thông tin lưu trữ ở cơ sở dữ liệu

 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

Quản trị mạng

... mật Mã hóa thông tin nén liệu: Đặt vấn đề: Các thông tin quan trọng nhạy cảm thường lưu trữ dạng mã hóa đẻ giảm rò rĩ nhiều cách mã hóa khác lớp 10, ta làm quen cách bảo vệ thông tin mã hóa ... Ngoài mục đích giảm dung lượng ,lưu trữ, nén liệu góp phần tăng cường bảo mật liệu Khi liệu dạng nén liệu gốc Chú ý: liệu thường mã hóa nén chương trình riêng Lưu biên bản: Đặt vấn đề: Ngoài ... xách địng bảng chữ cái.xét thêm cách khác nén giảm d liệu để giảm liệu nhớ lưu trữ nhớ Thuyết trình: Mã hóa độ dài hàng loạt cách nén liệu tệp liệu lặp lại liên tiếp VD: xét dãy: AAAAAAAAAAAACCCCCCCCCC...
 • 7
 • 66,258
 • 294
Ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc theo dõi biến động, chỉnh lý thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu đất Lâm nghiệp

Ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc theo dõi biến động, chỉnh lý thông tin và xây dựng sở dữ liệu đất Lâm nghiệp

Quản trị kinh doanh

... QUAN VỀ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI Hệ thống sở liệu quốc gia thành phần tảng kết cấu hạ tầng thông tin bao gồm sở liệu (CSDL) chuyên ngành để tạo thành hệ thống sở thống bao gồm thành phần: sở liệu trị ... thông tin địa lý xây dựng sở liệu - Cấu trúc sở liệu hệ thống thông tin phải thống nhất, tổ chức thích hợp với yêu cầu quản lý nhà nước đất đai - sở liệu đáp ứng nhu cầu phân tích, xử lý, lưu ... y tế, thể thao); sở liệu tài nguyên đất (CSDLTNĐ) thành phần thiếu sở liệu quốc gia sở liệu tài nguyên đất bao gồm toàn thông tin tài nguyên đất đai địa lý ; nội dung thông tin phân loại theo...
 • 49
 • 2,873
 • 4
Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

Tin học

... mật Mã hoá thông tin nén liệu Ngoài việc bảo mật phân quyền, người quản trị giải pháp để bảo mật thông tin? Mã hoá thông tin Để bảo mật thông tin, người quản trị thường lưu trữ thông tin dạng ... sách ý thức Phân quyền truy cập nhận dạng người dùng Mã hoá thông tin nén liệu Lưu biên Chính sách ý thức Hiệu qủa việc bảo mật thông tin phụ thuộc vào điểm nào? Sự quan tâm Chính phủ việc ban ... Thế bảo mật sở liệu? Ngăn chặn truy cập không phép Hạn chế tối đa sai sót người dùng Đảm bảo thông tin không bị bị thay đổi ý muốn Không tiết lộ nội dung liệu chương trình xử lí...
 • 9
 • 18,952
 • 145
Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

Báo cáo khoa học

... điểm dùng? § 13 BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ SỞ DỮ 10’ LIỆU Mã hoá thông tin nén liệu - GV: Chúng ta học cách bảo mật Các thông tin quan trọng thường lớp 10? lưu trữ dạng mã hoá nhiều ... tập thuộc tính khoá sở liệu quan cho hai bảng giá trị hệ thuộc tính - Thế hệ CSDL tập - Kiến trúc tập trung: toàn DL lưu trữ tập Hoạt động GV Hoạt động HS trung, hệ sở liệu phân trung máy ... nhóm báo cáo kết - GV tổng hợp, bổ sung - Chuẩn bị m ục v Tiết 48 § 13 BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ SỞ DỮ LIỆU I MỤC TIÊU * Kiến thức:  Nhất thiết phải chế bảo vệ hệ CSDL ;  khái niệm...
 • 16
 • 4,804
 • 2
Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

Tin học

... bảo thông tin không bị bị thay đổi ý muốn Chương trình ngăn chặn truy cập trái phép - Không tiết lộ nội dung liệu chương trình xử lí hoc_sinh1 Để thực mục tiêu phải sách chủ sở hữu thông tin ... thông qua User Name Password Ngày sử dụng nhiều cách khác như: thẻ từ, giọng nói, hình ảnh, vân tay, để nhận dạng cấp quyền hạn 3 Mã hoá thông tin nén liệu Làm để bảo vệ thông tin? Mã hoá thông ... tin? Mã hoá thông tindụ : Bảng mã hoá Chữ gốc a b c y z Chữ mã hóa c d e a b bac Nén liệu Nén liệu nhằm giảm dung lượng lư u trữ tăng cường tính bảo mật Ví dụ : dce 11 Dữ liệu gốc: BBBBBBBBAAAAAAAAAAACCCCCC...
 • 7
 • 1,465
 • 2
Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu ppt

Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu ppt

Tin học văn phòng

... mật Mã hóa thông tin nén liệu: Đặt vấn đề: Các thông tin quan trọng nhạy cảm thường lưu trữ dạng mã hóa đẻ giảm rò rĩ nhiều cách mã hóa khác lớp 10, ta làm quen cách bảo vệ thông tin mã hóa ... Ngoài mục đích giảm dung lượng ,lưu trữ, nén liệu góp phần tăng cường bảo mật liệu Khi liệu dạng nén liệu gốc Chú ý: liệu thường mã hóa nén chương trình riêng Lưu biên bản: Đặt vấn đề: Ngoài ... xách địng bảng chữ cái.xét thêm cách khác nén giảm d liệu để giảm liệu nhớ lưu trữ nhớ Thuyết trình: Mã hóa độ dài hàng loạt cách nén liệu tệp liệu lặp lại liên tiếp VD: xét dãy: AAAAAAAAAAAACCCCCCCCCC...
 • 7
 • 2,116
 • 5
Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu pot

Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu pot

Tin học văn phòng

... dung lượng ,lưu trữ, nén liệu góp phần tăng cường bảo mật địng bảng chữ cái.xét thêm cách khác nén giảm d liệu để giảm liệu nhớ lưu trữ nhớ liệu Khi liệu dạng nén liệu gốc Chú ý: liệu thường ... mật Mã hóa thông tin nén liệu: Đặt vấn đề: Các thông tin quan trọng nhạy cảm thường lưu trữ dạng mã hóa đẻ giảm rò rĩ nhiều cách mã hóa khác lớp 10, ta làm quen cách bảo vệ thông tin mã hóa ... mã hóa thông tin, … tham số bảo vệ Để nâng cao hiệu bảo mật, tham số hệ thống bảo vệ phải thường xuyên phải thay đổi IV Củng cố câu hỏi ôn tập (10’)  Tại phải bảo mật thông tin hệ sở liệu ...
 • 8
 • 1,429
 • 1
Tin học bảo mật THÔNG TIN TRONG các hệ cơ sở dữ LIỆU

Tin học bảo mật THÔNG TIN TRONG các hệ sở dữ LIỆU

Tư liệu khác

... pháp để kí tự khác bảo mật thông tin mã hóa thông tin - Mã hóa độ dài cách nén Khi mã hóa theo phương liệu pháp việc giảm dung lượng Ví dụ: tăng tính bảo mật thông tin Từ AAAAAAAAABBBBBBBBCCC ... Đ ĐSBX Đ Đ Đ Đ ĐSBX Các thông tin khác K K K Đ ĐSBX quyền truy cập cao hơn: Xem kết thông tin khác HS trường Người quản lí học tập quyền nhập điểm, cập nhật thông tin khác CSDL GV: Theo ... phần mềm thích hợp nhiều chủ trương, sách - Người dùng phải ý thức bảo vệ chủ sở hữu thông tin ý thức thông tin người dùng GV: Ví dụ, số hệ quản lí học tập Phân quyền truy cập nhận giảng dạy...
 • 5
 • 952
 • 1
Cơ chế vấn tin dạng logic cho cơ sở dữ liệu văn bản không cấu trúc

chế vấn tin dạng logic cho sở dữ liệu văn bản không cấu trúc

Cơ khí - Chế tạo máy

... váún tin: Mäüt thnh pháưn ráút quan trng âäúi våïi hãû thäúng truy tçm thäng tin l cạc u cáưu váún tin Âáy l mäi trỉåìng giao tiãúp chênh giỉỵa ngỉåìi váún tin v hãû thäúng truy tçm thäng tin ... bng näø ca thäng tin thç cạc hãû thäúng truy tçm thäng tin âåìi Nhiãûm vủ ca hãû thäúng truy tçm thäng tin l tçm v hiãøn thë nhỉỵng thäng tin tho mn u cáưu no âọ ca ngỉåìi váún tin Trong âãư lûn ... ngỉåìi váún tin Cå chãú váún tin dảng logic cho kãút qu cọ âäü chênh xạc cao hån so våïi váún tin dảng xãúp hảng Trong âãư lûn ny chè xẹt cå chãú váún tin dảng logic Chi tiãút vãư xỉí l váún tin dảng...
 • 51
 • 589
 • 2
Tin hoc (Quan tri co so Du lieu) Nghe 4

