thực hành lập trình c

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Kỹ thuật lập trình

... (m c định là SRCCOPY) void PutBitmap(CDC* pDC, CBitmap* pBitmap, CPoint TopLeft, DWORD dwRop = SRCCOPY ) { BITMAP bm; CDC TempDC; TempDC.CreateCompatibleDC(pDC); TempDC.SelectObject(pBitmap); ... y G c trái trên c a vùng device context đích nWidth, nHeight Kích thư c vùng device context đích pSrcDC Con trỏ đến device context nguồn xSrc, yScr G c trái trên c a vùng ảnh đư c chép ... pPSrcDC Con trỏ đến device context nguồn xSrc, yScr G c trái trên c a vùng ảnh đư c chép trong device context nguồn nSrcWidth, nSrcHeight Kích thư c vùng device context nguồn dwRop Chế...
 • 8
 • 842
 • 2
Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Kỹ thuật lập trình

... ngày/tháng/năm đã chọn • C c công vi c: danh sách c c công vi c đã đư c định nghĩa trong ngày. Thể hiện dạng ListView 2 c t. 1 c t là “Tên c ng vi c ; 1 c t là “Thời gian th c hiện”. • Add: ch c năng ... client c a c a sổ giao diện chính - Xử lý WM_SIZE để kích thư c của c a sổ soạn thảo EDIT luôn trùng khớp với kích thư c vùng client c a c a sổ giao diện chính - Th c hiện c c ch c năng: ... về chương trình b. C c yêu c u kh c: - Tất c c c ch c năng đều thể hiện trên ToolBar - Mỗi ch c năng đều c ToolTip Text và c hướng dẫn trên StatusBar - Tất c ch c năng liên quan đến Clipboard...
 • 7
 • 730
 • 3
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL pptx

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL pptx

Kỹ thuật lập trình

... dung c a nó dưới 4 dạng : Dạng Icon : gồm c c c icon c kích c 32x32 và c một nhãn dưới từng icon. Dạng Small Icon : gồm c c c icon 16x16 và nhãn bên phải icon. Dạng Listview : gồm c c c ... kiểu CimageList c tên là m_ilChua. Hướng dẫn th c hành Lập trình C trên Windows 1 GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL GIỚI THIỆU ListControl đư c bao b c bởi lớp CListCtrl trong MFC. ListControl ... phải c giá trị ID liên t c. (Muốn đư c c c ID liên t c, chúng ta phải Insert ho c Import nó vào trong Project c ng một l c ho c sẽ vào trong tập tin Resource.h chỉnh sửa c c giá trị ID c a...
 • 7
 • 685
 • 1
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO docx

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO docx

Kỹ thuật lập trình

... CDC* pSrcDC, int xSrc, int ySrc, DWORD dwRop ); với x, y G c trái trên c a vùng device context đích nWidth, nHeight Kích thư c vùng device context đích pSrcDC Con trỏ đến device context ... pPSrcDC Con trỏ đến device context nguồn xSrc, yScr G c trái trên c a vùng ảnh đư c chép trong device context nguồn nSrcWidth, nSrcHeight Kích thư c vùng device context nguồn dwRop Chế ... t c vẽ sẽ đư c th c hiện trên dc ảo này thay vì th c hiện tr c tiếp trên dc thật.  Cuối c ng chép nội dung c a dc ảo vào dc thật. Xem như chỉ thao t c tr c tiếp trên device context thật....
 • 8
 • 593
 • 1
Ôn thi thực hành lập trình window

Ôn thi thực hành lập trình window

Kỹ thuật lập trình

... phỏng ch c năng c a một số thiết bị như: Điện thoại, Radio, CD Player,…sử dụng c c control chuẩnEditText, StaticTextButtonComboBox, ListBoxRadio Button, CheckBoxImageFrame…TRẦN NG C BẢO ... THỰỰ C H C HÀÀNHNHLoại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính…Viết chương trình mô phỏng ch c năng c a Điện thoạiĐại H c Sư Phạm Tp. Hồ Chí MinhKhoa Toán – Tin H c LLẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH ... phỏng ch c năng c a Điện thoạiTRẦN NG C BẢO  KHOA TOÁN -TIN H C  ĐẠI H C SƯ PHẠM TP.HCM  (6)TRTRẦẦN NGN NGỌỌ C B C BẢẢO O KHOA TOKHOA TOÁÁN N --TIN HTIN HỌỌ C C...
 • 15
 • 812
 • 4
Bài tập thực hành lập trình cơ sở dữ liệu

