thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch bản vẽ thuyết minh

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Công nghệ - Môi trường

... thût lảnh Mạy lảnh háúp thủ Chu kç H 2O/H2SO4 Do Lesdi phạt minh nàm 1810, v mạy lảnh háúp thủ liãn tủc NH 3/H2O Carre’ phạt minh nàm 1850 våïi chàûn âỉåìng phạt triãøn 200 nàm, ngy cạc loải ... tiãút nọng bỉïc Nhu cáưu ny ngy cng tàng cng våïi thọi quen v viãûc phạt triãøn cạc nh hng, khạch sản, quạn àn v tải nh Trong cạc loải nỉåïc âạ thç âạ sảch (âạ tinh khuút) âỉåüc ỉa chüng hån c båíi ... lỉu Âäúi våïi bãø âạ cọ cäng sút lm âạ nh, trang bë cho cạc cỉía hng àn úng, qưy gii khạt, khạch sản thç kãút cáúu cng thiãút bë cng gn nhẻ cng thûn tiãûn Hãû thäúng cọ thãø xã dëch, di chuøn âỉåüc...
 • 104
 • 1,234
 • 0
Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Công nghệ - Môi trường

... trng thût lảnh Mạy lảnh háúp thủ Chu kç H2O/H2SO4 Do Lesdi phạt minh nàm 1810, v mạy lảnh háúp thủ liãn tủc NH3/H2O Carre’ phạt minh nàm 1850 våïi chàûn âỉåìng phạt triãøn 200 nàm, ngy cạc loải ... tiãút nọng bỉïc Nhu cáưu ny ngy cng tàng cng våïi thọi quen v viãûc phạt triãøn cạc nh hng, khạch sản, quạn àn v tải nh Trong cạc loải nỉåïc âạ thç âạ sảch (âạ tinh khuút) âỉåüc ỉa chüng hån c båíi ... lỉu Âäúi våïi bãø âạ cọ cäng sút lm âạ nh, trang bë cho cạc cỉía hng àn úng, qưy gii khạt, khạch sản thç kãút cáúu cng thiãút bë cng gn nhẻ cng thûn tiãûn Hãû thäúng cọ thãø xã dëch, di chuøn âỉåüc...
 • 108
 • 1,270
 • 1
Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Kinh tế - Quản lý

... máy lạnh hấp thụ cấp phức tạp chi phí đầu tư nhiều, nên máy lạnh hấp thụ cấp sử dụng lượng mặt trời sử dụng Do đề tài Lê Đức Dậu 99N2 Trang21 Thiết kế máy lạnh hấp thụ s dụng nâng lượng mặt trời ... ■&.G3.Ễ5' Trang11 Thiết kế máy lạnh hấp thụ s dụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá Khoa CN Nhiãut - Âiãún Laúnh 2.4 MÔI CHẤT DÙNG TRONG MÁY LẠNH HẤP THỤ: Yêu cầu môi chất dùng máy lạnh hấp thụ : Ngoài ... Thiết kế máy lạnh hấp thụ s dụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá Khoa CN Nhiãut - Âiãún Laúnh CHƯƠNG I GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT NƯỚC ĐÁ 1.1 NHU CÀU SỬ DỤNG Nước ĐÁ: Việc sử dụng nước đá...
 • 79
 • 507
 • 0
MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI docx

MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI docx

Năng lượng

... Vo cui giai on tớch tr tỏc nhõn lnh, van chn nờn c úng li Bức xạ mặt trời Thiết bị ngưng tụ Bộ hấp phụ thuthụ Van chặn Bình chứa Thiết bị bay Van tiết lưu Hỡnh S nguyờn lý mỏy lnh hp ph s dng ... tớnh toỏn thit k c thit b hp th nh hỡnh ống từ thiết bị bay đến ống đục lỗ Than hoạt tính Bề mặt hấp thụ 50 27 76 900 25 ống đến thiết bị ngung tụ Bề mặt phản xạ Hỡnh Cu to thit b hp th kiu ng Hỡnh ... Q0 , [J] T ú ta cú th suy lng Methanol cn cung cp l: M mc Đuờng đến hấp thụ 120 Q0 Lỏng từ van tiết luu Phần chứa núơc đá Cách nhiệt 60 80 Hỡnh Cu to thit b bay hi hoỏ hi ca Methanol, [J/kg]...
 • 6
 • 4,991
 • 40
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI" doc

