thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất điều hoà trên địa bàn hà nội

Tình hình hoạt động tiền tệ Ngân hàng có nhiều biến chuyển do chịu tác động ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi trong và ngoài nước pot

Tình hình hoạt động tiền tệ Ngân hàng có nhiều biến chuyển do chịu tác động ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi trong và ngoài nước pot

Báo cáo khoa học

... định chi phí sản xuất hàng năm gồm: Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, lượng bán thành phẩm dịch vụ mua ngoài, chi tiền nước cho sản xuất, lương bảo hiểm xã hội…và khoản khác - Doanh thu hàng ... tổng doanh thu dự án vừa tổng chi phí hoạt động Điểm hoà vốn biểu số đơn vị sản phẩm giá trị doanh thu x : Khối lượng sản phẩm sản xuất bán x0 : Khối lượng sản phẩm điểm hoà vốn f : Là chi phí ... lớn cổ phiếu doanh nghiệp nhằm tham gia nắm quyền điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Đầu tư phát triển hoạt động bỏ vốn nhằm gia tăng giá trị tài sản, tạo lực sản xuất , phục...
 • 82
 • 412
 • 0

Nghiên cứu thực tế – tình hình hoạt động ngân hàng ngoại thương việt nam – chi nhánh thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu thực tế – tình hình hoạt động ngân hàng ngoại thương việt nam – chi nhánh thành phố hồ chí minh

Quản trị kinh doanh

... thời trình sản xuất tiêu thụ): Sản phẩm dòch vụ diễn song song hai trình sản xuất tiêu thụ, đó, khách hàng trở thành phần trình sản xuất dòch vụ, tức khách hàng bò tác động khách hàng khác - ... Ngân hàng Nhà nước có biện pháp hoàn thiện luật pháp Ngân Hàng, thông qua việc sửa đổi, hoàn chỉnh hai luật bản, Luật Ngân Hàng Nhà nước Luật Ngân Hàng Thương Mại Đồng thời, Ngân Hàng Nhà nước ... cầu sản phẩm ngân hàng hoàn thiện, nhanh chóng tiện lợi Bản thân doanh nghiệp điều hành người cụ thể nên hành vi tiêu dùng doanh nghiệp phụ thuộc vào cá nhân điều hành doanh nghiệp nhiều Vì vậy,...
 • 94
 • 427
 • 2

Chính sách tiền tệ- ngân hàng.doc

Chính sách tiền tệ- ngân hàng.doc

Tài chính - Ngân hàng

... Hçnh thỉïc thäng dủng v cäø âiãøn l chi út kháúu cạc thỉång phiãúu ca NHTG hồûc chi út kháúu nãúu NHTG â chi út kháúu trỉåïc âọ Khi nháûn chi út kháúu hay chi út kháúu, NHTW lm tàng khäúi tiãưn ... li sút chi út kháúu v li sút chi út kháúu åí nỉåïc ta l táút úu thåìi k âáưu chuøn sang kinh tãú thë trỉåìng Chi út kháúu v chi út kháúu l hoảt âäüng tên dủng giạn tiãúp ca Ngán hng nhàòm âiãưu ... tiãúp âãø thỉûc hiãûn viãûc chi út kháúu v chi út kháúu Do âọ viãûc chi út kháúu âang âỉåüc thỉûc hiãûn dỉûa trwn cạc chỉïng tỉì NHTM â cho vay nhỉng chỉa âãún hản cạc doanh nghiãûp phi tr nåü Càn...
 • 45
 • 703
 • 0

Môn Tiền tệ Ngân Hàng (thi liên thông ĐH Ngân Hàng)

 Môn Tiền tệ Ngân Hàng (thi liên thông ĐH Ngân Hàng)

