tiểu luận triết học đảng cộng sản vai trò của đảng cộng sản trong viecj hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Tiểu luận triết học - Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hội

Tiểu luận triết học - Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hội

Báo cáo khoa học

... khoa học vai trò phát triển xã hội 1.2.1 Khái niệm khoa học 1.2.2 Vai trò trí thức khoa học phát triển xã hội CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA TRI THỨC KHOA HỌC ĐỐI VỚI THỰC TIỄN NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1 Vai trò ... Khoa học hình thành phát triển sở sản xuất hoạt động thực tiễn Vai trò khoa học ngày tăng lên phát triển xã hội Ngày nay, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Vai trò thể chỗ khoa học ... KHOA HỌC ĐỐI VỚI THỰC TIỄN NƯỚC TA HIÊN NAY 2.1 Vai trò tri thức khoa học công đổi Việt Nam Trong công đổi mới, tri thức khoa học xem tảng động lực phát triển đất nước Những sở khoa học luận...
 • 26
 • 4,072
 • 9

Tiểu luận triết học - CNH-HĐH và vai trò củatrong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Tiểu luận triết học - CNH-HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Báo cáo khoa học

... VIII Đảng Cộng sản Việt Nam, phải sức phấn đấu để đến năm 2020, bản, nước ta trở thành nước công nghiệp 18 Tiểu luận Triết học Ở đây, nước công nghiệp cần hiểu nước có kinh tế mà lao động công ... ngày đại -Công nghiệp hoá phạm trù lịch sử Nhiệm vụ công nghiệp hoá hoàn thành đất nước ta đủ sức vượt khỏi tình trạng nghèo nàn, 23 Tiểu luận Triết học lạc hậu, phát triển để trở thành nước ... thức sản xuất chuyển người lao động từ sử dụng công cụ thủ công sang sử dụng công cụ giới nhờ làm mà sức lao động người giải phóng, xuất lao động xã hội ngày tăng, sản phẩm xã hội sản xuất Tiểu luận...
 • 33
 • 761
 • 0

Tài liệu Tiểu luận triết học "Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hội" pdf

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... khoa học vai trò phát triển xã hội 1.2.1 Khái niệm khoa học 1.2.2 Vai trò trí thức khoa học phát triển xã hội CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA TRI THỨC KHOA HỌC ĐỐI VỚI THỰC TIỄN NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1 Vai trò ... Khoa học hình thành phát triển sở sản xuất hoạt động thực tiễn Vai trò khoa học ngày tăng lên phát triển xã hội Ngày nay, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Vai trò thể chỗ khoa học ... KHOA HỌC ĐỐI VỚI THỰC TIỄN NƯỚC TA HIÊN NAY 2.1 Vai trò tri thức khoa học công đổi Việt Nam Trong công đổi mới, tri thức khoa học xem tảng động lực phát triển đất nước Những sở khoa học luận...
 • 20
 • 921
 • 1

Tài liệu Tiểu luận triết học "Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống xã hội" docx

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... hội có giai cấp đối kháng nội dung đạo đức bị chi phối nội dung giai cấp Trong nội dung phạm trù đạo đức luôn phản ánh địa vị lợi ích giai cấp Mỗi giai cấp giai đoạn phát triển định lịch sử xã ... không ngừng tạo hoàn thiện Tuy nhiên, đạo đức cộng sản giá trị có khả thể đầy đủ Đạo đức cộng sản hình thành đấu tranh cách mạng giai cấp công nhân, bắt nguồn từ đạo đức cách mạng giai cấp đó, kế ... kiện lịch sử cụ thể: vào tính chất mối quan hệ kinh tế mà tư tưởng nảy sinh; vào vai trò lịch sử giai cấp mang cờ tư tưởng; vào mức độ phản ánh đắn tư tưởng quần chúng Cũng cần phân biệt vai trò...
 • 14
 • 1,040
 • 2

Tài liệu Tiểu luận triết học - Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống xã hội pptx