Báo cáo khoa học

... b hp th c gii nhit d dng vỡ hp ph l quỏ trỡnh sinh nhit Bức xạ mặt trời Thiết bị ngưng tụ Bộ hấp phụ thuthụ Van chặn Bình chứa Thiết bị bay Van tiết lưu 2.2 Mụ t cỏc quỏ trỡnh lm vic Quỏ trỡnh ... tớnh toỏn thit k c thit b hp th nh hỡnh ống từ thiết bị bay đến ống đục lỗ Than hoạt tính Bề mặt hấp thụ 50 27 76 900 25 ống đến thiết bị ngung tụ Bề mặt phản xạ Hỡnh Cu to thit b hp th kiu ng Hỡnh ... Q0 , [J] T ú ta cú th suy lng Methanol cn cung cp l: M mc Đuờng đến hấp thụ 120 Q0 Lỏng từ van tiết luu Phần chứa núơc đá Cách nhiệt 60 80 Hỡnh Cu to thit b bay hi hoỏ hi ca Methanol, [J/kg]...
 • 6
 • 667
 • 5
THIẾT KẾ MÁY LẠNH HẤP THỤ TẬN DỤNG NHIỆT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐỂ SẢN XUẤT ĐÁ

THIẾT KẾ MÁY LẠNH HẤP THỤ TẬN DỤNG NHIỆT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐỂ SẢN XUẤT ĐÁ

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Dậu 99N2 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng lợng lợng mặt trời để sản xuất đá Khoa CN Nhióỷt ióỷn Laỷnh Lê Đức Dậu 99N2 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng lợng lợng mặt trời để sản xuất đá Khoa ... Dậu 99N2 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng lợng lợng mặt trời để sản xuất đá Khoa CN Nhióỷt ióỷn Laỷnh Lê Đức Dậu 99N2 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng lợng lợng mặt trời để sản xuất đá Khoa ... 99N2 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng lợng lợng mặt trời để sản xuất đá Khoa CN Nhióỷt ióỷn Laỷnh NT Lê Đức Dậu 99N2 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng lợng lợng mặt trời để sản xuất đá Khoa...
 • 102
 • 379
 • 0
LÀM LẠNH GIÁN ĐOẠN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

LÀM LẠNH GIÁN ĐOẠN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Báo cáo khoa học

... bị hấp thụ giảm dần đến nhiệt độ Ta2 Thiết kế hệ thống máy lạnh sử dụng cho điều hòa không khí Để thiết kế hệ thống máy lạnh sử dụng điều hòa không khí cho phòng có diện tích 3m2 ta tính toán thiết ... CaCl2 hấp thụ Trong giai đoạn cần ý để thiết bị hấp thụ giải nhiệt dễ dàng trình sinh nhiệt Hình Sơ đồ nguyên lý máy lạnh hấp phụ sử dụng lượng mặt trời 1-collector; 2,3,6-van chặn; 4 -thiết bị ... tra thông số cần thiết Kết luận Với kiến thức máy lạnh sử dụng NLMT, ứng dụng sở lý thuyết nó, lý thuyết NLMT, nghiên cứu thiết kế chế tạo máy lạnh sử dụng điều hòa không khí với điều kiện Việt...
 • 7
 • 340
 • 2
báo cáo nghiên cứu khoa học ' sử dụng năng lượng mặt trời để nấu ăn và cung cấp nước nóng dùng cho sinh hoạt - một giải pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' sử dụng năng lượng mặt trời để nấu ăn và cung cấp nước nóng dùng cho sinh hoạt - một giải pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường'

Báo cáo khoa học

... hỡnh hp Hỡnh Bp nu Parabụn Cỏc loi bp nu s dng nng lng mt tri ny rt phự hp vi ngi dõn vựng nụng thụn ni m cht t ch yu l rm r v ci nhm tit kim nng lng bo v sc kho v mụi trng Cỏc loi bp ny ó c ... VN Chi phớ u t h thng dõy cỏp in cung cp cho mi bỡnh nc núng l 50.000 VN Nờn tng chi phớ cho h thụng dõy in cho cỏc bỡnh nc núng l: Tcỏp in = 50 x 50.000 = 2.500.000 VN Vy tng chi phớ u t ban ... Dng Hựng (2008), Nghiờn cu trin khai thit thit b s dng nng lng mt tri ti cỏc h gia ỡnh vựng nụng thụn nỳi thnh ph Nng ti nghiờn cu khoa hc cp Thnh ph [3] John A Duffie, William A Beckman (1991),...
 • 7
 • 1,131
 • 11
Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc

Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc

Quản trị kinh doanh

... dùng máy lạnh hấp thụ : 1.2.1 u cầu mơi chất dùng máy lạnh hấp thụ : Ngồi mơi chất lạnh, máy lạnh hấp thụ sử dụng thêm mơi chất hấp thụ nữa, gọi chung cặp mơi chất lạnh u cầu cặp mơi chất lạnh máy ... Chương1: TỔNG QUAN VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ 1.1 Máy lạnh hấp thụ: 1.1.1 Chu trình lý thuyết : Về bản, máy lạnh hấp thụ giống máy lạnh nén hơi, khác thay máy nén dùng điện cụm máy nén nhiệt” dùng nhiệt ... lạnh để điều hồ khơng khí sinh hoạt, sản xuất bảo quản thực phẩm ngày tăng tiêu thụ lượng điện đáng kể Cho nên, máy lạnh hấp thụ sử dụng nguồn lượng khác nhau: lượng nhiệt mặt trời, tận dụng...
 • 88
 • 1,213
 • 9
Đồ án tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp "Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc"

Báo cáo khoa học

... đồ máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr cấp thực tế Hình 1.3 .Máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr cấp Trane 1.2 Mơi chất dùng máy lạnh hấp thụ : 1.2.1 u cầu mơi chất dùng máy lạnh hấp thụ : Ngồi mơi chất lạnh, máy lạnh ... Chương1: TỔNG QUAN VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ 1.1 Máy lạnh hấp thụ: 1.1.1 Chu trình lý thuyết : Về bản, máy lạnh hấp thụ giống máy lạnh nén hơi, khác thay máy nén dùng điện cụm máy nén nhiệt” dùng nhiệt ... lạnh để điều hồ khơng khí sinh hoạt, sản xuất bảo quản thực phẩm ngày tăng tiêu thụ lượng điện đáng kể Cho nên, máy lạnh hấp thụ sử dụng nguồn lượng khác nhau: lượng nhiệt mặt trời, tận dụng...
 • 75
 • 1,770
 • 3
đề tài thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc

đề tài thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc

Cơ khí - Vật liệu

... dùng máy lạnh hấp thụ : 1.2.1 u cầu mơi chất dùng máy lạnh hấp thụ : Ngồi mơi chất lạnh, máy lạnh hấp thụ sử dụng thêm mơi chất hấp thụ nữa, gọi chung cặp mơi chất lạnh u cầu cặp mơi chất lạnh máy ... Trang Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa khơng khí văn phòng làm việc ÁN TỐT NGHIỆP - ĐỒ Chương1: TỔNG QUAN VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ 1.1 Máy lạnh hấp thụ: 1.1.1 Chu trình lý thuyết : Về bản, máy lạnh ... cầu lạnh để điều hồ khơng khí sinh hoạt, sản xuất bảo quản thực phẩm ngày tăng tiêu thụ lượng điện đáng kể Cho nên, máy lạnh hấp thụ sử dụng nguồn lượng khác nhau: lượng nhiệt mặt trời, tận dụng...
 • 82
 • 537
 • 0
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc” ppsx

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc” ppsx

Điện - Điện tử - Viễn thông

... 1.3 .Máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr cấp Trane 1.2 Mơi chất dùng máy lạnh hấp thụ : 1.2.1 u cầu mơi chất dùng máy lạnh hấp thụ : Ngồi mơi chất lạnh, máy lạnh hấp thụ sử dụng thêm mơi chất hấp thụ nữa, ... Chương1: TỔNG QUAN VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ 1.1 Máy lạnh hấp thụ: 1.1.1 Chu trình lý thuyết : Về bản, máy lạnh hấp thụ giống máy lạnh nén hơi, khác thay máy nén dùng điện cụm máy nén nhiệt” dùng nhiệt ... lạnh để điều hồ khơng khí sinh hoạt, sản xuất bảo quản thực phẩm ngày tăng tiêu thụ lượng điện đáng kể Cho nên, máy lạnh hấp thụ sử dụng nguồn lượng khác nhau: lượng nhiệt mặt trời, tận dụng...
 • 77
 • 897
 • 4
ỨNG DỤNG MATLAB TRONG VIỆC xây DỰNG PHẦN mềm TÍNH TOÁN máy LẠNH hấp THỤ sử DỤNG NHIỆT THẢI

