thực trạng nhận thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên của học sinh trường thpt yên lạc 2 xã liên châu huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc

Khóa luận tốt nghiệp: Nhận thức của học sinh trường THPT Yên Lạc 2 – xã Liên Châu  Huyện Yên Lạc – Tỉnh Vĩnh Phúc về Sức khỏe sinh sản Vị thành niên

Khóa luận tốt nghiệp: Nhận thức của học sinh trường THPT Yên Lạc 2 Liên Châu Huyện Yên LạcTỉnh Vĩnh Phúc về Sức khỏe sinh sản Vị thành niên

Tâm lý học

... cứu Nhận thức vị thành niên học sinh trường THPT Yên Lạc 2 Liên Châu- Huyện Yên LạcTỉnh Vĩnh Phúc Sức khỏe sinh sản Vị thành niên Khách thể nghiên cứu Khách thể nghiên cứu đề tài học sinh ... khăn Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc nhận thức em học sinh Trung học phổ thông nhiều hạn chế Chính vậy, với đề tài Nhận thức học sinh trường THPT Yên Lạc Liên Châu Huyện Yên Lạc ... HỌC SINH TRƯỜNG THPT YÊN LẠC LIÊN CHÂUHUYỆN YÊN LẠCTỈNH VĨNH PHÚC 2. 1 Khái quát vị thành niên học sinh trường THPT Yên Lạc Trường THPT Yên Lạc thành lập theo định ngày 26 tháng 03 năm...
 • 84
 • 2,263
 • 2
Luật CB, CC số 22/2008/QH12 được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008

Luật CB, CC số 22/2008/QH12 được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008

Tư liệu khác

... giá Công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ hạn chế lực có 02 năm liên tiếp, 01 năm hoàn thành nhiệm vụ hạn chế lực 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ... có liên quan Điều 22 Nghĩa vụ, quyền cán Thực nghĩa vụ, quyền quy định Chương II quy định khác có liên quan Luật Thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Hiến pháp, pháp luật điều lệ tổ chức mà thành ... Ở TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN Điều 21 Cán Cán quy định khoản Điều Luật bao gồm cán quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện Cơ quan có thẩm...
 • 26
 • 827
 • 2
Luật thuế GTGT(sửa đổi) và Luật thuế TNDN (sửa đổi) do Quốc hội thông qua(6/2008) ppsx

Luật thuế GTGT(sửa đổi) và Luật thuế TNDN (sửa đổi) do Quốc hội thông qua(6/2008) ppsx

... 1864/1998/QĐ/BTC ngày 16/ 12/ 1998 Bộ Tài chính; quy định kế toán doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước Thông tư số 55 /20 02/ TT-BTC ngày 26 /06 /20 02 Thông tư số 122 /20 04/TT-BTC ngày 22 / 12/ 2004 Bộ Tài không hiệu ... hoàn nhập tài sản thuế hoãn lại tương ứng với phần doanh thu chưa thực chuyển thành thực kỳ: Nợ Chi phí thuế TNDN hoãn lại Có Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 2. 2 Trường hợp bên góp vốn liên doanh ... thu chưa thực ghi nhận kỳ để ghi nhận tài sản thuế hoãn lại phát sinh kỳ: Nợ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Có Chi phí thuế TNDN hoãn lại - Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại ghi nhận doanh...
 • 32
 • 198
 • 0
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NHĐT&PT HÀ NỘI.DOC

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NHĐT&PT HÀ NỘI.DOC

Kế toán

... 36713 1999 0 .21 27 .45 5.11 1.5 34.17 523 32 2000 0.31 56.68 8 .22 67 .21 11 624 0 20 01 1.68 85.03 12. 48 4.5 103.7 21 6 920 20 02 5.38 1 02. 5 16.5 5.5 129 .9 25 5 323 22 (* Nguồn: Theo báo cáo Phòng Nguồn ... 1999 27 .45 - +9. 92 +29 .23 +28 .35 +17.47 - +56.59 +106.48 +50. 02 +20 .55 - 1.57 20 00 56.68 3 .23 20 01 85.03 4.85 20 02 1 02. 5 5.85 79 .29 80.10 84.33 82. 00 78. 92 Nguồn Vốn kinh doanh NHĐT&PT Hà 25 Biểu ... số năm 20 03 20 01 16731,6 1975,4 1777,6 3 729 ,5 931 ,2 68 ,2 20 02 16853 27 10 20 24,1 324 1 711 75 Các mặt hàng nh gạo, cà phê sản lợng có giảm nhng bù lại giá mặt hàng tăng lên mạnh năm 20 02 Cũng theo...
 • 63
 • 515
 • 3
Giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế thông qua phương thức tín dụng chứng từ tại NHĐT&PT Hà Nội.doc.DOC

Giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế thông qua phương thức tín dụng chứng từ tại NHĐT&PT Hà Nội.doc.DOC

Kế toán

... đoạn 1998 -20 02 Đơn vị: Triệu USD Năm Doanh số L/C xuất Doanh số L/C nhập Chuyển tiền điện 1998 0.18 17.53 3 .2 38 1999 0 .21 27 .45 5.11 20 00 0.31 56.68 8 .22 20 01 1.68 85.03 12. 48 20 02 5.38 1 02. 5 16.5 ... 20 02 5.38 1 02. 5 16.5 Thanh toán nhờ thu 1 .2 1.5 4.5 5.5 Doanh số toán quốc tế 22 .11 34.17 67 .21 103.7 129 .9 Phí dịch vụ ( USD) 36713 523 32 11 624 0 21 6 920 25 5 323 (* Nguồn: Theo báo cáo Phòng Nguồn ... 84,33%, năm 20 01 đạt 82% , năm 20 02 mức 78,96 % Bảng 3: Biến động doanh số L/C nhập theo thời gian(1998 -20 02) Năm 1998 1999 20 00 20 01 20 02 Thanh toán L/C nhập 17.53 27 .45 56.68 85.03 1 02. 5 Lợng tăng...
 • 110
 • 672
 • 3
Giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế thông qua phương thức tín dụng chứng từ tại NHĐT&PT Hà Nội

Giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế thông qua phương thức tín dụng chứng từ tại NHĐT&PT Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... Ni giai on 1998 -20 02 n v: Triu USD Nm 1998 1999 20 00 20 01 20 02 Doanh s L/C xut 0.18 0 .21 0.31 1.68 5.38 Doanh s L/C nhp 17.53 27 .45 56.68 85.03 1 02. 5 Chuyn tin in 3 .2 5.11 8 .22 12. 48 16.5 Thanh ... khỏ cao trung bỡnh t 20 % n 30% Duy ch cú nm 20 01 tng 2, 5 triu USD(tng 125 % so vi nm 20 00) 42 Biểu đồ : Doanh số toán quốc tế giai đoạn 1998 -20 02 20 02 2001 20 00 1999 1998 20 Doanh số L/C xuất ... Nam s nm 20 03 20 01 16731,6 1975,4 1777,6 3 729 ,5 931 ,2 68 ,2 20 02 16853 27 10 20 24,1 324 1 711 75 Cỏc mt hng nh go, c phờ sn lng cú gim nhng bự li giỏ c ca cỏc mt hng ny tng lờn rt mnh nm 20 02 Cng theo...
 • 116
 • 392
 • 2
Phân tích ảnh hưởng của quá trình tự do hóa thương mại đến sự phát triển của ngành dịch vụ thanh toán quốc tế thông qua sự phát triển của dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng Á Châu

Phân tích ảnh hưởng của quá trình tự do hóa thương mại đến sự phát triển của ngành dịch vụ thanh toán quốc tế thông qua sự phát triển của dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng Á Châu

Kinh tế - Thương mại

... cổ phần thương mại Á Châu, Báo cáo thường niên năm 20 06, 20 07, 20 08, 20 09; Bản công bố thông tin 20 05, 20 06, 20 07 www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com, “NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC GIA NHẬP WTO ... THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – ACB Vũ Tuấn Anh QTKD Quốc tế 49B Thương mại Kinh tế Quốc tế 2. 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI TỚI HOẠT ĐỘNG TTQT 2. 3 NHẬN XÉT Chương ... Chương PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI TỚI DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TÉ 2. 1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU ACB 2. 1.1 Lịch sử hình thành - Ngân hàng...
 • 22
 • 452
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ DỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THÔNG QUA CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ HIỆN NAY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ DỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THÔNG QUA CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ HIỆN NAY