Tài liệu Tiểu luận triết học - Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống xã hội pptx

Báo cáo khoa học

... hội có giai cấp đối kháng nội dung đạo đức bị chi phối nội dung giai cấp Trong nội dung phạm trù đạo đức luôn phản ánh địa vị lợi ích giai cấp Mỗi giai cấp giai đoạn phát triển định lịch sử xã ... không ngừng tạo hoàn thiện Tuy nhiên, đạo đức cộng sản giá trị có khả thể đầy đủ Đạo đức cộng sản hình thành đấu tranh cách mạng giai cấp công nhân, bắt nguồn từ đạo đức cách mạng giai cấp đó, kế ... kiện lịch sử cụ thể: vào tính chất mối quan hệ kinh tế mà tư tưởng nảy sinh; vào vai trò lịch sử giai cấp mang cờ tư tưởng; vào mức độ phản ánh đắn tư tưởng quần chúng Cũng cần phân biệt vai trò...
 • 15
 • 1,114
 • 2

Tiểu luận triết học: CNH - HĐH và vai trò củatrong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta docx

Tiểu luận triết học: CNH - HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta docx

Báo cáo khoa học

... NHAU); CÔNG NGHỆ GÂY MEN ( CÔNG NGHỆ PHẢN ỨNG SINH VẬT) TRONG ĐÓ THÀNH CÔNG LỚN NHẤT CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC LÀ ĐÃ VẼ ĐƯỢC BẢN 13 ĐỒ GEN CỦA CON NGƯỜI VÀO NHỮNG NGÀY ĐẦU CỦA THẾ KỶ XXI - CÔNG NGHỆ ... TRONG ĐIEEUF KIỆN CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, YẾU TỐ NGƯỜI LAO ĐỘNG – YẾU TỐ CON NGƯỜI NGÀY CÀNG CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG NÓ ĐÓNG VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ ĐẤT NƯỚC LỰC ... TRỌNG TO LỚN ĐÓ CỦA CNH- HĐH LÀ LÍ DO EM CHỌN NỘI DUNG “CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ VÀ VAI TRÒ CỦATRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY” LÀM ĐỀ TÀI CHO BÀI TIỂU LUẬN CỦA MÌNH THÔNG...
 • 43
 • 408
 • 0

Tiểu luận triết học: CNH - HĐH và vai trò củatrong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta pot

Tiểu luận triết học: CNH - HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta pot

Báo cáo khoa học

... QUẢ BIỂU HIỆN TẬP TRUNG CỦA SỨC CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ LÀ Ở CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ THÀNH CỦA SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA ĐẤT NƯỚC NẾU SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT QUỐC GIA CÓ GIÁ THÀNH CAO, CHẤT LƯỢNG ... TRIỂN CỦA MỘT MẶT NÀO ĐÓ CỦA SỰ VẬT MÂU THUẪN CƠ BẢN ĐÓNG VAI TRÒ HẾT SỨC QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI SỰ VẬT MÂU THUẪN CƠ BẢN LÀ CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ CHI PHỐI CÁC MÂU THUẪN KHÁC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA ... TRIẾT HỌC TRONG LỊCH SỬ BÀN ĐẾN CHẲNG HẠN, THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH CỦA TRUNG HOA ĐÃ ĐỀ CẬP TỚI CÁC MÂU THUẪN ÂM – DƯƠNG, MÂU THUẪN GIỮA CÁC YẾU TỐ BẢN NGUYÊN KIM, MỘC, THUỶ, HOẢ VÀ THỔ NHÀ TRIẾT...
 • 16
 • 375
 • 0

Tiểu luận triết học: "CNH-HĐH VÀ VAI TRÒ CỦATRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA". doc

Tiểu luận triết học:

