thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận tây hồ thành phố hà nội

Luận văn thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất quận tây hồ thành phố nội

Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận tây hồ thành phố hà nội

Khoa học tự nhiên

... dân Văn phòng ñăng ñ t nhà qu n Tây H Máy tra c u thông tin th t c hành Văn phòng ñăng ñ t nhà qu n Tây H Máy tra c u tr ng thái h sơ th c hi n th t c hành Văn phòng ñăng ñ t nhà qu n Tây ... phòng ñăng ñ t nhà N i Giám ñ c Văn phòng ñăng ñ t nhà N i Các Phó Giám ñ c Phòng T ch c hành Phòng ðăng ñ t nhà Phòng K thu t x lý d li u Phòng Lưu tr Phòng D ch v hành công 2.6.2 ... v thi hành Lu t ð t ñai quy ñ nh: UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t ñ nh thành l p Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t thu c S TN&MT thành l p chi nhánh c a Văn phòng ñăng quy...
 • 107
 • 1,069
 • 9

THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ NỘI

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nông - Lâm - Ngư

... tài Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Từ Liêm, thành phố Nội nhằm đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động ... Từ Liêm, thành phố Nội - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Từ Liêm, thành phố Nội Yêu cầu đề tài - Đánh giá thực trạng hoạt động VPĐKQSDĐ ... quyền sử dụng đất Việt Nam 1.3.4 Thực trạng hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thành phố Nội (Văn phòng đăng Đất Nhà Nội) v Chương ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG,...
 • 117
 • 899
 • 5

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện gia lâm, thành phố nội

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện gia lâm, thành phố hà nội

Kinh tế

... C ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P N I - HOÀNG TH BÍCH DI P TH C TR NG GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU HO T ð NG C A VĂN PHÒNG ðĂNG KÍ QUY N S D NG ð T HUY N GIA LÂM, THÀNH PH ... c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t Trư ng ð i H c Nông Nghi p N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 34 iv 2.2.5 ð xu t gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng quy ... t gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t 79 3.5.1 Gi i pháp v sách pháp lu t 79 3.5.2 Gi i pháp v t ch c 79 3.5.3 Gi i pháp v nhân l c 80 3.5.4 Gi i pháp v...
 • 104
 • 521
 • 2

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện thạch thất thành phố nội

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện thạch thất thành phố hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... Giám ñ c Phòng T Phòng ch c Hành ðăng ñ t nhà Phòng K thu t s lý s li u Phòng Lưu tr Phòng D ch v hành công Hình 1.1: Sơ ñ Mô hình t ch c Văn phòng ñăng ñ t ñai Thành ph N i 1.4.3 V phân ... d ng ñ t huy n Th ch Th t - Thành ph N i -ð xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t huy n Th ch Th t – Thành ph N i giai ño n t i 2.2 Yêu ... c ñô th ñ t g n li n v i nhà nên không th tách riêng r công tác ñăng quy n s d ng ñ t v i quy n s h u nhà T i N i thành l p Văn phòng ñăng ð t Nhà (VPðKð&N) N i tr c thu c S Tài nguyên...
 • 123
 • 573
 • 0

thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện từ liêm, thành phố nội

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện từ liêm, thành phố hà nội

Kinh tế - Quản lý

... hoạt ñộng Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất huyện Từ Liêm, thành phố Nội - ðề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt ñộng Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất huyện Từ Liêm, thành phố Nội Yêu ... nghiệp Nội, thực ñề tài Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt ñộng Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất huyện Từ Liêm, thành phố Nội nhằm ñánh giá thực trạng ñề xuất giải pháp góp phần nâng ... giá chung hoạt ñộng Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất - Nguyên nhân hạn chế hiệu hoạt ñộng Văn phòng ñăng - ðề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt ñộng Văn phòng ñăng 2.3 Phương pháp nghiên...
 • 115
 • 206
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất quận lê chân, thành phố hải phòng

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận lê chân, thành phố hải phòng

Kinh tế

... th ng Văn phòng ñăng (gi a Văn phòng ñăng c p t nh Văn phòng ñăng c p huy n) thi u ch t ch vai trò t ch c, ch ñ o, hư ng d n, ki m tra c a Văn phòng ñăng c p t nh ñ i v i Văn phòng ... có hi u l c thi hành, v i vi c th c hi n c i cách hành theo ch "M t c a" ñã hình thành h th ng Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t c p qu n Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t c p thành ph , qu n ... ng gi a Văn phòng ðKQSD ñ t c p thành ph Văn phòng ðKQSD ñ t c p qu n thi u ch t ch Văn phòng ðKQSD ñ t c p thành ph không th hi n ñư c vai trò t ch c, hư ng d n, ki m tra ñ i v i Văn phòng ðKQSD...
 • 122
 • 564
 • 1