Kế toán

... Marketing thực cấp bách ngân hàng Phải có phận tách riêng để thực công việc Tuy nhiên nên đặt vấn đề thực trạng kinh tế thị trường bây giờ, thực tế chưa đủ tính cạnh tranh, chưa phải thị trường ... ngân hàng chấp nhận đề nghị Cần có phương pháp toán hoá để tính toán tiêu cụ thể Về thời hạn: vào thời gian chu kỳ sản xuất cho vay nhập nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hay vay để sản xuất hàng ... cán tín dụng thực quy trình nghiệp vụ quy định Các khoản vay xuất nhập ngân hàng thường trung dài hạn (trên 12 tháng) Mà đơn vị vay ngân hàng chủ yếu đơn vị nhập nguyên vật liệu để sản xuất, lại...
 • 18
 • 570
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ DỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THÔNG QUA CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ HIỆN NAY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ DỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THÔNG QUA CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ HIỆN NAY

Kế toán

... Marketing thực cấp bách ngân hàng Phải có phận tách riêng để thực công việc Tuy nhiên nên đặt vấn đề thực trạng kinh tế thị trường bây giờ, thực tế chưa đủ tính cạnh tranh, chưa phải thị trường ... ngân hàng chấp nhận đề nghị Cần có phương pháp toán hoá để tính toán tiêu cụ thể Về thời hạn: vào thời gian chu kỳ sản xuất cho vay nhập nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hay vay để sản xuất hàng ... cán tín dụng thực quy trình nghiệp vụ quy định Các khoản vay xuất nhập ngân hàng thường trung dài hạn (trên 12 tháng) Mà đơn vị vay ngân hàng chủ yếu đơn vị nhập nguyên vật liệu để sản xuất, lại...
 • 20
 • 450
 • 0
Một số giải pháp và kiến nghị dể phát triển hệ thống thanh toán quốc tế thông qua các phương thức thanh toán quốc tế hiện nay

Một số giải pháp và kiến nghị dể phát triển hệ thống thanh toán quốc tế thông qua các phương thức thanh toán quốc tế hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... hàng chấp nhận đề nghị Cần có phơng pháp đợc toán hoá để tính toán đợc tiêu cụ thể Về thời hạn: vào thời gian chu kỳ sản xuất cho vay nhập nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hay vay để sản xuất ... cán tín dụng thực quy trình nghiệp vụ quy định Các khoản vay xuất nhập ngân hàng thờng trung dài hạn (trên 12 tháng) Mà đơn vị vay ngân hàng chủ yếu đơn vị nhập nguyên vật liệu để sản xuất, lại ... hiệu biện pháp gián tiếp dới 2. 2 .2 Chủ động tìm bạn hàng [6] chuyên đề thực tập nguyễn nam hà- nh41c Nh thấy, khách hàng TMCP Phơng Nam Hà nội đa dạng, chủ yếu đơn vị quốc doanh Do việc đa dạng...
 • 18
 • 383
 • 0
giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế thông qua phương thức tín dụng chứng từ tại nhđt&pt hà nội

giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế thông qua phương thức tín dụng chứng từ tại nhđt&pt hà nội

Kinh tế - Quản lý

... đoạn 1998 -20 02 Đơn vị: Triệu USD Năm 1998 1999 20 00 20 01 20 02 Doanh số L/C xuất 0.18 0 .21 0.31 1.68 5.38 Doanh số L/C nhập 17.53 27 .45 56.68 85.03 1 02. 5 Chuyển tiền điện 3 .2 5.11 8 .22 12. 48 16.5 ... địa bàn thủ đô Bảng 7: Biến động phí dịch vụ giai đoạn 1998 -20 02 Đơn vị : USD Năm 1998 1999 20 00 20 01 20 02 36713 523 32 11 624 0 21 6 920 25 5 323 Phí dịch vụ Lợng tăng giảm tuyệt đối so với năm trớc +15619 ... giai đoạn 1998 -20 02 Đơn vị : triệu USD Năm 1998 1999 20 00 20 01 20 02 Doanh số toán L/C 17.11 27 .56 56.99 86.71 108.88 Chuyển tiền điện 3 .2 5.11 8 .22 12. 48 16.5 Thanh toán nhờ thu 1 .2 1.5 4.5 5.5...
 • 92
 • 300
 • 0
giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế thông qua phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng đầu tư và phát triểnhà nội

giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế thông qua phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng đầu tư và phát triểnhà nội