Báo cáo khoa học

... KHÔNG NGỪNG TÁI SẢN XUẤT MỞ RỘNG, CNH XHCN LÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, DO GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NÔNG DÂN LAO ĐỘNG DƯỚI SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN CNH XHCN CÓ ... ĐỘNG TỪ SỬ DỤNG CÔNG CỤ THỦ CÔNG SANG SỬ DỤNG CÔNG CỤ CƠ GIỚI VÀ NHỜ ĐÓ LÀM MÀ SỨC LAO ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐƯỢC GIẢI PHÓNG, NĂNG XUẤT LAO ĐỘNG XÃ HỘI NGÀY CÀNG TĂNG, SẢN PHẨM XÃ HỘI ĐƯỢC SẢN XUẤT ... NAY VÀ NHIỀU NĂM SAU - VỀ HOÁ HỌC HOÁ: NHÌN CHUNG, CÔNG NGHIỆP HOÁ HỌC CỦA VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC PHÁT TRIỂN TRONG NHIỀU NGÀNH SẢN XUẤT, TẠO RA NHIỀU SẢN PHẨM CUNG CẤP CHO CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP, CHO...
 • 42
 • 731
 • 0

Tiểu luận triết học: Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống XH doc

Tiểu luận triết học: Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống XH doc

Báo cáo khoa học

... hội có giai cấp đối kháng nội dung đạo đức bị chi phối nội dung giai cấp Trong nội dung phạm trù đạo đức luôn phản ánh địa vị lợi ích giai cấp Mỗi giai cấp giai đoạn phát triển định lịch sử xã ... không ngừng tạo hoàn thiện Tuy nhiên, đạo đức cộng sản giá trị có khả thể đầy đủ Đạo đức cộng sản hình thành đấu tranh cách mạng giai cấp công nhân, bắt nguồn từ đạo đức cách mạng giai cấp đó, kế ... kiện lịch sử cụ thể: vào tính chất mối quan hệ kinh tế mà tư tưởng nảy sinh; vào vai trò lịch sử giai cấp mang cờ tư tưởng; vào mức độ phản ánh đắn tư tưởng quần chúng Cũng cần phân biệt vai trò...
 • 16
 • 333
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC ĐỀ TÀI 11: VAI TRÒ CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN PHOIƠBẮC ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC ĐỀ TÀI 11: VAI TRÒ CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN PHOIƠBẮC ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC

Triết học Mác - Lênin

... II: VAI TRÒ CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN CỦA PHOIƠBẮC ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC 11 2.1 Đánh giá chủ nghĩa vật nhân Phoiơbắc 11 2.2 Vai trò chủ nghĩa vật nhân ... vật lịch sử KẾT LUẬN - Triết học vật L.Phoiơbắc kế tục phát triển tư tưởng triết học nhà vật kỷ XVII- XVIII Tây Âu Mặc dù có hạn chế tư tưởng triết học mình, “ tính nhân bản” tư tưởng triết học ... Mưa, Triết học (phần I) “Đại cương lịch sử Triết học - Dùng cho nghiên cứu sinh học viên cao học không thuộc chuyên ngành Triết học, 2011 [2] Tác phẩm “Lútvích Phoiơbắc cáo chung triết học cổ...
 • 17
 • 430
 • 0

Tiểu luận triết học - Tôn giáo và vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội

Tiểu luận triết học - Tôn giáo và vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội

Triết học Mác - Lênin

... ) Triết học Mác Lênin Thực hành triết học Tạp chí Triết học (tháng năm 96 ) Almanach văn minh giới (NXB Văn hoá thôngtin1999 ) Triết học Mác Lê-Nin ( NXB thống kê 1992 ) Chủ nghĩa vật lịch sử ... đẹp đạo Trong tiểu luận ngắn muốn nhìn nhận vấn đề dới góc độ triết học, đặc biệt nhìn nhận tôn giáo quan điểm vật biện chứng Mác-Lênin Vì tiểu luận ngắn nên nói sơ qua trình hình thành phát ... triển kỉ XXI ( khoảnh khắc mà sống ) lấy lịch sử hình thành phát triển tôn giáo làm để nhìn nhận nh mối liên hệ nhân tất yếu B giải vấn đề : I- Lịch sử hình thành tôn giáo : 1.Bn cht ,ngun gc ca...
 • 17
 • 714
 • 5

