thực tiễn nền văn hóa việt nam hiện nay

Phủ định biện chứng với quá trình xây dựng nền văn hoá Việt Nam hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc

Phủ định biện chứng với quá trình xây dựng nền văn hoá Việt Nam hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc

Khoa học xã hội

... phong phú của văn hoá Việt Nam. Tóm lại: Văn hoá truyền thống Việt Nam là một nền văn hoá đa dân tộc, xuất phát từ nền văn minh lúa nước. Bên cạnh những cái hay, cái đẹp nền văn hoá của chúng ... nền văn hoá Việt Nam hiện đại đậm đà bản sắc dân tộcđịnh biện chứng là vòng khâu liên hệ của sự vật trong quá trình vật động phát triển.II - CƠ SỞ THỰC TIỄN1- Xây dựng nền văn hoá Việt Nam ... chúng ta. Nó tạo ra động lực, sức mạnh để chúng ta thực hiện Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước.2. Thực hiện nền văn hoá Việt Nam hiện nay a. Những thành tựu đã đạt đượcTrước hết ta xét...
 • 15
 • 5,228
 • 18
Đổi mới văn hoá trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ xã hội Việt Nam hiện nay

Đổi mới văn hoá trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ xã hội Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... 2001.2. Đề cương về văn hoá Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam, Hà Nội 1943.3. G.S Nguyễn Đức Bình, Vì một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc- Báo cáo chuyên đề văn hoá khoa học, Nxb ... của Việt Nam ta) đã minh chứng được sự khôn ngoan trong cách xử sự, xử thế, dẫn đến cách sống đẹp, nền văn hoá hay của một dân tộc.Nói đến tính dân tộc, tính cộng đồng biểu hiện cho một nền văn ... cuộc thúc đẩy tiến bộ xã hội Việt Nam hiện nay theo cấu trúc sau :I.Khái luận về tiến bộ xã hội và đổi mới văn hoá.II. Những thắng lợi của công cuộc đổi mới văn hoá.III. Những tiêu cực đã,...
 • 13
 • 614
 • 0
đổi mới văn hóa trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ xã hội Việt Nam hiện nay

đổi mới văn hóa trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ xã hội Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... sản mênh mông của Việt Nam ta) đà minh chứng đợc sự khôn ngoan trong cách xử sự, xử thế, dẫn đến cách sống đẹp, nền văn hoá hay của một dân tộc.5 Hiện nay, chúng ta thực hiện đổi mới, chúng ... trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ xà hội Việt Nam hiện nay 1 I. Khái luận về tiến bộ x hội và đổi mới văn hoáà .Theo cố Thủ tớng Phạm Văn Đồng thì : Văn hoá và xà hội gắn bó hữu với nhau nh ... mới văn hoá trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ xà hội Việt Nam hiện nay theo cấu trúc sau :I. Khái luận về tiến bộ xà hội và đổi mới văn hoá.II. Những thắng lợi của công cuộc đổi mới văn hoá.III....
 • 12
 • 547
 • 0
Chủ trương của Đảng về xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc trong những năm qua.Thực trạng và giải pháp

Chủ trương của Đảng về xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc trong những năm qua.Thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... khoa Văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia TP.HCM thì có nhận định, chúng ta không xây dựng được một nền văn hóa đồng bộ, có sự hài hòa giữa văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần, giữa văn hóa ... quán và lề thói cũ. Ba là, nền văn hoá Việt Namnền văn hoá thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Nét đặc trưng nổi bật của văn hoá Việt Nam là sự thống nhất mà đa dạng, ... dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc”.Để nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc thì trước hết phải hiểu :Văn hoá là gì? Văn hóa là sản phẩm của loài người, văn hóa được...
 • 12
 • 36,950
 • 95
Quy luật phủ định của phủ định và sự vận dụng quy luật này vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Quy luật phủ định của phủ định và sự vận dụng quy luật này vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Cao đẳng - Đại học

... bản lĩnh văn hóa Việt Nam. Có thể nói nền văn hóa Việt Nam đã được tôi luyện và có sức đề kháng cao. Điều này cho chúng ta tin tuởng vào chặng đường phát triển sắp tới của nền văn hóa dân tộc. ... triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là điều tất yếu và cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 3. Mục đích nhiệm vụ.- Làm rõ vấn đề văn hoá và bản sắc văn hóaViệt Nam. - ... thêm, hiện đại hơn nền văn hóa của dân tộc của đất nước mình. Văn hóa vốn bao giờ cũng là nền tảng quyết định của xã hội, một văn hóa cho sự phát triển mạnh mẽ, sâu sắc toàn diện nhất toàn cầu hóa...
 • 22
 • 14,798
 • 58
Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Khoa học xã hội

... là văn hóa, bản sắc văn hóa Việt Nam, nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc? 52. Văn hóa Việt Nam trong thời kì đổi mới cùng những thành tựu, hạn chế trong quá trình hội nhập văn hóa ... cách mạng Việt Nam vẫn có đầy đủ những điều kiện cơ bản để giành thắng lợi trong một thế giới đầy biến động hiện nay. 10Nội dung1. Thế nào là văn hóa, bản sắc văn hóa Việt Nam, nền văn hóa tiên ... 3/ Cơ sở văn hóa Việt Nam ( Trần Quốc Vượng)4/ Con người và văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập ( Nguyễn Văn Dân)5/ Thành tựu trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam 25 năm...
 • 14
 • 4,376
 • 11
Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Khoa học xã hội