Ngân hàng - Tín dụng

... thời các nghiệp vụ truyền thống và hiện đại • Trực tiếp : nghiệp vụ truyền thống, phát hành và kinh doanh TP, bảo hiểm • Gián tiếp : kô đc phát hành hay kinh doanh TP và ... điều kiện Các nghiệp vụ NH thương mại : a Nghiệp vụ tài sản nợ : là nghiệp vụ hình thành nguồn vốn của NHTM (vốn tự có, vốn huy động và vốn vay), gồm : • Nghiệp vụ ... đầu tư vào cty, DN hùn hạp, liên doanh, liên kết Gián tiếp : mua TrPCP, TP, công trái NN Nghiệp vụ tài sản có khác : sử dụng đầu tư mua sắm, đầu tư vàng, ngoại tệ và các...
 • 17
 • 2,006
 • 15

Môn Tiền tệ Ngân Hàng

 Môn Tiền tệ Ngân Hàng

Ngân hàng - Tín dụng

... thời các nghiệp vụ truyền thống và hiện đại • Trực tiếp : nghiệp vụ truyền thống, phát hành và kinh doanh TP, bảo hiểm • Gián tiếp : kô đc phát hành hay kinh doanh TP và ... điều kiện Các nghiệp vụ NH thương mại : a Nghiệp vụ tài sản nợ : là nghiệp vụ hình thành nguồn vốn của NHTM (vốn tự có, vốn huy động và vốn vay), gồm : • Nghiệp vụ ... đầu tư vào cty, DN hùn hạp, liên doanh, liên kết Gián tiếp : mua TrPCP, TP, công trái NN Nghiệp vụ tài sản có khác : sử dụng đầu tư mua sắm, đầu tư vàng, ngoại tệ và các...
 • 17
 • 1,505
 • 6

Đề cương ôn thi ngành tài chính tiền tệ ngân hàng gồm 90 câu hỏi và trả lời

Đề cương ôn thi ngành tài chính tiền tệ ngân hàng gồm 90 câu hỏi và trả lời

Ngân hàng - Tín dụng

... tuần hồn vốn q trình sản xuất kinh doanh cuả doanh nghiệp Có thời kỳ doanh nghiệp tạm thời thiếu vốn tiền tệ (thường xuất vào thời kỳ đầu chu kỳ sản xuất kinh doanh, mà doanh nghiệp cần nhiều ... mua bán chịu nhiều Nhờ có tín dụng ngân hàng giúp cho doanh nghiệp có vốn sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư đổi thiết bị, nâng cao lực sản xuất, sản xuất hàng hố phát triển, mở rộng tín dụng ... nhau: với ngân hàng tư nhân, vốn riêng nhà doanh nghiệp đầu tư; với ngân hàng cổ phẩn phát hành cổ phiếu; với ngân hàng quốc doanh ngân sách nhà nước cung cấp Vốn điều lệ ngân hàng quy đònh nhiều...
 • 80
 • 5,991
 • 87

Tiền tệ ngân hàng - tín dụng 2

Tiền tệ ngân hàng - tín dụng 2

Ngân hàng - Tín dụng

... rủi ro khách hàng nộp tiền giấy nhiều vào ngân hàng, vượt lượng vàng dự trữ ngân hàng Ngày nay, tiền giấy phát hành vào lưu thông tách rời với dự trữ vàng ngân hàng Nhưng việc phát hành tiền thực ... DỤNG NHÀ NƯỚC Khái niệm: Tín dụng nhà nước quan hệ tín dụng nhà nước chủ thể khác kinh tế Trong nhà nước tham gia với tư cách bên vay để phục vụ cho nhu cầu ngân sách nhà nước (nhu cầu chi tiêu ... Ngân hàng cam kết toán vàng họ nộp tiền giấy vào, đồng thời ngân hàng chấp nhận cho vay tin tưởng khách hàng chắn toán nợ Như vậy, ngân hàng với lượng vàng dự trữ định chế tín dụng phát hành...
 • 7
 • 700
 • 11