ỨNG DỤNG MATLAB TRONG VIỆC xây DỰNG PHẦN mềm TÍNH TOÁN máy LẠNH hấp THỤ sử DỤNG NHIỆT THẢI

Lập trình

... động máy lạnh hấp thụ NH3 – H2O sử dụng nhiệt thải, nghiên cứu sở lý thuyết tính toán máy lạnh hấp thụ NH3 – H2O từ tác giả ứng dụng Matlab việc xây dựng phần mềm tính toán máy lạnh hấp thụ NH ... Việc sử dụng chủ yếu nguồn nhiệt có nhiệt độ không cao (80  1500C) để hoạt động máy lạnh hấp thụ ngày quan tâm Bởi góp phần vào việc sử dụng hợp lý nguồn lượng như: lượng nhiệt mặt trời, tận dụng ... HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TRẦN THỊ NGỌC LIÊN ỨNG DỤNG MATLAB TRONG VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN MÁY LẠNH HẤP THỤ SỬ DỤNG NHIỆT THẢI NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY - 605204 Tp Hồ Chí Minh, ...
 • 14
 • 534
 • 1
Ứng dụng matlab trong việc xây dựng phần mềm tính toán máy lạnh hấp thụ sử dụng nhiệt thải

Ứng dụng matlab trong việc xây dựng phần mềm tính toán máy lạnh hấp thụ sử dụng nhiệt thải

Kỹ thuật

... l nh hấp th sử d ng nhiệt th i uăđiểm uăđiểmălớnănhấtăc a máy l nh hấp th ălà sử d ngăch ăyếuănguồnănhiệtănĕngăcóă nhiệtăđ ăkhơngăcaoă(80ă 1500C) để ho tăđ ngă.ăChínhăvìăthế, máy l nh hấp th ... ngănhiệtănênă sử d ng máy l nh hấp th ă1ăcấpălàă h pălýănhất 3.1.2 Ph ơngăánălựaăchọnămơiăchấtăl nh uăcầuăđ iăvớiămơiăchấtădùngătrong máy l nh hấp th ă: Ngồiămơiăchấtăl nh,ă máy l nh hấp th ăcòn sử d ... ăbìnhăphátăsinhăkhơngălẫnăchấtă hấp th ă - Nhiệtădungăriêngăc aădungădịchăph iăbé,ăđặcăbiệtăđ iăvới máy l nh hấp th ăchuă kỳ để tổnăthấtănhiệtăkh iăđ ng máy nh ă Hiệnănay, máy l nh hấp th sử d ngăphổăbiếnăhaiălo...
 • 58
 • 382
 • 0
thiết kế máy lạnh sử dụng năng lượng mặt trời sạch

thiết kế máy lạnh sử dụng năng lượng mặt trời sạch

Cơ khí - Vật liệu

... thût lảnh Mạy lảnh háúp thủ Chu kç H 2O/H2SO4 Do Lesdi phạt minh nàm 1810, v mạy lảnh háúp thủ liãn tủc NH 3/H2O Carre’ phạt minh nàm 1850 våïi chàûn âỉåìng phạt triãøn 200 nàm, ngy cạc loải ... tiãút nọng bỉïc Nhu cáưu ny ngy cng tàng cng våïi thọi quen v viãûc phạt triãøn cạc nh hng, khạch sản, quạn àn v tải nh Trong cạc loải nỉåïc âạ thç âạ sảch (âạ tinh khuút) âỉåüc ỉa chüng hån c båíi ... lỉu Âäúi våïi bãø âạ cọ cäng sút lm âạ nh, trang bë cho cạc cỉía hng àn úng, qưy gii khạt, khạch sản thç kãút cáúu cng thiãút bë cng gn nhẻ cng thûn tiãûn Hãû thäúng cọ thãø xã dëch, di chuøn âỉåüc...
 • 108
 • 292
 • 0
Đề tài thiết kế và thi công xe tiết kiệm nhiên liệu sử dụng năng lượng mặt trời