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất thành phố Nội ttt

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội ttt

Vật lý

... vụ Văn phòng đăng quyền sử dụng đất .32 1.5.6 Đánh giá chung tình hình hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất .34 v Chƣơng THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG ... nhiệm vụ, vai trò Văn phòng đăng quyền sử dụng đất 17 1.3.4 Mối quan hệ Văn phòng đăng quyền sử dụng đất với quan Đăng đất đai quyền địa phương 20 1.4.2 Cộng hòa Pháp ... Tình hình thành lập 26 1.5.3 Nguồn nhân lực Văn phòng đăng quyền sử dụng đất 28 1.5.4 Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng đăng quyền sử dụng đất 29 1.5.5 Tình hình triển khai thực nhiệm...
 • 6
 • 651
 • 2

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất thành phố Nội

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội

Vật lý

... ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THẠCH THẤT THÀNH PHỐ NỘI .74 3.1 Đánh giá hiệu Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện ... chung tình hình hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất .34 Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THẠCH THẤT THÀNH PHỐ NỘI 38 2.1 Tổng ... thành phố Nội .50 2.3.1 Tổ chức máy Văn phòng đăng quyền sử dụng đất 50 2.3.2 Cơ chế họat động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất .51 2.3.3 Thực trạng thực nhiệm vụ hướng giải...
 • 105
 • 1,189
 • 1

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất quận hai bà trưng, thành phố nội

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận hai bà trưng, thành phố hà nội

Kinh tế

... ñ t ñai N i Các Phó Giám ñ c Phòng T ch c hành Phòng ðăng ñ t nhà Phòng K thu t x lý d li u Phòng Lưu tr Phòng D ch v hành công Sơ ñ 1.2 Mô hình t ch c Văn phòng ñăng ñ t ñai N i 1.6.2 ... ng gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t qu n Hai Bà Trưng, thành ph N i” nh m nghiên c u ñánh giá th c tr ng ñ xu t gi i pháp hoàn thi n, nâng cao hi ... c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t qu n Hai Bà Trưng, thành ph N i Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… - ð xu t m t s gi i pháp nâng cao...
 • 104
 • 450
 • 0

thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

Kinh tế - Quản lý

... t giao d ch l hỡnh th c ủng v i m c ủớch ph c v cỏc giao d ch, ch y u l mua bỏn BS H th ng ủng t giao d ch l m t h th ng ủng m ủ i t ng ủng l b n thõn cỏc t giao d ch Khi ủng ký, ... ủ qu c gia Vi c ủng quy n, ủng th ch p, ủng chuy n qu n c quan ủng ủ t ủai th c hi n theo trỡnh t th t c ch t ch [8] 2.5 Hi n tr ng ho t ủ ng c a Vn phũng ủng quy n s d ng ủ t ... ch Trong h th ng ủng t giao d ch, n i dung mụ t ranh gi i th a ủ t ch y u b ng l i, cú th kốm theo s ủ ho c khụng Cỏc h th ng ủng giao d ch nõng cao ủó cú ủũi h i cao hn v n i dung mụ t...
 • 101
 • 767
 • 3

THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN VĂN LÂM

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN VĂN LÂM

Nông - Lâm - Ngư

... hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất 3.3.2.3 Nguyên nhân làm hạn chế hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất 49 3.3.3 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng ... thi hành Luật Đất đai quy định: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định thành lập Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Sở TN&MT thành lập chi nhánh Văn phòng đăng quyền sử dụng đất ... nghiệp cao học ngành Quảnđất đai, trường Đại học Nông nghiệp Nội, Em lựa chọn thực đề tài Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Văn Lâm,...
 • 106
 • 902
 • 7

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... Luật Đất đai năm 2003 quy định cụ thể nhiệm vụ: Đăng quyền sử dụng đất, lập quảnhồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đăng quyền sử dụng đất việc ghi nhận quyền sử dụng ... dụng đất hợp pháp đất xác định vào hồ sơ địa nhằm xác lập quyền nghĩa vụ người sử dụng đất - Hệ thống Đăng đất đai có hai loại đăng ban đầu đăng biến động + Đăng ban đầu thực Nhà nước ... thẩm quyền cho đối tượng sử dụng đất địa phương; - Đăng sử dụng đất chỉnh lý biến động sử dụng đất theo quy định pháp luật thực quyền người sử dụng đất; - Lập quản lý toàn HSĐC gốc tất đất...
 • 84
 • 554
 • 0

Đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện cao phong, tỉnh hoà bình

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện cao phong, tỉnh hoà bình

Nông - Lâm - Ngư

... a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t huy n Cao Phong, t nh Hòa Bình t ñư c thành l p ñ n nay; - ð xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t huy n Cao ... xu t gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t 3.5.1 Gi i pháp v ch , sách pháp lu t 77 77 3.5.2 Gi i pháp v t ch c 77 3.5.5 Gi i pháp tài 77 K T LU N ð NGH ... Bình ñã thành l p Văn phòng ñăng ñ t c p t nh ñư c thành l p theo quy t ñ nh s : 1771/Qð-UBND ngày 11/8/2008 tri n khai thành l p VPðK c p huy n, tính ñ n tháng 6/2011 toàn t nh ñã thành l...
 • 114
 • 750
 • 1