Tiền tệ ngân hàng 4

Tiền tệ ngân hàng 4

Tài chính doanh nghiệp

... Nêu rõ mối quan hệ nghiệp vụ tài sản nợ nghiệp vụ tài sản có? Mối quan hệ tài sản có với khả tạo tiền NHTM? Nghiệp vụ tài sản nợ: Nghiệp vụ tsản nợ nghiệp vụ hình thành nguồn vốn NHTM, nguồn vốn ... nhu cầu lưu thông hàng hóa, sở có tài sản hàng hóa tương đương đảm bảo Sau chi n tranh giới thứ nhất, nước cắt đứt mối quan hệ vàng với khối lượng tiền phát hành Ngày việc phát hành giấy bạc NH ... tắc hàng hóa c Kênh phát hành - Tín dụng phủ: Khi ngân sách NN bị bội chi, CPhủ xử lý cách; + Vay công chúng việc phát hành trái phiếu nhà nước + Vay nước + Vay NHTW Nếu vay dân cư việc phát hành...
 • 9
 • 2,931
 • 44

Tiền tệ ngân hàng - lãi suất 7

Tiền tệ ngân hàng - lãi suất 7

Ngân hàng - Tín dụng

... ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc dân Đồng thời, thay đổi LS ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng, ảnh hưởng đến nhu cầu hàng hóa Do LS góp phần điều tiết sản xuất tiêu dùng, cung cầu hàng hóa LS công ... NH > LSCV, đứng gốc độ NH vay chi phí lớn Dthu -> Lỗ, ngược lại Nếu LS liên NH < LSTG NH cho vay lỗ LS chi t khấu LS tái chi t khấu: LS chi t khấu thường lớn LS tái chi t khấu nhằm tạo nguồn vốn ... giảm dẫn tới chi tiêu giảm Ngược lại LS giảm tác động làm cho khuynh hướng cận biên tiêu dùng tăng dẫn tới chi tiêu dùng tăng, đặc biệt với khoản chi tiêu tiêu dùng lâu bên (như ôtô, nhà cửa…) thường...
 • 6
 • 1,559
 • 24

Tiền tệ ngân hàng - lạm phát 8

Tiền tệ ngân hàng - lạm phát 8

Ngân hàng - Tín dụng

... thị trường nội địa, bảo đảm an ninh lương thực kiềm chế tăng giá mức nhóm hàng Điều hành kiểm sóat để xuất gạo năm 2008 mức 3,5 đến triệu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì điều hành sách tiền ... hiệu quả, tập trung vốn cho công trình hoàn thành, công trình đầu tư cho sản xuất hàng hóa thuộc thành phần kinh tế để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào sản xuất 3 Các Bộ liên quan, Bộ Kế hoạch ... cầu hàng hóa tăng lên nhanh chóng, kéo theo P0 hàng hóa tăng lên giá b Lạm phát chi phí đẩy: - Khái niệm: Là loại lạm phát xẩy chi phí sx tăng lên, đẩy giá hàng hóa tăng lên theo Q Chi phí sản xuất...
 • 8
 • 604
 • 14

Tiền tệ ngân hàng - chính sách tiền tệ 9

Tiền tệ ngân hàng - chính sách tiền tệ 9

Ngân hàng - Tín dụng

... thích xuất khẩu, NHTW ưu tiên tái chi t khấu thương phiếu xuất - Tuy nhiên chấp nhận tái chi t khấu NHTW tăng khối lượng tiền cung ứng Chính tầm quan trọng nên NHTW tái chi t khấu theo điều kiện ... sử dụng công cụ điều hành CSTT NHNN nay? Chính sách tiền tệ hệ thống biện pháp nhà nước lĩnh vực lưu thong tiền tệ, nhằm điều hành khối lượng cung cầu tiền tệ biện pháp như; phát hành tiền, chống ... Hiện NHNN VN chọn khối lượng tiền M2 làm chi tiêu trung gian điều hành CSTT thực tế biến động khối lượng tièn M2 hoàn toàn phù hợp với biến động mức giá sản lượng thập kỷ 90 Tuy nhiên sách LS ấn...
 • 6
 • 792
 • 6