Đề tài thiết kế và thi công xe tiết kiệm nhiên liệu sử dụng năng lượng mặt trời

Điện - Điện tử - Viễn thông

... nguồn lượng khác Trái Đất [5] 1.3 Định nghĩa lượng Mặt Trời Năng lượng Mặt Trời lượng dòng xạ điện từ xuất phát từ Mặt Trời, cộng với phần nhỏ lượng hạt nguyên tử khác Bảng 1.1 Bảng thông số xạ mặt ... dầu, than đá hay khí đốt; Năng lượng tái tạo từ nguồn lượng Mặt trời, Gió, Hợp chất hữu (sinh khối), lượng đại dương nhiệt trái đất 1.3.2 Ứng dụng lượng Mặt Trời Năng lượng Mặt Trời nguồn lượng mà ... người biết sử dụng từ sớm, ứng dụng lượng mặt trời vào công nghệ sản xuất quy mô rộng vào cuối kỷ 18 chủ yếu nước nhiều lượng Mặt Trời Từ sau khủng hoảng lượng giới năm 1968 1973, lượng Mặt Trời đặc...
 • 59
 • 1,458
 • 12
THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY DẦU FO DÙNG CHO LÒ HƠI BẰNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DESIGNING A SYSTEM FOR DRYING BOILER FUEL OIL WITH A DOUBLE TUBE HEAT EXCHANGER DEVICE USING SOLAR ENGERGY pptx

THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY DẦU FO DÙNG CHO LÒ HƠI BẰNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DESIGNING A SYSTEM FOR DRYING BOILER FUEL OIL WITH A DOUBLE TUBE HEAT EXCHANGER DEVICE USING SOLAR ENGERGY pptx

Tự động hóa

... Hình Sơ đồ ngun lý hệ thống sấy dầu FO lượng mặt trời Tấm hấp thụ Bề mặt TĐN dạng dãy ống Hình Panel thu lượng mặt trời dạng dãy ống Hệ thống thu lượng mặt trời (3) có nhiều collector bố trí thành ... 0,13 0,29 H2O Để gia nhiệt cho dầu FO, cần phải tiêu thụ lượng điện lớn cho điện trở sấy dầu, để tiết kiệm lượng điện ta tận dụng nguồn lượng mặt trời để làm nóng nước, sau dùng thiết bị trao ... Qua tính tóan, kiểm tra so sánh, việc chọn panel có dạng song song để hấp thụ lượng xạ mặt trời hiệu Tấm hấp thu gắn vào ống hấp thụ cách đan xen dải nhỏ; Một cụm ống trao đổi nhiệt ống lồng ống...
 • 8
 • 960
 • 0
báo cáo nghiên cứu khoa học ' thiết kế hệ thống sấy dầu fo dùng cho lò hơi bằng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống sử dụng năng lượng mặt trời'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' thiết kế hệ thống sấy dầu fo dùng cho lò hơi bằng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống sử dụng năng lượng mặt trời'

Báo cáo khoa học

... Hình Sơ đồ ngun lý hệ thống sấy dầu FO lượng mặt trời Tấm hấp thụ Bề mặt TĐN dạng dãy ống Hình Panel thu lượng mặt trời dạng dãy ống Hệ thống thu lượng mặt trời (3) có nhiều collector bố trí thành ... 0,13 0,29 H2O Để gia nhiệt cho dầu FO, cần phải tiêu thụ lượng điện lớn cho điện trở sấy dầu, để tiết kiệm lượng điện ta tận dụng nguồn lượng mặt trời để làm nóng nước, sau dùng thiết bị trao ... Qua tính tóan, kiểm tra so sánh, việc chọn panel có dạng song song để hấp thụ lượng xạ mặt trời hiệu Tấm hấp thu gắn vào ống hấp thụ cách đan xen dải nhỏ; Một cụm ống trao đổi nhiệt ống lồng ống...
 • 8
 • 824
 • 2

Xem thêm