thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại khu công nghệ cao hòa lạc

Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tài liệu khác

... tác động môi trường bổ sung 3. 01 bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt trước đó của dự án Mẫu Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung ... Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ ... Lạc có văn bản chỉ rõ lý do để Chủ đầu tiếp tục hoàn thiệ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 01 văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung 2. 07 báo cáo đánh giá tác...
 • 6
 • 496
 • 1
Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tài liệu khác

... Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc a. Trình tự thực hiện:- Chủ đầu nộp hồ sơ tại Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi ... hiện đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, là đối ng quy định tại phần IV, mục 5 Thông 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 về hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi ... nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung. - Trong trường hợp chưa đủ điều kiện xác nhận, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có văn bản chỉ rõ lý do để Chủ đầu tiếp tục hoàn thiện.b. Cách...
 • 2
 • 1,560
 • 1
Tài liệu Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc

Tài liệu Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc

Tài liệu khác

... Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan ... - kỹ thuật /dự án đầu hoặc tài liệu tư ng đương của Dự án; - 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bằng tiếng Việt. Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số ... tháng … năm …Kính gửi: … (3) … Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: … (2) …: Dự án (báo cáo đầu /báo cáo kinh tế - kỹ thuật /dự án đầu hoặc tài liệu ng đương của dự án) sẽ do … (4) … phê...
 • 5
 • 735
 • 1
Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tài liệu khác

... vệ môi trường của dự án đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ ... (3) … những hồ sơ sau: - 01 (một) báo cáo đầu /báo cáo kinh tế - kỹ thuật /dự án đầu tư/ phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu ng đương của Dự án; Tên bước Mô tả bước 2. Trong ... vệ môi trường. 2. 05 bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy cứng theo mẫu quy định. 3. 01 bản báo cáo đầu hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án sản...
 • 5
 • 945
 • 1
Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Tài liệu khác

... định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự án “… (2) …”; Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự án “… (2) …” đã được chỉnh sửa bổ sung kèm ... … Điều 3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án, những yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 của Quyết định này và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định ... định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (Ban hành kèm theo Thông số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường...
 • 2
 • 516
 • 1
Tài liệu Mẫu Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung pptx

Tài liệu Mẫu Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung pptx

Tài liệu khác

... (một) báo cáo đầu điều chỉnh /báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh /dự án đầu tư điều chỉnh hoặc tài liệu ng đương của Dự án; - 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung bằng ... sao báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) của Quyết định số …/… ngày … tháng … năm … của … (4) … về việc phê duyệt báo cáo đánh giá ... nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đề nghị … (3) … thẩm định và cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung cho Dự án. Nơi nhận: -...
 • 3
 • 1,986
 • 0
Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Môi trường

... dự án tại thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung. 3. Vị trí địa lý của dự án (tại thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung) :Chỉ mô tả lại vị trí địa lý của ... lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) 1. Tên dự án: Nêu đúng như tên trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp quyết định phê duyệt trước đó. Trong trường ... DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG (Ban hành kèm theo Thông số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường...
 • 2
 • 1,023
 • 3

Xem thêm