Tin hoc (Quan tri co so Du lieu) Nghe 4

... 28-07-12 Học Kỳ 4 Lập trình sở liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông Quản trị mạng An toàn bảo mật hệ thống thông t Hệ thống thông tin quản lý Quản trị hệ thống sở liệu Anh văn chuyên ngành Dự ... 26-12-11 24-12-11 31-12-11 Ghi Học Kỳ 3 Cấu trúc liệu giải thuật Lắp ráp cài đặt máy tính Nguyên lý hệ điều hành Hệ quản trị sở liệu Lập trình sở liệu Công nghệ đa phương tiện Anh văn chuyên ngành ... ÂU LẠC - HUẾ KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2010 - 2011 KHÓA: (Niên khóa: 2010-2012) NGÀNH: TIN HỌC (QT SỞ DỮ LIỆU) LỚP: K4-TH-A3 SĨ SỐ: 80 học sinh TT TÊN MÔN HỌC Tổng Giảng Lý Thực số tiết lớp...
 • 4
 • 324
 • 0
Ứng dụng tin học xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai phường Trung Tâm - thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái

Ứng dụng tin học xây dựng sở dữ liệu hồ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai phường Trung Tâm - thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái

Khoa học tự nhiên

... nghiệp hồn chỉnh đồ địa số sở liệu đồ điạ kết hợp với sở liệu hồ điạ để hồn thành sở liệu đồ hồ địa thống Trong chức FAMIS chức tạo hồ kỹ thuật đất liên kết với sở liệu hồ địa cho phép ... với sở liệu hệ quản trị liệu hồ địa Các chức làm việc Famis bao gồm hai nhóm chức sau: - Các chức làm việc với sở liệu trị đo - Các chức làm việc với sở liệu đồ a Các chức làm việc với sở liệu ... Chức liệu + Tạo file liệu Dữ liệu quản lý hệ thống đến xã, phường lưu vào file phần mở rộng ‘‘.din’’ Vì q trình xây dựng liệu cho xã, phường phải tạo file liệu để lưu trữ liệu xã + Mở, đóng liệu...
 • 77
 • 2,242
 • 9
Tin học văn phòng: cơ sở dữ liệu doc

Tin học văn phòng: sở dữ liệu doc

Tin học văn phòng

... chi tiết nhằm mục đích thay đổi bảng liệu chi tiết liệu liên quan bảng tổng hợp tự thay đổi theo III CÁC HÀM TRONG SỞ DỮ LIỆU: Đặc điểm chung hàm sở liệu: - Dạng tổng quát: (Database, ... trống dự kiến chứa kết lọc Tạo sở liệu tổng hợp từ sở liệu chi tiết (Consolidate): Được sử dụng để tạo CSDL tổng hợp từ CSDL chi tiết (được chọn lựa trên nhiều tập tin bảng tính khác nhau) - Nếu ... Tự động động tạo dấu ngắt trang nhóm liệu + Sumary Below data: Tạo dòng thống kê phía nhóm liệu + Chọn xong ấn OK Lọc liệu (Filter) Chức giúp trích ghi sở liệu thoả mãn yêu cầu đặt cách lọc:...
 • 6
 • 406
 • 0
Tin học đại cương: Cơ sở dữ liệu ppt

Tin học đại cương: sở dữ liệu ppt

Tin học văn phòng

... niệm sở liệu  Các lọai vùng tiêu chuẩn  Các theo tác sở liệu  Một số hàm xử lý cở sở liệu  Vẽ biểu đồ  PTIT, 2011 Tin học đại cương Khái niệm sở liệu sở liệu (Database): nơi chứa liệu ... dạng khác PTIT, 2011 Tin học đại cương sở liệu Excel Là bảng tính chứa liệu công thức  Dòng bảng tính không chứa liệu mà chứa tên cột  thể trích xuất liệu từ sở liệu nhiều dạng trình ... liệu nhiều dạng trình bày khác  Không in trực tiếp sở liệu giấy mà cần phải xử lý trước  PTIT, 2011 Tin học đại cương sở liệu Excel Bảng liệu thô Dòng chứa tên cột Không dùng để in trực...
 • 21
 • 931
 • 0
Bài giảng điện tử môn tin học: Truy xuất cơ sở dữ liệu của SQL Server pptx