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất tại thành phố thanh hoá, tỉnh thanh hoá

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại thành phố thanh hoá, tỉnh thanh hoá

Kinh tế

... ho t ñ ng c a văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t thành ph Thanh Hóa 25 3.3.4 ð xu t m t s gi i pháp ñ nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t thành ph Thanh ... máy c a Văn phòng ñăng QSD ñ t thành ph Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t thành ph Thanh Hóa ho t ñ ng theo lo i hình s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có tr s n m tr s quan UBND thành ... ng vào làm vi c sau có s ñ ng ý c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph [22] Nguyên t c ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t thành ph Thanh Hóa: + Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t thành...
 • 105
 • 479
 • 0

thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện gia bình - tỉnh bắc ninh

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện gia bình - tỉnh bắc ninh

Thạc sĩ - Cao học

... hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất; nguyên nhân làm hạn chế hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Gia Bình- tỉnh Bắc Ninh 2.3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt ... quyền sử dụng đất gồm đăng quyền sử dụng đất lần đầu đăng biến động sử dụng đất Đăng quyền sử dụng đất lần đầu đƣợc thực trƣờng hợp sau: a) Đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất để sử dụng; ... chung hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất 32 2.3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất 32 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu...
 • 104
 • 610
 • 1

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Gia Bình Tỉnh Bắc Ninh Đặng Tấn Lộc.

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Gia Bình Tỉnh Bắc Ninh Đặng Tấn Lộc.

Nông - Lâm - Ngư

... hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất; nguyên nhân làm hạn chế hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Gia Bình- tỉnh Bắc Ninh 2.3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt ... quyền sử dụng đất gồm đăng quyền sử dụng đất lần đầu đăng biến động sử dụng đất Đăng quyền sử dụng đất lần đầu đƣợc thực trƣờng hợp sau: a) Đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất để sử dụng; ... chung hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất 32 2.3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất 32 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu...
 • 104
 • 438
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện đông sơn tỉnh thanh hoá

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện đông sơn tỉnh thanh hoá

Khoa học tự nhiên

... ñ nh thành l p Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t thu c S TN&MT thành l p chi nhánh c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t t i ñ a bàn c n thi t; UBND huy n, th xã, thành ph thu c t nh c vào nhu ... ng ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t huy n ðông Sơn, t nh Thanh Hoá t ñư c thành l p ñ n + ð xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ ... xu t gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t .89 3.6.1 Gi i pháp v sách pháp lu t 89 3.6.2 Gi i pháp v t ch c 89 3.6.3 Gi i pháp v nhân...
 • 113
 • 618
 • 0

Đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Kinh tế

... pháp nâng cao hiệu hoạt động văn phòng đăng quyền sử dụng đất Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên” Mục tiêu, yêu cầu 2.1 Mục tiêu Đánh giá thực trạng hoạt động văn phòng đăng quyền sử dụng đất ... Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Sở TN&MT thành lập chi nhánh Văn phòng đăng quyền sử dụng đất địa bàn cần thiết; UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh vào nhu cầu đăng ... quốc gia Việc đăng quyền, đăng chấp, đăng chuyển quyềnquan đăng đất đai thực theo trình tự thủ tục chặt chẽ [9] 1.5 Thực trạng hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất Việt Nam...
 • 90
 • 412
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện giao thuỷ tỉnh nam định

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện giao thuỷ tỉnh nam định

Kinh tế

... ho t ñ ng theo phòng chuyên môn Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t t nh Nam ð nh Phòng T ch c - Hành Phòng ðăng ñ t nhà Phòng K thu t x lý d li u Phòng lưu tr Phòng D ch v hành công Hình 1.2.Sơ ... ñăng mà ñ i tư ng ñăng b n thân văn t giao d ch Khi ñăng ký, văn t giao d ch có th ñư c chép nguyên văn ho c trích nh ng n i dung quan tr ng vào s ñăng - Do ñăng giá tr pháp lý c a văn ... Nghi p N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 19 1.4.2 C ng hòa Pháp: H th ng ñăng văn t giao d ch ñ m b o 2.4.2.1 Cơ s pháp lý Ch ñ pháp lý chung v ñăng b t ñ ng s n ñư c hình thành...
 • 112
 • 422
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Nông - Lâm - Ngư

... ho t ñ ng c a h th ng Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t c p c nư c”, N i; Báo cáo k t qu hàng năm c a Văn phòng ðăng quy n s d ng ñ t; ð án thành l p Văn phòng ðăng quy n s d ng ñ t; ... ñai 2.4.4.1 Văn phòng ñăng quy n ñ t ñai c a Northern Territory Văn phòng ñăng quy n ñ t ñai t i Northern Territory m t b ph n c a Văn phòng ñăng trung ương, nhi m v c a Văn phòng th c ... TN&MT thành l p chi nhánh c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t t i ñ a bàn c n thi t; UBND huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh c vào nhu c u ñăng quy n s d ng ñ t ñ a bàn quy t ñ nh thành...
 • 119
 • 330
 • 0

Xem thêm