Kinh tế - Quản lý

... Nội) 1998 17.53 1999 27 .45 - +9. 92 +29 .23 +28 .35 +17.47 - +56.59 +106.48 +50. 02 +20 .55 - 1.57 20 00 56.68 3 .23 20 01 85.03 4.85 20 02 1 02. 5 5.85 79 .29 80.10 84.33 82. 00 78. 92 Nguồn Vốn kinh doanh ... giai đoạn 1998 -20 02 Đơn vị : USD Năm Phí dịch vụ Lợng tăng giảm tuyệt đối so với năm trớc 1998 36713 1999 20 00 20 01 20 02 523 32 11 624 0 21 6 920 25 5 323 +15619 +63908 +100680 +38403 25 Lợng tăng giảm ... đoạn 1998 -20 02 Đơn vị: Triệu USD Năm 1998 1999 20 00 20 01 20 02 Doanh số L/C xuất 0.18 0 .21 0.31 1.68 5.38 Doanh số L/C nhập 17.53 27 .45 56.68 85.03 1 02. 5 Chuyển tiền điện 3 .2 5.11 8 .22 12. 48 16.5...
 • 53
 • 211
 • 0
Hoạt động thanh toán quốc tế thông qua hình thức tín dụng chứng từ đối với các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Hoạt động thanh toán quốc tế thông qua hình thức tín dụng chứng từ đối với các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... tệ 9,83 tỷ VND) 2. 2 .2 Thực trạng toán hàng nhập Bảng 2. 6: Doanh số toán L/C nhập qua SGD từ 20 06 -20 10 Đơn vị: Triệu USD CHỈ TIÊU + /20 06 20 07 Số 20 08 (%) + /20 09 (%) + 20 10 (%) 356 29 5 Số tiền (%) ... Bảng 2. 1: Doanh số hoạt động TTQT ACB Thăng Long Đơn vị: 1.000 USD Năm DS TTQT 1.L/C 20 07 20 08 20 09 20 10 17,5 52 54,657 82, 361 70,598 3,636 21 , 727 18,0 32 30,1 12 2.Nhờ thu 0,011 3,456 1, 724 13,905 ... 1.000USD Năm DS TTQT 20 07 20 08 20 09 20 10 17,5 52 54,657 82, 361 70,598 L/C 3,636 21 , 727 18,0 32 30,1 12 L/C nhập 3,610 21 ,548 16,790 24 ,783 L/C xuất 0, 026 0,179 1 ,23 3 5, 329 44,86 498 -17 67 Tốc độ tăng...
 • 79
 • 303
 • 0
Hoạt động thanh toán quốc tế thông qua tín dụng chứng từ tại NHTM CP Á Châu chi nhánh Thăng Long

Hoạt động thanh toán quốc tế thông qua tín dụng chứng từ tại NHTM CP Á Châu chi nhánh Thăng Long

Tài chính - Ngân hàng

... SGD từ 20 06 -20 10 Đơn vị: Triệu USD CHỈ TIÊU Số Số tiền 20 06 20 07 +/- 20 08 +/- 20 09 +/- 20 10 +/- (%) (%) (%) (%) 356 29 5 -17,13 309 4,74 345 11,65 184 -46,67 61,4 46, 52 -24 ,17 86 ,2 85,3 20 3,9 136,5 ... 156,7 31,7 29 1,5 47 Nhờ thu 4,54 10,73 2, 3 7, 725 Tín dụng chứng từ 86 ,2 18,3 20 3,9 41,3 154,5 24 Phương thức khác 76,36 16 ,2 122 ,07 24 ,7 177,1 28 DS toán NK 470,5 100 493,4 100 630, 82 100 ( Nguồn: ... 156,7 31,7 29 1,5 47 Nhờ thu 4,54 10,73 2, 3 7, 725 Tín dụng chứng từ 86 ,2 18,3 20 3,9 41,3 154,5 24 Phương thức khác 76,36 16 ,2 122 ,07 24 ,7 177,1 28 DS toán NK 470,5 100 493,4 100 630, 82 100 ( Nguồn:...
 • 60
 • 329
 • 0
Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích vai trò của thanh niên sinh viên trong quá trình CNH-HĐH ở nước ta hiện nay

Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích vai trò của thanh niên sinh viên trong quá trình CNH-HĐH ở nước ta hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... thức sản xuất Sản xuất vật chất tiến hành phương thức sản xuất định Phương thức sản xuất cách thức người thực trình sản xuất vật chất giai đoạn lịch sử định hội loài người Phương thức sản xuất ... triết học mà trị kinh tế học chủ nghĩa cộng sản khoa học Dưới hình thức mức độ khác nhau, dù người có ý thức mức độ khác nhau, dù người có ý thức hay không nhận thức hai ông quy luật xuyên suốt ... định, hợp thành phương thức sản xuất Quan hệ sản xuất (QHSX) gì? Quan hệ kinh tế - hội người với người hình thành cách khách quan trình sản xuất vận động sản phẩm hội từ sản xuất đến tiêu dùng;...
 • 17
 • 5,526
 • 9
Vấn đề giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên việt nam trong quá trình hội hập quốc tế

Vấn đề giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên việt nam trong quá trình hội hập quốc tế

Thạc sĩ - Cao học

... Thanh niên tham gia phát triển kinh tế - hội”, Hà Nội 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Diệp Minh Giang (20 05), Vấn đề đạo đức niên ... Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (20 05), Tổng quan tình hình niên, công tác Đoàn phong trào thiếu niên 20 02 - 20 07, Nxb Thanh niên, Hà Nội 16 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (20 06), Kỷ ... trào thiếu niên 20 02 2007”, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 20 07 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Những sách này, góc độ khác đề cập đến nhiều vấn đề niên, tình hình niên, công tác giáo dục niên giáo...
 • 7
 • 1,061
 • 9
Vấn đề giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên Việt Nam trong quá trình hội hập quốc tế

Vấn đề giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên Việt Nam trong quá trình hội hập quốc tế

Lý luận chính trị

... trào thiếu niên 20 02 - 20 07”, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 20 07 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Những sách này, góc độ khác đề cập đến nhiều vấn đề niên, tình hình niên, công tác giáo dục niên giáo ... khảo sát, lấy ý kiến 20 00 niên tỉnh, thành phố tình hình kinh tế, trị, văn hoá, hội đất nước “phần lớn niên ( 72% ) cảm thấy lạc quan, phấn khởi có nhiều băn khoăn; 22 ,7% lạc quan, phấn khởi; ... đạo đức cho niên kinh tế thị trường Việt Nam nay”, Luận văn thạc sỹ Triết học năm 20 05 Diệp Minh Giang, Đại học Khoa học hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 20 05; “Tình...
 • 131
 • 566
 • 3
Hiến pháp 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.

Hiến pháp 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.

Tài liệu khác

... huyện, thị đơn vị hành tương đương; Huyện chia thành xã, thị trấn; thị thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và xã; quận chia thành phường Đơn vị hành - kinh tế đặc biệt Quốc hội thành lập ... hòa hội chủ nghĩa Việt Nam phân định sau: Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tỉnh chia thành huyện, thị thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chia thành ... Nhân dân; Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh trường hợp Quốc hội...
 • 25
 • 354
 • 0
THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI LỐI SỐNG CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI LỐI SỐNG CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Xã hội học

... Tõy Ninh Tng S niờn theo c cu mu S niờn c kho sỏt T l (%) 611 20 7 4 02 6 02 200 20 22 30 ,2 10 ,2 19,9 29 ,8 9,9 100,0 600 20 0 400 600 20 0 20 00 V gii tớnh, s nhng niờn c kho sỏt cú 48,7% l n niờn v 51,3% ... kho sỏt l 21 ,6 tui, c th nh sau: Bng 3: C cu tui ca niờn kho sỏt tui S ngi tr li T l phn trm T 15 - 17 595 29 .4 T 18 - 25 1015 50 .2 Trờn 26 407 20 .1 S ngi tr li 20 17 99.8 0 .2 2 022 100.0 S ngi ... Viện nghiên cứu sinh nhiều trờng đại học Năm 20 02, nhà khoa học Viện nghiên cứu Thanh niên phối hợp với Ban Tuyên huấn Trung ơng tiến hành Điều tra khảo sát thực trạng văn hoá niên Kết điều tra...
 • 525
 • 570
 • 1

Xem thêm