Bài giảng điện tử môn tin học: Truy xuất sở dữ liệu của SQL Server pptx

Cao đẳng - Đại học

... DESC] ] [COMPUTE | COMPUTEBY expression]  Từ khóa DISTINCT: Loại bỏ mẫu tin trùng tập kết  Từ khóa TOP n: Lấy n mẫu tin + WITH TIES mẫu tin ngang giá trị cột ORDER BY liệt kê vd: Select Top ... Having dùng để lọc liệu câu Select với nhằm thỏa điều kiện  Các phép toán dùng cho Where: > , >= , < ,
 • 18
 • 556
 • 0
Bài giảng điện tử môn tin học: Quản trị Cơ Sở Dữ Liệu doc

Bài giảng điện tử môn tin học: Quản trị Sở Dữ Liệu doc

Cao đẳng - Đại học

... Nội dung Các sở liệu hệ thống sở liệu mẫu Thao tác với CSDL Thao tác với bảng thiết lập quan hệ Bài Quan tri CSDl Hà Thị Kim Dung Các sở liệu hệ thống sở liệu mẫu Đặc điểm: Database ... • Pubs: Xuất Bài Quan tri CSDl Hà Thị Kim Dung Các sở liệu hệ thống sở liệu mẫu (tiếp) Bài Quan tri CSDl Hà Thị Kim Dung Các thao tác với sở liệu  Create/ Delete, Attach/ Detach: • Đã tìm hiểu ... với sở liệu (tiếp)  Kiểu liệu – Data Type: • Integer – số nguyên: • Bit: giá trị • Decimal Numeric – Số thập phân Bài Quan tri CSDl Hà Thị Kim Dung Các thao tác với sở liệu (tiếp)  Kiểu liệu...
 • 24
 • 647
 • 1
Quản lý điểm tín chỉ trên hệ cơ sở dữ liệu trên ORACLE Server

Quản lý điểm tín chỉ trên hệ sở dữ liệu trên ORACLE Server

Cơ sở dữ liệu

... hệ quản trị sở liệu phân tán, dùng để quản lý điểm cho hai khoa Công Nghệ Thông Tin, Kế Toán Kiểm Toán Để thuận tiện cho việc truy xuất liệu liệu lưu trữ trạm sở liệu máy trạm lưu gửi máy ... Xác định cách thức mảnh liệu tham khảo đến ảnh hưởng vật lý xác định đoạn liệu Thiết kế phân mảnh nghiên cứu gần đây, nhiên công việc phân mảnh trở thành đặc trung sở liệu phân tán Bên cạnh vấn ... phát triển hệ thống file phân tán sở liệu tập trung thiết bị lưu trữ phúc tạp Cách phân biệt hai vấn đề rõ ràng, vấn đề thứ động lực việc phân mảnh quan hệ giải liệu vị trí khác Tuy nhiên phải...
 • 26
 • 1,330
 • 2
Xây dựng hệ thống khai thác trực tuyến cơ sở dữ liệu địa lý

Xây dựng hệ thống khai thác trực tuyến sở dữ liệu địa lý

Công nghệ thông tin

... bao gm: Tin trỡnh (lung thc hin vựng nh riờng), B x lý v thit b Quan sỏt trin khai ch cỏc tin trỡnh v thit b trờn mng v cỏc kt ni vt lý gia chỳng S trin khai cng hin th tin trỡnh v ch tin trỡnh ... phự hp vi thc tin Vit Nam Ni dung ca ton b lun c chia thnh bn chng chớnh: Li m u Chng I : Gii thiu tng quan v h thụng tin a lý Chng n : Ba mụ hỡnh tớch hp GIS vi Intranet, thc tin Vit Nam v mũ ... thng thụng tin trờn mỏy tớnh Vic phn loi cỏc h thng thũng tin ó c mụ t nh Hỡnh 1.2 Theo nh ngha GIS -5 - vự theo Hỡnh 1.2 thi GIS cú mt dỏi rụng cỏc ng ng ca chỳng nh cỏc h thng thũng tin a chớnh,...
 • 94
 • 369
 • 0
Đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai_Tài liệu ôn thi công chức ngành địa chính cấp xã

Đăng ký, thống kê đất đai và sở dữ liệu đất đai_Tài liệu ôn thi công chức ngành địa chính cấp xã

Quản lý nhà nước

... Dữ liệu tài sản gắn liền với đất (gồm liệu chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) - Dữ liệu tình trạng pháp lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền quản lý đất - Dữ liệu ... quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cấp thực trường hợp sau: + Người sử dụng đất nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu ... dựng, vận hành sở liệu địa chính, hồ địa lập dạng số lưu sở liệu đất đai, gồm tài liệu sau đây: + Tài liệu điều tra đo đạc địa gồm đồ địa sổ mục kê đất đai + Sổ địa + Bản lưu Giấy chứng...
 • 80
 • 1,947
 • 7

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25