Tài liệu Tiểu luận triết học - Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa pptx

Tài liệu Tiểu luận triết học - Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa pptx

Báo cáo khoa học

... trình lịch sử loài người tác động giai đoạn lịch sử xã hội nguyên nhân hình thành phát triển ổn định cấu trúc kinh tế xã hội xác định lịch sử Đồng thời nguyên nhân bước chuyển lịch sử từ giai ... lực khoa học Nguyễn Thị Dung - Lớp: KV17 Tiểu luận Triết công nghệ, nắm bắt vận dụng hiệu thành tựu khoa học công nghệ nắm bắt vận dụng hiệu thành tựu khoa học để hoàn thành thắng lợi công nghiệp ... KV17 Tiểu luận Triết TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Triết học Mác - Lê nin (NXB Chính trị Quốc gia) Đề cương giảng triết học Mác - Lênin - Trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn Tạp chí triết học...
 • 24
 • 2,428
 • 3

Tài liệu Tiểu luận triết học - Lực lượng sản xuất và các quan hệ sản xuất pptx

Tài liệu Tiểu luận triết học - Lực lượng sản xuất và các quan hệ sản xuất pptx

Báo cáo khoa học

... cách phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử phương thức sản xuất biểu thị cách thức người thực trình sản xuất vật chất giai đoạn lịch sử định xã hội loài người Dưới vận động lịch sử loài người, vận động ... sản xuất người không phát mâu thuẫn phát mà không giải giải cách sai lầm tác dụng kìm hãm quan hệ sản xuất trở thành nhân tố phá hoại lực lượng sản xuất Chủ nghĩa vật lịch sử chứng minh vai trò ... thích hạn chế phát triển công cụ sản xuất áp dụng thành tựu khoa học sản xuất hợp tác phân công lao động C/ SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT CỦA CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VĨNH TUY VÀO SẢN XUẤT: Trước yêu cầu...
 • 14
 • 1,134
 • 2

Tiểu luận triết học quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất

Tiểu luận triết học  quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất

Triết học Mác - Lênin

... cách phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử phơng thức sản xuất biểu thị cách thức ngời thực trình sản xuất vật chất giai đoạn lịch sử định xã hội loài ngời Dới vận động lịch sử loài ngời, nh vận động ... lao động đạt đến trình độ tin học hoá đợc tự động hoá vai trò lại quan trọng Trong thời đại công cụ sản xuất yếu tố đông lực lợng sản xuất Chính chuyển đổi cải tiến hoàn thiện không ngừng gây lên ... mức trở thành nguyên nhân trực tiếp nhiều biến đổi to lớn sản xuất đời sống trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp Nó vừa ngành sản xuất riêng vừa thâm nhập vào yếu tố cấu thành lực lợng sản xuất...
 • 11
 • 522
 • 4

tiểu luận môn triết học tri thức và vai trò của tri thức

tiểu luận môn triết học tri thức và vai trò của tri thức

Cao đẳng - Đại học

... ngừng Giá trị công ty công nghệ cao công ty sản xuất phần mềm công ty công nghệ sinh học không nằm tài sản vật chất hữu hình, mà nằm tài sản vô hình,như tri thức sáng chế.Để trở thành công ty dẫn ... tế tri thức đóng vai trò định thành công hay thất bại doanh nghiệp.Vốn tri thức bao gồm công nhân tri thức,các nhà quản lý có trình độ cao,các công nghệ Vốn tri thức đóng vai trò to lớn việc rút ... đồng đào tạo với doanh nghiệp.Nó sử dụng để cung cấp học tập dựa công việc cho học sinh chưa chuyên môn hoá nghề hay ngành cụ thể .Trong doanh nghiệp này ,học sinh sản xuất hàng hoá dịch vụ cho người...
 • 16
 • 445
 • 0

