thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại khu công nghệ cao hòa lạc

Tài liệu Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc

Tài liệu Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc

Tài liệu khác

... Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan ... - kỹ thuật /dự án đầu hoặc tài liệu tư ng đương của Dự án; - 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bằng tiếng Việt. Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số ... tháng … năm …Kính gửi: … (3) … Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: … (2) …: Dự án (báo cáo đầu /báo cáo kinh tế - kỹ thuật /dự án đầu hoặc tài liệu ng đương của dự án) sẽ do … (4) … phê...
 • 5
 • 735
 • 1
Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tài liệu khác

... vệ môi trường của dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ ... (3) … những hồ sơ sau: - 01 (một) báo cáo đầu /báo cáo kinh tế - kỹ thuật /dự án đầu tư/ phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu ng đương của Dự án; Tên bước Mô tả bước 2. Trong ... vệ môi trường. 2. 05 bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy cứng theo mẫu quy định. 3. 01 bản báo cáo đầu hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án sản...
 • 5
 • 944
 • 1
Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tài liệu khác

... phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung 2. 07 báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung 3. 01 bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt trước đó của dự án ... Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ ... quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung 3. Trong trường hợp chưa đủ điều kiện, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có văn bản chỉ rõ lý do để Chủ đầu tiếp tục hoàn...
 • 6
 • 496
 • 1
báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn.pdf

báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn.pdf

Quản trị kinh doanh

... Văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa và các huyện Quan Hóa và Mƣờng Lát về phƣơng án TĐC - ĐC thủy điện Trung Sơn. 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng ... MỞ ĐẦU 1 1. XUẤT XỨ DỰ ÁN 1 2. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG (ĐTM) 1 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 2 CHƢƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 3 ... Hoá, tháng 5 năm 2008 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ...
 • 157
 • 4,218
 • 29
Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tài liệu khác

... hiện đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, là đối ng quy định tại phần IV, mục 5 Thông 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 về hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi ... Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc a. Trình tự thực hiện:- Chủ đầu nộp hồ sơ tại Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi ... nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung.- Trong trường hợp chưa đủ điều kiện xác nhận, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có văn bản chỉ rõ lý do để Chủ đầu tiếp tục hoàn thiện.b. Cách...
 • 2
 • 1,560
 • 1
Khóa luận tốt nghiệp :Đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư khu chung cư Hòang Diệu Q4

Khóa luận tốt nghiệp :Đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu khu chung cư Hòang Diệu Q4

Công nghệ - Môi trường

... án Điều kiện môi trường khu vực dự án Điều kiện môi trường khu vực dự án  Tác động môi trường của dự án Tác động môi trường của dự án Phương án khống chế, giảm thiểu ô Phương án khống chế, giảm ... NGHETÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN CỦA DỰ ÁN Giai đoạn xây dựng Giai đoạn hoạt động  Tác động do đền bù, giải tỏa Tác động do hoạt động giải phóng mặt bằng Tác động ... TRƯỜNGĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNGCHỦ ĐẦU TƯCHỦ ĐẦU TƯCÔNG TY DV CÔNG ÍCH Q.4CÔNG TY DV CÔNG ÍCH Q.4KIẾN NGHỊ Dự án xây dựng Khu chung cư lô H2 Khu nhà ở Hòang Diệu do Công ty Dịch vụ Công...
 • 30
 • 1,063
 • 1
Tài liệu Thủ tục gia hạn giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc pptx

Tài liệu Thủ tục gia hạn giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc pptx

Tài liệu khác

... hồ sơ: 01 bản gốc Thủ tục gia hạn giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan trực tiếp ... hạn giới thiệu địa điểm lập dự án Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chủ đầu dự án đầu gửi công văn đề nghị Ban gia hạn giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư, kèm theo thuyết trình ... Trưởng Ban ký Công văn gia hạn giới thiệu địa điểm lập dự án đầu xây dựng công trình cho Chủ đầu tư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn đề nghị gia hạn giới thiệu địa điểm lập dự án. Số bộ...
 • 3
 • 584
 • 1
HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT HÓA CHẤT CƠ BẢN pptx

HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT HÓA CHẤT CƠ BẢN pptx

Điện - Điện tử

... chuẩn Môi trường Việt Nam. Từ đó đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực nghiên cứu, dự báo đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tới môi trường do các hoạt động ... ĐTM của dự án. Mục tiêu, quy mô của dự án - Mục tiêu sản xuất của Dự án; - Quy mô của dự án: vốn đầu (trong nước, ngoài nước), hình thức kinh doanh, công suất thiết kế của dự án khi dự án ... 2.4.2. Đối ng và hình thức điều tra thu thập thông tin 32 2.5. Đánh giá về tính nhạy cảm và sức chịu tải của môi trường khu vực dự án 35 CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 39 3.1....
 • 111
 • 664
 • 6
Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển tài nguyên nước