... hội.- Nền văn hóa tiên tiếnnền văn hóa thể hiện tinh thần nhân văn cách mạng, nghĩa là nền văn hóa hướng tới việc giải phóng và phát triển con người.- Nền văn hóa tiên tiếnnền văn hóa ... một nền văn hóa. Ở đây chúng ta cần phân biệt: tiểu văn hóa, phản văn hóa, và văn hóa nhóm.- Tiểu văn hóa: Đó là văn hóa của các cộng đồng xã hội mà có những sắc thái khác với nền văn hóa ... hình văn hóa Các nhà xã hội học cho rằng trong một nền văn hóa có hai bộ phận hay hai loại hình văn hóa, đó là văn hóa tinh thần và văn hóa vật chất. - Văn hóa tinh thần (hay còn gọi là văn hóa...
 • 13
 • 1,804
 • 2
Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Tư liệu khác

... hội Nền văn hoá mà chúng ta xây dựng là nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc Nền văn hoá Việt Namnền văn hoá thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam Xây ... phương tiện chuyển tải nội dung Nền văn hóa nước ta hiện nay có cả đặc trưng của một nền văn hoá tiên tiến 121. Những quan điểm chỉ đạo cơ bản Văn hoánền tảng tinh thần của xã hội, ... ti n c a n n ấ ế ủ ề văn hoá2. B n s c dân t c c a văn hoáả ắ ộ ủ 2XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ VIỆT NAM TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘCII. Đặc trưng của nền văn hoá tiên tiến đậm...
 • 17
 • 3,116
 • 51
Đề Tài: Vận dụng quy luật phủ định vào xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến

Đề Tài: Vận dụng quy luật phủ định vào xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến

Khoa học xã hội

... Luận Văn Vận dụng quy luật phủ định vào xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến ...
 • 16
 • 2,035
 • 0
Tài liệu Vận dụng quy luật phủ định vào xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến doc

Tài liệu Vận dụng quy luật phủ định vào xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến doc

Cao đẳng - Đại học

... ra giao tiếp văn hóa rộng rãi giữa các nền văn hóa khác nhau, ví dụ giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Xô Viết, văn hóa Việt Namvăn hóa Ấn Độ, Trung Hoa, văn hóa Việt Namvăn hóa Âu, Mỹ không ... cửa nền văn hóa, mà chủ động chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loạiđể làm phong phú, giàu có thêm, hiện đại hơn nền văn hóa của dân tộc của đấtnước mình. Văn hóa vốn bao giờ cũng là nền ... được bản lĩnh văn hóa Việt Nam. Có thểnói nền văn hóa Việt Nam đã được tôi luyện và có sức đề kháng cao. Điều nàycho chúng ta tin tuởng vào chặng đường phát triển sắp tới của nền văn hóa dântộc....
 • 14
 • 987
 • 6
xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Kinh tế - Quản lý

... phải kế thừa và phát huy, để xây dựng một xà hội Việt Nam hiện đại trên cơ sở những giá trị nhân văn cao quý, mang sắc thái văn hóa truyền thống Việt Nam. Kết luận chơng 1Các GTĐĐTT chủ yếu của ... tha và sự bình đẳnggiữa nam và nữ Nh vậy, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam ngày nay là cái nền vô giá của chuẩn mực đạo đức của phụ nữ Việt Nam, mà các thế hệ sau ... nữ Việt Nam nào hiện nay cũng cần đạt đợc. Đó là chuẩn mực thanh lịch, đó là sự thanh tao và lịchlÃm ở ngời phụ nữ. Nó đợc thể hiện ra ngoài, nhng thực chất lại là sự phảnchiếu một cái nền...
 • 90
 • 2,300
 • 1
Tiểu luận Quy luật phủ định của phủ định và sự vận dụng quy luật này vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ppt

Tiểu luận Quy luật phủ định của phủ định và sự vận dụng quy luật này vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ppt

Khoa học xã hội

... văn hóa Việt Namvăn hóa Xô Viết, văn hóa Việt Namvăn hóa Ấn Độ, Trung Hoa, văn hóa Việt Namvăn hóa Âu, Mỹ không có biên giới. Thời đại hiện nay là thời đại của kỹ thuật giao thông ... chủ lưu hiện nay của mình. Những cuộc kiểm nghiệm như thế cũng cần được tiến hành khi xảy ra giao tiếp văn hóa rộng rãi giữa các nền văn hóa khác nhau, ví dụ giữa văn hóa Việt Namvăn hóa Xô ... cửa nền văn hóa, mà chủ động chọn lọc những tinhhoa văn hóa nhân loại để làm phong phú, giàu có thêm, hiện đại hơn nền văn hóa của dân tộccủa đất nước mình. Văn hóa vốn bao giờ cũng là nền...
 • 15
 • 6,287
 • 28

Xem thêm