Tiểu luận Phép biện chứng Hegel và vai trò của nó đối với sự ra đời của triết học Marx

Tiểu luận Phép biện chứng Hegel và vai trò của nó đối với sự ra đời của triết học Marx

Triết học Mác - Lênin

... lịch sử tư tưởng nhân loại Hệ thống triết học cuối lịch sử kết hệ thống triết học trước Theo Hegel, triết học thể thời đại dạng tinh thần tinh hoa thời đại Ông đặc biệt đề cao vai trò triết học ... cứu lịch sử nhân loại, mà lịch sử nhân loại giai đoạn cao ý niệm tuyệt đối Thật ra, triết học ngành khoa học nghiên cứu ý niệm tuyệt đối Hegel người có công khôi phục lại quan điểm triết học ... khoa học tự nhiên khoa học cụ thể ngày hôm mà tìm thấy tư tưởng khoa học tự nhiên hệ thống triết học tự nhiên nhà triết học Triết học tinh hoa thời đại thể dạng tinh thần Lịch sử triết học khái...
 • 16
 • 659
 • 1

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC "MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC TRONG VIỆC XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ MỚI HIỆN NAY Ở NƯỚC TA"

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

Báo cáo khoa học

... định vai trò sở ,quyết định trực tiếp nhân tố vật chất, triết học Mác-Lênin đồng thời không coi nhẹ vai trò nhân tố tinh thần ,tính động chủ quan Nhân tố ý thức có tác động trở lại quan trọng nhân ... triển thời đại ,Đảng nhà nước cần tiếp tục tiến hành đẩy mạnh công đổi toàn diện đất nước ,trong đổi kinh tế đóng vai trò then chốt ,giữ vai trò chủ đạo Đồng thời đổi kinh tế vấn đề cấp bách ,bởi ... yếu tố có vai trò đời sống hoạt động người Trái lại, Triết học Mác-Lênin khẳng định rằng ,trong hoạt động người nhân tố vật chất ý thức có tác động qua lại ,song tác động diễn sở tính thứ nhân tố...
 • 18
 • 2,960
 • 38

Tiểu luận triết học - dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

Tiểu luận triết học - dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

Báo cáo khoa học

... định.Do tiểu luận em "Vận dụng quan điểm toàn diện triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân vấn đề thất nghiệp sinh viên sau trường" Phần nội dung tiểu luận gồm mục sau : Trong lần viết tiểu ... sinh viên học phần lớn chưa đáp ứng yêu cầu công việc Nguyên nhân phần học không đôi với hành, thiếu sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dậy học tập có xa so với thực tế công việc ... cảm ơn giúp đỡ thầy cô giáo khoa giúp em hoàn thành tốt tiểu luận Chương I : Phần nội dung I Quan điểm toàn diện triết học Mac _ Lê Nin Trong tồn giới quanh ta, vật tượng có mối liên hệ tác động...
 • 14
 • 4,197
 • 15

Tiểu luận triết học - Những nét cơ bản nhất của lịch sử hình thành phép biện chứng

Tiểu luận triết học - Những nét cơ bản nhất của lịch sử hình thành phép biện chứng

... tàng triết học Mác, nói Lênin hoàn thành sứ mệnh lịch sử việc bảo vệ phát triển chủ nghĩa vật biện chứng Mácxít VI Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÉP BIỆN CHỨNG 27 Trong ... sở kinh tế triết học quyền sở hữu chủ nô tư liệu sản xuất người nô lệ Khoa học lúc chưa phân ngành, nhà triết học đồng thời nhà toán học, vật lý học, thiên văn học, Nhìn chung, triết học Hy Lạp ... XIX, phương thức sản xuất tư chủ nghĩa phát triển mạnh làm bộc lộ mâu thuẫn bên mà biểu mặt xã hội mâu thuẫn giai cấpsản giai cấpsản Nhiều phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nổ song...
 • 31
 • 1,073
 • 7

Xem thêm