Tiền tệ ngân hàng - cung cầu tiền tệ

Tiền tệ ngân hàng - cung cầu tiền tệ

Ngân hàng - Tín dụng

... Do đó, điều kiện lưu thông tiền vàng, xét thấy thời kỳ, yêu cầu quy luật lưu thông tiền tệ luôn tôn trọng Kt = Kc Quy luật lưu thông tiền tệ điều kiện lưu thông tiền giấy a Trong điều kiện ... chuyển đổi vàng theo hàm kim lượng NN quy định cho đơn vị tiền tệ Vì vậy, tiền giấy khả hoán có khả tự phát điều tiết thông qua chuyển đổi lượng vàng đảm bảo Do đó, Trong điều kiện lưu thông tiền ... luôn tôn trọng Kt = Kc b Trong điều kiện lưu thông tiền giấy bất khả hoán Tiền giấy bất khả hoán tiền giấy không đảm bảo vàng, khả tự phát điều tiết lưu thông Trong điều kiện lưu thông tiền giấy...
 • 2
 • 1,272
 • 7

Tiền tệ ngân hàng - thực trạng tài chính

Tiền tệ ngân hàng - thực trạng tài chính

Ngân hàng - Tín dụng

... Là phận TTTC, phát hành lần đầu chứng khoán phát hành từ trước (nghĩa qua mua bán) bán lại Tăng thêm vốn đầu tư cho kinh tế Gián tiếp t/đ cho TTSC phát triển sôi động tạo điều kiện để CCTC TTSC ... tạo khả khoản cho công cụ tài phát hành  làm cho công cụ tài có tính “lỏng” thêm, khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn, đuợc ưa chuộng Do đó, làm dễ dàng việc phát hành bán chúng thị trường sơ cấp ... dạng cho đời sống người, tận dụng nguồn lực nhỏ nhất, thúc đẩy họat động sáng tạo sản phẩm dvụ Việc bù đắp khoản bội chi cho NSNN cách vay nợ TTTC thay PH thêm giấy bạc vào lưu thông vừa giúp kiềm...
 • 3
 • 464
 • 3

Tiền tệ ngân hàng - tiền tệ

Tiền tệ ngân hàng - tiền tệ

Ngân hàng - Tín dụng

... vốn hàng hóadoanh nghiệp trực tiếp sản xuất kinh doanh có Nếu doanh nghiệp vay vốn có nhu cầu cao doanh nghiệp cho vay đáp ứng - Thời gian hay thời hạn ngắn - Điều kiện kinh doanh chu kì sản ... kì sản xuất kinh doanh : doanh nghiệp thường thiếu vốn để mua trang thiết bị, nguyên vật liệu, thuê nhân công … + Giai đọan sản xuất: doanh nghiệp ổn địng vốn + Giai đọan sau : doanh nghiệp sản ... hình thành phát triển tín dụng Xuất phát từ đặc điểm chu chuyển vốn tiền tệ kinh tế ( điều kiện cần ) - Các doanh nghiệp : vòng tuần hòan vốn ( chu kì sản xuất kinh doanh ) T - H - sản xuất H’...
 • 72
 • 1,776
 • 6

Đề cương tiền tệ ngân hàng

Đề cương tiền tệ ngân hàng

Cao đẳng - Đại học

... tuần hồn vốn q trình sản xuất kinh doanh cuả doanh nghiệp Có thời kỳ doanh nghiệp tạm thời thiếu vốn tiền tệ (thường xuất vào thời kỳ đầu chu kỳ sản xuất kinh doanh, mà doanh nghiệp cần nhiều ... mua bán chịu nhiều Nhờ có tín dụng ngân hàng giúp cho doanh nghiệp có vốn sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư đổi thiết bị, nâng cao lực sản xuất, sản xuất hàng hố phát triển, mở rộng tín dụng ... ngân hàng tư nhân, vốn Tài liệu tham khảo - 23 - riêng nhà doanh nghiệp đầu tư; với ngân hàng cổ phẩn phát hành cổ phiếu; với ngân hàng quốc doanh ngân sách nhà nước cung cấp Vốn điều lệ ngân hàng...
 • 84
 • 2,049
 • 68