Bài tập thực hành lập trình cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

... liệu Trình đơn “Kích thư c c 2 m c: “Phóng to” (phím tắt Ctrl + P) và “Thu nhỏ” (phím tắt Ctrl + N). C c menu c ng bị ẩn tương ứng với kích thư c hiện tại c a Form. Khi chọn m c “Thoát” ... 5: Viết chương trình trò chơi đoán từ như sau: Bắt đầu chạy chương trình, nhập tên 2 người chơi. Người chơi 1 nhập từ cho người chơi 2 đoán (độ dài từ không quá 8 ký tự) Lập trình C sở dữ ... m c “Thoát” (phím tắt Ctrl + T) trong trình đơn “Màu s c , chương trình kết th c. Khi click chuột phải lên Form, ContextMenu sẽ hiện ra (xem hình). Xử lý c c sự kiện trên ContextMenu tương tự...
 • 4
 • 5,024
 • 29
Thực hành lập trình ứng dụng

Thực hành lập trình ứng dụng

Kỹ thuật lập trình

... tiết)A. C ch th c tổ ch c th c hành: •Giáo viên c ng bố c c chủ đề và c c bài tập mẫu đã chuẩn bị trư c. •Sinh viên đăng ký nhóm làm vi c (3-4 SV/nhóm) và chọn chủ đề theo sở trường c a họ.Giáo ... trợ c ng như c c yêu c u c thể đối với hệ thống này. Ví dụ: Với bài tập 3.3, giáo viên c n:- Nêu đ c điểm c a bài thi tr c nghiệm- Nêu yêu c u phải đáp ứng c a phần mềm như c n c ch c năng ... ho c c c tài liệu mà sinh viên c thể tham khảo.Nhóm làm vi c phân c ng, lên kế hoạch làm vi c cụ thể cho mỗi thành viên và nộp lại cho giáo viên để giáo viên c thể giám sát hoạt động c a...
 • 3
 • 551
 • 3
Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng  java cơ bản

Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng java cơ bản

Kỹ thuật lập trình

... + X);}}2.1 Cho biết kết quả c a chương trình trên? Liệt kê c c biến trong chương trình? Cho biết c c biến c khai báo final c ý nghĩa gì?Bài tập 5class Demo{public static void main(String[] ... 1985;System.out.println(tuoi);}}Hãy cho biết kết quả c a chương trình trên? Từ bài trên, hãy viết chương trình cho nhập năm sinh và cho biết tuổi? Bài tâp 4class Demo{public static void main(String[] args) { ... d =c+ 3; //2final int c= b+2; //3 final int a=1; //4System.out.println(a + b + c + d);System.out.println();}}3.1 Chương trình này c lỗi không? Tại sao? 3.2 Hãy sửa lại để chương trình c ...
 • 6
 • 9,644
 • 117
Tài liệu Giáo trình thực hành Lập trình hệ thống doc

Tài liệu Giáo trình thực hành Lập trình hệ thống doc

Kỹ thuật lập trình

... sau đó biên dịch và chạy chương trình để xem kết quả. - C c ch nào x c định chiều dài c a một biến bất kỳ hay không ?. Hãy cho biết c c c pháp c a lệnh c thể th c hiện đư c yêu c u này. Sau ... Lý Chuỗi Ký Tự 1. M c Tiêu: - Viết đư c c c chương trình xử lý chuỗi ký tự bằng c c lệnh xử lý chuỗi 2. Kiến th c cần chuẩn bị: - Bảng mã ASCII. - Kết quả c a c c bài thí nghiệm trư c - C c ... Kiến th c cần chuẩn bị: - Kết quả c a c c bài th c hành trư c - C c lệnh xử lý chuỗi. 3. Nội dung th c hành: 3.1. Nhập xuất nhị phận: Chương trình mẫu sau đây cho phép nhập số nhị phân 8 bit,...
 • 39
 • 616
 • 2
Thực hành lập trình s7200 và s7300