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển tài nguyên nước

Công nghệ - Môi trường

... Nội Đồ án tốt nghiệp-2002Chơng III Đánh giá sơ bộ tác động môi trờng của dự án hồ chứa nớc Định Bình Đánh giá sơ bộ tác động môi trờng của một dự án là nhằm xác định đợc các tác động đáng kể ... sâu đánh giá cho giai đoạn tiếp theo. Để đánh giá sơ bộ tác động môi trờng của dự án hồ chứa nớc Định Bình-Sông Kone cần tập trung vào các vấn đề sau:-Xác định phạm vi chịu tác động của dự án -Liệt ... Hà Nội Đồ án tốt nghiệp-2002III.3. Đánh giá sơ bộ các tác động của hồ chứa tới tài nguyên môi trờng vùng dự án. (Bảng III.1, III.2)Bảng III.1: Bảng liệt kê đánh giá sơ bộ tác động môi trờng...
 • 109
 • 1,027
 • 5
Đánh giá tác động môi trường của dự án quy hoạch khu đô thị Bắc Sông Cấm

Đánh giá tác động môi trường của dự án quy hoạch khu đô thị Bắc Sông Cấm

Khoa học tự nhiên

... được một nguồn lợi đầu khoảng 12.000 tỷ đồng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng của khu vực, là động lực thu hút những nguồn vốn đầu khác, đem lại nhiều việc làm cho dân cư khu vực. ... 0.15-0.1 0.5-0.3 1-0.5 4.5 d) Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên của khu vực dự án: Vùng nghiên cứu bị ảnh hưởng của khí hậu vùng phía Bắc và có đặc trưng của khí hậu ven biển; có hai mùa ... thuận tiện tại các khu trung tâm, khu vực gần chợ và các khu đơng dân cư, bố trí các thùng rác cơng cộng tại các trục đường, trong khu cơng viên và các khu chợ. 3.6.4 Hệ thống cấp điện cao, trung,...
 • 55
 • 1,527
 • 5
Đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm

Đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm

Công nghệ - Môi trường

... Nguyên và Môi Trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; + Thông 08/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban ... thải Công ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm” Trang ii 3.1.1.5. Tác động do rác thải 35 3.1.1.6. Tác động đến môi trường ... vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp + Tiêu chuẩn Nhà nước về môi trường do Bộ khoa học Công nghệ & Môi trường, Bộ Tài nguyên & Môi trường...
 • 90
 • 4,288
 • 60
đánh giá tác động môi trường của dự án kèm theo hồ sơ về dự án

đánh giá tác động môi trường của dự án kèm theo hồ sơ về dự án

Công nghệ - Môi trường

... .9T'K,=&/),$-S(/ST8q]73J!099Tss Đánh giá tác động môi trường của dự án kèm theohồ sơ về dự án h&!#,"=.]"('"? ... ..2;@?,%,K,=8S$51$; -03Phiếu khảo sát giá trị của vườn quốc gia Ba Bể - Bắc KạnXin bạn vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số thông 5n bằng ... dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học. Xin chân thành cảm ơn bạn!Phần 1: Mức sẵn lòng chi trả của du khách:3 O,FA>('(!0XL‡tYOO% !#,;!€D>...
 • 36
 • 876
 • 0
TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC

Công nghệ - Môi trường

... III: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN: 3.1 Nguồn gây tác động Các hoạt động từ khi xây dựng, nâng cấp hạ tầng cơ sở đến khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra một số tác động ... II: MÔ TẢ DỰ ÁN 1/T ỔNG QUAN V Ề DỰ ÁN 1.1 Tên dự án DỰ ÁN ĐẦU SẢN XUẤT BAO BÌ,NHỰA PE V À MỘT SỐ S ẢN PHẨMDÂN DỤNG KHÁC1.2 Chủ dự án CTY TNHH SX XNK HỒNG ÂN1.3 Vị trí của dự án Địa điểm ... hưởng đáng kể đếnchất lượng không khí.BỘ XÂY DỰNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTIỂU LUẬNĐỀ TÀI : ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNGVÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC...
 • 26
 • 1,889
 • 14

Xem thêm