BỆN HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY" ppt

Báo cáo khoa học

... 2.http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/HanhDong/Phan_bien _xa_ hoi/ http://tuoitre.vn/Nghi/154956/Phan-bien -xa- hoi. html 4.http://www.baomoi.com/Info/Phan-bien -xa- hoi -va -phat- huy-dan -chu- phapquyen/122/3510669.epi ... ý không chuyên nghiệp hoàn toàn phản biện Phản biện hoạt động khoa học, phản biện tranh luận cách khoa học hỏi xem anh có đồng ý với không So với trưng cầu dân ý phản biện khác hoàn toàn chất ... 5.http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/171773/Phan-bien -xa- hoi- se-ngay-cang-cuthe.html Th.s Đỗ Văn Quân – “ Vai trò phản biện hội Việt Nam nay , tạp chí lý luận trị 2009, số 2(59-63) Mai Thị Thúy Hường – “B o chí...
 • 16
 • 3,060
 • 7

Xem thêm