Thực hành lập trình s7200 và s7300

Tài liệu khác

... cho PLC S7-300 (PLC Master) : tương tự c ch địng c u hình cho PLC trư c đây. iii) Chèn c u hình cho c c PLC Slave : Khi tiến hành đặt c u hình mạng cho c c PLC thì trư c tiên ta phải chọn module ... NGỮ 2.1. C pháp, c u tr c • Nắm rõ chu kỳ quét c a chương trình, bản chất c c lệnh, tham số, toán hạng và tổ ch c c c lệnh theo quá trình hoạt động c a hệ thống. 2.2. C ng c lập trình • ... sát dữ liệu ở c c khâu sản xuất. Giả sử c ng vi cc c khâu như sau : o PLC S7-300 th c hiện c ng vi c điều khiển t c độ đông c thủy l c. o 1 PLC S7-200 th c hiện c ng vi c cho xylanh dập...
 • 47
 • 759
 • 3
Hướng dẫn thực hành - Lập trình Mã nguồn mở

Hướng dẫn thực hành - Lập trình Mã nguồn mở

Kỹ thuật lập trình

... tính, cho đĩa CD (ho c DVD) th c hiện c cc sau đây (SV đ c c c hướng dẫn trên màn hình l c cài đặt). c i này làm sau  ”Trang 2/26Hướng dẫn th c hành - Lập trình Mã nguồn mở4. SV1 th c hiện ... biết đây là package gì, sau đó th c hiện c i và th c thi chương trình trên server.8. Root (SV1) muốn c c c báo c o c a SV2 và Sv3 về danh sách c c file tar trong thư m c Home c a mỗi user. ... ttcntt_doc. Copy file vidu.doc c a thư m c ttcntt_doc vào màn hình Desktop c a user hiện tại. Kiểm tra lại bằng c ch mở c c folder này trong Explorer c a host XP.Bài 4: M c đích: Sử dụng chức...
 • 26
 • 1,135
 • 0
Tài liệu ÔN TẬP BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH doc

Tài liệu ÔN TẬP BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH doc

Kỹ thuật lập trình

... } IDC_EDIT_THUCIDC_EDIT_AOIDC_STATIC_CONGIDC_LIST1IDC_BUTTON_NHAP chọn BN_CLICKEDIDC_BUTTON_CONG chọn BN_CLICKEDList Box chọn tap stop Bài 6: Editbox C c nút nhớ add BN_CLICKEDGroup ... UpdateData (false); } Bài 2: IDC_EDIT_NHAPIDC_LIST1IDC_LIST2IDC_BUTTON_PHAI chọn BN_CLICKEDIDC_BUTTON_TRAI chọn BN_CLICKEDIDC_BUTTON_NHAP chọn BN_CLICKED void CBai1_2Dlg::OnButtonNhap() ... %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Bài 7: IDC_STATIC_CHUCHAYIDC_CHECK1 chọn BN_CLICKED Viết trong BOOL CBai1_3Dlg::OnInitDialog() UpdateData (true); m_chuchay="- DOC LAP - TU DO - HANH PHUC "; i=1; UpdateData...
 • 16
 • 621
 • 2
Tài liệu Giáo trình thực hành: Lập trình hệ thống pdf

Tài liệu Giáo trình thực hành: Lập trình hệ thống pdf

Cao đẳng - Đại học

... đư c nêu ra cho mỗi bài th c hành. - Nắm đư c c c nội dung c n phải làm trong buổi th c hành. Trong khi th c hành: - Tuyệt đối tuân thủ th c hành theo thứ tự c a nội dung th c hành. Hoàn thành ... hành. - Lập lại c c thao t c th c hành nhiều lần, tìm c ch giải quyết kh c sau khi đã th c hành theo yêu c u cho mỗi vẫn đề. So sánh, nhận xét c c cách giải quyết kh c nhau. Sau khi th c hành: ... hành: - Đối chiếu từng m c tiêu c a bài th c hành với những gì đã th c hành đư c. Nếu m c tiêu nào chưa thành thạo thì phải tìm c ch lập lại th c hành đó để nắm đư c m c tiêu vững ch c hơn. Trong...
 • 39
 • 697
 • 5

Xem thêm