Phương thức vay vốn ngân hàng và tình hình thị trường ngân hàng tại Việt Nam hiện nay

Phương thức vay vốn ngân hàng và tình hình thị trường ngân hàng tại Việt Nam hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... ngân hàng khác quan hệ với nước Ngân hàng Nhà nước cho phép 4 CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VÀ NGÂN HÀNG LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM Bao gồm 28 chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam ngân hàng ... ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam ngân hàng liên doanh Công ty tài Công ty cho thuê tài Văn phòng đại diện ngân hàng nước Việt Nam CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NHÀ ... TRƯỜNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY I Hệ thống ngân hàng II.Đánh giá tình hình phát triển ngân hàng Việt Nam I Hệ thống ngân hàng Việt Nam Các tổ chức tín dụng nhà nước Các ngân hàng thương...
 • 41
 • 776
 • 0

Luận văn tiền tệ ngân hàng

Luận văn tiền tệ ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

... ngân hàng có số ngân hàng thương mại có vốn điều lệ tài sản có lớn Riêng khối NHTM nhà nước (3 NHTM nhà nước, NHTM mà Nhà nước chi m cổ phần chi phối, Ngân hàng Chính sách xã hội) vốn điều lệ chi m ... lạm phát điều tiết kinh tế vĩ mô 3.3.2.Hạn chế: Điều hành lãi suất hành động quan trọng ngân hàng trung ương ổn định tăng trưởng kinh tế Mặc dù có thành công việc điều hành hệ thống ngân hàng đem ... dụng ngân hàng mối quan tâm hàng đầu hầu hết TCTD doanh nghiệp nay; vậy, việc Chính phủ đạo hệ thống ngân hàng tiếp tục hạ thấp mặt lãi suất nhằm giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh...
 • 25
 • 441
 • 2

Đánh giá, dự báo khủng hoảng tiền tệ- ngân hàng. Những biện pháp phòng ngừa

Đánh giá, dự báo khủng hoảng tiền tệ- ngân hàng. Những biện pháp phòng ngừa

Ngân hàng - Tín dụng

... thu chi khụng búp mộo cỏc tớn hiu v giỏ c v cho phộp cỏc ngun lc c tn dng hiu qu nht Cỏc yu t ca mt chớnh sỏch ti khúa lnh mnh bao gm: - Gim thiu tỏc ng lch lc i vi h thng giỏ c v c cu thu chi ... hng xy nu ớt nht l mt tiờu xy ra: - T l n xu NPLs so vi tng cho vay h thng ngõn hng vt quỏ 10% - Chi phớ cho hot ng cu tr ngõn hng ti thiu bng 2% Giai on cu tr kộo theo hoc l quc hu húa cỏc ngõn ... ngõn hng lm cho quc gia thiu ht trm trng ngoi t v kh nng toỏn, gõy sc ộp lờn t giỏ S yu kộm qun tr doanh nghip d b sp bi cỏc cỳ sc nh tỏc ng bi cỏc cỳ sc ton cu, chng hn nh s gia tng mnh lói sut,...
 • 16
 • 448
 • 8

Tiền tệ ngân hàng

Tiền tệ ngân hàng

Ngân hàng - Tín dụng

... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) b/ Tổ chức NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam pháp nhân, đặt trụ sở Thủ Đô Nộichi nhánh trực thuộc đặt tỉnh, thành phố nước Hoạt động ngân hàng Nhà nước ... NGÂN HÀNG VÀ VAI TRỊ CỦA NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ 1.2 Giai đoạn phát triển 1.2.2 Từ kỷ 18 – 20: Nhà nước can thiệp vào hoạt động NH, hình thành hệ thống NH: Ngân hàng phát hành Ngân hàng trung ... 2.2 Ngân hàng trung ương b/ Nguồn gốc lịch sử hình thành ngân hàng trung ương * Giai đoạn ngân hàng phát hành - Được phủ giao nhiệm vụ phát hành tiền tệ - Do NHTM quan trọng đảm nhận → Nhà nước...
 • 324
 • 520
 • 2

Xem thêm